KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI

Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-đa, người Bắc Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Thế Tôn ngụ tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương xá, cùng với chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị và một vạn hai ngàn Đại Bồ-tát mà Bồ-tát A-dật-đa làm thượng thủ.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Di-lặc:

–Này Di-lặc! Về phương Đông, cách cõi này đến mười bất khả thuyết trăm ngàn vạn ức số vi trần cõi Phật, có một cõi Phật tên là Giải thoát chủ thế giới. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hư Không Công Đức Thanh Tịnh Vi Trần Đẳng Mục Đoan Chánh Công Đức Tướng Quang Minh Hoa Ba-đầu-ma Lưu Ly Quang Bảo Thể Hương Tối Thượng Hương Cúng Dường Ngật Chủng Chủng Trang Nghiêm Đảnh Kế Vô Lượng Vô Biên Nhật Nguyệt Quang Minh Nguyện Lực Trang Nghiêm Biến Hóa Trang Nghiêm Pháp Giới Xuất Sinh Vô Chướng Ngại Vương Như Lai A-la-ha Chánh Đẳng Giác đang tự tại hành đạo, sống an lạc và thuyết pháp ở đó. Thiện nam, thiện nữ nào phạm bốn Ba-la-di, tội nặng của người ấy, giả sử cả cõi Diêmphù-lợi này biến thành bụi, mỗi hạt bụi là một kiếp, thì người ấy có bấy nhiêu kiếp chịu tội. Nếu họ chịu xưng niệm một danh hiệu Phật này và lạy một lạy thì diệt hết tội trên, huống gì suốt ngày đêm thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ không quên thì công đức ấy không thể nghĩ bàn.

Trong thế giới đó có một Bồ-tát tên là Nan Thất Vô Chướng Ngại Vương được Đức Như Lai ấy thọ ký sẽ thành Phật hiệu là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Diệm Bảo Liên Hoa Cố Như Kim Cang Thân Tỳ-lô-giá-na Vô Chướng Ngại Nhãn Viên Mãn Thập Phương Phóng Quang Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật Sát Tướng Vương Như Lai, A-la-ha, Chánh Đẳng Giác, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Phương Đông ấy lại có Phật hiệu là Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai, A-la-ha, Chánh Đẳng Giác. Hãy nên xưng niệm, cung kính, tôn trọng danh hiệu Đức Phật ấy.

Phương Nam có Phật hiệu Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai, A-la-ha, Chánh Đẳng Giác. Hãy nên xưng niệm, cung kính, tôn trọng danh hiệu Đức Phật ấy.

Phương Tây có Phật hiệu Vô Cấu Nguyệt Tướng Vương Danh Xưng Như Lai, A-la-ha, Chánh Đẳng Giác. Hãy nên khen ngợi, cung kính, tôn trọng, xưng niệm danh hieu Đức Phật ấy.

Phương Bắc có Phật hiệu Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai, A-la-ha, Chánh Đẳng Giác. Hãy nên khen ngợi, cung kính, tôn trọng, xưng niệm danh hiệu Đức Phật ấy.

Phương Đông nam có Phật hiệu Tác Đăng Minh Như Lai, A-laha, Chánh Đẳng Giác. Hãy nên khen ngợi, cung kính, tôn trọng, xưng niệm danh hiệu Đức Phật ấy.

Phương Tây nam có Phật hiệu Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai, A-la-ha, Chánh Đẳng Giác. Hãy nên khen ngợi, cung kính, tôn trọng, tâm niệm danh hiệu Đức Phật ấy.

Phương Tây bắc có Phật hiệu Vô Úy Quán Như Lai, A-la-ha, Chánh Đẳng Giác. Hãy nên khen ngợi, cung kính, tôn trọng, tâm niệm danh hiệu Đức Phật ấy.

Phương Đông bắc có Phật hiệu Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng

Bất Thụ Danh Xưng Như Lai, A-la-ha, Chánh Đẳng Giác. Hãy nên khen ngợi, cung kính, tôn trọng, tâm niệm danh hiệu Đức Phật ấy.

Phương Dưới có Phật hiệu Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai, A-laha, Chánh Đẳng Giac. Hãy nên khen ngợi, cung kính, tôn trọng, xưng niệm danh hiệu Đức Phật ấy.

Phương Trên có Phật hiệu Kim Quang Uy Vương Tương Tự Như Lai, A-la-ha, Chánh Đẳng Giác. Hãy nên khen ngợi, cung kính, tôn trọng, tâm niệm danh hiệu Đức Phật ấy.

