KINH THẬP PHƯƠNG THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH

Hán dịch: Tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

♪ Nam-mô Thắng Tuệ Phật

♪ Nam-mô Thiện Thiện Kiến Phật

♪ Nam-mô Tỳ-lưu-ly Sung Phật

♪ Nam-mô Công Đức Thành Phật

♪ Nam-mô Hữu Công Đức Tịnh Phật

♪ Nam-mô Công Đức Thông Vương Phật

♪ Nam-mô Vũ Pháp Hoa Phật

♪ Nam-mô Tạo Quang Minh Phổ Minh Phật

♪ Nam-mô Na-la-diên Thắng Nghiệp Phật

♪ Nam-mô Ái Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Nam-mô Phổ Quang Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Phạm Vương Phật

Nếu ai nhất tâm quy mạng và lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 30.600 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Bất Thối Chuyển Luân Thành Thủ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 1.000 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Đại Dữ Quang Minh Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 86.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Pháp Chủng Tôn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 409 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Thành Thủ Phật

♪ Nam-mô Dữ Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Pháp Chủng Tôn Phật

♪ Nam-mô Bảo Tạng Trang Nghiêm Phật

——————————————————————————–
150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Nam
——————————————————————————–

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật ở phương nam này, rồi với tâm chẳng có sự hoài nghi, tín ngộ Đạo nhãn, và chấp trì lễ bái, thời họ sẽ đầy đủ công đức ở trong đời hiện tại và cho đến sẽ được năm điều sau:

1. Trừ bỏ bản ngã và luôn gặp Phật tại thế.
2. Làm Chuyển Luân Thánh Vương, bậc tôn quý và có thế lực.
3. Sẽ đắc tổng trì, thọ trì Kinh điển, và thành tín vô lượng.
4. Thành tựu 32 tướng của bậc đại nhân, cho đến đắc Phật Đạo và các hạnh nguyện đều cụ túc.
5. Chứng năm loại thần thông như ý và không gì có thể chướng ngại.

Đây là năm điều.

Nếu có người nữ nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi chí tâm lễ kính, thời họ sẽ rời bỏ thân nữ và sanh về cõi nước Phật thanh tịnh. Họ sẽ đầy đủ thần thông và có thể diệt trừ 700 vạn ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Thuần Bảo Tạng Phật ở phương nam

♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Danh Văn Quang Phật

♪ Nam-mô Hỏa Diễm Kiên Phật

♪ Nam-mô Tu-di Đăng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Hư Không Trụ Phật

♪ Nam-mô Thường Diệt Phật

♪ Nam-mô Bảo Biện Phật

♪ Nam-mô Bất Xả Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Phá Phiền Não Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Bảo Diễm Phật

♪ Nam-mô Vô Ưu Phật

♪ Nam-mô Vô Ưu Đức Phật

♪ Nam-mô Bất Thối Chuyển Thượng Thủ Phật

♪ Nam-mô Thụ Căn Hoa Vương Phật

♪ Nam-mô 2.000 ức vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

♪ Nam-mô Vô Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Minh Đức Tụ Phật

♪ Nam-mô Nhật Ý Phật

♪ Nam-mô Na-la-diên Phật

♪ Nam-mô Ly Cấu Tướng Phật

♪ Nam-mô Cầu Kim Cang Phật

♪ Nam-mô Tịnh Ý Phật

♪ Nam-mô Cầu Lợi An Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Hoài Oán Tặc Phật

♪ Nam-mô Ưu-bát Đức Phật

♪ Nam-mô Lưu Bố Lực Vương Tạp Hoa Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Phật

♪ Nam-mô Chuyển Nam Nữ Tướng Phật

♪ Nam-mô Thượng Hương Đức Phật

♪ Nam-mô Cao Bảo Vương Phật

♪ Nam-mô Hương Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sanh Sở Lạc Phật

♪ Nam-mô Trí Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Hương Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Thuần Trân Bảo Tạng Phật

♪ Nam-mô Bất Động Lực Phật Ca-diếp Phật

♪ Nam-mô Thị Nhất Thiết Duyên Phật

♪ Nam-mô Điều Ngự Phật

♪ Nam-mô Thành Lợi Phật

♪ Nam-mô Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Sanh Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Hoại Chúng Nghi Phật

♪ Nam-mô Đức Vị Phật

♪ Nam-mô Tú Vương Phật

♪ Nam-mô Trí Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tướng Phật

♪ Nam-mô Bất Duyên Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Phật

♪ Nam-mô Võng Minh Phật

♪ Nam-mô Phạm Âm Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tánh Đắc Phật

♪ Nam-mô Vô Năng Đoạn Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Thị Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Nam-mô Phổ Hiện Chư Pháp Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Đắc Sanh Phật

♪ Nam-mô Trí Xuất Quang Phật

♪ Nam-mô Hoa Thượng Phật

♪ Nam-mô Phương Sanh Phật

♪ Nam-mô Hoa Sanh Phật

♪ Nam-mô Ư Chúng Kiên Cố Phật

♪ Nam-mô Trí Minh Phật

♪ Nam-mô Trí Chúng Phật

♪ Nam-mô Ly Thai Phật

♪ Nam-mô Hiền Vương Phật

♪ Nam-mô Hoại Chư Phiền Não Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Trí Tán Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Quật Phật

♪ Nam-mô Cụ Sanh Phật

♪ Nam-mô Hoa Sanh Phật

♪ Nam-mô Bà-la Vương An Lực Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật

♪ Nam-mô Điều Ngự Phật

♪ Nam-mô Tu-di Kiên Phật

♪ Nam-mô Thí Danh Văn Phật

♪ Nam-mô Chuyển Chư Nạn Phật

♪ Nam-mô Danh Thân Phật

♪ Nam-mô Danh Kiên Cố Phật

♪ Nam-mô Ly Ưu Phật

♪ Nam-mô Hoa Sanh Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Diễn Hoa Tướng Phật

♪ Nam-mô Phổ Phóng Hương Quang Phật

♪ Nam-mô Thanh Nhãn Phật

♪ Nam-mô Phóng Diễm Phật

♪ Nam-mô Diệc Lưu Thập Phương Phật

♪ Nam-mô Cao Minh Phật

♪ Nam-mô Bảo Chiếu Minh Phật

♪ Nam-mô Hỏa Nhiên Phật

♪ Nam-mô Tam Giới Tự Tại Lực Phật

♪ Nam-mô Danh Luân Phật

♪ Nam-mô Không Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Tận Tự Tại Lực Cổ Âm Phật

♪ Nam-mô Phổ Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Trí Lưu Bố Phật

♪ Nam-mô Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Minh Lực Cao Vương Phật

♪ Nam-mô An Lập Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Tích Chư Công Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Đức Phật

♪ Nam-mô Trí Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Trí Sanh Minh Đức Phật

♪ Nam-mô Tụ Hoa Sanh Vương Phật

♪ Nam-mô Thượng Pháp Tự Tại Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Bán Nguyệt Quang Phật

♪ Nam-mô Hương Tượng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Tụ Phật

♪ Nam-mô Hoa Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

♪ Nam-mô Diễn Tụ Phật

♪ Nam-mô Thượng Danh Tuệ Phật

♪ Nam-mô Tác An Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Sanh Phật

♪ Nam-mô Minh Tướng Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Tích Phật

♪ Nam-mô Chúng Đức Sanh Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Sanh Phật

♪ Nam-mô Trì Cự Phật

♪ Nam-mô Hoa Đức Sanh Phật

♪ Nam-mô Cực Cao Vương Phật

♪ Nam-mô Tú Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Bảo Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Hư Tịnh Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

♪ Nam-mô Bảo Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Tạp Bảo Hoa Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Thượng Chúng Phật

♪ Nam-mô Ly Cấu Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Kim Hoa Phật

♪ Nam-mô Bảo Quật Phật

♪ Nam-mô Tạp Hoa Sanh Phật

♪ Nam-mô Phóng Quang Phật

♪ Nam-mô Hoa Sanh Phật

♪ Nam-mô Hoa Cái Phật

♪ Nam-mô Bất Nghiêm Hư Phật

♪ Nam-mô Lưu Bố Lực Vương Phật

♪ Nam-mô Phạm Âm Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Lực Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Chúng Phật

♪ Nam-mô Điều Ngự Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật

♪ Nam-mô Thuần Bảo Tạng Phật

♪ Nam-mô Hư Không Trụ Phật

♪ Nam-mô Thường Diệt Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

♪ Nam-mô Thụ Căn Hoa Vương Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Ma-ni Quang Phật”

——————————————————————————–
150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Hướng Tây Nam
——————————————————————————–

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Như Lai này, tức là họ đã từng cúng dường chư Phật thuở quá khứ. Họ hãy nên nhất tâm, tin mến, thọ trì, và tụng niệm, thời người ấy sẽ sanh tâm hoan hỷ vô lượng, siêu việt quảng đại sâu xa, và khiến tâm ý họ an lập nơi Chân Đế.

