THIỆP THỈNH CHỨNG MINH LỄ BẾ MẠC

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni. Nhờ hồng ân Tam Bảo, lớp học giáo lý tại chùa…được sự hổ trợ của quí Phật tử đến nay đã tròn 3 năm với chương trình sơ đẳng đã tạm hết, chúng con đã được cho phép của Hoà thượng chúng con, tổ chức lễ bế giảng vào ngày…tháng…năm…(nhằm ngày … tháng…năm… (nhằm ngày … tháng…năm..âl)

Chúng con thành tâm bái thỉnh…từ bi hoan hỷ dành thì giờ quí báu chấn tích quang lâm đến chùa…vào lúc…giờ, ngày ….tháng…năm….cùng ngày trên chứng minh cho buổi lễ được thừa tư công đức, thành tựu viên mãn.

Ngưỡng mong Hoà thượng từ mẩn hứa khả cho chúng con được ân triêm công đức, đồng thời cũng là một phần thưởng vô giá đối với chúng con.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.