Khi ấy, Phật bảo Bồ-tát Di-lặc:

–Nếu có thiện nam, thiện nữ nào chánh tín, khi xưng niệm danh hiệu mười hai vị Phật trên phải sám hối tất cả các tội lỗi qua mười ngày, tùy hỷ với công đức của tất cả chúng sinh, cầu thỉnh tất cả chư Phật trụ lâu ở thế gian, đem các căn lành hồi hướng về pháp giới thì khi ấy diệt được tất cả tội, dứt sạch tất cả nghiệp chướng, đầy đủ mọi sự thành tựu trang nghiêm tất cả Phật độ, thành tựu vô úy, lại đầy đủ thân tướng trang nghiêm, có đầy đủ các Bồ-tát quyến thuộc thân cận, đầy đủ vô lượng Đà-la-ni, đầy đủ vô lượng Tam-muội, đầy đủ sự trang nghiêm cõi Phật theo ý muốn, đầy đủ vô lượng tri thức thiện, mau được thành tựu những điều tuyên thuyết như trên không tăng giảm, hành pháp Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng trong phiền não, được quả báo đoan chánh khả ái, được đầy đủ của cải châu báu, thường sinh vào gia đình vọng tộc hào quý sang trọng, thân tướng đầy đủ, được quyến thuộc hòa thuận thân cận.

Khi ấy, muốn lặp lại sự việc này, Thế Tôn nói kệ:

Nếu có thiện nam nào
Hay là những thiện nữ
Thọ trì Phật hiệu này
Trong đời đời kiếp kiếp.
Được mọi người yêu kính
Quang minh, uy lực lớn
Sinh đâu cũng tôn quý
Đời sau được thành Phật.

Nam-mô Bà-già-bà-đế Khả Úy Lôi Âm Diệu Uy Vô Cấu Quang Công Đức Bảo Cụ-na Trang Nghiêm Đảnh Hiển Hách Khai Phu Thiện Sinh Công Đức Tỳ-lô-giá-na Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Bà-giàbà-đế Vô Lượng Công Đức Bảo Quang Tạp Diệu Hiện Kim Quang Sư Tử Hống Vương Như Lai. Nam-mô Bạch Liên Hoa Kế Vô Ngại Ba Diệm Vương Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà-đế Bồ-đề Đạo Tràng Công Đức Nguyệt Như Lai. Nam-mô Pháp Cự Diệm Công Đức Nguyệt Như Lai. Nam-mô Pháp Vương Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai. Nam-mô Pháp Viên Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai. Nam-mô Pháp Nhãn Thậm Thâm Công Đức Nguyệt Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Thân Hình Quang Minh Công Đức Nguyệt Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Nguyệt Như Lai. Nam-mô Cù-na Liên Hoa Công Đức Nguyệt Như Lai. Nam-mô Pháp Võng Thanh Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Ý Nguyệt Như Lai. Nam-mô Chư Loại Lợi Ích Nguyện Như Lai. Nam-mô Quang Diệm Nhãn Hình Nguyệt Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Diệm Xí Minh Thạnh Nguyệt Như Lai. Nam-mô Chư Nguyện Nguyệt Như Lai. Nam-mô Tướng Nghiêm Tràng Nguyệt Như Lai. Nam-mô Phổ Diệu Nguyệt Như Lai. Nam-mô Vô Trước Ý Nguyệt Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Nguyệt Như Lai. Nam-mô Cúng Dường Nguyệt Như Lai. Nam-mô Vô Biên Nguyệt Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Như Lai. Nam-mô Đại Nguyệt Như Lai. Nam-mô Cù-na Nguyệt Như Lai. Nam-mô Nguyệt Vương Như Lai. Nam-mô Tự Nguyệt Như Lai. Nam-mô Nguyệt Như Lai. Nam-mô Lương Lãnh Như Lai. Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai. Nammô Vô Ngại Ba-la-mật Nguyệt Như Lai. Nam-mô Hư Không Hạ Vô Cấu Trí Nguyệt Như Lai. Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Chiếu Diệu Tối Thắng Nguyệt Như Lai. Nam-mô Chư Lực Uy Vô Cấu Nguyệt Như Lai. Nam-mô Tinh Tấn Lực Nan Hàng Phục Nguyệt Như Lai. Nam-mô Hư Không Vô Cấu Nhãn Nguyệt Như Lai. Nam-mô Tướng Đăng Nan Hàng Phục Nguyệt Như Lai. Nam-mô Chư Thân Trí Hình Nguyệt Như Lai. Nam-mô Cụ Túc Nguyện Hóa Nguyệt Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai. Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai. Nam-mô Biến Phương Như Lai. Nam-mô Phổ Đức Hoa Uy Như Lai. Nam-mô Địa Công Đức Thời Tiết Uy Như Lai. Nam-mô Hiền Công Đức Uy Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Sơn Công Đức Uy Như Lai. Nam-mô Công Đức Uy Như Lai. Nam-mô Chư Pháp Huân Tu Sở Sinh Uy Như Lai. Nam-mô Sơn Đảnh Tối Thượng Uy Như Lai. Nam-mô Tam Thế Tướng Uy Hình Như Lai. Nam-mô Diệu Kim Hư Không Khiếu Uy Như Lai. Nam-mô Tự Tại Đức Uy Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Sơn Uy Như Lai. Nam-mô Bảo Sơn Đăng Đức Như Lai. Nam-mô Trí Nhật Uy Như Lai. Nam-mô Đại Uy Như Lai. Nam-mô Thế Gian Chủ Uy Như Lai. Nam-mô Nhật Uy Như Lai. Nam-mô Thắng Uy Như Lai. Nam-mô Thiện Uy Như Lai. Nam-mô Uy Vương Như Lai. Nam-mô Diệm Uy Như Lai. Nam-mô Tốc Tật Uy Như Lai. Nam-mô Bất Hàng Phục Uy Như Lai. Nam-mô Vi Tiếu Uy Như Lai. Nam-mô Địa Uy Như Lai. Nam-mô Uy Như Lai. Nam-mô Mạng Uy Như Lai. Nam-mô Bất Khả Xưng Uy Như Lai. Nam-mô Biệt Uy Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Uy Như Lai. Nam-mô Sắc Tịnh Tướng Uy Như Lai. Nam-mô Nhật Liên Hoa Tối Thượng Uy Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Tối Diệu Đức Uy Như Lai. Nam-mô Vô Thượng Đại Phước Vân Bất Khả Tận Uy Như Lai.