Như người ấy lại với tâm tin mến hết mực mà xưng niệm chư Như Lai đó, thời họ sẽ được phước vô lượng, vĩnh viễn xa rời ách khổ của chốn tam đồ. Sau khi mạng chung, họ sẽ đều sanh về cõi nước của chư Phật kia. Lúc sắp mạng chung, các Đức Như Lai kia sẽ dẫn theo các đại chúng mà đứng ở trước người ấy, rồi sẽ thuyết Pháp giáo hóa, khiến họ sẽ không còn thối chuyển và nhất định sẽ thành Chánh Giác.

Giả sử có ai nghe người ấy xưng dương và tán thán về công đức danh tự của chư Như Lai này mà sanh lòng phỉ báng, thì kẻ kia sẽ đọa vào địa ngục đến 105 vạn kiếp để chịu toàn thống khổ.

Nếu có ai thọ trì các danh hiệu của chư Như Lai này với nhất tâm chẳng rời xa và lễ bái cung kính, thời sẽ diệt trừ ngàn vạn ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Phổ Minh Phật ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Thiện Ai Quán Chúng Sanh Phật

♪ Nam-mô Bảo Thí Phật

♪ Nam-mô Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Pháp Âm Hống Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Lôi Âm Phật

♪ Nam-mô Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Phật

♪ Nam-mô Phổ Hóa Phật

♪ Nam-mô Tận Thắng Phật

♪ Nam-mô Tỳ-bà-diếp Phật

♪ Nam-mô Ca-diếp Phật

♪ Nam-mô Đế Tướng Phật

♪ Nam-mô Phạm Tướng Phật

♪ Nam-mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật

♪ Nam-mô Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật

♪ Nam-mô Tu-di Tướng Phật

♪ Nam-mô Kim Hoa Phật

♪ Nam-mô Lôi Âm Vương Phật

♪ Nam-mô Tu-di Phật

♪ Nam-mô Tu-di Quang Phật

♪ Nam-mô Thi-khí Phật

♪ Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Vô Tướng Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Phổ Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Tác Đăng Phật

♪ Nam-mô Tác Minh Phật

♪ Nam-mô Nhất Tạng Phật

♪ Nam-mô Nhất Tụ Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Võng Quang Phật

♪ Nam-mô Đại Thần Phật

♪ Nam-mô Minh Luân Phật

♪ Nam-mô Quán Trí Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Xưng Phật

♪ Nam-mô Hoại Chúng Bố Úy Phật

♪ Nam-mô Ly Bố Úy Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Hoại Chư Oán Tặc Phật

♪ Nam-mô Quá Chư Ma Giới Vô Lượng Hoa Phật

♪ Nam-mô Trì Vô Lượng Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Quang Tụ Minh Đức Phật

♪ Nam-mô Ly Nhị Biên Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Kiến Phật

♪ Nam-mô Minh Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Sa-la Vương Phật

♪ Nam-mô Nhật Diện Phật

♪ Nam-mô Diệu Nhãn Phật

♪ Nam-mô Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Hoa Phật

♪ Nam-mô Bảo Sanh Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Hoa Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Sanh Tử Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Biện Tài Phật

♪ Nam-mô Trì Cự Phật

♪ Nam-mô Hỏa Tướng Phật

♪ Nam-mô Trí Tụ Phật

♪ Nam-mô Thiện Tịnh Đức Quang Phật

♪ Nam-mô Lưu Bố Lực Vương Phật

♪ Nam-mô 6 triệu vị Phật đồng danh hiệu là Nhất Thiết Nghĩa

♪ Nam-mô Công Đức Vương Minh Phật

♪ Nam-mô Hiện Trí Phật

♪ Nam-mô Hoa Cao Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Hỏa Phật

♪ Nam-mô Xích Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Thiện Chúng Phật

♪ Nam-mô Hoại Nhất Thiết Nghi Phật

♪ Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

♪ Nam-mô Tướng Vương Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Phóng Quang Phật

♪ Nam-mô Di-lặc Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Thượng Pháp Vương Tướng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Lực Phật

♪ Nam-mô Thắng Sơn Hải Phật

♪ Nam-mô Thích-ca-văn Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Kiến Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Âm Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Danh Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Phân Biệt Thanh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

♪ Nam-mô Diệu Nhãn Phật

♪ Nam-mô Thiện Lợi Phật

♪ Nam-mô Cát Lợi Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Bảo Tướng Phật

♪ Nam-mô Tịnh Quang Phật

♪ Nam-mô Hương Tôn Vương Phật

♪ Nam-mô Xuất Pháp Vô Cấu Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Mục Đại Bảo Tạng Phật

♪ Nam-mô Lực Vô Chướng Ngại Vương Phật

♪ Nam-mô Tự Trí Công Đức Lực Phật

♪ Nam-mô Y Phục Tri Túc Phật

♪ Nam-mô Đắc Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Vô Chướng Ngại Lợi ích Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Tạng Phật

♪ Nam-mô Đại Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Nhật Lực Tạng Phật

♪ Nam-mô Cầu Công Đức Phật

♪ Nam-mô Hoa Sung Ba Phật

♪ Nam-mô Chúng Sanh Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Si Công Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Pháp Tướng Phật

♪ Nam-mô Tôn Âm Vương Phật

♪ Nam-mô Trì Kim Cang Phật

♪ Nam-mô Kiên Tự Nhiên Tràng Phật

♪ Nam-mô Trân Bảo Tự Vương Phật

♪ Nam-mô Sơn Kiếp Phật

♪ Nam-mô Vũ Ngu Lạc Phật

♪ Nam-mô Hoại Cái Thiện Pháp Phật

♪ Nam-mô Ba-la Vương Phật

♪ Nam-mô Biến Mãn Thiên Phật

♪ Nam-mô Hải Công Đức Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Hòa Hợp Phật

♪ Nam-mô Trí Thức Phật

♪ Nam-mô Hoa Chúng Phật

♪ Nam-mô Thế Gian Tôn Phật

♪ Nam-mô Ưu-đàm Hoa Tràng Phật

♪ Nam-mô Pháp Tràng Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Vương Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Phật

♪ Nam-mô Tinh Tấn Lực Phật

♪ Nam-mô Tràng Đẳng Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Chúng Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Trí Xuất Minh Phật

♪ Nam-mô Tuệ Khải Xưng Phật

♪ Nam-mô An Ẩn Vương Phật

♪ Nam-mô Trí Âm Phật

♪ Nam-mô Tràng Nhiếp Tụ Phật

♪ Nam-mô Thiên Kim Cang Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Chủng Chủng Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Vô Thắng Tượng Tối Bộ Phật

♪ Nam-mô Đức Tụ Uy Quang Phật

♪ Nam-mô Tuệ Trì Quần Bằng Phật

♪ Nam-mô Tư Tối Tôn Phật

♪ Nam-mô Tu-di Sơn Ý Phật

♪ Nam-mô Giác Thiện Hương Huân Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Đức Uy Phật

♪ Nam-mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật

♪ Nam-mô Phương Đế Tướng Phật

♪ Nam-mô Phạm Phạm Tướng Phật

♪ Nam-mô Bảo Minh Phật

♪ Nam-mô Thiên Đế Kim Cang Phật

♪ Nam-mô Kim Hải Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 600 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Diệu Bảo Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 8.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Đế Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 896 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Phạm Ức Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 67 kiếp nghiệp tội sanh tử.”

