KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI

Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-đa, người Bắc Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 8

Nam-mô Thanh Tịnh Ý Như Lai. Nam-mô Diệu Thanh Như Lai. Nam-mô Đại Quang Như Lai. Nam-mô Nguyệt Đăng Như Lai. Nammô Trí Hoa Như Lai. Nam-mô Phước Đức Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Phước Đức Thế Như Lai. Nam-mô Trí Sở Đắc Như Lai. Nam-mô Hữu Biên Thị Hiện Như Lai. Nam-mô Thọ Thị Hiện Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệm Như Lai. Nam-mô Diệu Minh Như Lai. Nam-mô Diệu Nguyệt Như Lai. Nam-mô Hoặc Bộ Như Lai. Nam-mô Phước Đức Nhân Như Lai. Nam-mô Ái Đế-sa Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Bạt-đàn-đa Như Lai. Nam-mô Đại Di-lâu Như Lai. Nam-mô Thiện Ý Như Lai. Nam-mô Cung Thượng Như Lai. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Thắng Tư Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Dựng Như Lai. Nam-mô Na-ladiên Như Lai. Nam-mô Bà-tỷ-đà Phật-đà-da Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệm Như Lai. Nam-mô Sư Tử Ý Như Lai. Nam-mô Thắng Âm Như Lai. Nam-mô Diệu Giác Như Lai. Nam-mô Phước Đức Hình Như Lai. Nam-mô Sa-bà-ma-ba la Như Lai. Nam-mô Bà-da Như Lai. Nammô Khả Hỷ Phần Như Lai. Nam-mô Bất Trược Tài Như Lai. Nam-mô La-hán Uy Như Lai. Nam-mô Thành Ly Giác Giả Như Lai. Nam-mô Ba-la-da Như Lai. Nam-mô Đà-da Như Lai. Nam-mô Địa Uy Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Quang Như Lai. Nam-mô Quyết Liễu Tư Duy Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Giả Như Lai. Nam-mô Uy Quang Như Lai. Nam-mô Hoa Uy Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Quốc Như Lai. Nammô Danh Xưng Tràng Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tịnh Như Lai. Nammô Pháp Đăng Như Lai. Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai. Nam-mô Tương Ái Diện Như Lai. Nam-mô Sư Tử An Tường Bộ Hành Như Lai.

Nam-mô Chúng Thần Kỳ Như Lai. Nam-mô Hải Giac Như Lai. Nammô Liên Hoa Tạng Như Lai. Nam-mô Thiện Cái Như Lai. Nam-mô Sa-la Vương Như Lai. Nam-mô Tịch Căn Như Lai. Nam-mô Nguyệt Uy Thế Lực Như Lai. Nam-mô Nhật Quang Minh Như Lai. Nam-mô Đạo Vị Như Lai. Nam-mô Phân-đà-lợi Hương Như Lai. Nam-mô Dilâu Diệm Như Lai. Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai. Nam-mô An Tường Hạnh Như Lai. Nam-mô Hiển Hách Chư Phương Như Lai. Nam-mô Pháp Hình Như Lai. Nam-mô Giới Tịnh Như Lai. Nam-mô Vô Biên Ý Như Lai. Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Chư Thiên Cúng Như Lai. Nam-mô Phổ Giác Như Lai. Nam-mô Bách Diệm Như Lai. Nam-mô Nhân Uy Như Lai. Nam-mô Thiện Phước Đức Địa Như Lai. Nam-mô Lao Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Thượng Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Tràng Như Lai. Nam-mô La-hán Kim Cang Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Minh Như Lai. Nam-mô Đại Uy Giả Như Lai. Nam-mô Ứng Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Thượng Công Đức Như Lai.

