KINH ĐẠI THỪA TAM TỤ SÁM HỐI
Hán dịch: Đời Tùy, Đại sư Xà Na Quật Đa và Cấp Đa
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, đức Thế tôn ở tại rừng Đại Quang Minh thuộc Tỳ Xá Lê cùng với chúng đại Tỳ-kheo một ngàn người, lại có vô lượng Bồ tát v.v…

Bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn các chúng đang vây quanh.

Khi ấy, Trưởng lão Xá Lợi Phất ngồi tại pháp hội, nương theo oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chấp tay hướng Phật, bạch:

– Hôm nay, con có điều muốn thưa hỏi. Xin Phật cho phép và giải thích cho con.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Nầy Trưởng lão Xá Lợi Phất! Thầy cứ tùy ý hỏi. Ta sẽ giải thích cho Thầy hài lòng.

Khi ấy, Trưởng lão Xá Lợi Phất được Phật nhận lời giải thích câu hỏi, vô cùng vui mừng, với sự hoan hỷ ấy, Trưởng lão Bạch Phật:

– Đại đức Thế Tôn! Nếu có những thiện nam, thiện nữ muốn trụ thừa Thanh-văn, thừa Phật Bích Chi, và trụ Đại thừa mà những chúng sanh có các nghiệp chướng họ phải làm như thế nào. Họ phải sám hối như thế nào? Phát lồ như thế nào? Nghĩa là với các phiền não chướng, các chúng sanh chướng, pháp chướng, chuyển hậu thế chướng, sám hối thế nào và phát lồ thế nào?

Đức Phật bảo Trưởng lão Xá Lợi Phất:

– Lành thay! Lành thay! Xá Lợi Phất! Thầy nay muốn vì sự an lạc, vì nhiều lợi ích cho trời, người nên hỏi Như lai những việc như thế. Nầy Xá Lợi Phất! Thầy phải lắng nghe cho thật kỹ, suy nghĩ chín chắn, ta sẽ nói cho.

Xá Lợi Phất bạch Phật:

– Hay thay, Thế Tôn! Xin Ngài chỉ dạy.

Đức Phật bảo Trưởng lão Xá Lợi Phất:

– Nếu thiện nam, thiên nữ muốn phát tâm trụ thừa Thanh-văn, thừa Phật Bích Chi, hoặc trụ Đại thừa, thì chúng sanh ấy ngày ba thời, đêm ba thời, rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo vai phải, gối phải quỳ sát đất, chấp tay, và nói:” Chư Phật Thế Tôn hiện tại ở các thế giới trong khắp mười phương thế giới thường trú ở đời, hoặc ngồi, hoặc kinh hành, chư Thế Tôn ấy, xin nhớ nghĩ đến con, xin chứng biết cho con, làm con mắt cho con, làm trí tuệ cho con, làm cho con đạt đến sự thù thắng, làm cho con đạt đến chỗ vô cùng. Con ở trước các Ngài, xin phát lồ sám hối: Hoặc những nghiệp chướng con đã gây ra từ luân hồi vô thủy đến nay, hoặc ngay đời này, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người làm mà tùy hỷ, và các phiền não chướng, chúng sanh chướng, pháp chướng, chuyển hậu thế chướng, hoặc vừa mới tự làm, hoặc vừa mới bảo người làm, hoặc thấy người vừa mới làm mà vui theo; hoặc tự mình đang làm, hoặc đang bảo người làm, hoặc thấy người đang làm mà vui theo; hoặc tự mình làm xong, hoặc bảo người làm xong, hoặc thấy người làm xong mà vui theo; khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng, khi chưa biết thiện, khi chưa biết bất thiện; hoặc chạy theo tâm dục sân, si, tán loạn.v.v… mà làm các điều ác; hoặc bị ngủ nghỉ ngăn che hoặc đùa giỡn, hoặc si mê, hoặc dua nịnh quanh co, hoặc không hổ không thẹn, hoặc ngã mạn tự cao tự đại, hoặc khởi oán hiềm, hoặc say sưa, buông lung, hoặc khởi tâm ác làm thân Phật chảy máu, hoặc hủy báng Chánh pháp, phá hòa hiệp Tang, giết A-la-hán, hoặc giết cha mẹ. Các nghiệp như thế, hoặc tự mình vừa mới làm, hoặc đang làm, hoặc đã làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm mà vui theo. Ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về miệng, ba nghiệp về ý, đối với chúng sanh khởi các ý ác, hoặc bức ngặt, nhục mạ, trách mắng chúng sanh ba Thừa, nói tội lỗi của họ, rồi giận ghét phỉ báng, hoặc tà dâm, hoặc tà kiến, hoặc vừa mới làm, hoặc đang làm, hoặc đã làm, tự mình làm, bảo người làm, thấy làm vui theo, hoặc theo lời nói làm trái Giới Luật, hoặc trộm cắp vật trong tháp, hoặc khởi tà kiến, hoặc vừa mới khởi ý, hoặc đang làm, và đã làm, những tội lỗi như thế hoặc tự mình làm, bảo người làm, thấy làm vui theo; hoặc chống trái cha mẹ, hoặc ngăn người xuất gia, hoặc khi có người muốn thọ Giới cụ túc, làm chướng ngại việc may y phục, hoặc làm chướng ngại khi nhập thiền định, hoặc khi chánh niệm, hoặc làm chướng ngại đối với việc lợi dưỡng, danh tiếng, căn lành; các việc như thế, hoặc mới làm, đang làm và đã làm xong, tự làm, bảo người làm, thấy làm vui theo, tất cả các điều ác đã làm ấy, nay ở trước chư Phật Thế Tôn, con xin phát lồ sám hối. Xin Ngài chứng minh cho con, soi sáng cho con, cho con được sáng suốt, cho con sự tốt đẹp, cho con sự cao cả. Nay ở trước chư Phật Thế tôn, con hết lòng phát lồ sám hối, chẳng dám che giấu, vào đời vị lai, không dám làm nữa. Nay tất cả chư Phật Thế Tôn đã thấy, biết xin gia hộ, chứng minh cho con. Những ác nghiệp hiện có mà con đã gây ra khi luân hồi qua lại trong các phiền não sanh tử từ vô thủy, hoặc tự làm, bảo người làm, thấy làm vui theo, những nghiệp như thế phải chịu quả báo xấu, hoặc đang chịu, hoặc sẽ chịu. Những nghiệp như thế, xin chư Phật Thế Tôn chứng tri cho con, như ở trước mắt, cho con được tốt đẹp, cho con sự cao cả. Ở trước chư Phật, chí tâm sám hối, chẳng dám che giấu, vào đời vị lai, không dám làm nữa. Giống như các đức Như lai Chánh Biến Tri trong quá khứ, khi các Ngài thực hành hạnh Bồ tát đã sám hối nghiệp chướng, phiền não chướng, chúng sanh chướng, pháp chướng, chuyển hậu lai thế chướng như thế nào, thì con cũng sám hối như thế ấy, không dám che giấu, trong đời vị lai không dám làm nữa. Giống như các đức Như lai Chánh Biến Tri ở đời vị lai, khi các ngài thực hành hạnh Bồ tát sám hối nghiệp chướng, phiền não chướng, chúng sanh chướng, pháp chướng, chuyển hậu thế chướng như thế nào thì con cũng xin sám hối các chướng như thế ấy, phát lồ sám hối không dám che giấu; sám hối rồi, sau không dám làm nữa. Như các đức Như lai Chánh Biến Tri hiện đang ở đời trong tất cả các thế giới ở mười phương đang trụ thế, như khi thuở xưa khi các Ngài thực hành hạnh Bồ tát sám hối nghiệp chướng, phiền não chướng, chúng sanh chướng, pháp chướng, chuyển hậu lai thế chướng như thế nào thì hôm nay con cũng xin sám hối nghiệp chướng, phiền não chướng, chúng sanh chướng, chuyển hậu lai thế chướng như thế ấy, không dám che giấu, sau không dám làm nữa. Chư Phật Như lai Chánh Biến Tri ở quá khứ, vị lai, hiện tại hoặc đã biết, đang biết hoặc sẽ biết như thế . Nay con bị nghiệp chướng ngăn che, phải bị đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ qủy, hoặc thế giới Diêm Vương, xa lìa chỗ có Phật, Pháp, Tăng, đọa vào chốn bức ngặt, khổ não. Những chướng ngại 52 như thế , nay ở trước tất cả chư Phật Thế Tôn, phát lồ sám hối. Xin Phật Thế Tôn chứng tri cho con, cho con tốt đẹp, cho con sự cao cả. Ở trước các Ngài, con chí tâm phát lồ sám hối, không dám che giấu; trong đời vị lai, không dám làm nữa. Bây giờ ở đây, con chí tâm sám hối. Con và chúng sanh nguyện các điều nghiệp chướng đều thanh tịnh. Tất cả các pháp trợ Bồ đề đều thanh tịnh nguyện đều đầy đủ, phát nguyện ba lần như thế. Như chư Phật Như lai Chánh Biến Tri trong quá khứ, các đức Thế Tôn ấy, thuở xưa, khi thực hành sám hối như thế; sám hối như thế rồi, được thanh tịnh vô ngại đối với tất cả các pháp. Hoặc chư Phật Như lai Chánh Biến Tri ở đời vị lai, chư Thế Tôn ấy, cũng sẽ sám hối như thế . sám hối nghiệp chướng với chư Phật trong tất cả các thế giới hiện tại ở mười phương, rồi, đạt được tất cả các pháp thanh tịnh vô ngại. Như lai Chánh Biến Tri hiện đang trụ ở đời, chư Phật Thế Tôn ấy, thuở xưa, khi tu hành cũng đều sám hối nghiệp chướng như thế, đạt được tất cả các pháp thanh tịnh vô ngại.