——————————————————————————–
150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Tây
——————————————————————————–

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đang tu học Bồ-Tát Đạo, rồi nghe được các danh hiệu của chư Phật này mà chẳng sa vào lưới nghi và cung kính tin sâu, thì ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ có quang minh chiếu đến, nhập tam-muội chánh định, và còn đắc vô lượng môn tam-muội. Khi sắp mạng chung, họ cũng sẽ thấy mười ức na-do-tha chư Phật, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác ở mỗi phương trong mười phương. Sau đó người ấy đều có thể thâm nhập cùng thọ trì Pháp ngữ sâu xa, quyết không bao giờ xao lãng, và cho đến thành Phật Đạo. Họ lại có thể diệt trừ 1.000 kiếp nghiệp tội sanh tử và vĩnh viễn sẽ chẳng còn thọ lấy.

♪ Nam-mô Bảo Thượng Phật ở phương tây

♪ Nam-mô Bảo Sơn Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Bộ Tích Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật

♪ Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Tôn Âm Vương Phật

♪ Nam-mô Âm Trí Tạng Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Tạng Quang Minh Vô Cấu Tôn Phật

♪ Nam-mô Xưng Hoàng Phật

♪ Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Thắng Quang Vô Ưu Phật

♪ Nam-mô Biến Tạng Hoa Phật

♪ Nam-mô 2.000 vị Phật đồng danh hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương

♪ Nam-mô Phạm Hoa Phật

♪ Nam-mô Thế Tiến Phật

♪ Nam-mô Pháp Đăng Dũng Phật

♪ Nam-mô Bảo Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Hống Tướng Tôn Phật

♪ Nam-mô Nhiếp Chư Căn Tịnh Mục Phật

♪ Nam-mô Thế Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Ý Phật

♪ Nam-mô Pháp Ý Phật

♪ Nam-mô Phạm Tướng Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Hải Phật

♪ Nam-mô Tướng Đức Phật

♪ Nam-mô Hỏa Tướng Phật

♪ Nam-mô Châu Cái Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phát Phật

♪ Nam-mô Phá Vô Minh Phật

♪ Nam-mô Trí Hoa Phật

♪ Nam-mô Siêu Dũng Phật

♪ Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Phật

♪ Nam-mô Trì Đại Công Đức Phật

♪ Nam-mô Vũ Thất Bảo Phật

♪ Nam-mô Ly Sân Khuể Phật

♪ Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Vô Tướng Phật

♪ Nam-mô Bảo Tạng Phật

♪ Nam-mô Đức Đảnh Phật

♪ Nam-mô Đa-ca-la Hương Chiên Đàn Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Phật

♪ Nam-mô Trang Nghiêm Đạo Lộ Phật

♪ Nam-mô Long Cái Phật

♪ Nam-mô Vũ Hoa Phật

♪ Nam-mô Tán Hoa Phật

♪ Nam-mô Hoa Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Nhật Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật

♪ Nam-mô Phạm Âm Phật

♪ Nam-mô Tịnh Minh Phật

♪ Nam-mô Kim Tạng Phật

♪ Nam-mô Tu-di Đảnh Phật

♪ Nam-mô Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Âm Thanh Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Tịnh Nhãn Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Minh Phật

♪ Nam-mô Đắc Chúng Phật

♪ Nam-mô Hoa Sanh Phật

♪ Nam-mô Như Tu-di Sơn Phật

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Phạm Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Thế Chủ Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Hạnh Phật

♪ Nam-mô Diệu Pháp Ý Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Hống Phật

♪ Nam-mô Châu Bảo Cái San Hô Sắc Phật

♪ Nam-mô Phá Nghi Ám Phật

♪ Nam-mô Thủy Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Chúng Hoa Phật

♪ Nam-mô Bồ-đề Phật

♪ Nam-mô Hoa Siêu Xuất Phật

♪ Nam-mô Khai Trí Trì Tạp Bảo Phật

♪ Nam-mô Chân Lưu Ly Minh Phật

♪ Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Trì Đại Công Đức Phật

♪ Nam-mô Đắc Chánh Tuệ Phật

♪ Nam-mô Dũng Kiện Phật

♪ Nam-mô Ly Siểm Khúc Phật

♪ Nam-mô Trừ Ác Căn Tài Phật

♪ Nam-mô Đại Âm Đạo Ương Phật

♪ Nam-mô Thủy Quang Phật

♪ Nam-mô Hải Vân Tuệ Du Phật

♪ Nam-mô Đức Đảnh Hoa Phật

♪ Nam-mô Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Nhật Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Thắng Phật

♪ Nam-mô Như Lưu Ly Phật

♪ Nam-mô Phạm Thanh Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Kim Tạng Phật

♪ Nam-mô Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Âm Vương Phật

♪ Nam-mô Long Thắng Phật

♪ Nam-mô Vô Nhiễm Phật

♪ Nam-mô Tịnh Diện Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Diện Phật

♪ Nam-mô Như Tu-di Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

♪ Nam-mô Uy Thế Phật

♪ Nam-mô Nhiên Đăng Phật

♪ Nam-mô Nan Thắng Phật

♪ Nam-mô Bảo Đắc Phật

♪ Nam-mô Ly Cấu Minh Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phật

♪ Nam-mô Vương Vương Phật

♪ Nam-mô Lực Thắng Phật

♪ Nam-mô Hỷ Âm Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Long Thắng Phật

♪ Nam-mô Hoa Xỉ Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Minh Phật

♪ Nam-mô Hương Đảnh Phật

♪ Nam-mô Phổ Hiền Phật

♪ Nam-mô Phổ Hoa Phật

♪ Nam-mô Bảo Tướng Phật

♪ Nam-mô Thượng Hương Vương Phật

♪ Nam-mô Thí Nhất Thiết Lạc Phật

♪ Nam-mô Kiến Nhất Thiết Duyên Phật

♪ Nam-mô Hoại Chư Kinh Úy Phật

♪ Nam-mô An Lập Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Minh Phật

♪ Nam-mô Lợi Nhất Thiết Chúng Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Không Nghiêm Đức Phật

♪ Nam-mô Cái Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Không Tướng Phật

♪ Nam-mô Uy Hoa Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Tịnh Nhãn Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Tích Phật

♪ Nam-mô Thế Diệu Phật

♪ Nam-mô Từ Bi Phật

♪ Nam-mô Đại Điều Ngự Phật

♪ Nam-mô Vô Thắng Tướng Phật

♪ Nam-mô Tối Cao Đức Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Thế Chủ Phật

♪ Nam-mô Nhân Vương Phật

♪ Nam-mô Chúng Quy Phật

♪ Nam-mô Thiên Hương Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Gian Vương Phật

♪ Nam-mô Thượng Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Bảo Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Danh Văn Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Mỹ Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Nam-mô Phạm Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Tích Vô Lượng Hoa Phật

♪ Nam-mô Diệt Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Hỏa Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời người ấy lập tức sẽ đắc quả vị bất thối chuyển và mau thành Phật Đạo.

♪ Nam-mô Tịnh Nguyệt Sung Xưng Quang Minh Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 160 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô A-di-đà Phật

Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật này, rồi nhất tâm tin mến cùng hoan hỷ tụng niệm, thời họ sẽ được phước vô lượng và rời xa ba đường ác. Nếu sắp gần mạng chung mà họ chí tâm tụng niệm, thì Đức Phật này sẽ đích thân đến tiếp dẫn.

