KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI

Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-đa, người Bắc Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 5

Phù đa ni ha lô
A ma nô sa nê ha lô
Thắp nhiều đèn sáng nơi tháp Phật
Cần phải đốt nhiều hương thơm ngát
Trong hương thơm ấy xuất nhiều loại
Năm trăm loại hương hơn Trầm thủy.
Hơn hương Huân lục mười phần rưỡi
Trong mười phần rưỡi hương Đố-lộ
Lại dùng ba lượng hương An tức
Lá hương Quỷ giáp cũng như vậy.
Hương Mục túc hảo hạng như trên
Hoắc hương thêm ba phần vỏ quýt
Phân lượng như vậy nên đầy đủ
Bồ huỳnh bốn phần lấy một phần.
Nên đủ mười phân hương Đố bì
Hương Uất kim hoa lấy hai phần
Lại dùng hai phần hương An tức
Lượng cây sen xanh cũng như vậy.
Những phần như vậy phơi thật khô
Phơi thật khô rồi tán thành bột
Sau đó dùng loại mật tốt nhất
Hòa với các loại bột hương ấy.
Lại có hai loại mật thật tốt
Dùng hòa với các phần hương trên
Nếu có dầu tốt Tô-ma-na
Dùng dầu tốt ấy thoa hai tay.
Nhồi nắn hương trên bằng tay ấy
Làm xong đặt kỹ vào hộp đá
Hòa hợp các hương như vậy rồi
Dùng đốt xông cúng trong tháp Phật.
Làm cho tâm Phật thêm hoan hỷ
Phát sinh tâm Từ với chúng sinh
Bằng các loại hương tối diệu ấy
Vô số diệu âm và diệu hoa…
Đầu đội dầu thơm thắp đèn sáng
Đọc tụng các Đà-la-ni này.
Ai muốn y theo lời Phật dạy
Nên làm theo đúng như lời trên
Có các nguyện gì đều thành tựu
Trong thời gian ngắn nguyện được thành.
Trí Đà-la-ni không bị nạn
Tất cả quỷ thần đều tùy thuận
Các chúng Dạ-xoa, Cưu-bàn-trà…
Chúng Rồng cũng tùy thuận người ấy.
Bộ Đa – Ngạ quỷ, Tỳ-xá-xà
Ai bị mất của, được chúng báo
Thường đến báo cho người mất biết
Phàm làm việc gì cũng thành tựu.
Những lời ẩn mật của quỷ thần
Chư Thiên cùng với chúng Dạ-xoa
Các chúng Rồng cùng với Cưu-bàn-trà
Nói thần chú cho người ấy biết.
Nhờ có phước đức, sức tinh tấn
Tất cả việc làm đều hoàn thành
Ai có mong muốn tâm nguyện gì
Cũng đủ năng lực để thành tựu.

Án ngẫu lỗ hồ lô ba bạt để, phân đa mạn để, át lỵ tha bạt dể, bà hô ba la na thiết đa nam, chước sô mễ, chước sô bạt để, hô lỵ hạt lý a tri nhĩ bà tề, để sát trách ê đề lỵ, đề bà bạt để, bạt la bà la bát tha du đễ phù đa bát để, y ha mỗi ê a tỳ sát nam, át tha bạt để, phù hô bát la na, thiết đa na, đà la ni, yên ê nhĩ, mạn để lỵ đa, phan ba lam, ca ma cù na đố tỳ bạt lỵ chỉ đa bà tỳ, mai thổ na đạt ma tỳ bạt lỵ chỉ đa thâu địa tát ra bà ba la ma đà, tỳ bạt lỵ tỳ đa chất để.