Nầy Xá Lợi Phất! Vì vậy cho nên, nếu thiện nam và thiện nữ muốn phát tâm trụ thừa Thanh-văn, thừa Phật Bích Chi, hoặc trụ Đại thừa mà muốn thanh tịnh nghiệp chướng thì phải phát lồ sám hối như thế, không nên che giấu, trong đời vị lai không được làm nữa.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam, thiện nữ muốn xa lìa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, nghèo cùng, thấp hèn thì cũng nên phát lồ sám hối như thế, chẳng nên che giấu.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn sanh vào dòng họ lớn như Sát lợi, Bà-la-môn, đại gia Cư sĩ hưởng quả phúc lạc, hoặc muốn sanh lên cõi trời Tứ thiên vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ Ma, trời Đâu suất, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm thân, trời Phạm phụ, trời Phạm thị, trời Đại phạm, trời Tịnh cư, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Đại thân, trời Tiểu thân, trời Vô lượng thân, trời Quảng quả, trời Vô tưởng, trời Quang âm, trời Vô não, trời Thiện kiến, trời A-ca-ni-tra, trời không Vô biên xứ, trời thức Vô biên xứ, trời Vô sở hưũ xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nếu muốn sanh lên các cõi trời ấy và được hưởng phước quả báo thì cần phải sám hối nghiệp chướng như thế; phát lồ như thế, chẳng nên che giấu, về sau chẳng làm nữa. Vì vậy, nầy Xá Lợi Phất! Muốn đắc quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, Phật Bích Chi đạo, cũng phải phát lồ sám hối như thế, làm trong sạch nghiệp chướng, sau không làm nữa.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn thành tựu

Bồ đề Vô Thượng với trí Nhất thiết chủng trí, là trí không thể xưng kể, vi diệu, thù thắng bậc nhất trong tất cả ba cõi cũng phải phát lồ sám hối như thế , sau không làm nữa; nên biết như thế. Như Lai đã nói là tất cả các pháp do nhân duyên mà có, hoặc có sanh diệt; quá khứ đã chấm dứt, vị lai chưa đến, hiện tại không có thật thể, không có nghiệp chướng, khôngcó nơi chốn của nghiệp chướng; các hành đang diễn biến cũng không có nghiệp chướng. Vì sao? Như Lai thường nói tất cả các pháp là không, không có ngã sở, không có chúng sanh, không có thọ mạng, không có Phước-già-la (chủ thể luân hồi), không có nhân, không có ma na bà (ngã), bản tánh rỗng lặng Vì ý nghĩa như thế nên tất cả các pháp không có nghiệp chướng.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam, thiện nữ có khả năng thể nhập các cảnh giới như thế thì đó gọi là cảnh giới thật tế vô ngã, không có cảnh giới ràng buộc, là cảnh giới vô lậu, như vậy là có khả năng làm thanh tịnh các pháp chướng ngại, đắc tịch tĩnh.

Bấy giờ, Trưởng lão Xá Lợi Phất bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Đó là trụ Đại thừa phát tâm Bồ tát. Các Thiện nam, thiện nữ phải tùy hỷ căn lành của tất cả chúng sanh như thế nào?