♪ Nam-mô Thù Thắng Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, họ sẽ có thể hàng phục chúng ma và diệt trừ 60 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Tập Âm Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, người ấy sẽ đắc âm thanh của Phật để thuyết Pháp giữa đại chúng và diệt trừ 80 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Kim Cang Bộ Tinh Tấn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 100 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Tạo Vương Thần Thông Tiêm Hoa Phật

♪ Nam-mô Tảo Vương Thần Thông Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Phan Phật

♪ Nam-mô Tịnh Nhật Ức Xưng Quang Phật

♪ Nam-mô Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Đại Quang Phổ Phật

♪ Nam-mô Thiện Kiến Lập Châu Đài Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Phan Phật

♪ Nam-mô Phổ Quang Thăng Thắng Đài Vương Phật

♪ Nam-mô Tịnh Quang Phật

♪ Nam-mô Lô-xá-na Phật

♪ Nam-mô Phổ Hiền Hoa Phu Phật

♪ Nam-mô Bảo Thượng Phật

♪ Nam-mô Thụ Căn Hoa Phật

♪ Nam-mô Trang Nghiêm Thông Phật

♪ Nam-mô Duy Việt Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Vương Thần Thông Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 59 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật

♪ Nam-mô Tu-di Tướng Phật

♪ Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật

♪ Nam-mô Đại Bi Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thụ Thế Giới Trường Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Diệu Lạc Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 500 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Vô Lượng Tràng Phan Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 500 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 80 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Đại Quang Phổ Biến Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 92 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Bảo Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 79 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Tịnh Quang Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 200 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 81 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Thụ Căn Hoa Vương Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 313 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Duy Việt Trang Nghiêm Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 900 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Vô Lượng Minh Phật”

——————————————————————————–
150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Hướng Tây Bắc
——————————————————————————–

Phật bảo ngài Vô Năng Thắng:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Như Lai này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và cung kính đảnh lễ, tức là họ đã từng hầu cận 500.000 vị Phật. Ở mọi nơi sinh ra, người ấy sẽ luôn đắc thiên nhãn để thấy các cõi nước trong mười phương. Họ sẽ luôn được nhĩ căn để nghe vô lượng âm thanh. Thân của họ sẽ có thể phi hành để cúng dường chư Phật. Tâm của họ sẽ luôn có thể biết hết thảy mọi ý niệm của chúng sanh. Cho đến người ấy sẽ đắc quả Niết-bàn. Họ sẽ không sanh ở chốn nghèo khổ hạ tiện, không sanh vào ba đường ác, hay rơi vào nơi tám nạn. Thân của họ sẽ như kim cang, đầy đủ các tưởng hảo, tâm yêu mến Pháp lớn, mọi người kính mến, và khi sanh ở đời sau sẽ không rời xa chư Phật.

Cho nên, Vô Năng Thắng! Công đức có được của người cung kính và lễ bái các danh hiệu chư Phật này, duy Phật mới có thể biết. Ngoài ra, họ sẽ vĩnh viễn thoát miễn ngàn vạn ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Bảo Tướng Phật ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Đa Bảo Phật

♪ Nam-mô Bảo Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Thường Phật

♪ Nam-mô 6.000 vị Phật đồng danh hiệu là Chúng Sanh Hỷ Kiến

♪ Nam-mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Nguyệt Ương Phật

♪ Nam-mô Ly Cấu Quang Thiêm Phật

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật

♪ Nam-mô Bất Động Phật

♪ Nam-mô Vân Lôi Âm Tú Hoa Trí Phật

♪ Nam-mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật

♪ Nam-mô 60.000 vị Phật đồng danh hiệu là Quang Minh

♪ Nam-mô 600 vị Phật đồng danh hiệu là Tán Hoa

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Lực Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Lực Phật

♪ Nam-mô Nhất Cái Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

♪ Nam-mô Cái Hạnh Phật

♪ Nam-mô Bảo Cái Phật

♪ Nam-mô Tú Vương Phật

♪ Nam-mô Thiện Tú Phật

♪ Nam-mô Minh Luân Phật

♪ Nam-mô Minh Vương Phật

♪ Nam-mô Cao Quảng Đức Vô Biên Quang Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Lực Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Đại Vân Quang Phật

♪ Nam-mô Võng Tụ Phật

♪ Nam-mô Giác Hoa Quang Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật

♪ Nam-mô Phóng Quang Phật

♪ Nam-mô Diệu Kiên Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Kiến Phật

♪ Nam-mô Đảnh Sanh Vương Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Sanh Phật

♪ Nam-mô Phổ Hương Quang Phật

♪ Nam-mô Hương Minh Vương Phật

♪ Nam-mô Hương Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Hương Tượng Phật

♪ Nam-mô Hương Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Hương Quật Phật

♪ Nam-mô Minh Luân Phật

♪ Nam-mô Quang Vương Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Sanh Phật

♪ Nam-mô Pháp Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Khả Lạc Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Pháp Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Ái Đức Phật

♪ Nam-mô Tán Hoa Phật

♪ Nam-mô Hoa Cái Hàng Liệt Phật

♪ Nam-mô Hoa Quật Phật

♪ Nam-mô Kim Hoa Phật

♪ Nam-mô Hương Hoa Phật

♪ Nam-mô Di-lâu Vương Phật

♪ Nam-mô Thiện Đạo Sư Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Tối Thắng Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Chuyển Chư Nạn Phật

♪ Nam-mô Thiện Hạnh Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Diệu Hoa Phật Vô Biên Hương Phật

♪ Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật

♪ Nam-mô Tán Hoa Sanh Đắc Phật

♪ Nam-mô Bảo Võng Thủ Phật

♪ Nam-mô Cực Cao Vương Phật

♪ Nam-mô Tú Vương Phật

♪ Nam-mô Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật Độ Phật

♪ Nam-mô Diệu Kiến Phật

♪ Nam-mô An Lập Vương Phật

♪ Nam-mô Hương Lưu Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Trí Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Kiến Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Nam-mô Bất Động Phật

♪ Nam-mô Sơ Phát Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật

♪ Nam-mô Đăng Thượng Phật

♪ Nam-mô Phổ Chiếu Minh Phật

♪ Nam-mô Quang Chiếu Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Thế Giới Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Lực Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Biện Tài Phật

♪ Nam-mô Vô Lưu Hành Phật

♪ Nam-mô Tập Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Thượng Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Nhất Thừa Độ Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật

♪ Nam-mô Pháp Ương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Tạng Bảo Tích Khoái Kiến Kim Cang Sư Tử Du Vương Phật

♪ Nam-mô Định Quang Phật

♪ Nam-mô Phổ Quang Đức Thượng Nghiêm Vương Phật

♪ Nam-mô Kiên Trụ Công Đức Chú Sơn Nghiêm Vương Phật

♪ Nam-mô Đức Ương Phật

♪ Nam-mô Pháp Tạo Hoằng Phật

♪ Nam-mô Hóa Thiên Phật

♪ Nam-mô Đế Ương Phật

♪ Nam-mô Tập Kim Cang Phật

♪ Nam-mô Chúng Tôn Phật

♪ Nam-mô Lôi Tượng Phật

♪ Nam-mô Nhạo Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Xuất Gia Nhạo Hạnh Phật

♪ Nam-mô Hoa Ương Phật

♪ Nam-mô Thắng Thí Phật

♪ Nam-mô Thiện Minh Phật

♪ Nam-mô Thiện Diệu Phật

♪ Nam-mô Tiên Huân Phật

♪ Nam-mô Chuyển Thắng Phật

♪ Nam-mô Hân Nhạo Phật

♪ Nam-mô Thiên Hoa Phật

♪ Nam-mô Chuyển Cát Thần Phật

♪ Nam-mô Thiện Thủ Phật

♪ Nam-mô Thiện Hỷ Phật

♪ Nam-mô Trụ Giác Phật

♪ Nam-mô Trụ Phóng Phật

♪ Nam-mô Đế Pháp Phổ Xưng Phật

♪ Nam-mô Thị Thế Thiện Diệu Phật

♪ Nam-mô Phổ Biện Phật

♪ Nam-mô Bảo Xưng Phật

♪ Nam-mô Uy Cưỡng Phật

♪ Nam-mô Phạm Thần Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Thiện Phật

♪ Nam-mô Thiện Âm Phật

♪ Nam-mô Mục Duyệt Phật

♪ Nam-mô Tích Đức Phật

♪ Nam-mô Vũ Âm Phật

♪ Nam-mô Diệu Quán Phật

♪ Nam-mô Thọ Thần Phật

♪ Nam-mô Dữ Nhân Du Phật

♪ Nam-mô Mỹ Cầu Phật

♪ Nam-mô Hàng Oán Quyến Thuộc Phật

♪ Nam-mô Duy Vệ Phật

♪ Nam-mô Thức Phật

♪ Nam-mô Tùy Diệp Phật

♪ Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

♪ Nam-mô Ca-diếp Phật

♪ Nam-mô Câu-na-hàm-mâu-ni Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Quang Phật

♪ Nam-mô Tư Hoặc Dự Phật

♪ Nam-mô Bảo Thủ Phật

♪ Nam-mô Vũ Hương Vương Phật

♪ Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật

♪ Nam-mô Tu-di Tướng Phật

♪ Nam-mô Thanh Liên Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thắng Phật

♪ Nam-mô Diệu Dung Sơn Tướng Phật

♪ Nam-mô Nhân Thiên Vương Phật

♪ Nam-mô Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Thượng Thắng Tôn Phật

♪ Nam-mô Tuệ Quán Phật

♪ Nam-mô Khai Hóa Bồ Tát Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 81 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Kiến Vô Oán Cụ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 63 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Nhất Thừa Độ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 64 kiếp nghiệp tội sanh tử.”

——————————————————————————–
150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Bắc
——————————————————————————–

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tín nữ nào đang tu học Bồ-Tát Thừa mà nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi tin tưởng quý mến, chẳng khởi lòng nghi, và tâm hoan hỷ lễ kính, thì ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ lần lượt đắc đủ mọi tam-muội và thấy mười Hằng Hà sa chư Phật ở mỗi phương trong mười phương. Cũng như ở hiện đời, họ sẽ rời xa các chứng bệnh điên cuồng, oán độc diệt trừ, tu Đạo ngày càng tiến triển, và những ước nguyện lành đều sẽ được toại ý. Họ sẽ gặp bậc Thiện Tri Thức và đắc Pháp nhẫn thâm sâu. Ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ luôn được người tôn kính, quyết sẽ không bao giờ chịu khổ ách, và cho đến sẽ thành Phật Đạo. Ngoài ra, họ sẽ có thể diệt trừ 30 vạn ức a-tăng-kỳ nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Nhân Vương Phật

♪ Nam-mô Thắng Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Trí Thủ Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Điện Thanh Tịnh Nan Trở Phật

♪ Nam-mô Nhật Sanh Phật

♪ Nam-mô Diễm Kiên Phật

♪ Nam-mô Tối Thắng Âm Phật

♪ Nam-mô Võng Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Bảo Phật

♪ Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Nam-mô Đức Hạnh Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Vân Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Tướng Đức Phật

♪ Nam-mô Vương Tướng Phật

♪ Nam-mô Đoạn Ái Vương Phật

♪ Nam-mô Tiếp Thức Phật

♪ Nam-mô 30 ức vị Phật đồng danh hiệu là Thích-ca-văn

♪ Nam-mô Ma-ni Châu Phật

♪ Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật

♪ Nam-mô Tôn Âm Vương Phật

♪ Nam-mô Trí Hòa Hợp Phật

♪ Nam-mô Thiện Hoa Phật

♪ Nam-mô Vô Thứ Phật

♪ Nam-mô Nhật Tạng Phật

♪ Nam-mô Tôn Lạc Phật

♪ Nam-mô Thắng Tôn Phật

♪ Nam-mô Thành Hoa Phật

♪ Nam-mô Nhật Minh Phật

♪ Nam-mô Long Đức Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Quang Minh Xưng Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Thượng Minh Phật

♪ Nam-mô Tứ Tướng Quang Minh Phật

♪ Nam-mô San-ni Luân Phật

♪ Nam-mô Trí Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Hương Vương Phật

♪ Nam-mô Hỏa Diệp Phật

♪ Nam-mô Bà-la Vương Phật

♪ Nam-mô Na-la-diên Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Đăng Xuất Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Cái Tăng Quang Minh Vương Phật

♪ Nam-mô Kim Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Ca-diếp Phật

♪ Nam-mô Tu-di Phật

♪ Nam-mô Hoại Chư Đạo Phật

♪ Nam-mô Phá Nghi Phật

♪ Nam-mô Vô Tướng Âm Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Công Đức Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Bảo Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Thượng Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Phật

♪ Nam-mô Bảo Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Đăng Cao Đức Phật

♪ Nam-mô Trí Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Cự Đăng Phật

♪ Nam-mô Vô Thượng Quang Phật

♪ Nam-mô Đức Vương Minh Phật

♪ Nam-mô Phí Sanh Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Phật

♪ Nam-mô Đức Vị Phật

♪ Nam-mô Phương Đẳng Phật

♪ Nam-mô Hoa Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Bà-la Vương Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật

♪ Nam-mô Y Vương Phật

♪ Nam-mô Thượng Chúng Phật

♪ Nam-mô Thượng Thiện Đức Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Lực Phật

♪ Nam-mô Thượng Hương Đức Phật

♪ Nam-mô Thượng Hương Tướng Phật

♪ Nam-mô Chiên Tướng Quật Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Phật

♪ Nam-mô Tăng Thiên Quang Hoa Xuất Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Uy Hoa Sanh Cao Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Võng Phật

♪ Nam-mô An Lập Vương Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Xưng Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Lực Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Tự Tại Lực Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Thích Tiến Phật

♪ Nam-mô Sa-la Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Sa-la Phật

♪ Nam-mô Nhất Cái Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Bảo Hiền Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Quật Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Phật

♪ Nam-mô Minh Luân Phật

♪ Nam-mô Di-lâu Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật

♪ Nam-mô Bảo Sanh Phật

♪ Nam-mô Chư Đức Phật

♪ Nam-mô Giác Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Tràng Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Lực Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Đức Bảo Lực Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Hư Không Quang Phật

♪ Nam-mô Vân Tướng Âm Phật

♪ Nam-mô Dược Vương Phật

♪ Nam-mô Bất Kinh Úy Phật

♪ Nam-mô Ly Bố Úy Phật

♪ Nam-mô Tịnh Vương Phật

♪ Nam-mô Trí Xuất Phật

♪ Nam-mô Dũng Chúng Phật

♪ Nam-mô Trí Tụ Phật

♪ Nam-mô Tác Phương Phật

♪ Nam-mô Sa-ha Vương Phật

♪ Nam-mô Thượng Ly Phật

♪ Nam-mô Điều Ngự Phật

♪ Nam-mô Trí Thủ Phật

♪ Nam-mô Tối Cao Đức Phật

T♪ Nam-mô hị Chúng Sanh Thâm Tâm Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Quang Phật

♪ Nam-mô Diệt Chư Ái Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Hoa Tối Cao Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Câu-lăng Vương Phật

♪ Nam-mô Nhật Đăng Phật

♪ Nam-mô Thượng Bảo Phật

♪ Nam-mô Trí Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Nam-mô An Lập Công Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Phật

♪ Nam-mô Trí Tụ Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Phật

♪ Nam-mô Hỏa Y Phật

♪ Nam-mô Minh Đăng Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Nghiêm Tướng Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phật

♪ Nam-mô Diệu Thiện Trụ Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Tụ Cao Đức Phật

♪ Nam-mô Phạm Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Phật

♪ Nam-mô Di-lâu Minh Phật

♪ Nam-mô Hỏa Đăng Vương Phật

♪ Nam-mô Hoa Thượng Quang Phật

♪ Nam-mô Trụ Danh Văn Phật

♪ Nam-mô Danh Từ Phật

♪ Nam-mô Sa-la Vương Phật

♪ Nam-mô Quán Hoa Phật

♪ Nam-mô Vô Thứ Phật

♪ Nam-mô Nhật Tạng Phật

♪ Nam-mô Tôn Lạc Phật

♪ Nam-mô Đức Nội Phong Nghiêm Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này, rồi tin mến tụng niệm và nhất tâm đảnh lễ, thời họ sẽ đắc quả vị bất thối chuyển, mau thành Chánh Giác, và diệt trừ một kiếp sanh tử. Ở đời sau, người ấy sẽ đắc Lục Thông, tướng mạo đoan chánh, luôn sinh trong gia đình tôn quý, có thể trừ diệt ham muốn của sáu căn, và thường chẳng có bệnh. Ở nơi sinh ra, họ sẽ luôn gặp Phật, nghe Pháp, và thấy chư Tăng. Người ấy sẽ xa rời tám nạn, luôn được đầy đủ tịnh giới, tâm chẳng rối loạn, và cho đến chứng Niết-bàn.

♪ Nam-mô Kim Cang Kiên Cố Tiêu Phục Hoại Nghiêm Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, họ sẽ được bất thối chuyển và diệt trừ 100.000 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Bảo Hỏa Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, họ sẽ được bất thối chuyển và mau thành Chánh Giác.

♪ Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và thọ trì tụng niệm, vào đời sau họ sẽ đắc chánh định, tự thấy chư Phật, và chuyển Pháp luân của Thế Tôn.

♪ Nam-mô Hiền Tối Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và thọ trì tụng niệm, vào đời sau họ sẽ được tướng mạo đoan chánh, tự biết việc của đời trước, và sẽ thành Chánh Giác.

♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Bộ Phật

Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ được tất cả người tôn kính. Giả sử có người nữ nào nhất tâm lễ kính, thời ở đời sau, họ sẽ có thể chuyển thân nữ thành thân nam và đắc quả vị bất thối chuyển.

♪ Nam-mô Liên Hoa Phát Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Điện Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Tướng Đức Phật”

——————————————————————————–
150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Hướng Đông Bắc
——————————————————————————–

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi hoan hỷ tin mến và đọc tụng lễ kính, thì công đức có được sẽ vượt hơn hết thảy việc bố thí và những công đức khác gấp cả trăm ngàn ức lần. Họ sẽ tùy ý vãng sanh đến các cõi nước của chư Phật, đắc quả vị bất thối chuyển, và sẽ thành Tối Chánh Giác.

Nếu có ai phỉ báng và hoài nghi chẳng tin, thì sẽ đọa vào địa ngục, lưỡi bị kéo ra để cày bừa và suốt 60.000 ức năm phải chịu vô lượng tội khổ. Nếu có ai tin mến, xưng dương, tán thán, và lễ bái, thì hiện đời sẽ được an ổn và diệt trừ 500 ngàn vạn ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Hoại Nhất Thiết Gian Bố Úy Phật

♪ Nam-mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật

♪ Nam-mô Ly Cấu Tâm Phật

♪ Nam-mô Bảo Cái Siêu Quang Phật

♪ Nam-mô Bi Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Tam Thừa Hạnh Phật

♪ Nam-mô Vô Tịnh Phật

♪ Nam-mô Duyên Nhất Thiết Biện Phật

♪ Nam-mô Bảo Sự Phật

♪ Nam-mô Bảo Tích Phật

♪ Nam-mô Đẳng Hạnh Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Đức Quang Tướng Phật

♪ Nam-mô Di-lâu Can-na Phật

♪ Nam-mô Tăng Kiên Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Hạnh Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Nam-mô Phổ Thủ Phật

♪ Nam-mô Đức Vương Minh Phật

♪ Nam-mô Hiền Vương Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Biện Phật

♪ Nam-mô Thiện Mục Phật

♪ Nam-mô Phổ Thế Phật

♪ Nam-mô Bảo Thủ Phật

♪ Nam-mô Phổ Quán Phật

♪ Nam-mô Tôn Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Quang Tịnh Chiếu Diệu Phật

♪ Nam-mô Phạm Thủ Thiên Vương Phật

♪ Nam-mô 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

♪ Nam-mô Tuệ Kiến Phật

♪ Nam-mô Kim Hoa Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Siêu Sở Hữu Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Tịnh Long Tự Tại Tôn Âm Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Tạng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tịnh Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Tôn Âm Phật

♪ Nam-mô Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Hải Phật

♪ Nam-mô Trí Hoa Vô Cấu Kiên Phật

♪ Nam-mô Phổ Hiền Phật

♪ Nam-mô Bất Động Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương Phật

♪ Nam-mô Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Nhật Tạng Phật

♪ Nam-mô Trí Nhật Phật

♪ Nam-mô Long Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Xưng Phật

♪ Nam-mô Nhật Tạng Phật

♪ Nam-mô Đại Công Đức Tạng Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Âm Tướng Phật

♪ Nam-mô Thường Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Âm Tướng Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Xưng Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật

♪ Nam-mô An Hòa Tự Tại Kiến Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Trí Dự Phật

♪ Nam-mô Nhãn Tịnh Vô Cấu Phật

♪ Nam-mô Bách Công Đức Phật

♪ Nam-mô Hiệu Thắng Phật

♪ Nam-mô Minh Tuệ Phật

♪ Nam-mô Biến Tịnh Phật

♪ Nam-mô Thiện Nhãn Phật

♪ Nam-mô 90.011 na-do-tha vị Phật đồng danh hiệu là Vô Sắc

♪ Nam-mô Vô Cấu Siêu Đức Phật

♪ Nam-mô Dũng Tiến Phật

♪ Nam-mô Ly Bách Ưu Phật

♪ Nam-mô Hỷ Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô An Vương Phật

♪ Nam-mô Thượng Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Diệu Hương Phật

♪ Nam-mô Kiều-trần-như Phật

♪ Nam-mô Thế Đức Phật

♪ Nam-mô Xích Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Bạch Liên Hoa Sanh Phật

♪ Nam-mô Đại Âm Nhãn Phật

♪ Nam-mô Thượng Chúng Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Đức Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật

♪ Nam-mô Danh Lưu Thập Phương Phật

♪ Nam-mô Tinh Tú Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Thượng Hương Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Ly Bố Úy Phật

♪ Nam-mô An Ẩn Sanh Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Công Đức Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Đức Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Nhật Hoa Vương Phật

♪ Nam-mô Bất Hoại Tướng Phật

♪ Nam-mô Tông Thủ Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Sanh Hạnh Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Thượng Phật

♪ Nam-mô Đại Uy Đức Liên Hoa Sanh Phật

♪ Nam-mô Hư Không Tịnh Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Tướng Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Minh Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Đức Minh Vương Phật

♪ Nam-mô Độ Công Đức Biên Phật

♪ Nam-mô Nhiên Đăng Phật Tác Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Phật

♪ Nam-mô Đức Vị Phật

♪ Nam-mô Vô Bố Úy Phật

♪ Nam-mô Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Trí Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Tích Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật

♪ Nam-mô Bảo Thủ Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Công Đức An Lập Vương Phật

♪ Nam-mô Sa-la Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Minh Phật

♪ Nam-mô Bảo Tụ Phật

♪ Nam-mô Thượng Chúng Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Quán Thế Âm Phật

♪ Nam-mô Tu-di Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Phật

♪ Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật

♪ Nam-mô Bảo Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Thần Thông Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Tùy Chúng Sanh Nguyện Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Cao Bảo Cái Phật

♪ Nam-mô Thượng Chúng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật

♪ Nam-mô Bảo Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Xuất Đức Phật

♪ Nam-mô Đế-thích Tràng Vương Phật

♪ Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật

♪ Nam-mô 100.000 vị Phật đồng danh hiệu là Lưu Bố

♪ Nam-mô Phổ Quang Tịnh Đức Phật

♪ Nam-mô Thắng Chiến Đấu Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Tôn Thụ Đức Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Phật

♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Đế TrụThụ Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Quang Diệu Phật

♪ Nam-mô Tuệ Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Đại Hùng Phật

♪ Nam-mô Bạch Vô Cấu Trần Phật

♪ Nam-mô Nội Bảo Phật

♪ Nam-mô Thượng Tượng Sung Thập Cái Vương Phật

♪ Nam-mô Uy Thần Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Cực Thọ Thượng Ảnh Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Hải Phật Thập Phương Kiến Phật

♪ Nam-mô Thế Gian Tôn Phật

♪ Nam-mô Thiện Đức Phật

♪ Nam-mô Tu-di Tướng Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Tôn Phật

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Tôn Phật

♪ Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Phật

♪ Nam-mô Hoại Ma La Võng Độc Bộ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 100 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Sư Tử Hống Lực Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 210 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Bi Tinh Tấn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 1.000 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Tam Thừa Hạnh Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Kiên Cường Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Phạm Thiên Phật”

——————————————————————————–
150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Trên
——————————————————————————–

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đang tu học Bồ-Tát Thừa, rồi nghe được các danh hiệu của chư Phật này mà chẳng sa vào lưới nghi và kính tin Đạo nhãn của Ta, thì đời đời ở nơi sinh ra, họ sẽ không bao giờ lười biếng, không có tập khí của tham dục, và sẽ luôn với Bồ-Tát làm thân quyến, cha mẹ, vợ chồng, con cái, hoặc anh em. Ở tại nơi sinh ra, thân của họ sẽ chẳng hề rời xa 32 tướng. Họ cũng sẽ đắc vãng sanh về quốc độ của chư Phật, không dâm dục, nóng giận, hay ngu si, và thân chẳng có tật bệnh. Hết thảy mọi công đức đều được thành tựu và nghiệp tội trong 35 vạn Hằng Hà sa kiếp thảy đều tiêu diệt.