Trong tâm nên niệm Đà-la-ni
Người ấy đã tụng Đà-la-ni này
Nếu khi muốn vào ở vương cung
Trong tâm cần niệm thần chú này.
Tùy theo tâm nguyện vua hoan hỷ
Trăm ngàn vô số các chúng sinh
Quyến thuộc vương cung đều tịnh tín
Thần dân trong nước đều tin theo.
Phát tâm cúng dường các Thiện Thệ
Vô số chúng sinh không biên vực
Tùy thuận việc làm của vua ấy
Cùng các thân hữu thường hòa hợp.
Phàm làm việc lợi mau thành tựu
Chưa từng nhìn thấy các kẻ ác
Hoặc có chúng sinh tâm mê trược
Ở xa chốn ấy không khen ngợi.
Thấy những người đó không uy nghi
Không nhận người đó đại oai đức
Nếu mất kho tàng, không khó tìm
Hoặc mất của cải tìm lại được.
Nếu mất ngôn từ cũng tìm dễ
Hoặc mất các môn cũng dễ tìm
Vô số các sách, ngàn ngôn âm
Công xảo chưa nghe không khó được.
Làm người dẫn đường cho mọi người
Đối với oán thù đều hòa giải
Tâm không mê khi sự chết đến
Lại muốn cầu Bồ-đề vô thượng.
Các kẻ hầu cận đều thương kính
Của cải khó có đều dễ có
Trí xảo sinh xuất các văn nghĩa
Làm thầy thuốc giỏi của chúng sinh.
Các chỗ sinh ra mắt không hoại
Nhìn thấy trí tuệ là trên hết
Chỗ cầu y phục tùy ý muốn
Sở cầu ẩm thực tùy ý dùng.
Nếu được tùy thuận Thân-phú-già
Chú công đức tất cả thành tựu
Thọ trì Tổng trì không mệt mỏi
Lúc diễn thuyết pháp cũng không mệt.
Diễn thuyết các kinh và an trí
Trí ấy cũng không hề mệt mỏi
Thấy bậc Pháp khí không ganh ghét
Thấy người thọ pháp vì họ thuyết.
Nếu đắm y phục, tâm cao ngạo
Kẻ ấy không trí Đà-la-ni
Hoặc có tham đắm nhà bằng hữu
Đối với y bát khởi ái nhiễm.
Những sự ràng buộc của người ấy
Không có tâm tuệ Đà-la-ni.

Nam-mô Nhất Bảo Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Bảo Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai. Nam-mô Thiện An Tường Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Tu-di Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Úy Vương Như Lai. Nam-mô Thắng Cù-na Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Thắng Già-ni-nê Như Lai. Nam-mô Hư Không Tục Như Lai. Nam-mô Khiếu Lực Vương Như Lai. Nam-mô Phóng Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Khiên Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Hoa Bị Cụ Công Đức Như Lai. Nam-mô Ly Bố Mao Thụ Như Lai. Nam-mô Trí Công Đức Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Hương Như Lai. Nam-mô Khúc Cung Minh Như Lai. Nam-mô Tác Bảo Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Di-lưu Tụ Như Lai. Nam-mô Nhất Cái Như Lai. Nam-mô Vô Ngại An Tường Hoãn Bộ Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Hương Như Lai. Nam-mô Kiên Quảng Viên Mãn Như Lai. Nam-mô Võng Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Ưu-bát-la Công Đức

Như Lai. Nam-mô Trí Hoa Bảo Quang Minh Công Đức Như Lai. Nammô Nguyệt Thượng Bảo Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Bố Úy Tán Hoại Như Lai. Nam-mô An Ẩn Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Thủ Như Lai. Nam-mô Thập Thượng Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Phổ Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Trí Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Thượng Diệm Như Lai. Nam-mô Bảo Luân Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Minh Thanh Như Lai. Nam-mô Võng Diệm Như Lai. Nam-mô Vô Biên Giác Như Lai. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Ưu-ba-la Công Đức Như Lai. Nam-mô Trí An Trụ Như Lai. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Như Lai. Nam-mô Trí Khiếu Như Lai. Nam-mô Sa-la Chủ Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Sa-la Vương Như Lai. Nam-mô Tướng Đạo Ngự Như Lai. Nam-mô Bảo Ngôn Như Lai. Nam-mô Bất Không Thuyết Như Lai. Nam-mô Công Đức Vương Như Lai. Nam-mô Khiếu Vương Như Lai. Nam-mô Bất Không Kiến Như Lai. Nam-mô Hương Hình Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Minh Âm Như Lai. Nam-mô Khiếu Lực Diệm Như Lai. Nam-mô Tu-di Đảnh Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Đức Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Bảo Như Lai. Nam-mô Hương HÌnh Như Lai. Nam-mô Khiếu Khải Như Lai. Nam-mô Phổ Tạng Như Lai. Nam-mô Phổ Tạng Chủ Vân Vương Đăng Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Minh Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Chủng Chủng Tướng Du Hý Như Lai.

