THỈNH TĂNG AN VỊ KỲ SIÊU

 

Nam Mô A Di Đà Phật .

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni .

Hôm nay ngày… tháng….năm….trong ánh hào quang rực rỡ của Tam thế chư Phật.Trước thềm Bửu Toà trang nghiêm, gia quyến chúng con đốt nén tâm hương, cúi xin tuyên lời cáo bạch.

Thể theo nguyện vọng của gia đình phật tử chúng con muốn nhờ Đức lực của chư Tôn Hoà thượng chú nguyện cầu siêu hầu báo đáp công ơn sanh dưỡng của từ thân.

Kính cung thỉnh Hoà thượng……vào lúc….giờ, ngày…năm…(nhằm ngày….tháng…năm…..)

Từ mẫn quang lâm đến….số….đường…để chứng minh lễ cúng dường và ban phước lành cho Phật tử chúng con được ân triêm công đức

Kính lễ Hòa thượng.