Nam-mô Phổ Trí Quang Pháp Hư Không Đăng Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Hư Không Biến Mãn Phong Đăng Như Lai. Nam-mô Hoa Diệm Hải Đăng Như Lai. Nam-mô Pháp Nhật Vân Đăng Như Lai. Nam-mô Diệm Hải Diện Đăng Như Lai. Nam-mô Nhẫn Viên Đăng Như Lai. Nam-mô Pháp Diện Đăng Như Lai. Nam-mô Bảo Đảnh Diệm Đăng Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Sơn Đăng Như Lai. Nam-mô Phổ Sơn Đăng Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Trí Đăng Như Lai. Nammô Ngự Lưu Tràng Đăng Như Lai. Nam-mô Pháp Luân Chấn Thanh Như Lai. Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai.

Đó là một trăm danh hiệu Phật.

Nam-mô Nhật Đăng Như Lai. Nam-mô Hỏa Đăng Như Lai. Nam-mô Hư Không Đẳng Trí Như Lai. Nam-mô Bà-sa-ca-la Đăng Như Lai. Nam-mô Phổ Đăng Như Lai. Nam-mô Trí Đăng Như Lai. Nam-mô Đại Đăng Như Lai. Nam-mô Điện Đăng Như Lai. Nam-mô Tối Diệu Đăng Như Lai. Nam-mô Hỏa Đăng Như Lai. Nam-mô Diệm Khai Phu Như Lai. Nam-mô Di-lưu Đăng Như Lai. Nam-mô Công Đức Phong Như Lai. Nam-mô Thế Gian Đăng Như Lai. Nam-mô Pháp Hư Không Đăng Như Lai. Nam-mô Đăng Minh Như Lai. Nam-mô Thiện Đăng Như Lai. Nam-mô Hương Đăng Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Đăng Như Lai. Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Đăng Như Lai.

Nam-mô Nhất Thiết Trí Lực Hư Không Đăng Như Lai. Nam-mô Bảo Tu-di-lưu Đăng Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà-đế Vân Phu Như Lai. Nam-mô Vân Thanh Như Lai. Nam-mô Thị Hiện Vân Như Lai. Nammô Vân Mạt Như Lai. Nam-mô Vân Chấn Như Lai. Nam-mô Vân Vực Như Lai. Nam-mô Vân Trước Y Như Lai. Nam-mô Vân Lực Như Lai. Nam-mô Vân Tán Như Lai. Nam-mô Vân Tự Tại Như Lai. Nam-mô Vân Đắc Như Lai. Nam-mô Vân Thị Hiện Như Lai. Nam-mô Vân Căn Như Lai. Nam-mô Vân Linh Hỷ Như Lai. Nam-mô Vân Niệm Như Lai. Nam-mô Vân Hoan Hỷ Như Lai. Nam-mô Vân Thừa Y Như Lai. Nam-mô Vân Cù-na Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Vân Như Lai. Nam-mô Phổ Công Đức Van Như Lai. Nam-mô Quang Minh Vân Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Sơn Vân Như Lai. Nam-mô Pháp Viên Vân Như Lai. Nam-mô Đảnh Tạng Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quang Minh Viên Vân Như Lai. Nam-mô Kim Cang Kiên Hải Tràng Vân Như Lai. Nam-mô Pháp Hoa Tướng Tràng Vân Như Lai. Nam-mô Phổ Tinh Tấn Cự Vân Như Lai. Nam-mô Phổ Điện Vân Như Lai. Nam-mô Diệm Nguyệt Mi Gian Bạch Hào Tướng Vân Như Lai. Nammô Trí Đảnh Diệm Vân Như Lai. Nam-mô Diệm Nguyệt Hào Vân Như Lai. Nam-mô Pháp Đảnh Tràng Vân Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Chấn Vân Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Trí Công Đức Vân Như Lai. Nam-mô Sơn Công Đức Vân Như Lai. Nam-mô Nhật Công Đức Vân Như Lai. Nam-mô Pháp Bảo Liên Hoa Khai Phu Công Đức Vân Như Lai. Nam-mô Pháp Bảo Hoa Công Đức Vân Như lai. Nam-mô Cù-na Du Hý Công Đức Vân Như Lai. Nam-mô Phổ Minh Chấn Thanh Vân Như Lai. Nam-mô Kim Quang Vô Cấu Nhật Diệm Vân Như Lai. Nam-mô Trí Nhật Liên Hoa Vân Như Lai. Nam-mô Phước Vân Tạp Sắc Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà-đế Trừ Pháp Công Đức Hải Như Lai. Nam-mô Pháp Viên Công Đức Đảnh Quang Minh Như Lai. Nammô Vô Biên Bảo Hoa Quang Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Như Lai. Nam-mô Tướng Nhật Luân Phổ Quang Như Lai. Nam-mô Vô Biên Cù-na Hải Quang Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Cù-na Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Diệm Cù-na Quan Trí Quang Minh Như Lai. Nam-mô Tam-muội Ấn Vô Cấu Quan Trí Quang Như Lai. Nam-mô Thế Gian Đế Chủ Thân Quang Minh Hình Như Lai.

Nam-mô Minh Viên Quang Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Như Lai. Nam-mô Thân Quang Như Lai. Nam-mô Tam Thế Quang Minh Như Lai. Nam-mô Phấn Tấn Diệm Quang Minh Như Lai. Nammô Trí Diệm Vân Quang Minh Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Quang Minh Như Lai. Nam-mô Pháp Lực Quang Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai. Nam-mô Tự Thân Quang Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Hương Quang Như Lai. Nam-mô Đại Quang Như Lai. Nam-mô Kim Quang Như Lai. Nam-mô Hỏa Quang Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Hương Quang Như Lai. Nam-mô Thiện Quang Như Lai. Nam-mô Cù-na Quang Như Lai. Nam-mô Hỷ Quang Như Lai. Nam-mô Pháp Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nammô Đế Thích Quang Như Lai.

Trên đây là hai trăm danh hiệu Phật.

Nam-mô Chiêm-ba-ca Vô Cấu Quang Như Lai. Nam-mô Bất Tư Nghị Quang Như Lai. Nam-mô Lao Cố Quang Như Lai. Nam-mô Tịnh Quang Như Lai. Nam-mô Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Võng Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Trí Quang Như Lai. Nam-mô Tự Tại Quang Như Lai. Nam-mô Như Như Quang Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Công Đức Cù-na Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Công Đức Nhãn Tràng Vương Như Lai. Nammô Phổ Trí Bảo Diệm Công Đức Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Thanh Danh Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Đại Bi Tràng Vương Như Lai. Nammô Thập Phương Quảng Hóa Vân Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Chư Pháp Tinh Tấn Tốc Tật Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Đăng Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Nan Hàng Khổ Hạnh Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Cù-na Diệm Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Phước Đăng Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Hạnh Pháp Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyet Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Hiền Tướng Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Tự Tại Cùna Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Khiếu Danh Xưng Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Nhãn Biến Mãn Pháp Giới Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Tụ Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Diện Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Hoa Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Cù-na Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Kim Cang Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Di-lưu Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Hỏa Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Tịch Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Diệu Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Bất Khả Lượng Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Uy Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Ưu-ba-để-sa Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Dũng Kiện Như Lai. Nam-mô Tịch Tràng Như Lai. Nam-mô Đế Thích Tràng Như Lai. Nam-mô Đại Tràng Như Lai. Nammô Tướng Tràng Như Lai. Nam-mô Thủy Tràng Như Lai. Nam-mô Phóng Quang Tràng Như Lai. Nam-mô Chấn Thanh Hưởng Tràng Như Lai. Nam-mô Quảng Danh Trí Hải Tràng Như Lai. Nam-mô Bà-giàbà-đế Vô Cấu Diệm Bảo Quang Như lai. Nam-mô Minh Tràng Như Lai. Nam-mô Quán Trí Tràng Như Lai. Nam-mô Thiện Tịnh Nghiệp Tràng Như Lai. Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Tràng Như Lai. Nammô Vương Quang Minh Tràng Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Âm Tràng Như Lai. Nam-mô Kim Hoa Diệm Tràng Như Lai. Nam-mô Pháp Nala-diên Tràng Như Lai. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Lực Tràng Như Lai. Nam-mô Pháp Liên Hoa Tỳ-lô-giá-na Phật Tràng Như Lai. Nammô Xa-ma-tha Tràng Như Lai. Nam-mô Bảo Tràng Như Lai. Nam-mô Đại Bảo Tràng Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Tràng Như Lai. Nam-mô Thế Gian Tràng Như Lai. Nam-mô Đế Thích Tràng Như Lai. Nam-mô Diệm Tràng Như Lai. Nam-mô Hoa Tràng Như Lai. Nam-mô Trí Tràng Như Lai. Nam-mô Bảo Công Đức Đăng Tràng Như Lai. Nammô Phổ Công Đức Tỳ-lô-giá-na Tràng Như Lai. Nam-mô Đại Tràng Như Lai. Nam-mô Thích-ca-ra Tràng Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Tràng Như Lai. Nam-mô Tướng Tràng Như Lai. Nam-mô Pháp Tràng Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Lợi Thanh Tịnh Cù-na Tràng Như Lai. Nam-mô Nhân Tối Thắng Tràng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Lực Tràng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Minh Diệm Tự Tại Tràng Như Lai.

Nam-mô Tác Quang Nguyệt Tràng Như Lai. Nam-mô Pháp Tự Tại Trí Tràng Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Lực Phổ Tràng Như Lai. Nammô Bảo Đăng Phổ Minh Tràng Như Lai. Nam-mô Nhân-đà-la Tối Thắng Ý Tràng Như Lai. Nam-mô Bảo Tràng Như Lai. Nam-mô Thiện Hóa Pháp Giới Âm Tràng Như Lai. Nam-mô Quảng Ba-nhã Trí Công Đức Trang Như Lai. Nam-mô Xí Tràng Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Pháp Tràng Như Lai. Nam-mô Quang Tràng Như Lai. Nam-mô Bất Khả Lượng Tràng Như Lai. Nam-mô Ba-già-bà-đế Pháp Bảo Hoa Công Đức Thanh Như Lai. Nam-mô Phổ Minh Pháp Công Đức Thanh Như Lai. Nam-mô Phạm Thanh Như Lai. Nam-mô Sư Tử Thanh Như Lai. Nam-mô Bảo Thanh Như Lai.

Trên đây là ba trăm danh hiệu Phật.