Nam-mô Tối Thắng Già-ni Như Lai. Nam-mô Phật Hoa Bị Cụ Công Đức Như Lai. Nam-mô Phật Hoa Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Hình Như Lai. Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Cù-na Tinh Tấn Khải Như Lai. Nammô Phát Ý Nhất Thiết Chúng Sinh Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Nguyệt Phân Đoạn Như Lai. Nam-mô Viên Quang Như Lai. Nam-mô Cù-na Vương Quang Như Lai. Nam-mô Cù-na Độ Bỉ Ngạn Như Lai. Nam-mô Tác Đăng Như Lai. Nam-mô Thiên Vương Như Lai. Nam-mô Tác Quang Như Lai. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nam-mô Bà-kỳ-xa Như Lai. Nam-mô Tác Bảo Như Lai. Nam-mô Vô Bố Như Lai. Nammô Liên Hoa Thượng Diệm Như Lai. Nam-mô Ưu-ba-la Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Nguyện Khải Như Lai. Nam-mô Vô Biên Công Đức An Trụ Như Lai. Nam-mô Bảo Tụ Như Lai. Nam-mô Sa-la Chú Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Hình Như Lai. Nam-mô Bảo Tích Như Lai. Nam-mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Quán Thế Âm Như Lai. Nam-mô Tu-di Quang Như Lai. Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Hạnh Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên An Tường Hoãn Bộ Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ứng Hiện Trước Khải Như Lai. Nam-mô Bảo Cái Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Chúng Như Lai. Nam-mô Bất Tử Cam Lộ Hoa Như Lai. Nam-mô Bảo Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai. Nam-mô Chư Phương Danh Văn Như Lai. Nam-mô Ca-lănggià Vương Như Lai. Nam-mô Nhật Viên Đăng Như Lai. Nam-mô Bảo Thượng Như Lai. Nam-mô Trí Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Cùna Vương An Trú Như Lai. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai. Nam-mô Vô Bố Úy Như Lai. Nam-mô Trí Công Đức Như Lai. Nammô Bất Khả Đắc Khải Như Lai. Nam-mô Quang Viên Uy Vương Như Lai. Nam-mô Ý Nhân Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Ức Như Lai. Nammô Kim Cang Lợi Như Lai. Nam-mô Tịnh Ý Như Lai. Nam-mô Lợi Ích Như Lai. Nam-mô Chánh Quán Khải Như Lai. Nam-mô Xúc Đạp Oán Cừu Như Lai. Nam-mô Ưu-bát-la Công Đức Như Lai. Nam-mô Chấn Lực Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Di-lưu Hương Vương Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai. Nam-mô Nữ Nhân Trượng Phu Xúc Đạp Như Lai. Nam-mô Hương Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Tối Vương Như Lai. Nam-mô Hương Di-lưu Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Giải Thoát Trí Hiện Như Lai. Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai. Nam-mô Trí Tạng Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Âm Như Lai. Nam-mô Vô Động An Tường Hành Như Lai. Nam-mô Ca-diếp Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Anh Lạc Ngưu Vương Hiện Như Lai. Nam-mô Thành Lợi Như Lai. Nam-mô Hữu Công Đức Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Hưởng Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Hữu Ngã Mạn Bạt Trừ Như Lai. Nam-mô Trí Đức Như Lai. Nam-mô Túc Vương Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Tướng Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Như Lai. Nam-mô La Võng Quang Như Lai. Nam-mô Phạm Âm Như Lai. Nam-mô Bất Tử Cam Lộ Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Phan Duyên Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Khải Như Lai. Nam-mô Vô Biên Du Hý Như Lai. Nam-mô Thị Hiện Chư Pháp Như Lai. Nam-mô Cố Thị Chư Pháp Như Lai. Nam-mô Phổ Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Phương Thượng Như Lai. Nam-mô Hóa Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Hiền Như Lai. Nam-mô Trí Quang Như Lai. Nam-mô Trí A-lê-da Như Lai. Nam-mô Trừ Dựng Như Lai. Nam-mô Y Vương Như Lai.