Nam-mô Thành Lợi Tư Duy Như Lai. Nam-mô Ái Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Phổ Tạng Như Lai. Nam-mô Bồ-đề Tín Như Lai. Nam-mô Tâm Ý Như Lai. Nam-mô Xuất Giác Như Lai. Nam-mô Công Đức Minh Như Lai. Nam-mô Tạp Sắc Nguyệt Như Lai. Nam-mô Vân Ấm Như Lai. Nam-mô Đại Diệm Tụ Như Lai. Nam-mô Sơn Tích Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Ái Như Lai. Nam-mô Thiên Quốc Như Lai. Nam-mô Sư Tử Thiện Minh Như Lai. Nam-mô Vô Biên Hình Như Lai. Nam-mô Hiện Ái Như Lai. Nam-mô Đăng Vương Như Lai. Nam-mô Công Đức Tràng Như Lai. Nam-mô Chư Phương Văn Như Lai. Nammô Ái Minh Như Lai. Nam-mô Nguyệt Tràng Như Lai. Nam-mô Dữ Vô Úy Như Lai. Nam-mô Túc Vương Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thiên Như Lai. Nam-mô Quang Tư Như Lai. Nam-mô Đại Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Diệu Minh Thanh Như Lai. Nam-mô Hối Ái Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Thượng Như Lai. Nam-mô Thiên Vương Như Lai. Nam-mô Mỹ Hình Như Lai. Nam-mô Lạc Khiếu Như Lai. Nammô Tâm Ý Giả Như Lai. Nam-mô Trì Thanh Tịnh Như Lai. Nam-mô Tịch Hoạn Như Lai. Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai. Nam-mô Vô Kinh Bố Như Lai. Nam-mô Tịnh Ý Như Lai. Nam-mô Tán Chư Nghi Như Lai. Nam-mô Từ Giả Công Đức Như Lai. Nam-mô Thắng Giả Như Lai. Nam-mô Tạp Sắc Nguyệt Như Lai. Nam-mô Phổ Hiện Như Lai. Nam-mô Hiện Nguyệt Như Lai. Nam-mô Thắng Ma Như Lai. Nam-mô Đại Xa Như Lai. Nam-mô Sư Tử Dũng Bộ Hạnh Như Lai. Nam-mô Mật Diệm Như Lai. Nam-mô Phổ Tạng Như Lai. Nam-mô Thành Lợi Dũng Bộ Hành Như Lai. Nam-mô Minh Nhật Như Lai. Nam-mô Hiện Tụ Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Ý Như Lai. Nam-mô Hương Túy Giả Như Lai. Nam-mô Ma-ni Tịnh Như Lai. Nam-mô Cầuna Quang Như Lai. Nam-mô Nhật Đăng Như Lai. Nam-mô Giác Thiên Như Lai. Nam-mô Hối Phương Tiện Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Lợi Như Lai. Nam-mô Phổ Hiện Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tràng Như Lai. Nam-mô Phổ Hành Như Lai. Nam-mô Đại Bộ Như Lai. Nam-mô A-latần-đà Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Nhật Diệm Như Lai. Nam-mô Bất Tử Tịnh Như Lai. Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai. Nam-mô Cái Thiên Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Như Lai. Nam-mô Ngự Xa Quốc Như Lai. Nam-mô Thiện Kiến Như Lai. Nam-mô Thiện Danh Như Lai. Nam-mô Bà-kỳ-la-tha Như Lai. Nam-mô Nhật Diện Như Lai. Nammô Vô Ngại Nhãn Như Lai. Nam-mô Sư Tử Hạnh Giả Như Lai. Nammô Ma-lâu Như Lai. Nam-mô Đa Ái Như Lai. Nam-mô Vô Úy Ái Như Lai. Nam-mô Đại Đăng Như Lai. Nam-mô Cầu-na Dựng Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tịnh Như Lai. Nam-mô Bát-nhã Tràng Như Lai. Nam-mô Uy Diệm Như Lai. Nam-mô Nguyệt Đức Như Lai. Nam-mô Cầu-na Y Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai. Nam-mô Dị Sự Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Tướng Như Lai. Nam-mô Quang Khiếu Như Lai. Nam-mô Đẳng Cầu-na Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Tướng Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Giả Như Lai. Nam-mô Bảo Tịnh Như Lai. Nam-mô Phổ Tận Sắc Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Ý Giả Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Ý Giả Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tý Như Lai. Nam-mô Minh Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Ý Như Lai. Nam-mô Vương Thiên Như Lai. Nam-mô Bảo Tràng Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Ý Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Thiên Như Lai. Nam-mô Thánh Giả Hoa Như Lai. Nam-mô Bất Tế Tự Đắc Như Lai. Nam-mô Đại Tướng Như Lai. Nam-mô Minh Nhật Như Lai. Nam-mô Đạt-ma-da Như Lai. Nam-mô Nguyet Diện Như Lai.