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Thiện nam, thiện nữ trụ thừa Bồ tát ấy cần phải, mỗi ngày ba thời mỗi đêm ba thời, rời khỏi chỗ ngồi, sửa áo bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chấp tay, nói thế nầy:” Chúng sanh trong tất cả thế giới, gồm thâu lại, họ có bao nhiêu phước đức, hoặc mới bắt đầu tạo, hoặc đang tạo, hoặc đã tạo rồi, hoặc tự tạo, hoặc bảo người tạo, thấy tạo mà vui theo, hoặc ở bên Phật, hoặc đối với Pháp, hoặc đối với Tăng, hoặc đối với chúng sanh, hoặc làm việc phước bố thí, việc phước trì Giới, hoặc làm các việc phước khác, với các việc làm ấy, hôm nay, con đều tùy hỷ tất cả, vô cùng tùy hỷ. Đó là việc làm tối đại, tối diệu, tối cực, tối tịnh, vô đẳng, vô đẳng đẳng, Vô thượng, Vô thượng thượng, được chư Phật chấp thuận. Nay con xin tùy hỷ như thế. Chư Phật Như Lai Chánh Biến Tri trong quá khứ, từ khi mới phát tâm cho đến lúc nhập Niết bàn Vô dư, trong khoảng thời gian ấy, có bao nhiêu phước, con nay đều xin tùy hỷ. Chư Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri sẽ có trong các thế giới ở mười phương vào đời vị lai, từ khi mới phát tâm tu hành sáu Ba-la-mật có bao nhiêu phước, với tất cả phước đó, nay con đều xin tùy hỷ như thế, cho đến tùy hỷ như chư Phật tùy hỷ. Lại nữa chư Như Lai Ứng Chánh Biến Tri hiện tại ở trong tất cả các thế giới mười phương từ khi mới phát tâm tới khi đắc quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, cho đến lúc nhập Niết bàn Vô dư, trong khoảng thời gian ấy, có bao nhiêu phước, nay con đều tùy hỷ như thế, vô cùng tùy hỷ. Cho đến như chư Phật tùy hỷ, con cũng tùy hỷ như thế.

Nầy Xá Lợi Phất! Theo ý Thầy thì sao? Phước của sự tùy hỷ như thế được bao nhiêu công đức, có lợi ích lớn chăng? Nầy Xá Lợi Phất! Như chúng sanh và quyến thuộc của chúng sanh hiện tại đang ở trong ba ngàn đại thiên thế giới nầy, tất cả đều thành A-la-hán, nếu có thiện nam, thiện nữ nào cung kính cúng dường phụng sự họ,cung cấp y phục, thực phẩm, thuốc thang, giường tòa.v.v… cho đến khi qua đời thì người ấy được phước có nhiều chăng?

Xá Lợi Phất thưa:

– Bạch Thế Tôn! Rất nhiều!

Đức Phật dạy:

– Nầy Xá Lợi Phất! Hơn nữa, ngoài các chúng sanh và quyến thuộc của chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới lại có các chúng sanh và quyến thuộc của chúng sanh trong các thế giới nhiều như cát sông hằng ở phương đông đều đắc thành A-la-hán, nếu có thiện nam, thiện nữ trọn đời cúng dường cung cấp đủ các thứ như thế cho đến thuốc thang, nầy Xá Lợi Phất, theo ý Thầy thì sao? Người kia được phước có nhiều chăng?

Xá Lợi Phất thưa:

– Bạch Thế Tôn! Rất nhiều!

Đức Phật bảo Trưởng lão Xá Lợi Phất:

– Như thế, các chúng sanh và quyến thuộc chúng sanh trong thế giới nhiều như cát sông hằng ở phương nam, phương tây, phương bắc, bốn phía, trên dưới đều thành A-la-hán, nếu có thiện nam, thiện nữ trọn đời cúng dường, phụng sự, cung cấp các thứ cho đến y phục, thuốc thang.v.v…, thì họ được phước nhiều chăng?

Xá Lợi Phất thưa:

– Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Không thể nghĩ bàn, không biết được giới hạn.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Nếu các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Đại thừa, phát tâm Bồ tát, có chánh tín, không dua nịnh, quanh co, phát tâm Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, lại luôn tùy hỷ việc tùy hỷ như thế, nầy Xá Lợi Phất, phước đức của người cúng dường trước so với phước của người nầy không bằng một phần trăm, một phần ngàn, phần trăm ngàn, phần ức, phần trăm ức cho đến tính toán thí dụ cũng không biết được dù chỉ một phần nhỏ.

Nầy Xá Lợi Phất! Các Bồ tát vì luôn tùy hỷ đầy đủ như thế nên có thể mau thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ trụ Đại thừa lại luôn tùy hỷ sự tùy hỷ như thế thì sẽ được vô lượng vô biên phước đức lớn như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có người nữ chán ghét thân nữ muốn cầu thân nam, và muốn thành tựu Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng thì cũng nên tùy hỷ sự tùy hỷ như thế .