Nam-mô Vô Dị Khải Như Lai. Nam-mô Vô Biên Trí Thuyết Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Hương Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Dụ Phật Hoa Công Đức Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Vương Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Diệm Như Lai. Nam-mô Trị Ngự Như Lai. Nam-mô Tác Thắng Như Lai. Nam-mô Bất Quyện Hồi Chuyển Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Hữu Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Âm Như Lai. Nam-mô Trừ Ưu Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Tối Công Đức Như Lai. Nam-mô Thiện Tán Hoa Tướng Như Lai. Nam-mô Phổ Hương Diệm Như Lai. Nam-mô Đế Thị Nhãn Như Lai. Nam-mô Phóng Diệm Như Lai. Nam-mô Quang Tướng Như Lai. Nam-mô Bảo Hình Quang Như Lai. Nam-mô Nhị Tướng Kế Như Lai. Nam-mô Tam Giới Ngưu Vương An Tường Hạnh Như Lai. Nam-mô Minh Viên Như Lai. Nammô Hư Không Tục Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Vô Tận Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Cổ Âm Như Lai. Nam-mô Phổ Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Trí Chấn Như Lai. Nam-mô Thiện An Trụ Như Lai. Nam-mô Phật Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Đức Thủ Như Lai. Nam-mô Vô Biên Cù-na Cụ Túc Như Lai. Nam-mô Trí Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Trí Thượng Quang Minh Uy Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Hương Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Nguyệt Tướng Diệm Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Bất Tử Quang Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Tích Như Lai. Nam-mô Trí Thượng Như Lai. Nam-mô Tác Vô Úy Như Lai.

Nam-mô Vô Biên Cù-na Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Quang Minh Tướng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tác Đức Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Cù-na Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Trì Cự Như Lai. Nam-mô Bảo Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Di-lưu Vương Như Lai. Nam-mô Hư Không Viên Thanh Tịnh Vương Như Lai. Nammô Bất Tử Âm Như Lai. Nam-mô Bảo Di-lưu Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Bảo Hoa Khai Phu Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Chúng Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Ly Cấu Giải Thoát Khải Như Lai. Nam-mô Kim Hoa Như Lai. Nam-mô Bảo Thất Như Lai. Nam-mô Diệu Hoa Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Phóng Diệm Như Lai. Nam-mô Hoa Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Hoa Cái Như Lai. Nam-mô Bất Không Khải Như Lai. Nam-mô Khiếu Lực Vương Như Lai. Nam-mô Phạm Xướng Như Lai. Nam-mô Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Chúng Như Lai. Nam-mô Điều Ngự Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Luân Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Thủ Tác Tán Như Lai. Nam-mô Bạt Nghi Như Lai. Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai. Nam-mô Qua Khứ Vị Lai Hiện Tại Khải Giáp Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai. Nam-mô Di-lưu Như Lai. Nam-mô Nhật Đăng Như Lai. Nam-mô Trí Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Cự Đăng Như Lai. Nam-mô Thượng Diệm Như Lai. Nam-mô Phất-sa Như Lai. Nam-mô Vô Biên Nhật Như Lai. Nammô Phương Đăng Như Lai. Nam-mô Sa-la Chủ Vương Như Lai. Nammô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Bảo Sơn Như Lai. Nam-mô Tỳ-bà-thi Như Lai. Nam-mô Y Vương Như Lai. Nam-mô Hiền Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Trược Như Lai. Nam-mô Hương Thượng Công Đức

Như Lai. Nam-mô Hương Thượng Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Ốc Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Sổ Liên Hoa Phu Tối Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Võng Như Lai. Nammô Thiện Trụ Vương Như Lai. Nam-mô Hương Tối Thắng Thủ Như Lai.