Nam-mô Thiện Thục Như Lai. Nam-mô Thiên Thí Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai. Nam-mô Khổng Tước Âm Như Lai. Nammô Phổ Thắng Như Lai. Nam-mô Nhiêu Diệm Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hoàng Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Ái Như Lai. Nam-mô Thiện Phú Như Lai. Nam-mô Bất Tử Tịnh Như Lai. Nam-mô Bất Tử Bộ Như Lai. Nam-mô Thiên Quốc Như Lai. Nam-mô Thiên Diệm Như Lai. Nam-mô Tịnh Diện Như Lai. Nam-mô Phước Đức Ái Như Lai. Nam-mô Sư Tử Ý Như Lai. Nam-mô Địa Tịnh Như Lai. Nam-mô Bảo Tịnh Như Lai. Nam-mô Tôn-đà-la Diệm Như Lai. Nam-mô Tạp Sắc Nguyệt Như Lai. Nam-mô Nguyệt Ái Như Lai. Nam-mô Nguyệt Cái Như Lai. Nam-mô Phổ Quán Như Lai. Nam-mô Bất Nhiễm Ô Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Thượng Như Lai. Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai. Nam-mô Long Thiên Như Lai. Nam-mô Cầu-na Diệm Như Lai. Nam-mô Cầu-na Giác Như Lai. Nam-mô Hoa Thượng Như Lai. Nam-mô Thế Ái Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Uy Như Lai. Nam-mô Bảo Tướng Như Lai. Nam-mô Minh Nhật Như Lai. Nam-mô Bất Tử Diệm Như Lai. Nam-mô Ái Sám Như Lai. Nam-mô La-hán Ái Như Lai. Nam-mô Thiên Diệm Như Lai. Nam-mô Phước Đức Sở Đắc Như Lai. Nam-mô Phước Đức Công Đức Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tý Như Lai. Nam-mô Phap Đăng Như Lai. Nam-mô Phổ Diệm Như Lai. Nammô Đại Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Thoát Nhật Như Lai. Nammô Kiên Lao Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Ý Quang Minh Như Lai. Nam-mô Bất Chính Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Chánh Giác Giả Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Sư Tử Nha Như Lai. Nam-mô Phước Đức Bộ Như Lai. Nam-mô Quán Chiêm Hạnh Như Lai. Nam-mô Di-lâu Chỉ-đế-da Như Lai. Nam-mô Điện Diệm Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Ái Như Lai. Nam-mô Thắng Ái Như Lai. Nam-mô Di-lâu Tràng Như Lai. Nam-mô Hoa Quang Như Lai. Nam-mô Thượng Ý Như Lai. Nam-mô Hương Túy Như Lai. Nammô Cầu-na Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Ích Ý Như Lai. Nam-mô Tiên Tịnh Như Lai. Nam-mô Bảo Đăng Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Uy Như Lai. Nam-mô Ái Y Như Lai. Nam-mô Tôn-đà-la Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Cầu-na Dựng Công Đức Như Lai. Nam-mô Tịnh Hiện Như Lai. Nam-mô Uy Lực Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Như Lai. Nam-mô Trí Quang Như Lai. Nam-mô Thánh Nhãn Như Lai. Nam-mô Mộc-xoa Nghiệt Như Lai. Nam-mô Đại Bất Không Như Lai. Nam-mô Thượng Quốc Như Lai. Nam-mô Ái Tạp Như Lai. Nam-mô Niệm Nghiệp Như Lai. Nam-mô Cầu-na Thanh Tịnh Như Lai. Nammô Tỳ-lô-giá-na Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Quang MinhToi Thượng Như Lai. Nam-mô Ái Phú Tín Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Thượng Minh Như Lai. Nam-mô Phước Đức Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhiếp Trạch Như Lai.