Bấy giờ, Xá Lợi Phất lại bạch Phật:

– Cúi xin Thế Tôn giảng nói rõ cho con về phước đức đạt được của việc hòa hợp khuyến thỉnh, làm lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người, cũng hộ trì các căn lành lớn cho chư Bồ tát ở đời hiện tại và vị lai.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Lành thay! Lành thay! Nầy Xá Lợi Phất! Thầy vì muốn có nhiều lợi ích an lạc cho trời người nên mới hỏi Như Lai về ý nghĩa này Nầy Xá Lợi Phất! Thầy hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ vì Thầy mà nói.

Xá Lợi Phất thưa:

– Lành thay, Thế Tôn! Con rất mong muốn được nghe. Xin ngài giảng nói.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Nếu có thiện nam, thiện nữ trụ Đại thừa thì ban ngày ba thời và ban đêm ba thời phải rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chấp tay, nói: “Chư Phật Thế Tôn xin nhớ nghĩ đến con. Chư Phật Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri hiện đang ở trong tất cả các thế giới ở mười phương đã chứng Bồ đề, muốn chuyển Pháp luân, nay con đều khuyến thỉnh chư Phật Thế Tôn ấy, xin các ngài đều chuyển Pháp luân Vô thượng, vì thương xót muốn an lạc lợi ích cho chư thiên và loài người.” Nói như vậy ba lần. Rồi lại nói: “Nay con khuyến thỉnh chư Phật Thế Tôn, xin các ngài vì con mà chuyển Pháp luân Vô thượng. Cúi xin chư Phật Thế Tôn ban cho pháp thí. Xin Phật Thế Tôn thiết lập pháp hội. Xin chư Phật Thế Tôn tuôn mưa pháp lớn. Xin chư Phật Thế Tôn thắp đuốc pháp lớn. Xin chư Phật Thế Tôn đánh trống pháp lớn. Xin chư Phật Thế Tôn khởi âm nhạc pháp. Xin chư Phật Thế Tôn thổi pháp loa lớn. Xin chư Phật Thế Tôn dựng cờ pháp. Xin chư Phật Thế Tôn dùng pháp làm cho tất cả chúng sanh được đầy đủ, khiến các chúng sanh dùng pháp tự làm nhiều điều lợi ích an lạc cho thế gian, thương nghĩ đến tất cả chư thiên, loài người.

Lại nữa, nầy Xá Lợi Phất! Nếu Thiện nam, thiện nữ muốn thành tựu Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng thì ban ngày ba thời, ban đêm ba thời, sửa áo bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chấp tay, nghĩ: “Tất cả chư Phật Thế Tôn hiện đang ở trong tất cả thế giới ở mười phương, hiện còn tại thế , hoặc đứng, hoặc đi, con luôn nhớ nghĩ kính lễ”, và nói: “Chư Phật Thế Tôn hiện tại đang ở các thế giới khắp mười phương muốn xả tuổi thọ, nhập Niết bàn thì con đều khuyến thỉnh chư Phật Thế Tôn ấy đừng nhập Niết bàn, sống lâu ở đời với số kiếp không thể nghĩ bàn, chẳng thể nói, không có hạn lượng, không thể nói số kiếp, vì nhiều lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người, có thể chịu đựng trụ lâu không khiến cho thân tâm có sự mệt mỏi. Ba lần thưa thỉnh chư Phật Thế Tôn trụ lâu ở đời như vậy, trải qua vô lượng kiếp làm lợi ích an lạc tất cả chư thiên, loài người ở thế gian mà có thể chịu đựng trụ lâu không để cho thân tâm có sự mệt mỏi. Như vậy, ba lần thưa thỉnh chư Phật Thế Tôn trụ thế lâu dài trong vô lượng kiếp làm lợi ích an lạc cho tất cả trời người trong thế gian, có thể chịu đựng trụ lâu dài, đừng để cho thân tâm có sự mệt mỏi. Căn lành do sự khuyến thỉnh ấy, nên hồi hướng về quả vị giác ngộ cao tột.

Nầy Xá Lợi Phất! Thầy nên quán sát việc khuyến thỉnh hồi hướng được bao nhiêu phước? Nầy xá Lợi Phất! Theo ý Thầy thì sao? Nếu ba ngàn đại thiên trong thế giới đem bảy báu đầy, cúng dường Chư Như Lai, thì được phước có nhiều chăng?

Xá Lợi Phất thưa:

– Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Chẳng phải do suy lường mà có thể biết được.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Ngoài số bảy báu đầy cả trong ba ngàn đại thiên thế giới nầy ra, số bảy báu đầy trong các thế giới ở phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía, trên dưới, đều đem cúng dường chư Phật Như Lai thì phước đạt được có nhiều chăng?