Nam-mô Dữ Chư Lạc Như Lai. Nam-mô Thị Hiện Nhất Thiết Phan Duyên Như Lai. Nam-mô Bất Không Danh Xưng Như Lai. Nammô Thiện Trụ Như Lai. Nam-mô Vô Biên Cù-na Như Lai. Nam-mô Trang Nghiêm Công Đức Như Lai. Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Hư Không Tướng Như Lai. Nam-mô Hiền Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Tịnh Mục Như Lai. Nam-mô Điều Nhu Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Di-lưu Như Lai. Nam-mô Nan Hàng Phục Trang Như Lai. Nam-mô Nan Hành Như Lai. Nam-mô Vô Biên Di-lưu Hương Như Lai. Nam-mô Nguyệt Viên Tịnh Vương Như Lai. Nam-mô Thắng Di-lưu Như Lai. Nam-mô Hỷ Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Tịnh Di-lưu Như Lai. Nam-mô Thiện Bảo Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai. Nam-mô Vô Biên Đức Tác Như Lai. Nam-mô Uy Công Đức Như Lai. Nam-mô Nguyện Thiện Tư Thành Tựu Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Viên Vương Như Lai. Nammô Trí Tạng Như Lai. Nam-mô Nan Điều Tướng Như Lai. Nam-mô Trí Tụ Như Lai. Nam-mô Tác Đăng Như Lai. Nam-mô Hoan Lạc Chủ Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Thượng Như Lai. Nam-mô Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Thị Hiện Nhất Thiết Chúng Sinh Chánh Tín Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Bảo Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Ngưu Thọ Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Diệm Phật Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Ma Phật Hình Thị Hiện Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Tướng Âm Như Lai. Nammô Tưởng Âm Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Như Lai. Nam-mô Bảo Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Trần Ý Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Trí Hoa Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Oai Vương Như Lai. Nam-mô Tịch Tịnh Như Lai. Nam-mô Vô Trần Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Chư Thú Bế Tắc Như Lai. Nam-mô Bất Tư Nghì Cù-na Công Đức Như Lai. Nam-mô Hỷ Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Trừ Bố Úy Như Lai. Nam-mô Hương Huân Như Lai. Nammô Phổ Kiến Như Lai. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nam-mô Chí Vô Úy Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Đăng Như Lai. Nam-mô Đăng Hỏa Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Như Lai. Nam-mô Thượng Hạnh Như Lai. Nam-mô Thắng Chúng Như Lai. Nam-mô Kim Cang Hạnh Bộ Như Lai. Nam-mô Trí Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Trí Lực Khiếu Như Lai. Nam-mô Vô Úy Thượng Như Lai. Nam-mô Cù-na Vương Quang Minh Như Lai. Nam-mô Hiền Công Đức Như Lai. Nam-mô Phạm Minh Âm Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Như Lai. Nammô An Ẩn Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Thường Cử Kiên Như Lai. Nam-mô Dược Sư Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Phan Duyên Hạnh Như Lai. Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệm Như Lai. Nammô Vô Biên Nhãn Như Lai. Nam-mô Chư Duyên Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tinh Tú Chúng Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Túc Vương Như Lai. Nam-mô Hương Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Hư Không Công Đức Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Tác Luận Nghị Như Lai. Nam-mô Thắng Dilưu Như Lai. Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai. Nam-mô Sa-già-la Như Lai. Nam-mô Đăng Cự Như Lai. Nam-mô Lưỡng Tràng Tướng Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Uy Vương Như Lai. Nam-mô Trí Công Đức Như Lai. Nam-mô Khiếu Lực Vương Như Lai. Nam-mô Cù-na Vương Quang Như Lai.