Nam-mô Tướng Vương Như Lai. Nam-mô Vô Não Giác Như Lai. Nam-mô Thánh Giáng Như Lai. Nam-mô Pháp Châu Như Lai. Nam-mô Bất Tử Cầu-na Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Hương Như Lai. Nam-mô Trí Giả Ái Như Lai. Nam-mô Bất Thác Giác Giả Như Lai. Nam-mô Chúng Ái Như Lai. Nam-mô Bất Do Tha Chủ Như Lai. Nam-mô Thần Thông Tịnh Như Lai. Nam-mô Thiên Tán Như Lai. Nam-mô Long Vương Như Lai. Nam-mô Nghiêm Bộ Như Lai. Nam-mô Pháp Thắng Như Lai. Nammô Hữu Biên Hiện Như Lai. Nam-mô Hung Diện Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tướng Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Yết Ba Như Lai. Nammô Vô Úy Như Lai. Nam-mô Phổ Minh Như Lai. Nam-mô Cầu-na Diệm Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai. Nam-mô Định Thân Thể Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tràng Như Lai. Nam-mô Xàniên-đà-la-yết-ba Như Lai. Nam-mô Vô Úy Hữu Như Lai. Nam-mô Nhiếp Giác Như Lai. Nam-mô Trần Quang Như Lai. Nam-mô Công Đức Tích Như Lai. Nam-mô Nhất Tiết Quang Như Lai. Nam-mô Nala-diên Dũng Kiện Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tất Như Lai. Nam-mô Giới Ai Như Lai. Nam-mô Thế Gian Tịnh Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Quang Như Lai. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lôi Như Lai. Nam-mô Bất Trạc Ý Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Tịnh Như Lai. Nam-mô Quyết Giác Như Lai. Nam-mô Diệt Si Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tụ Như Lai. Nam-mô Tinh Giác Như Lai. Nam-mô Bà-kỳ-la-tha Như Lai. Nam-mô Thật Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Sắc Nguyệt Như Lai. Nam-mô Chư Phương Quán Như Lai. Nam-mô Sám Tịnh Như Lai. Nam-mô Tư Sám Như Lai. Nam-mô Pháp Tán Như Lai. Nam-mô Bất Giáng Luân Như Lai. Nam-mô Thiên Hoa Như Lai. Nam-mô Thiên Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Phổ Uy Như Lai. Nam-mô Nguyệt Minh Như Lai. Nam-mô Cầu-na Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Lợi Tư Như Lai. Nam-mô Tướng Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Diện Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Tư Như Lai. Nam-mô Tịnh Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Sư Tử Du Hý Bộ Như Lai. Nam-mô Ma-ni Tịnh Như Lai. Nam-mô Thiện Hương Như Lai. Nam-mô Trí Giả Tịnh Như Lai. Nam-mô Phước Đức Địa Xứ Như Lai. Nam-mô Bát-nhã Trí Như Lai. Nam-mô Trí Khai Như Lai. Nam-mô Uy Lực Như Lai. Nam-mô Nghiêm Xí Uy Như Lai. Nam-mô Giác Giả Hỷ Như Lai. Nam-mô Thắng Tịnh Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Ái Như Lai. Nam-mô Vô Nghi Siêu Việt Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Lợi Như Lai. Nam-mô Dilâu Như Lai. Nam-mô Thánh Điều Như Lai. Nam-mô Trí Giả Tịnh Như Lai. Nam-mô Nhiếp Đạo Như Lai. Nam-mô Điềm Minh Như Lai. Nam-mô Ma-ha Tỳ-sa-tra-ca-da Như Lai. Nam-mô Sư Tử Lạc Như Lai. Nam-mô Phổ Bảo Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Như Lai. Nam-mô Hữu Kim Cang Như Lai. Nam-mô Sư Tử Minh Như Lai. Nam-mô Hỏa Sở Phú Như Lai. Nam-mô Thương Chủ Như Lai. Nam-mô Nhân Nguyệt Như Lai. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Nhật Quang Như Lai. Nam-mô Khả Hỷ Như Lai. Nam-mô Hữu Biên Ý Như Lai. Nam-mô Tịch Hành Như Lai. Nam-mô Nhiếp Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Phạm Sở Cúng Dường Như Lai. Nammô Đại Thanh Như Lai. Nam-mô Trí Giả Tịnh Như Lai. Nam-mô Vô Biên Nguyện Như Lai. Nam-mô Thế Diệm Như Lai.

Nam-mô Bất Hiện Bộ Như Lai. Nam-mô Hiện Nhẫn Như Lai. Nam-mô Đại Hoa Đắc Như Lai. Nam-mô Tự Huân Như Lai. Nam-mô Thần Thông Tịnh Như Lai. Nam-mô Hoa Giác Như Lai. Nam-mô Bàtu-đạt Như Lai. Nam-mô Bất Khiếp Minh Như Lai. Nam-mô Phổ Hiển Hiện Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Trạch Sắc Như Lai. Nam-mô Thiền Định Tư Như Lai. Nam-mô Bà-kỳ-la-di nhã Như Lai. Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai. Nam-mô Nan Hàng Phục Như Lai. Nam-mô Đẳng Hiện Như Lai. Nam-mô Nguyệt Đăng Như Lai. Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai. Nam-mô Nguyệt Tán Như Lai. Nam-mô Thế Gian Phước Đức Xứ Như Lai. Nam-mô Sơn Tịnh Như Lai. Nam-mô Thượng Bảo Như Lai. Nam-mô Tàm Quý Hiền Như Lai.