Xá Lợi Phất thưa:

– Bạch Thế Tôn! Rất nhiều, chẳng thể suy lường mà có thể đạt được giới hạn.

– Nầy Xá Lợi Phất! Thầy nên quán xét , nếu thiện nam, thiện nữ chánh tín, không dua nịnh thì có thể phát tâm Bồ đề Vô thượng và như vậy có thể khuyến thỉnh chư Phật chuyển Pháp luân.

Nầy Xá Lợi Phất! Phước đức trước so với phước đức nầy không bằng một phần trăm, phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn, cho đến tính đếm thí dụ cũng không thể kịp.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam, thiện nữ phát tâm Bồ đề có thể khuyến thỉnh hồi hướng như thế, hòa hợp với căn lành đầy đủ thì sẽ mau thành tựu Bồ đề Vô thượng.

Nầy Xá Lợi Phất! Xưa kia, khi ta tu hành hạnh Bồ tát cũng thường khuyến thỉnh chư Phật chuyển Pháp luân và trụ ở đời lâu dài như thế. Vì ta khuyến thỉnh chư Phật chuyển Pháp luân như thế , do năng lực nhân duyên căn lành ấy nên hôm nay thiên vương Đế Thích, chư Phạm Vương.v.v… cung kính chấp tay khuyến thỉnh ta chuyển Pháp luân,: “Cúi xin Thế Tôn xót thương, làm lợi ích an lạc cho tất cả chư thiên, loài người trong thế gian mà chuyển Pháp luân”.

Nầy Xá Lợi Phất! Thuở xưa, khi tu hành hạnh Bồ tát, ta khuyến thỉnh chư Phật trụ thế lâu dài để chuyển Pháp luân. Nay Ta đắc thân lực, tứ Vô úy, tứ Vô ngại biện, đại từ, đại bi, mười tám pháp Bất cộng. Sau khi ta nhập Niết bàn Chánh pháp sẽ tồn tại năm trăm năm, tượng pháp cũng tồn tại năm trăm năm.

Bấy giờ, Xá Lợi Phất bạch Phật:

Bạch Đại đức Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ trụ đại thừa ấy đối với quả vị giác ngộ cao tột hồi hướng như thế nào?

Đức Phật bảo Trưởng lão Xá Lợi Phất:

Nầy Xá Lợi Phất! Thiện nam, thiện nữ trụ Đại thừa ấy ban ngày ba thời và ban đêm ba thời, rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, chân phải quỳ sát đất, chấp tay, nói: “Từ vô thỉ luân hồi trong sanh tử đến ngày, con có bao nhiêu phước, hoặc tự tạo, bảo người tạo, thấy tạo vui theo, hoặc đối với Tam bảo con đã tu được bao nhiêu phước đức, hoặc tu bố thí, hoặc trì Giới, các việc phước đức, hoặc cùng làm các việc phước đức, hoặc suy nghĩ về việc làm việc phước đức cho đến việc sám hối, tùy hỷ, khuyến thỉnh.v.v… Ngày nay, tất cả đều hợp lại để hồi hướng, ban cho tất cả các chúng sanh, như chư Phật Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri quá khứ, thuở xưa, khi tu hành hạnh Bồ tát dùng các căn lành hồi hướng Nhất thiết trí, con nay cũng hồi hướng như vậy, dùng các căn lành hồi hướng Bồ đề Vô thượng. Các đức Như Lai Đẳng Chánh Biến Tri ở đời vị lai, giống như khi các Ngài đang tu hành hạnh Bồ tát sẽ dùng các căn lành sẽ hồi hướng Nhất thiết trí, con nay cũng hối hướng như thế. Dùng các căn lành nầy đều hồi hướng Bồ đề Vô thượng. Chư Phật Như Lai Chánh Biến Tri hiện tại trong các thế giới ở mười phương, hiện còn ở đời, tu hành tự tại. Như thuở xưa, khi các Ngài tu hành hạnh Bồ tát, dùng các căn lành, hồi hướng Bồ đề Vô thượng, 5 con nay cũng như vậy, dùng các căn lành hồi hướng Bồ đề Vô thượng. Như đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri ngồi nơi đạo tràng dưới cây Bồ đề dùng trí ấn chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể suy lường rộng lớn thanh tịnh như thế trụ trong Tam muội Phật, nhất niệm luôn hòa hợp tương ưng với trí tuệ, hàng phục ma quân, Ba tuần thối lui. Sau đêm đo, khi minh tướng xuất hiện, ứng hợp với sở tri kiến, liền thành Chánh giác; sau khi đắc Chánh giác, đến vườn Lộc Giả xứ Ba la nại chuyển Pháp luân bốn đế Vô thượng, hoặc vì Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc Thiên, Ma, Phạm và người thế gian, không thể suy lường được, Ngài đốt đuốc pháp, đánh trống pháp, thổi loa pháp, dựng cờ pháp, tuôn mưa pháp, dùng pháp làm thấm nhuận hết tất cả chúng sanh, thương yêu làm lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người.

