TU PHẬT
NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC
Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang

QUYỂN NHỨT

TAM-BẢO KINH

CÁC ĐIỀU CẦN-YẾU CHO PHÁI TẠI-GIA

CHƯƠNG 6
CÁCH-THỨC CÚNG HƯƠNG THƯỜNG-NHỰT

Mỗi lần cúng hương, nên dùng ba cây nhang hoặc một cây nhang cũng được, đó là tiêu-biểu nhứt-tâm cung-dưỡng Tam-Bảo. Nhang cung-dưỡng Tam-Bảo nên dùng thứ thật tốt như nhang trầm.

Thường lệ, sớm mai khởi giờ Mẹo (5 giờ), trưa khởi giờ Ngọ (11 giờ), chiều khởi giờ Dậu (17 giờ), và công-phu tối khởi giờ Tý (23 giơ), mỗi ngày được bốn thời, mỗi thời dùng một cây nhang trầm cũng đủ.

Cúng hương cốt-yếu phải tịnh-tâm chí-thành, thân quì ngay thẳng, hai bàn tay cầm nhang để trước trán, đọc:

KỆ CÚNG HƯƠNG

ÂM:

Nguyện thử diệu-hương vân,
Biến mãn thập-phương giới,
Cung-dưỡng nhứt-thiết Phật,
Tôn pháp, chư Bồ-Tát,
Vô biên Thinh-Văn chúng,
Cập nhứt-thiết Thánh-Hiền,
Duyên khởi quang-minh đài,
Xứng tánh tác Phật-sự,
Phổ-huân chư chúng-sanh,
Giai phát Bồ-đề tâm,
Viễn-ly chư vọng-nghiệp,
Viên-thành vô-thượng đạo.

NGHĨA:

Nguyện mây hương mầu này,
Khắp cùng mười phương cõi,
Cung-dưỡng tất cả Phật,
Tôn pháp, các Bồ-Tát,
Vô biên chúng Thinh-Văn,
Và cả thảy Thánh-Hiền,
Duyên khởi đài sáng chói,
Xứng Phật-tánh làm Phật-sự,
Xông khắp các chúng-sanh,
Đều phát Bồ-đề tâm,
Xa lìa những nghiệp vọng,
Trọn nên đạo vô-thượng.

Nam-mô Hương-Cung-Dưỡng Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. (3 lần)

Đọc xong cúi đầu xá một xá, rồi đứng dậy, cắm nhang vào lư hương cho ngay thẳng.

 

Phật ví như Trăng, Tâm người ví như nước.
Phàm có nước, tất có Trăng.
Nước trong thì bóng Trăng tỏ, nước đục thì bóng Trăng mờ.
Tịnh-Nghiệp Luận