Thẻ: Bồ Tát Vô Trước

Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận
Luận Thích Kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa
Luận Kim Cang Bát Nhã
Thuận Trung Luận Nghĩa Nhập Đại Bát Nhã Ba La Mật Sơ Phẩm Pháp Môn
Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập(1605)
Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh (1604)
Luận Tụng Hiển Dương Thánh Giáo (1603)
Nhiếp Đại Thừa Luận Bản (1594)
Luận Nhiếp Đại Thừa (1593)
Cuộc Đời Của Bồ Tát Vô Trước