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai. Nam-mô Bạt Chư Nghi Như Lai. Nam-mô Hành Bộ Nhi Như Lai. Nam-mô Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Công Đức Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Phóng Quang Diệm Như Lai. Nam-mô Từ Giả Như Lai. Nam-mô Minh Liên Hoa Diệm Như Lai. Nam-mô Đa Tín Như Lai. Nam-mô Vô Tận Hành Bộ Như Lai. Nam-mô Hải Di-lưu Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Như Lai. Nam-mô Thị Hiện Vân Như Lai. Nam-mô Vô Biên Thanh Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Cù-na Công Đức Như Lai. Nam-mô Tác Vô Dị Khải Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Thiện Nhãn Như Lai. Nam-mô Bảo Tang Như Lai. Nam-mô Ly Cấu Vô Cấu Giải Thoát Như Lai. Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Vô Ngại Khải Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Hoa Như Lai. Nam-mô Bất Tử Quang Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thân Quang Như Lai. Nam-mô Bất Tử Ngưu Vương Như Lai. Nammô Nhất Cái Như Lai. Nam-mô Túc Viện Như Lai. Nam-mô Bảo Cái Như Lai. Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Túc Vương Như Lai. Nam-mô Quang Viên Như Lai. Nam-mô Quang Vương Như Lai. Nam-mô Diệm Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Thắng Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Du Bộ Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Minh Thanh Như Lai. Nam-mô Đại Vân Diệm Như Lai. Nam-mô Võng Diệm Như Lai. Nam-mô Phật Hoa Diệm Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Sơn Vương Như Lai. Nam-mô Nguyệt Cù-na Vương Như Lai. Nam-mô Phóng Quang Diệm Như Lai. Nam-mô Thiện Mãn Kiên Như Lai. Nam-mô Thị Hiện Vân Như Lai. Nam-mô Đảnh Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Bất Không Danh Độ Như Lai. Nam-mô Bất Không An Tường Du Bộ Như Lai. Nam-mô Bàgià-bạt-để Bất Không Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Bà-già-bạt-để Bất Không Diệm Như Lai. Nam-mô Vô Biên Mãnh Tấn Như Lai. Nam-mô Sa-la Đế Vương Như Lai. Nam-mô Vô Biên Dũng Tấn Như Lai. Nam-mô Bảo Sa-la Như Lai. Nam-mô Nhất Cái Sở Như Lai. Nam-mô Tinh Tú Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Bảo Sở Đắc Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Xá Như Lai. Nam-mô Vô Biên Hương Quang Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai. Nam-mô Quang Minh Viên Giả Như Lai. Nam-mô Tịnh Di-lưu Như Lai. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai. Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai. Nammô Bảo Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Phổ Công Đức Như Lai. Nam-mô An Trú Như Lai. Nam-mô Vô Biên Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Bất Không Công Đức Như Lai. Nam-mô Phật Hoa Sinh Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Kiện Bộ Như Lai. Nam-mô Vô Biên Khải Giáp Như Lai. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Hư Không Viên Diệm Như Lai. Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai. Nam-mô Dược Sư Vương Như Lai. Nam-mô Bất Khiếp Như Lai. Nam-mô Trừ Bố Mao Thụ Như Lai. Nam-mô Cù-na Vương Quang Như Lai. Nam-mô Quán Ý Xuất Hoa Như Lai. Nam-mô Hư Không Môn Như Lai. Nammô Hư Không Âm Như Lai. Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Âm Như Lai. Nam-mô Đại Mục Như Lai. Nam-mô Thắng Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Sở Sinh Công Đức Như Lai. Nam-mô Sư Tử Đức Như Lai. Nam-mô Tất-đạt-đa Như Lai. Nam-mô Công Đức Tạng Như Lai. Nam-mô Sư Tử Giáp Như Lai. Nam-mô Thiện An Ẩn Như Lai. Nam-mô Phạm Di-lưu Như Lai. Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai.