Nam-mô Hiển Hách Như Lai. Nam-mô Sư Tử Khiếu Như Lai. Nammô Đại Du Hý Bộ Như Lai. Nam-mô Phổ Tịnh Như Lai. Nam-mô Khí Minh Như Lai. Nam-mô Công Đức Ái Như Lai. Nam-mô Phổ Hành Giả Như Lai. Nam-mô Phổ Giác Giả Như Lai. Nam-mô Đại Dũng Kiện Như Lai. Nam-mô Nguyệt Tràng Như Lai. Nam-mô Kiên Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Điều Thuận Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Khả Úy Diện Như Lai. Nam-mô Thượng Danh Xưng Như Lai. Nammô Nhất Thiết Cầu-na Thành Tựu Như Lai. Nam-mô Kiên Giác Giả Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Diệm Như Lai. Nam-mô Vi Diệu Minh Như Lai. Nam-mô Đại Lực Như Lai. Nam-mô Đại Bộ Như Lai. Nammô Bất Tử Thanh Tịnh Như Lai. Nam-mô Đạo Du Hý Bộ Như Lai. Nam-mô Thắng Thanh Tư Duy Như Lai. Nam-mô Nghiêm Ý Như Lai. Nam-mô Đại Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Xí Uy Diệm Như Lai. Nam-mô Vô Tránh Giác Như Lai. Nam-mô Sư Tử Minh Như Lai. Nam-mô Thiện Bảo Như Lai. Nam-mô Thiện An Như Lai. Nam-mô Nhật Quang Minh Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Chủ Như Lai. Nam-mô Đạo Hạnh Như Lai. Nam-mô Phật Hữu Như Lai. Nam-mô Bất Hiện Như Lai. Nam-mô Bất Độc Nghĩa Như Lai. Nam-mô Thượng Hành Như Lai. Nam-mô Nhân Nguyệt Như Lai. Nam-mô Thượng Hình Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Như Lai. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Như Lai. Nam-mô Ái Ma-lâu-đa Như Lai. Nam-mô Tịch Túy Như Lai. Nam-mô Đại Bộ Như Lai. Nam-mô Vi Diệu Minh Như Lai. Nam-mô Phước Đức Tụ Như Lai. Nam-mô Ý Nguyệt Như Lai. Nam-mô Ái Nhãn Như Lai. Nam-mô Danh Văn Như Lai. Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai. Nam-mô Đạo Giác Giả Như Lai. Nam-mô Bảo Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Diệu Trí Như Lai. Nam-mô Định Tùy Văn Như Lai. Nam-mô Thắng Tướng Như Lai. Nam-mô Bảo Giác Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Uy Như Lai. Nam-mô Vô Thiền Nhẫn Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Long Bộ Như Lai. Nam-mô Trí Giả Tịnh Như Lai. Nammô Bảo Ái Như Lai. Nam-mô Ưu-bát-la Hương Như Lai. Nam-mô Hương Tự Tại Như Lai. Nam-mô Ngũ Thượng Như Lai. Nam-mô Đẳng Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Công Đức Cát Như Lai. Nam-mô Đại Uy Như Lai. Nam-mô Sắc Nguyệt Như Lai. Nam-mô Độ Nê Như Lai. Nam-mô Bất Lượng Nhãn Như Lai. Nam-mô Tàm Quý Giác Giả Như Lai. Nam-mô Công Đức Cúng Dương Như Lai. Nam-mô Tạp Sắc Minh Như Lai. Nam-mô Cầu-na Ma-ni Như Lai. Nam-mô Tịnh An Trú Như Lai.

Nam-mô Diệu Hương Như Lai. Nam-mô Thiện Giới Hương Như Lai. Nam-mô Hoa Giác Như Lai. Nam-mô Thượng Ý Như Lai. Nam-mô Ứng Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Sơn Đế Tích Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Quang Như Lai. Nam-mô Trưởng Hỷ Như Lai. Nam-mô Tạp Sắc Thanh Minh Như Lai. Nam-mô Ý Bộ Như Lai. Nam-mô Nghĩa Ái Như Lai. Nam-mô Siêu Tịnh Như Lai. Nam-mô Dũng Xả Như Lai. Nam-mô Than Thông Quang Như Lai. Nam-mô Uy Lực Như Lai. Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai. Nam-mô Thượng Danh Văn Như Lai. Nam-mô Phóng Diệm Như Lai. Nam-mô Vô Ý Bộ Như Lai. Nam-mô Tỳ-la-ma Vương Như Lai. Nam-mô Lâm Hoa Như Lai. Nam-mô Công Đức Hoa Như Lai. Nam-mô Xả Đấu Tranh Như Lai. Nam-mô Đẩu Trướng Như Lai. Nam-mô Đại Danh Văn Như Lai. Nam-mô Ái Hạnh Như Lai. Nam-mô Cam Bộ Như Lai. Nam-mô Nhật Hương Như Lai. Nam-mô Nguyệt Minh Như Lai. Nam-mô Thiên Tràng Như Lai. Nam-mô Tịnh Nguyệt Như Lai. Nam-mô Xa-la-đạt-để-da Như Lai. Nam-mô Chiêm Ngưỡng Quán Như Lai. Nam-mô Kiên Giác Như Lai. Nam-mô Thọ Hoa Như Lai. Nam-mô Thượng Minh Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Vũ Như Lai. Nam-mô Sư Tử Thanh Như Lai. Nam-mô Nhị Thập Vạn Thiên Như Lai. Nam-mô Thượng Âm Như Lai. Nam-mô Công Đức Ái Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Danh Như Lai. Nam-mô Pháp Hoa Như Lai. Nammô Đại Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Thế Gian Trọng Như Lai. Nam-mô Thắng Ý Như Lai. Nam-mô Di-lâu Quang Như Lai. Nammô Cam Lộ Quang Như Lai. Nam-mô Đạo Uy Như Lai. Nam-mô Thiện Giác Tư Như Lai. Nam-mô Tràng Nguyệt Như Lai. Nam-mô Hàng Phục Oán Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Hoa Như Lai. Nam-mô Đại Danh Như Lai. Nam-mô Ích Tư Như Lai. Nam-mô Khứ Hữu Như Lai. Nam-mô Đạo Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Thiên Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Siêu Nê Như Lai. Nam-mô Pháp Ba Như Lai.

