TÁC BẠCH THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch…

Chúng con pháp danh…..hữu duyên hữu phước sanh được làm người, nhưng đang sống trong cảnh đời ngũ trược nhiều đau khổ, quanh năm cư lăn lộn trong bả lợi nguồn danh, lăn lóc theo con đường vật chất, màn vô minh che phủ cả thời gian này, thật khó mà xuất đầu lộ diện, thấy được cảnh giới quang minh, cứ mịt mờ trong đêm trường mộng ảo.

Nhưng chúng con nhờ có chút thiện căn, nên sớm được quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, làm con Phật gần gũi Chư Tăng, được nghe giáo lý ít nhiều, chúng con cũng nhận thức được cõi đời là đau khổ, chỉ có Đức Phật là đấng cha lành, hay cứu khổ ban vui cho nhân loại, chỉ có giáo lý Phật dạy cho người tu hết khổ, và chỉ có phúc duyên tu hành xuất gia mới mong giải thoát được, nhưng chúng con vì nghiệp chướng còn nhiều, gia quyến ràng buộc, chưa có thể xuất gia tu hành, nhưng nếu chần chờ sợ cảnh vô thường chẳng hẹn tuổi già, hôm nay đầy đủ thiện duyên chúng con câu hội về Đạo Tràng…

Trong tâm tha thiết cầu Hòa Thượng và chư Đại Đức Tăng nhủ lòng thương xót chung con, mà đăng đàn truyền trao Bát Quan Trai Giới cho chúng con để tu hành tinh tấn. Nhờ đó mà chúng con được nứt rễ thiền na đơm bông trí huệ tương lai được giải thoát cõi phong trần tâm linh được vãng sanh cực lạc.

Kính mong Thượng Toạ và Chư Đại Đức Tăng từ mẫn hứa khả cho Phật Tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam mô A Di Đà Phật.