Cũng như các Như Lai A Súc, Phật A Di Đà, Phật Sư Tử, Phật Bách Diệm, Phật Phóng Diệm, Phật Xí Thạnh Quang, Phật Vô Biên Quang, Phật Mông Ân Quang, Phật Đăng Vương, Phật Tối Thượng, Phật Liên Hoa Thượng, Phật Khai Phu, Đức Phật bảo Nguyệt, Đức Phật bảo Diệm, Phật Vô Ngại Quang, Phật Di Lưu Tràng, Phật Thật Tướng, Phật Đại Diệm Tụ, Đức Phật bảo Tràng, Phật Nhơn Đà La Tràng, Đức Phật bảo Trục, Phật Chiên Đàn Hương, Phật Quyết Định Diệm Ba Đầu Ma Liên Hoa Xí Thạnh Thân, Phật Vô Lượng Danh Xưng Công Đức Quang Minh, như đức Di Lưu Cô Tri Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, chư Phật Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri chứng Phật Bồ đề Vô thượng như thế rồi, Chuyển Pháp luân Vô thượng bậc nhất, con cũng như vậy, nguyện sẽ chuyển Pháp luân Vô thượng, nguyện dùng pháp để bố thí cho tất cả chúng sanh được đầy đủ thoải mái, vì muốn lợi ích, an lạc cho chư thiên, loài người trong thế gian nên mới làm lợi ích.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có người được nghe Đạo bậc nhất đã thuyết giảng nầy và khi nghe xong, tin nhận, theo lời dạy mà thực hành thì người ấy sẽ được vô lượng phước.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nghe ba tụ pháp căn bản như thế, thọ trì, đọc tụng, hiểu rõ nghĩa lý, giảng nói cho mọi người thì người ấy sẽ được nhiều phước đức chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể suy lường.

Nầy Xá Lợi Phất! Thầy nên quán sát phước đức thần thông vô lượng như vậy. Nầy Xá Lợi Phất! Theo ý Thầy thì sao? Ở ba ngàn đại thiên thế giới nầy có chúng sanh và quyến thuộc của chúng sanh, đều khiến họ được thân người, được thân người rồi, thành Phật Bích Chi. Nếu thiện nam, thiện nữ trọn đời cúng dường thức ăn, y phục, giường nằm, thuốc thang… cho những vị ấy và sau khi các vị ấy nhập Niết bàn, dựng tháp Xá Lợi cao mười do tuần, ngang dọc bằng nhau đủ bảy do tuần, trang nghiêm, đẹp đẽ khang trang, vừa ý, dùng các vật báu như vàng bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu, mã não, hỗ phách để xây dựng. Lại cúng dường các tháp ấy bằng âm nhạc trời, rải các tràng hoa, đốt hương, xoa hương, dựng cờ, phướn, lộng bằng lụa để cúng dường, thì phước mà họ đạt được có nhiều không?

Xá Lợi Phất thưa:

– Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Chẳng thể do nghĩ bàn mà biết được.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Ngoài các chúng sanh và quyến thuộc của chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới ra, lại còn có các chúng sanh và quyến thuộc của chúng sanh trong các thế giới nhiều như cát sông Hằng ở phương Đông, các chúng sanh và quyến thuộc của chúng sanh ở phương Nam, Tây, Bắc, trên, dưới và bốn hướng trong các thế giới như thế đều làm cho họ được thân người; được thân người rồi, chứng Phật Bích Chi, nếu thiện nam, thiện nữ trọn đời cúng dường phụng sự y phục, thực phẩm, thuốc thang, giường nằm, cung cấp cúng dường đủ các loại, thì phước mà họ được có nhiều chăng?

Xá Lợi Phất thưa:- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Chẳng thể do nghĩ bàn mà biết được.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:- Nếu thiện nam, thiện nữ có đầy đủ chánh tín, không dua nịnh quanh co, phát tâm Bồ đề Vô thượng, có thể theo sự hồi hướng nầy mà hồi hướng, thì nầy Xá Lợi Phất, phước đức trước so với phước đức nầy, không bằng một phần trăm, phần ngàn, trăm ngàn, cho đến tính đếm, thí dụ cũng không thể biết được.

