TÁC BẠCH TRAI TĂNG

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.

Kính bạch chư Tôn Đức Hoà thượng Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni

Là người con Phật, lấy hạnh hiếu làm đầu, với ân đức sanh thành, làm con phải có hiếu, suốt cuộc đời của song đường chỉ lo cho con và vì con, dù cho phải tạo bao nhiêu tội ác Với công đức cao dày của Mẹ Cha như thế, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân xứng.

Phật có nói: Công đức vun trồng, công đức hưởng,phước duyên bồi đắp muôn thiện nghiệp, ác nghiệp lần giảm.

Chúng con vâng lời Phật dạy, thiết tha cầu thỉnh Chư Đại Đức Tăng Ni câu hội về đây, phúng tụng kinh văn cầu siêu. Giờ đây đàn hoàng sắp viên mãn. Chúng con thành tâm sắm chút trai duyên dâng lên cúng dường mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, cũng như hiện tiền Đại Đức Tăng Ni. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ chúng con được trượng thừa Phật lực, xả ly huyển cảnh, thỉnh Phật Pháp âm, vô sanh tốc chứng, hiện tiền gia quyến chúng con cùng pháp giới chúng sanh, thiện căn tăng trưởng, chánh pháp được phụng thừa phước duyên sung mãn.

Ngưỡng mong Chư Đại Đức Tăng Ni nạp thọ chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.