Nam-mô Bất Không Du Bộ Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Hương Công Đức Như Lai. Nam-mô Hương Di-lưu Như Lai. Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai. Nam-mô Hương Tích Như Lai. Nammô Bảo Sơn Như Lai. Nam-mô Thiện An Trụ Như Lai. Nam-mô Thiện An Trụ Vương Như Lai. Nam-mô Sa-la Chủ Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Bảo Di-lưu Như Lai. Nam-mô Trì Viên Quang Như Lai. Nam-mô Hỏa Đăng Minh Như Lai. Nam-mô Đăng Cự Như Lai. Nammô Vân Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Thiện Quán Khải Giáp Như Lai. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Điều Ngự Như Lai. Nam-mô Tối Thắng An Trụ Vương Như Lai. Nam-mô Tác Nhật Như Lai. Nam-mô Tác Quang Như Lai. Nam-mô Quang Minh Di-lưu Như Lai. Nam-mô Tác Quang Minh Di-lưu Như Lai. Nam-mô Viên Quang Minh Như Lai. Nam-mô Tịnh Quang Như Lai. Nam-mô Phạn Cái Như Lai. Nam-mô Hương Cái Như Lai. Nam-mô Bảo Cái Như Lai. Nammô Chiên-đàn Hương Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Như Lai. Nam-mô Tu-di Tụ Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai. Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Phạm Công Đức Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Nhật Như Lai. Nam-mô Đoạn Khiếp Nhược Như Lai. Nam-mô Trừ Nhất Thiết Bố Úy Mao Thụ Như Lai. Nam-mô Bảo Khải Giáp Như Lai. Nam-mô Vô Thượng Diệm Như Lai. Nammô Võng Quang Tướng Như Lai. Nam-mô Nhân Vương Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Phật Thân Như Lai. Nam-mô Thị Hiện Công Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Trang Nghiêm Ngưu Vương Như Lai. Nam-mô Võng Quang Minh Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Phật Hoa Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Bảo Sa-la Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai. Nam-mô Ngưu Chủ Y Sư Vương Như Lai. Nam-mô Dược Giả Như Lai. Nam-mô Trí Thắng Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Khải Như Lai. Nam-mô Vô Thượng Di-lưu Như Lai. Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Như Lai. Nam-mô Hoa Tích Như Lai. Nam-mô Tán Hoa Như Lai. Nam-mô Bất Tề Quang Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Diệm Như Lai. Nam-mô Bất Động Tích Nhi Tốc Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Vô Biên Dũng Bộ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Như Lai. Nam-mô Vô Bien Ngưu Vương Như Lai. Nammô Vô Định Nguyện Như Lai. Nam-mô Chuyển Thai Dựng Như Lai.

Nam-mô Ngưu Chủ Như Lai. Nam-mô Phan Duyên Khải Như Lai. Nam-mô Phật Hư Không Như Lai. Nam-mô Bất Quyện Bất Chuyển Nguyện Như Lai. Nam-mô Bà-già-ba Công Đức Như Lai. Nam-mô Lực Uy Lợi Như Lai. Nam-mô Thành Lợi Khải Như Lai. Nam-mô Nguyệt Như Lai. Nam-mô An Trụ Khải Như Lai. Nam-mô Vô Biên Khải Như Lai. Nam-mô Tướng Khải Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tế Khải Như Lai. Nam-mô Vô Biên Sở Hữu Khải Như Lai. Nam-mô Tác Nhiên Đăng Như Lai. Nam-mô Tác Quang Minh Như Lai. Nam-mô Nhất Khố Tạng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Thân Như Lai. Nam-mô Võng Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Vô Biên Dũng Kiện Như Lai. Nam-mô Đỉnh Thượng Như Lai. Nam-mô Viên Quang Minh Như Lai. Nam-mô Thiện Quán Như Lai. Nam-mô Bất Không Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Bố Úy Khiếp Nhược Tác Tán Hoại Như Lai. Nam-mô Vô Biên Cù-na Vương Hình Như Lai. Nam-mô Bạt Độ Nhất Thiet Oán Cừu Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Như Lai. Nam-mô Vô Biên Hoa Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Lưu Chú Như Lai.

Nam-mô Vô Biên Minh Thanh Như Lai.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8