Nam-mô Đại Công Đức Như Lai. Nam-mô Ái Quang Như Lai. Nammô Hỏa Quang Như Lai. Nam-mô Thị Ái Như Lai. Nam-mô Ái Minh Như Lai. Nam-mô Bất Không Niệm Như Lai. Nam-mô Nguyệt Dựng Như Lai. Nam-mô Thắng Đức Như Lai. Nam-mô Thật Dụng Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Giác Như Lai. Nam-mô Uy Chí Như Lai. Nam-mô Phạm Quang Như Lai. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Lạc Quang Như Lai. Nam-mô Thượng Quang Như Lai. Nam-mô Tịch Quang Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Bộ Như Lai. Nammô Bất Thố Giác Như Lai. Nam-mô Khổ Hạnh Nhiêu Như Lai. Nam-mô Đoan Chánh Phần Như Lai. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nammô Khiếu Minh Như Lai. Nam-mô Đại Minh Như Lai. Nam-mô Tuyển Trạch Giả Như Lai. Nam-mô Tịnh Sắc Như Lai. Nam-mô Đại Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Đại Tư Như Lai. Nam-mô Lạc Mục Như Lai. Nam-mô Vô Sắc Tịnh Như Lai. Nam-mô Quy Y Tịnh Như Lai. Nam-mô Vô Não Giác Như Lai. Nam-mô Kham Phước Đức Xứ Như Lai. Nam-mô Thiện Biện Giác Như Lai. Nam-mô Phổ Tịnh Như Lai. Nam-mô Nguyệt Uy Như Lai. Nam-mô Thiên Mãn Như Lai. Nammô Thiên Minh Như Lai. Nam-mô Hoa Nhật Như Lai. Nam-mô Bất Trụ Tư Như Lai. Nam-mô Tướng Tịnh Như Lai.

Nam-mô Hoa Hình Như Lai. Nam-mô Minh Lực Như Lai. Nammô Cầu-na Hỷ Như Lai. Nam-mô Pháp Phú Sa Như Lai. Nam-mô Khả Hỷ Uy Như Lai. Nam-mô Nguyệt Cảnh Giới Như Lai. Nam-mô Tịch Thực Như Lai. Nam-mô Bình Đẳng Cầu-na Như Lai. Nam-mô Hàng Phục Uy Như Lai. Nam-mô Thiên Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Thiên Minh Như Lai. Nam-mô Bất Thố Phương Tiện Như Lai. Nammô Đại Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Vi Diệu Minh Như Lai. Nam-mô Phổ Minh Như Lai. Nam-mô Đạo Nguyện Như Lai. Nam-mô Thien Hỷ Như Lai. Nam-mô Trí Lực Như Lai. Nam-mô Phổ Nhãn Như Lai. Nam-mô Phạm Hợp Như Lai. Nam-mô Tiên Hoa Như Lai. Nam-mô Hư Không Giác Như Lai. Nam-mô Ba Giảo Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Trí Như Lai. Nam-mô Giáng Thích Như Lai. Nam-mô La-han Ái Như Lai. Nam-mô Giới Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Đẳng Trợ Tư Như Lai. Nam-mô Vô Úy Danh Văn Như Lai. Nam-mô Tinh Tấn Tịnh Như Lai. Nam-mô Giá Cơ Quang Như Lai. Nam-mô Văn Giác Như Lai. Nam-mô Chư Phương Văn Như Lai. Nam-mô Tự Tai Vương Như Lai.