Nam-mô Nguyệt Thanh Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thanh Như Lai. Nam-mô Thật Thanh Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tammuội Quang Thanh Như Lai. Nam-mô Phổ Môn Trí Tỳ-lô-giá-na Thanh Như Lai. Nam-mô Kim Ma-ni Sơn Thanh Như Lai. Nam-mô Pháp Cự Bảo Trướng Thanh Như Lai. Nam-mô Pháp Hải Hống Thanh Như Lai. Nam-mô Xí Diệm Hải Thanh Như Lai. Nam-mô Thế Chủ Tối Thắng Quang Minh Thanh Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Âm Thanh Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thanh Như Lai. Nam-mô Dĩ Tri Thanh Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Thanh Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Thanh Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Thanh Như Lai. Nam-mô Pháp Hải Sử Lưu Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Đăng Vương Như Lai. Nam-mô Tịch Quang Vương Như Lai. Nam-mô Từ Anh Lạc Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Hào Mao Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Niệm Chư Chúng Sinh Danh Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Hải Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Thiên Chủ Kế Ma-ni Châu Nhĩ Đương Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Thiện Ư Chúng Sinh Diệu Danh Công Đức Giả Như Lai. Nam-mô Thiên Công Đức Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà-đế Bảo Hoa Cù-na Công Đức Hải Lưu Ly Chân Kim Sơn Quang Minh Công Đức Như Lai. Nam-mô Nguyệt Hoa Uy Tú Minh Công Đức Như Lai. Nammô Phổ Chiếu Minh Thang Đấu Chiến Công Đức Như Lai. Nam-mô Cù-na Hải Viên Hình Như Lai. Nam-mô Pháp Du Hý Sử Tràng Công Đức Như Lai. Nam-mô Hỏa Thiện Hương Minh Công Đức Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Chánh Tín Định Thể Công Đức Như Lai. Nammô Thiện Thuyết Danh Công Đức Như Lai. Nam-mô Bất Thoái Chuyển Luân Bảo Trụ Xứ Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhật Luân Hình Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô A-tăng-kỳ Hạnh Sơ Phát Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Xí Thạnh Kim Quang Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Âm Thanh Công Đức Như Lai. Nam-mô Trí Tuệ Đăng Minh Tràng Công Đức Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Khổ Hạnh Tu-di-lưu Công Đức Như Lai. Nam-mô Thâm Pháp Quang Vương Công Đức Như Lai. Nam-mô Lưu Chuyển Sinh Tử Thai Tạng Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Hóa Vân Thiện Âm Công Đức Như Lai. Nam-mô Chư Pháp Hình Tượng Trang Nghiêm Công Đức Như Lai. Nam-mô Thọ Vương Tăng Trưởng Công Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Sơn Công Đức Như Lai. Nam-mô Trí Diệm Hải Công Đức Như Lai. Nam-mô Đại Nguyện Sử Lưu Công Đức Như Lai. Nam-mô Kim Tràng Vương Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhânđà-la Tướng Tràng Vương Công Đức Như Lai. Nam-mô Tam-muội Tượng Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Đa-la Vương Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Phật Bảo Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Pháp Luân Nguyệt Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Hình Công Đức Như Lai. Nam-mô Trí Diệu Tạng Công Đức Như Lai. Nam-mô Lưu Ly Thai Tạng Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Hình Công Đức Như Lai. Nammô Phước Đức Hình Công Đức Như Lai. Nam-mô Hư Không Vân Công Đức Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Tướng Công Đức Như Lai. Nam-mô Quang Minh Tướng Vương Chiếu Tràng Công Đức Như Lai. Nam-mô Pháp Hải Uy Công Đức Như Lai. Nam-mô Pháp Đăng Công Đức Như Lai. Nam-mô Không Thể Công Đức Như Lai. Nam-mô Mani Vương Thai Tạng Công Đức Như Lai. Nam-mô Pháp Thành Quang Công Đức Như Lai.

Nam-mô Quang Tràng Công Đức Như Lai. Nammô Bảo Vương Công Đức Như Lai. Nam-mô Ý Trí Công Đức Như Lai. Nam-mô Cù-na Tu-di-lưu Công Đức Như Lai. Nam-mô Cù-na Hải Công Đức Như Lai. Nam-mô Ma-ni Tu-di-lưu Công Đức Như Lai. Nam-mô Thế Đăng Công Đức Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tu-di-lưu Công Đức Như Lai. Nam-mô Tụ Tập Công Đức Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thắng Công Đức Như Lai. Nam-mô Thượng Liên Hoa Công Đức Như Lai. Nammô Liên Hoa Dựng Công Đức Như Lai. Nam-mô Địa Uy Công Đức Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Quang Công Đức Như Lai. Nam-mô Di-lưu Tràng Công Đức Như Lai. Nam-mô Hải Công Đức Như Lai. Nam-mô Diệm Xí Công Đức Như Lai. Nam-mô Thủy Công Đức Như Lai. Nam-mô Bất Khả Hoạch Công Đức Như Lai. Nam-mô Hành Công Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Thí Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhẫn Đăng Công Đức Như Lai. Nam-mô Phong Tật Công Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Đảnh Công Đức Như Lai. Nam-mô Thanh Công Đức Như Lai. Nam-mô Tịch Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Công Đức Như Lai.

Trên đây là bốn trăm danh hiệu Phật.