♪ Nam-mô Hoa Phu Nhật Vương Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Thắng Quang Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Nhạo Liên Hoa Thủ Phật

♪ Nam-mô Quảng Chúng Đức Phật

♪ Nam-mô Tư Lạc Thành Thiện Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Lâu Tinh Tấn Nguyện Thủ Phật

♪ Nam-mô Thế Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Tiêu Diệt Đẳng Siêu Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Hạn Nhãn Vương Phật

♪ Nam-mô Chí Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Hương Tích Phật

♪ Nam-mô 18.000 vị Phật đồng danh hiệu là Sơn Vương

♪ Nam-mô Vô Cấu Đại Thánh Phật

♪ Nam-mô Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Ương Như Quang Tôn Phật

♪ Nam-mô Phạm Âm Phật

♪ Nam-mô Tú Vương Phật

♪ Nam-mô Hương Thượng Phật

♪ Nam-mô Hương Quang Phật

♪ Nam-mô Đại Diễm Kiên Phật

♪ Nam-mô Sa-la Thụ Vương Phật

♪ Nam-mô Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật

♪ Nam-mô Bảo Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Như Tu-di Sơn Phật

♪ Nam-mô Thiện Tịch Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Cao Lực Vương Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Hướng Phật

♪ Nam-mô Tinh Tấn Tối Cao Lực Vương Phật

♪ Nam-mô Phá Nghi Phật

♪ Nam-mô Thiện Tú Vương Phật

♪ Nam-mô Nhiên Đăng Phật

♪ Nam-mô Tác Minh Phật

♪ Nam-mô Minh Luân Phật

♪ Nam-mô Minh Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Tịnh Minh Phật

♪ Nam-mô Bạch Cái Phật

♪ Nam-mô Hương Cái Phật

♪ Nam-mô Bảo Cái Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Quật Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

♪ Nam-mô Tu-di Kiên Phật

♪ Nam-mô Bảo Minh Phật

♪ Nam-mô Sa-la Vương Phật

♪ Nam-mô Phạm Đức Phật

♪ Nam-mô Tịnh Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Kinh Bố Phật

♪ Nam-mô Ly Bố Úy Phật

♪ Nam-mô Diệu Kiên Phật

♪ Nam-mô Thượng Bảo Phật

♪ Nam-mô Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Chuyển Nữ Tướng Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Vô Thượng Quang Phật

♪ Nam-mô Võng Minh Tướng Phật

♪ Nam-mô Quốc Vương Phật

♪ Nam-mô Đức Thắng Phật

♪ Nam-mô Phổ Minh Phật

♪ Nam-mô Thắng Địch Phật

♪ Nam-mô Tướng Vương Phật

♪ Nam-mô Dược Vương Vô Ngại Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Công Đức Minh Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Du Hành Phật

♪ Nam-mô Bảo Hoa Phật

♪ Nam-mô An Trụ Phật Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Tướng Phật

♪ Nam-mô Đại Sơn Hộ Phật

♪ Nam-mô Tịnh Nhất Thiết Nguyện Uy Đức Thắng Vương Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Thắng Bộ Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Sa-lân-đà Vương Phật

♪ Nam-mô Phổ Hiền Phật

♪ Nam-mô 80 vị Phật đồng danh hiệu là Sư Tử Bộ Vương

♪ Nam-mô Liên Hoa Tôn Phật

♪ Nam-mô Pháp Tự Tại Phong Vương Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Vô Cấu Hiền Hương Phong Vương Phật

♪ Nam-mô Trí Quang Tự Tại Tướng Vương Phật

♪ Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Thức Tôn Âm Vương

♪ Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Tăng Tướng Tôn Âm Vương

♪ Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Vô Cấu Tôn Âm Vương

♪ Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Bố Úy Tôn Âm Vương

♪ Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Vô Cấu Quang Tôn Âm Vương

♪ Nam-mô 500 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Tôn Âm Vương

♪ Nam-mô 500 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Tạng Tôn Vương

♪ Nam-mô 500 vị Phật đồng danh hiệu là Dược Âm Tôn Vương

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Quang Minh

♪ Nam-mô 4 vị Phật đồng danh hiệu là Long Tự Tại Thần

♪ Nam-mô 8 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Khủng Bố Xưng Vương Quang Minh

♪ Nam-mô 10 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Âm Quang Minh

♪ Nam-mô 8 vị Phật đồng danh hiệu là Thanh Xưng

♪ Nam-mô 11 vị Phật đồng danh hiệu là Hiển Lộ Pháp Âm

♪ Nam-mô 9 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Pháp Xưng Vương

♪ Nam-mô 20 vị Phật đồng danh hiệu là Bất Tư Nghị Vương

♪ Nam-mô 40 vị Phật đồng danh hiệu là Bảo Ức Vô Minh Tôn Vương

♪ Nam-mô Giác Trí Tôn Tướng Vương

♪ Nam-mô 7 vị Phật đồng danh hiệu là Bất Khả Tư Nghị Âm

♪ Nam-mô 3 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Tạng

♪ Nam-mô 15 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Sơn Ức

♪ Nam-mô 15 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Hải Vương

♪ Nam-mô 30 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Trí Lực Tôn Âm Vương

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Sơn Công Đức Kiếp

♪ Nam-mô 18 vị Phật đồng danh hiệu là Thanh Tịnh Trí Cần

♪ Nam-mô 90 vị Phật đồng danh hiệu là Tôn Tướng Chúng Sanh

♪ Nam-mô 100 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Trí Vô Cấu Lôi Âm Tôn Vương

♪ Nam-mô 80 vị Phật đồng danh hiệu là Thắng Tôn Đại Hải Công Đức Trí Sanh Lực Vương

♪ Nam-mô 40 vị Phật đồng danh hiệu là Thiên Thượng Bồ-đề Tôn

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Giác Sơn Hoa Vương

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Trí Giác

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Kim Cang Sư Tử

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Trì Giới Quang Minh

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Thị Hiện Tăng Phiên

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Nam-mô 3 vị Phật đồng danh hiệu là Sư Tử Du Hí

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Tận Trí Sơn

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Bảo Quang Minh

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Cấu Trí Tuệ

♪ Nam-mô 9 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Tuệ Quang Minh

♪ Nam-mô 50 vị Phật đồng danh hiệu là Na-la-diên Vô Thắng Tạng

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Cấu Tịnh Trí Tuệ

♪ Nam-mô 9 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Trí Tuệ Quang Minh

♪ Nam-mô 70 vị Phật đồng danh hiệu là Tụ Tập Trân Bảo Công Đức

♪ Nam-mô 20 vị Phật đồng danh hiệu là Phân Biệt Tinh Bảo Vương

♪ Nam-mô 3 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Lực Sa Vương

♪ Nam-mô 90 vị Phật đồng danh hiệu là Diệu Hương Âm

♪ Nam-mô Trì Quốc Vương Phật

♪ Nam-mô 60 vị Phật đồng danh hiệu là Quang Minh Sí Châu Vương

♪ Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Liên Hoa Hương Thích Xưng Tôn Vương

♪ Nam-mô 30 vị Phật đồng danh hiệu là Liên Hoa Hương Lực Tăng

♪ Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Lượng Công Đức Đại Hải Trí Tăng Tăng