Nam-mô Vô Biên Giác Như Lai. Nam-mô Phóng Diệm Như Lai. Nam-mô Bất Tử Tịnh Như Lai. Nam-mô Thắng Nhãn Như Lai. Nammô Giải Thoát Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Ý Hỷ Hiện Như Lai. Nam-mô Thắng Quang Như Lai. Nam-mô Đại Minh Như Lai. Nammô Đại Uy Tụ Như Lai. Nam-mô Quang Tràng Như Lai. Nam-mô Cầu-na Uy Tụ Như Lai. Nam-mô Tướng Tịnh Như Lai. Nam-mô Đại Diệm Như Lai. Nam-mô La-hán Tịnh Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Tư Như Lai. Nam-mô Thiện Phước Xứ Như Lai. Nam-mô Trí Sở Đắc Như Lai. Nam-mô Phổ Bảo Như Lai. Nam-mô Nhật Diệm Như Lai. Nammô Thuyết Phước Xứ Như Lai. Nam-mô Khôi Sân Như Lai. Nam-mô Sư Tử Thân Như Lai. Nam-mô Danh Văn Hữu Quang Như Lai. Nammô Tịnh Trước Như Lai. Nam-mô Ai Hỷ Như Lai. Nam-mô Uy Chủ Như Lai. Nam-mô Bảo Uy Như Lai. Nam-mô Tu-đa-thù-ma-ê-đa Như Lai. Nam-mô Hiểu Quang Như Lai. Nam-mô Thế Tháp Như Lai. Nam-mô Hành Tịnh Như Lai. Nam-mô Thiện Phước Xứ Uy Như Lai. Nam-mô La-hán Nhãn Như Lai. Nam-mô Đại Dũng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Sắc Như Lai. Nam-mô Trí Trì Như Lai. Nam-mô Cầu-na Phước Xứ Như Lai. Nam-mô Di-lâu Quang Như Lai. Nam-mô Tịch Ý Như Lai. Nam-mô Đại Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Vô Phược Vô Nghi Ma-ni Như Lai. Nam-mô Thành Lợi Như Lai. Nam-mô Ích Ái Như Lai. Nam-mô Chư Thiên Sở Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Xả Sử Lưu Như Lai. Nam-mô Xả Bảo Như Lai. Nam-mô Trí Giả Như Lai. Nam-mô Kiều Lương Giả Như Lai. Nam-mô Hiền Giả Như Lai. Nammô Bất Không Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Hữu Y Uy Như Lai. Nammô Từ Lực Như Lai. Nam-mô Nguyệt Công Đức Như Lai. Nam-mô Tịch Quang Như Lai. Nam-mô Ái Mục Như Lai. Nam-mô Nhuyến Nhược Minh Như Lai. Nam-mô Thiên Sắc Như Lai. Nam-mô Pháp Ý Như Lai. Nam-mô Lương Lãnh Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Minh Như Lai. Nam-mô Thiên Hoa Như Lai. Nam-mô Tạp Sắc Hình Như Lai. Nam-mô Long Đức Như Lai. Nam-mô Vân Minh Như Lai. Nam-mô Cầu-na Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Tâm Cầu-na Như Lai. Nam-mô Đại Minh Như Lai.

