KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN THIỂN THÍCH
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà
Hòa Thượng  Tuyên Hóa Giảng thuật
Diễn đọc: Tuấn Anh, Huy Hồ, Nam Trung, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Kim Phượng