Bấy giờ, trong chúng có mười ngàn người, rời khỏi chỗ ngồi, sửa áo bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chấp tay, bạch Phật:

– Bạch Đại đức Thế Tôn! Chúng con cũng muốn thành Bồ đề Vô thượng như chư Phật. Vì sao? Bạch Đại đức Thế Tôn! Vì chúng con nghe Kinh pháp như thế nên khởi tâm ưa mến sâu xa. Bạch Đại đức Thế Tôn! Chúng con chí tâm dốc cầu Bồ đề Vô thượng.

Khi ấy, Thiên vương Đế Thích và sáu vạn tám ngàn các chúng trời quyến thuộc vây quanh, dùng các hoa Mạn-đà-la, bột hương Chiênđàn, diêm phù kim túc, hoa Ưu-bát-la, hoa Ba-đầu-ma, hoa Câu-mâuđầu, hoa Phân-đà-lợi cúng dường Phật và rải trên chỗ đã nói ba pháp căn bản nầy. Rải ba lần rồi bạch Phật:

– Hy hữu thay, Thế Tôn! Đến đây, ba pháp căn bản nầy rất nhiều lợi ích, vì các hàng đại Bồ tát sẽ làm thanh tịnh tất cả các nghiệp chướng, sẽ khiến cho họ trực ngộ tất cả các pháp lành, thành tựu đầy đủ.

Đức Phật bảo Đế Thích:

– Đúng vậy! Đúng vậy! Nầy Kiều Thi Ca! Ta nay nói ba pháp căn bản nầy là vì các đại Bồ tát mà làm nhiều việc lợi ích, vì đối với tất cả các pháp thanh tịnh, không có chướng ngại nên được thành tựu; vì sẽ được trực ngộ tất cả pháp lành nên đều được thành tựu. Nầy Kiều Thi Ca! Ta nhớ vô số kiếp thuở xưa, và lâu hơn số ấy, chẳng thể suy lường, khi ấy có vị Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Đại Diệm Tụ Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nầy Kiều Thi Ca! Như Lai Đại Diệm Tụ ấy sống lâu sáu vạn tám ngàn ức tuổi, chúng hội đầu tiên có một trăm ngàn chúng Thanh-văn; hội thứ hai có chín mươi chín ức chúng Thanh-văn, hội thứ ba có chín mươi tám ức chúng Thanh-văn. Nầy Kiều Thi Ca! Như Lai Đại Diệm Tụ vì chư thiên , loài người làm việc lợi ích lớn. Bấy giờ, trong chúng có một người nữ tên là Tôn Thân đang ngồi trong hội, theo Như Lai Đại Diệm Tụ nghe ba pháp căn bản nầy, tin thọ đọc tụng, giảng nói cho mọi người, theo như lời dạy mà tu hành, phát tâm Bồ đề Vô thượng. Cô ta nghe pháp nầy liền chuyển thân nữ thành thân nam, thường được sanh trong cõi trời, cõi người, lưu chuyển qua lại, được thọ thân Chuyển Luân Vương tám vạn bốn ngàn lần. Hiện nay vị ấy trụ ở phương đông, cách cõi Phật nầy hơn ức trăm ngàn các cõi Phật, hiện đang thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, hiệu là Bảo Diệm Tụ Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Nầy Kiều Thi Ca! Nếu khi có chúng sanh sắp qua đời, nghe danh hiệu của Như Lai Bảo Diệm Tụ và có thể nhớ nghĩ đến Ngài thì kẽ ấy không bị thọ thân nữ nữa. Vì sao? Vì Như Lai Bảo Diệm Tụ, thuở xưa, khi tu hành hạnh Bồ tát đã phát nguyện: “Nếu có người nữ nào khi sắp qua đời, được nghe danh hiệu Ta mà có thể nhớ nghĩ thì sẽ không thọ thân nữ nữa”. Nầy Kiều Thi Ca! Ba pháp căn bản nầy có công năng làm nhiều lợi ích như vậy, nên Ta vì các đại Bồ tát sẽ làm thanh tịnh tất cả các nghiệp chướng ngại của tất cả các pháp, một cách trọn vẹn, sẽ được trực ngộ tất cả các pháp lành, thành tựu đầy đủ.

Khi Đức Phật giảng nói Kinh nầy, Đế Thích Thiên Chủ, Trưởng lão Xá Lợi Phất cùng các Trời, Rồng, Càn-thát-bà, A-tu-la, Người, Phi nhân.v.v… nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành.