TÁC BẠCH XIN XUẤT GIA

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

KÍnh bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Con tên là…Pháp danh…Con rất hữu duyên sanh làm người, lại ở trong gia đình chánh tín, ông bà cha mẹ tu theo đạo Phật, con tuy tuổi còn thơ ấu, nhưng chắc là có gieo căn lành nhiều kiếp nên hôm nay được gần gũi Tam Bảo, được nghe và hiểu ít nhiều giáo lý của Phật: Con đã tỏ ngộ, biết cuộc đời là vô thường giả tạm, có sanh có tử, có hình thì có hoại, có hội hợp tất có chia ly, dù cho ông bà cha mẹ anh em là bậc chí thân đi nữa mà trên nẻo đường vui khổ ai ai cũng sai khác, không ai chịu thế cho ai được. Do đó, cho nên con suy nghĩ, chỉ có con đường hành đạo theo Đức Phật, thì mới hết khổ được an vui mới giải thoát sanh tử luân hồi, mới báo đáp ơn cha nghĩa mẹ được. Nếu lẩn quẩn qua ngày thì ắt chẳng thoát khỏi cảnh lụy theo thế tục. Vì vậy cho nên con có ý muốn quyết định sớm xuất gia tu hạnh giải thoát.

Hôm nay, đầy đủ nhơn duyên, Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni câu hội về đây, con xin đê đầu đảnh lễ, kiến thỉnh Chư Tôn Đức từ bi thương xót, cho con được thế phát xuất gia tu hành giải thoát kiếp khổ của con và xin hồi hướng công đức xuất gia này cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của con, kẻ còn sanh tiền tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an được giải thoát oan gia, người quá vãng được siêu sinh Phật quốc.

Cúi xin Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni ai mẫn nạp thọ cho con được ân triêm công đức .

Nam Mô A Di Đà Phật.