♪ Nam-mô Diêm-phù-đề Hương Phật

♪ Nam-mô 103 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Sơn Ức

♪ Nam-mô Sư Tử Tướng Phật

♪ Nam-mô 101 vị Phật đồng danh hiệu là Long Lôi Tôn Hoa Vương

♪ Nam-mô Độ Cái Hạnh Phật

♪ Nam-mô Thiện Thú Chủng Vô Ngã Tam Thập Lộ Công Đức Vương Kiếp Phật

♪ Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Trí Long Vương Giải Thoát Giác Thế Giới Hải Nhãn Sơn Vương

♪ Nam-mô Uy Thần Phật

♪ Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật

♪ Nam-mô Chư Hoa Phật

♪ Nam-mô Bảo Thành Phật

♪ Nam-mô Thiện Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ Phật

♪ Nam-mô Quảng Chúng Đức Phật

♪ Nam-mô Châu Thắng Nguyệt Vương Phật”

——————————————————————————–
150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Dưới
——————————————————————————–

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi chí tâm thọ trì, đốt hương, và lễ kính, thì ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ đắc Phổ Quang Tam-muội. Lúc gần mạng chung, người ấy sẽ tự nhiên thấy được trăm ngàn ức na-do-tha chư Phật khắp mười phương hiện ra đứng ở trước họ. Tất cả Pháp của chư Phật thuyết giảng, người ấy thảy đều thọ trì và sẽ không bao giờ quên lãng. Thần thông uy đức của họ vang dội đến vô lượng chúng sanh. Ngoài ra, họ cũng có thể diệt trừ 200 vạn ức na-do-tha nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Minh Đức Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phật

♪ Nam-mô Danh Văn Phật

♪ Nam-mô Phổ Quang Phật

♪ Nam-mô Viễn Ma Phật

♪ Nam-mô Pháp Ức Phật

♪ Nam-mô Trì Pháp Phật

♪ Nam-mô Nhất Bảo Cái Phật

♪ Nam-mô Nhiễm Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Phổ Hiền Phật

♪ Nam-mô Phạm Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Bảo Tạng Phật

♪ Nam-mô Sa-la Vương Phật

♪ Nam-mô Ly Khủng Bố Vi Viễn Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Điện Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Quang Phật

♪ Nam-mô Ngộ Thần Thông Vương Phật

♪ Nam-mô Kiến Lập Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Ương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng Phật

♪ Nam-mô Hư Không Âm Phật

♪ Nam-mô Hư Không Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Hỏa Mục Phật

♪ Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

♪ Nam-mô Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Đại Đức Phật

♪ Nam-mô Hữu Âm Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Đức Phật

♪ Nam-mô Thành Lợi Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Cảnh Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Hộ Phật

♪ Nam-mô An Lập Vương Phật

♪ Nam-mô Phạm Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Tịnh Minh Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Xưng Phật

♪ Nam-mô Hương Tượng Phật

♪ Nam-mô Hương Đức Phật

♪ Nam-mô Hương Di-lâu Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Nam-mô Hương Tụ Phật

♪ Nam-mô Bảo Quật Phật

♪ Nam-mô Bảo Di-lâu Phật

♪ Nam-mô An Trụ Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật

♪ Nam-mô Sa-la Vương Phật

♪ Nam-mô Minh Luân Phật

♪ Nam-mô 70 vị Phật đồng danh hiệu là Phổ Tịnh Quang Minh Vương

♪ Nam-mô Nhiên Đăng Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Đề-sa Phật

♪ Nam-mô Phất-sa Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Thiên Vương Phật

♪ Nam-mô Mật Tích Kim Cang Thiệp Phật

♪ Nam-mô Tịnh Vương Phật

♪ Nam-mô Tức Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Huấn Bảo Phật

♪ Nam-mô Cẩm Tịnh Vương Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Bộ Phật

♪ Nam-mô Diệu Ương Ý Quang Minh Vương Phật

♪ Nam-mô Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Diệu Hoa Phật

♪ Nam-mô Phụng Dưỡng Phật

♪ Nam-mô Thiện Mục Phật

♪ Nam-mô Khoái Tý Phật

♪ Nam-mô Diễm Quang Phật

♪ Nam-mô Diễm Vị Phật

♪ Nam-mô Vô Thoái Một Phật

♪ Nam-mô Chấp Công Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Sự Phật

♪ Nam-mô Vô Khi Thế Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Xưng Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật

♪ Nam-mô Lôi Âm Vương Phật

♪ Nam-mô Hư Không Tánh Phật

♪ Nam-mô Vi Ly Phật

♪ Nam-mô Đức Vương Minh Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Nguyện Thành Phật

♪ Nam-mô Ca-diếp Phật

♪ Nam-mô Hương Minh Phật

♪ Nam-mô 8.000 vị Phật đồng danh hiệu là Định Quang

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Bảo Phật

♪ Nam-mô Phổ Quang Đức Tịnh Uy Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Xưng Phật

♪ Nam-mô 500 vị Phật đồng danh hiệu là Hoa Thượng

♪ Nam-mô 5 vị Phật đồng danh hiệu là Uy Đức

♪ Nam-mô 2.000 vị Phật đồng danh hiệu là Kiều-trần-như

♪ Nam-mô Kim Cang Thượng Phật

♪ Nam-mô Phổ Thủ Phật

♪ Nam-mô Ca-diếp Phật

♪ Nam-mô 15 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Minh

♪ Nam-mô 62 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Tịch

♪ Nam-mô Định Quang Phật

♪ Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Thiện Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Thỉ Phật

♪ Nam-mô Trí Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Tịnh Thân Phật

♪ Nam-mô Hoa Quang Phật

♪ Nam-mô Nhiên Đăng Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Danh Tướng Phật

♪ Nam-mô Đại Thông Trí Thắng Phật

♪ Nam-mô Diêm-phù-na-đề Phật

♪ Nam-mô Kim Quang Phật

♪ Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Phật

♪ Nam-mô Pháp Minh Phật

♪ Nam-mô 1.200 vị Phật đồng danh hiệu là Phổ Minh

♪ Nam-mô Quang Viễn Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Giáo Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

♪ Nam-mô Thiện Sơn Cang Phật

♪ Nam-mô Chỉ Niệm Phật

♪ Nam-mô Thế Như Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật

♪ Nam-mô Ly Cấu Biện Vô Trước Phật

♪ Nam-mô Long Thiên Phật

♪ Nam-mô Âm Vương Phật

♪ Nam-mô An Minh Đảnh Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Tạng Phật

♪ Nam-mô Hiểm Quang Tướng Phật

♪ Nam-mô Địa Chủng Phật

♪ Nam-mô Thượng Lưu Ly Phật

♪ Nam-mô Kim Sắc Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Tượng Phật

♪ Nam-mô Âm Hoa Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Hoa Phật

♪ Nam-mô Cụ Túc Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Hải Ý Lạc Tuệ Phật

♪ Nam-mô Hỏa Quang Phật

♪ Nam-mô Đại Hương Phật

♪ Nam-mô Ly Thai Phật

♪ Nam-mô Xả Yếm Ý Phật

♪ Nam-mô Bảo Hạnh Phật

♪ Nam-mô Dũng Âm Phật

♪ Nam-mô Thủ Tích Phật

♪ Nam-mô Đại Chúng Pháp Tuệ Phật

♪ Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Nam-mô Cực Tối Thủ Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Quang Phật

♪ Nam-mô Nhật Quang Phật

♪ Nam-mô Điều Ý Việt Chư Hoa Phật

♪ Nam-mô Trừ Chư Si Minh Phật

♪ Nam-mô Tuyên Long Lôi Âm Phật

♪ Nam-mô Xuất Sơn Hải Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 36 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Ý Vô Khủng Cụ Uy Mao Bất Kiên Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 80.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Sư Tử Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 60 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Danh Xưng Viễn Văn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 80.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Pháp Danh Hiệu Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 72 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Phụng Pháp Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 823.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Pháp Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 123.100 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật

♪ Nam-mô Minh Đức Phật

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Vương Phật

Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh

Bản dịch: 4/2/2013, hiệu đính: 7/8/2013