Nam-mô Di-lưu Công Đức Như Lai. Nam-mô Vân Công Đức Như Lai. Nam-mô Uy Công Đức Như Lai. Nam-mô Cù-na Công Đức Như Lai. Nam-mô Chúng Công Đức Như Lai. Nam-mô Quân-đà Công Đức Như Lai. Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Như Lai. Nam-mô Cùna Bảo Công Đức Như Lai. Nam-mô Hoa Công Đức Như Lai. Nammô Nhân-đà-la Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Du Hý Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Công Đức Như Lai. Nam-mô Xích Ưu-bát-la Công Đức Như Lai. Nam-mô Văn Thanh Cong Đức Như Lai. Nam-mô Phật Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai. Nam-mô Hương Quang Minh Công Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Công Đức Như Lai. Nammô Bảo Hoa Chân Công Đức Trí Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Trí Chân Thể Công Đức Như Lai. Nammô Viên Quang Uy Vương Công Đức Như Lai. Nam-mô Hương Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Trí Tạng Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Chân Thể Công Đức Như Lai. Nam-mô Chân Hữu Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Đức Chân Thể Công Đức Như Lai. Nam-mô Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Hư Không Công Đức Như Lai. Nam-mô Phạm Công Đức Như Lai. Nammô Thắng Công Đức Như Lai. Nam-mô Phật Liên Hoa Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Như Lai. Nam-mô Vân Công Đức Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Chúng Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Minh Liên Hoa Công Đức Như Lai. Nam-mô Phóng Liên Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai. Nam-mô Chân Thể Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Úy Chân Thể Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Thật Công Đức Như Lai. Nam-mô Hiền Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Chí Thật Công Đức Như Lai. Nam-mô Đại Công Đức Như Lai. Nam-mô Trí Ưu-bát-la Công Đức Như Lai. Nam-mô Bao Ưu-bát-la Công Đức Như Lai. Nam-mô Trí Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nammô Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Luân Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Tận Kim Cang Công Đức Như Lai. Nam-mô Vi Diệu Thanh Công Đức Như Lai. Nam-mô Phổ Chiếu Minh Đại Hóa Võng Tỳ-lô-giá-na Công Đức Như Lai. Nam-mô Kim Sắc Diệm Pháp Hải Quang Lôi Âm Vương Như Lai. Nam-mô Trí Sơn Pháp Giới Phổ Uy Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Hải Quang Lôi Vương Như Lai. Nammô Vô Ngại Đức Danh Xưng Giải Thoát Quang Vương Như Lai. Nammô Pháp Vân Thành Quang Đăng Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Hư Không Tối Thượng Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Luân Quang Chấn Thanh Vương Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Chấn Âm Vương Như Lai. Nam-mô Trí Uy Sơn Vương Như Lai. Nammô Pháp Lôi Chấn Thanh Vương Như Lai. Nam-mô Trí Cự Quang Minh Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Hải Ngôn Thuyết Lãng Minh Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Diệm Sơn Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Sơn Vương Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai. Nam-mô Phiên Chuyển Phương Sở Quang Minh Vương Như Lai. Nam-mô Trí Tướng Sư Tử Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Nhật Quang Minh Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Thành Hình Trí Đăng Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Nguyệt Biên Trí Quang Minh Vương Như Lai. Nam-mô Chư Pháp Hải Tối Thượng Ba Vương Như Lai. Nam-mô Chư Phương Đăng Vương Như Lai. Nam-mô Quảng Danh Pháp Hải Ba Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Diệm Xí Uy Vương Như Lai. Nam-mô Quang Viên Sơn Đảnh Vương Như Lai. Nam-mô Lôi Chấn Danh Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Minh Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Tỳ-lô-giá-na Công Đức Di-lưu Vương Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Hư Không Tràng Tướng Vương Như Lai. Nam-mô Quảng Đại Trí Diệm Vương Như Lai. Nam-mô Quang Minh Tán Diệm Vương Như Lai. Nam-mô Anh Lạc Cái Chấn Minh Vương Như Lai. Nam-mô Công Đức Thai Tạng Tụ Hống Vương Như Lai. Nam-mô Điện Đăng Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thượng Thiện Hạnh Vương Như Lai. Nam-mô Công Đức Thiện Đăng Tạng Vương Như Lai. Nam-mô Chánh Pháp Hộ Bảo Tràng Vương Như Lai. Nammô Pháp Cung Điện Chấn Minh Vương Như Lai. Nam-mô Chư Đăng Quang Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Bảo Diệm Công Đức Cù-na Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Diêm-phù-đàn Uy Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Luân Diệm Uy Vương Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Diệu Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Chư Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai.

Trên đây là năm trăm danh hiệu Phật.

