DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÁNH HẠ VU LAN

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Thật là một niềm an lạc, một nguồn phấn tấn khích lệ trọn vẹn biết bao cho chúng con. Khi mà tất cả những thiện duyên, những thuận cảnh vẫn còn uyển chuyển quanh quẩn bên chúng con trên bước đường mà xưa nay đông tây kim cổ không ai mà không và bái phục. Ấy là con đường đạo hạnh và nhân bản trí huệ vậy.

Kính bạch Thầy,

Chúng con tự quan sát tất cả mọi loài trong vạn hữu, cỏ cây, thú, người, sông núi, non nước, nghĩa là những cái đã có mặt trên thế giới hữu hình này, không vật chi mà không có nguồn gốc phát sinh thành hình của nó, nên người xưa Thánh Hiền nghiệm cái lẽ những vị đó mà nói rằng:

“Vật hữu bản mạc, sự hữu chung thủy”

Thế nên con người gốc ấy là tông môn tông thuộc. Hàng đệ tử chúng con vì thể nhập chân lý, ngàn xưa cổ kinh, cho nên hôm nay hồi tâm phản tỉnh lại chính mình, trên bước đường huân tu học hành, trong đạo pháp với vấn đề “Thâm ân huấn dục” nên có buổi lễ hôm nay giữa không khí trang nghiêm thanh tịnh trọn vẹn nầy.

Ngưỡng bạch Thầy chứng minh.
Nghiệm một phút diều bay cá nhảy
Mới hay rằng ngu lý huyền vi

Với chu kỳ của trời đất, xuân sinh, hạ trưởng thu thâu, đông tàn, tất cả vạn hữu theo thông lệ tuyệt nhiên ấy, nên thấm thoát lần lượt bóng quang âm, Đông lên, Tây tàn nắng thu lại dìm dà rủ dài trên vạn vật, hương thu ngấm đọng trong nội cỏ ngàn cây, gió vàng reo lấm tấm lá khô bay, thoang thoảng đâu đây hương vị trong lành của hoa sen, Với bao tháng qua vùi trong ẩm ướt, nay lại vươn mình trong mặt nước mà phô sắc toả hương, là một người Phật, tử thuần thành dã được hun đúc nuôi dưỡng hằng thường Trong pháp nhủ, nên bao cảnh trí ấy như thầm bảo với chúng con rằng: Ngày báo ân đã đến, mùa báo hiếu thổn thức thương cha nhớ mẹ, ơn dưỡng dục sanh thành.

Kính bạch Thầy,

Là người con Phật và người con có tâm tư về hiếu hạnh thi trong mùa Vu Lan này, khi tiếng chuông chùa ngân nga trầm bông vang nhẹ vào cõi hư vô tịch mịch, và  rót vào lòng chúng con niềm thổn thức thiết tha, báo hiếu tứ ân trong Mùa Đại Lễ.

Lại nữa, Thầy đã từng chiu đựng với hạnh nguyện kiên trì và bản năng thông tuệ với trí huệ minh đăng, không nệ hà với bản tánh trần lao ngu đốn của chúng con, mà truyền trao giáo khuyến những lời vàng, dược chất từ hòa giải thoát. Khi chúng con bị lợi danh thành kiến và những sự lỗi lầm bủa vây, Thầy vẫn điềm đạm không từ mệt nhọc giải chuyên, nhiều và rất nhiều, chúng con không thể dùng tri kiến cạn cợt nầy mà nói lên cho trọn, chúng con chi biết thể nghiệm rằng: Ấy là bản thể và đức hạnh thiêng liêng nhất của Thầy, khi đã gởi trọn đời mình trong Phật Pháp.

Ngày hôm nay niên cao lạp trường, pháp thể của Thầy đã bị soi mòn theo năm tháng, nhưng năng lực kia trí huệ kia đối với con đường đạo pháp, Thầy vẫn uyển chuyển không thôi, chúng con không biết rằng đoàn hậu tấn chúng con mai kia có thể thực hiện được như tấm gương mẫu mực của Thầy hay không “Đó chính là hoài bão mà chúng con hằng đêm thường thao thức”.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hôm nay chúng con cảm nhận hồng ân ấy của Thầy đối với hàng đệ tử tại gia hay xuất gia. Giờ đây với bản tâm thanh định chúng con đê đầu tác lễ dâng lên tất cả lòng hiếu đạo chân thành để mừng ngày khánh thọ niên lạp đạo hạnh của Thầy.:

Ngưỡng mong ân sư chứng minh, chúng con kính chúc tán ân sư, bá niên trường thọ, trí huệ minh đăng, đạo lực hoằng thâm, thân tâm dõng dượt, để con đường tiếp dẫn hậu lai, độ sanh chúng hữu tình về Tây phương. Đến đây xin Thầy hoan hỷ nạp thọ tâm thành khánh chúc và ngưỡng mong Thầy vì tình Đạo, nghĩa đời, tình Sư nghĩa Đệ mà hứa khả cho chúng con. Để mai nầy, những ngày xuân lại, hạ đến, chúng con lại tiếp tục làm cái nghĩa cử thiêng liêng báo hiếu tốt đẹp này, để hàng môn nhơn Đệ tử chúng con được tràn đầy công đức trong những ngày Vu Lan thắng hội.

Nam Mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Đại Chứng Minh.