Nam-mô Phân Minh Minh Như Lai. Nam-mô Xả Ác Đạo Như Lai. Nam-mô Bất Tử Hoa Như Lai. Nam-mô An Tường Nhãn Như Lai. Nam-mô Đại Đăng Minh Như Lai. Nam-mô Bất Không Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Lao Nhãn Như Lai. Nam-mô Xả Điên Như Lai. Nam-mô Tướng Hoa Như Lai. Nam-mô Bất Tư Nghị Hình Như Lai. Nam-mô Phổ Hiền Như Lai. Nam-mô Lương Lãnh Thắng Như Lai. Nam-mô Hoan Hỷ Đức Như Lai. Nam-mô Đoan Chánh Minh Như Lai. Nam-mô Tinh Ý Như Lai. Nam-mô Hiền Quang Như Lai. Nam-mô Lao Hoa Như Lai. Nam-mô Bất Tán Ý Như Lai. Nam-mô Tế Tự Đức Như Lai. Nam-mô Nguyện Nhiêu Như Lai. Nam-mô Lạc Giải Thoát Như Lai. Nam-mô Siêu Việt Sử Lưu Như Lai. Nam-mô Điều Oán Địch Như Lai. Nam-mô Vô Hành Xả Như Lai. Nam-mô Bất Tử Quang Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Tư Như Lai. Nam-mô Tạp Âm Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Nhãn Như Lai. Nam-mô Dũng Lực Khổ Hạnh Như Lai. Nam-mô Lượng Quang Nhãn Như Lai. Nam-mô Cầu-na Trữ Tích Như Lai. Nam-mô Âm Hỷ Minh Như Lai. Nam-mô Đại Tư Duy Như Lai. Nam-mô Thiên Tịnh Như Lai. Nammô Bất Tử Tâm Hành Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Đăng Như Lai. Nam-mô Kiên Ý Như Lai. Nam-mô Lực Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô A-la Như Lai. Nam-mô Bồ-đề Quang Như Lai. Nam-mô Thượng Minh Âm Như Lai. Nam-mô Lục Thông Âm Như Lai. Nam-mô Uy Lực Như Lai. Nam-mô Nhân Danh Văn Như Lai. Nam-mô Quyết Định Hoa Trữ Tích Như Lai. Nam-mô Đại Kế Như Lai. Nam-mô Thủy Vương Như Lai. Nam-mô Khiếp Hạnh Như Lai. Nam-mô Ưu Y Diệt Như Lai. Nam-mô Đại Thủy Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Tâm Kiện Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Trí Như Lai. Nam-mô Vô Hạnh Sinh Như Lai. Nam-mô Chiêm-ba-ca Đăng Như Lai. Nam-mô Công Đức Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Giả Như Lai. Nam-mô Công Đức Uy Sắc Như Lai. Nam-mô Chúng Tín Như Lai. Nam-mô Thượng Ý Như Lai. Nam-mô Tôn-đà-la Niệm Tín Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Hình Như Lai. Nam-mô Nhân Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Tinh Diệu Hương Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Sở Cúng Như Lai. Nam-mô Tâm Hoa Như Lai. Nam-mô Trưởng Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Hư Không Phân Biệt Như Lai. Nam-mô Thiên Tín Như Lai. Nam-mô Chi-để-ca Phước Xứ Như Lai. Nam-mô Nguyệt Minh Như Lai. Nammô Đại Kiên Như Lai. Nam-mô Cực Lực Như Lai. Nam-mô Trí Quốc Như Lai. Nam-mô Nghiêm Ý Như Lai. Nam-mô Sơn Đế Giác Như Lai. Nam-mô Đoan Chánh Phần Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Công Đức Hữu Như Lai. Nam-mô Tà Ý Xả Như Lai. Nam-mô La-hán Tùy Như Lai. Nam-mô Công Đức Hương Như Lai. Nam-mô Vô Tránh Hạnh Như Lai. Nam-mô Cầu-na Huân Như Lai. Nam-mô Đại Tinh Tấn Tư Như Lai. Nam-mô Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Thân Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Thâm Trọng Tư Như Lai. Nam-mô Hương Hỷ Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Tuyển Phần Giác Như Lai. Nam-mô Thượng Ý Tư Như Lai. Nam-mô Cầu-na Nghiêm Như Lai. Nam-mô Khổ Hạnh Chủ Như Lai. Nam-mô Trí Ý Như Lai. Nam-mô Cầu-na Di-lưu Như Lai. Nammô Thanh Tịnh Âm Như Lai. Nam-mô Nhiếp Tuyển Như Lai. Nammô Công Đức Tịnh Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thị Hiện Như Lai.

Nam-mô Cầu-na Tích Quang Như Lai. Nam-mô Pháp Lực Như Lai. Nam-mô Tà Ý Tức Như Lai. Nam-mô Khiếu Vương Như Lai. Nam-mô Điều Phục Căn Như Lai. Nam-mô Cực Ý Như Lai. Nam-mô Bất Tử Diệm Như Lai. Nam-mô Bất Tử Tư Như Lai. Nam-mô Cầu-na Tối Thắng Như Lai. Nam-mô Ái Kế Như Lai. Nam-mô Bất Phục Sắc Như Lai. Nam-mô Phổ Tín Như Lai. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Vô Biên Lạc Như Lai. Nam-mô Uy Diệm Như Lai. Nam-mô Bồ-đề Vương Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Giác Như Lai. Nam-mô Nhãn Mục Giả Như Lai. Nam-mô Hỷ Phần Như Lai. Nam-mô Kệ Giả Như Lai. Nam-mô Trí Tạng Như Lai. Nam-mô Trí Diệm Như Lai. Nam-mô Pháp Hạnh Như Lai. Nam-mô Lợi Ích Như Lai.

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ:

Đã nghe danh hiệu chư Phật này
Nếu người có trí chớ phóng dật
Không để bỏ qua pháp hội này
Bị luân chuyển mãi trong cõi ác.
Phải giữ giới luật, nên nhẫn nhục
Nên học đa văn, ở chỗ vắng
Phải nên đầy đủ nhẫn sâu xa
Người này sẽ gặp chư Phật ấy.
Nếu ai tạo nghiệp ác nhiều kiếp
Mà chưa biết được quả báo ác
Thì biết tất cả, sẽ thành Phật
Nếu trì danh hiệu chư Phật trên.

Phật giảng nói kinh này xong, Đại Bồ-tát Di-lặc, chư Bồ-tát và đại chúng Tỳ-kheo, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâula, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8