Nam-mô Chư Hoa Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Long Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Tịch Quang Minh Vương Như Lai. Nam-mô Thiên Vân Âm Vương Như Lai. Nam-mô Chư Pháp Hống Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Sơn Công Đức Uy Vương Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Uy Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Nguyệt Quang Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Quang Vương Như Lai. Nammô Nhật Uy Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Cù-na Thiết Vi Sơn Vương Như Lai. Nam-mô Chư Chúng Sinh Chiếu Minh Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Nhân-đà-la Vương Như Lai. Nam-mô Vân Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Phi Nhất Minh Quang Vương Như Lai. Nam-mô Hống Vương Như Lai. Nam-mô Nan Phục Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Di-lưu Vương Như Lai. Nam-mô Sư Tử Du Hý Vương Như Lai. Nammô Nguyệt Quang Vương Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quang Minh Vương Như Lai. Nam-mô Vô Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Hương Diệm Vân Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Cổ Âm Vương Như Lai. Nam-mô Thắng Vương Như Lai. Nam-mô Hương Tụ Vương Như Lai. Nam-mô Tịnh Chiếu Vương Như Lai. Nam-mô Ba Đào Vương Như Lai. Nam-mô Phạm Âm Vương Như Lai. Nam-mô Thiên Vương Như Lai. Nam-mô Nguyệt Vương Như Lai. Nam-mô Ma-ni Vương Như Lai. Nam-mô Cù Noa Vương Như Lai. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nam-mô Tịch Vương Như Lai. Nam-mô Tiệp Tật Vương Như Lai. Nam-mô Dược Vương Như Lai. Nam-mô Vô Úy Vương Như Lai. Nam-mô Quang Diệm Vương Như Lai. Nam-mô Y Vương Như Lai. Nam-mô Tỳ-lưu-nô Vương Như Lai. Nam-mô Sa-la Vương Như Lai. Nam-mô Chiếu Vương Như Lai. Nam-mô Quang Vương Như Lai. Nam-mô Càn-thát-bà Vương Như Lai. Nam-mô Thọ Vương Như Lai. Nam-mô Cù-noa Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Hỷ Duyệt Vi Tiếu Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Vi Diệu Âm Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Đức Dựng Vương Như Lai. Nammô Tán Diệm Vương Như Lai. Nam-mô Hương Diệm Quang Vương Như Lai. Nam-mô Di-lưu Tụ Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sơn Đế Thích Vương Như Lai. Nam-mô Nguyện Anh Lạc Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nam-mô Hải Trì Ý Du Hý Thần Thông Vương Như Lai. Nam-mô Vân Vương Như Lai. Nam-mô Nhiêu Ích Vương Như Lai. Nam-mô Kim Quang Uy Vương Như Lai. Nammô Phá Tán Chư Dạ-xoa Thần Phù-đa Thần Đẳng Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nam-mô Tự Tại Uy Thanh Vương Như Lai. Nam-mô Hoa Hỏa Du Hý Thần Thông Vương Như Lai. Nam-mô Khai Phu Hoa Sa-la Vương Như Lai. Nammô Thiện Tịch Trí Nguyệt Hống Âm Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Địa Vương Như Lai. Nam-mô Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Sơ Phát Tâm Ý Chấn Thanh Vô Bố Úy Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Vô Kinh Bố Ám Tam-muội Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Nicâu-đà Vương Như Lai. Nam-mô Hoan Hỷ Dũng Dược Bảo Dựng Mani Tụ Vương Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Vương Như Lai. Nam-mô Hỷ Lạc Quang Vương Như Lai. Nam-mô Kim Cang Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Di-lưu Đảnh Vương Như Lai. Nam-mô Thanh Quang Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Tu Quang Vương Như Lai. Nam-mô Đao Trượng Thượng Hương Quang Vương Như Lai. Nam-mô Thượng Thiệt Vương Như Lai. Nam-mô Bất Tư Nghị Cù-noa Quang Vương Như Lai. Nam-mô Hiền Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Nan Phục Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Di-lưu Quang Vương Như Lai. Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Như Lai. Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Cổ Tự Tại Âm Vương Như Lai. Nam-mô Cường Kiện Quân Tướng Chiến Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Tối Thượng Công Đức Tụ Vương Như Lai. Nam-mô Chánh Trụ Ma-ni Tụ Vương Như Lai. Nammô Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Vô Gián Vương Như Lai. Nammô Phổ Quang Minh Công Đức Di-lưu Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Tràng Âm Vương Như Lai. Nam-mô Đế Thích Tràng Tướng Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Sơn Đế Thích Vương Như Lai. Nam-mô Phá Tán Ế Vân Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Chiêm Vọng Liên Hoa Du Hý Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Công Đức Quang Uy Như Lai.

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Dược Vương Như Lai.

Trên đây là sáu trăm danh hiệu Phật.

Nam-mô Túc Vương Như Lai. Nam-mô Sơn Nhân-đà-la Vương Như Lai. Nam-mô Sa-la Đế Thích Vương Như Lai. Nam-mô Đảnh Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Sơn Đảnh Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Khả Úy Liên Hoa Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Tinh Tấn Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Giới Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Dược Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Vương Như Lai. Nam-mô Hoa Phu Vương Như Lai.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Print Friendly, PDF & Email