LỄ ĐÁP TỰ TỨ VÀ THỌ NHẬN

 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật.

Xin đại diện mười phương Phật bảo,
Chúng Tăng, Ni khấn đảo thành tâm
Cầu xin Phật bảo chứng minh,
Chứng cho bá tánh phước tâm vô lường.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhứt Thiết Tôn Pháp.

Xin đại diện mười phương Pháp hiến,
Chúng Tăng Ni cầu nguyện chơn kinh,
Cầu xin Pháp bảo chứng minh,
Phước lành hồi hướnng chúng sanh vô thượng.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhứt Thiết Hiền Thánh Tăng.

Xin đại diện mười phương Tăng giới
Chúng Tăng hồi hướng hhởi tịnh thanh
Cầu xin Tăng Bảo chứng minh
Chúc cho bá tánh kết thành thiện căn.
Hồi phước Đức Tăng, Ni phú chúc,
Nguyện nhân sanh hạnh phúc an lành,
Cầu cho Thất tổ siêu sanh,
Cửu huyền chứng đắc về thành lạc bang.