KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI

Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-đa, người Bắc Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 3

Nam-mô Cung Kính Nê-ma-da Như Lai. Nam-mô Bất Đọa Cùna Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Cù-na Tài Như Lai. Nam-mô Na-tụ Tập Như Lai. Nam-mô Đại Cù-na Như Lai. Nam-mô Thiện Hóa Giả Như Lai. Nam-mô Tịch Giả Quyết Liễu Như Lai. Nam-mô Hống Giả Như Lai. Nam-mô Vân Tạng Như Lai. Nam-mô Oán Tạng Như Lai. Nam-mô Phổ Như Lai. Nam-mô Tiên Tạng Như Lai. Nam-mô Mãn Nguyện Như Lai. Nam-mô Mãn Túc Diệu Như Lai. Nam-mô Mãn Túc Nhất Thiết Cù-na Như Lai. Nam-mô Hỷ Hống Như Lai. Nam-mô Tiễn Đạp Như Lai. Nam-mô Tiễn Đạp Ma Như Lai. Nam-mô Đầu-đà Trần Như Lai. Nam-mô Vô Trần Như Lai. Nam-mô Phục Dục Trần Như Lai. Nam-mô Thiện Bằng Hữu Như Lai. Nam-mô Thế Hữu Như Lai. Nam-mô Khả Tín Hữu Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Nghị Như Lai. Nam-mô Tạp Lợi Như Lai. Nam-mô Bất Tạng Lợi Như Lai. Nam-mô Nhật Như Lai. Nam-mô Phục Nhật Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Nhật Như Lai. Nam-mô Khiếu Thanh Nhật Như Lai. Nam-mô Diệu Thanh Âm Như Lai. Nam-mô Diệu Khiếu Thanh Như Lai. Nammô Vô Cấu Như Lai. Nam-mô Vô Cấu A-lê-da Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Trược Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Sắc Như Lai. Nam-mô Phổ Đoan Chánh Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Diện Khai Sắc Như Lai. Nam-mô Kế Giả Như Lai. Nam-mô Bảo Kế Như Lai. Nam-mô Đagià-la Kế Bình Đẳng Như Lai. Nam-mô Vô Tị Như Lai. Nam-mô Nguyệt Giả Như Lai. Nam-mô Cát Tường Như Lai. Nam-mô Thường Cát Tường Như Lai. Nam-mô Bất Khả Phục Như Lai. Nam-mô Tràng Bất Khả Hàng Như Lai. Nam-mô Đế-sa Như Lai. Nam-mô Phất-sa Như Lai. Nam-mô Thương Chủ Như Lai. Nam-mô Đại Thương Chủ

Như Lai. Nam-mô Tác Lợi Ích Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Thế Lợi Ích Như Lai. Nam-mô Thắng Chủ Như Lai. Nam-mô Vô Chủ Pháp Hành Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Như Lai. Nam-mô Trừ Ưu Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Quang Minh Thắng Như Lai. Nam-mô Nan Phục Vô Úy Như Lai. Nam-mô Bất Khả Phác Như Lai. Nam-mô Lực Sĩ Như Lai. Nam-mô Vô Tướng Trí Tuệ Như Lai. Nam-mô Hư Không Trí Như Lai. Nam-mô Đoạn Ngữ Ngôn Như Lai. Nam-mô Ngữ Hưởng Như Lai. Nam-mô Phước Đức Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Phước Đức Sở Xuất Như Lai. Nam-mô Đại Tien Như Lai. Nam-mô Thượng Ý Như Lai. Nam-mô Địa Chủ Như Lai. Nam-mô Tịch Hương Âm Vương Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tiên Như Lai. Nam-mô Thiên Quan Như Lai. Nam-mô Minh Quan Như Lai. Nam-mô Ý Cao Thượng Như Lai. Nammô Bất Đọa Như Lai. Nam-mô Bất Đọa Trì Như Lai. Nam-mô Na-ladiên Như Lai. Nam-mô Độ Bỉ Ngạn Như Lai. Nam-mô Càn-thát-bà Như Lai. Nam-mô Bát-ra-tỷ-ca-da Như Lai. Nam-mô Tịnh Túc Hạ Như Lai. Nam-mô Hư Không Hạ Như Lai. Nam-mô Hóa Giả Như Lai. Nam-mô Thiện Hóa Giả Như Lai. Nam-mô Diệu Tề Như Lai. Nammô Tịch Hương Thiện Tề Như Lai. Nam-mô Tát-đa-già-bạt-đế Như Lai. Nam-mô Tịch Tịnh Bạt-đề Như Lai. Nam-mô Tối Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Như Lai. Nam-mô Hư Không Tư Như Lai. Nam-mô Vi Diệu Ngữ Ngôn Như Lai. Nam-mô Luân Ngữ Ngôn Như Lai. Nam-mô Kính Cúng Dường Như Lai. Nammô Phạm Thiên Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Kiên Dũng Quân Nhung Trượng Xả Như Lai. Nam-mô Xả-ba-lãng Như Lai.

Trên đây la một ngàn bốn trăm danh hiệu Phật.

Nam-mô Như Giáo Như Lai. Nam-mô Vi Diệu Như Lai. Nammô Khả Hỷ Như Lai. Nam-mô Bất Bị Hủy Như Lai. Nam-mô Pháp Hải Sở Sinh Ý Như Lai. Nam-mô Ca-diếp Như Lai. Nam-mô Câu-lưutôn Đại Như Lai. Nam-mô Sơ Phát Tâm Đoạn Nghi Như Lai. Nam-mô Bạt Phiền Não Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Nguyện Độ Bỉ Ngạn Đoạn Nghi Như Lai. Nam-mô Chí Vô Úy Như Lai. Nam-mô Phạm Cúng Dường Như Lai. Nam-mô Nguyệt Giả Như Lai. Nam-mô Nan Hàng Nhật Như Lai. Nam-mô Hỏa Giả Như Lai. Nam-mô Tỳ-sa-môn Như Lai. Nam-mô Thủy Giả Như Lai. Nam-mô Trần Giả Như Lai.

Nam-mô Thường Niết-bàn Giả Như Lai. Nam-mô Vô Trần Cấu Như Lai. Nam-mô Hiển Hách Giả Như Lai. Nam-mô Phạm Giả Như Lai. Nam-mô Kiều-trần-như Như Lai. Nam-mô A-sô-bà-dạ Như Lai. Nammô Động Lao Cố Như Lai. Nam-mô Chiến Thắng Như Lai. Nam-mô Danh Vô Tỷ Như Lai. Nam-mô Vô Ái Tánh Như Lai. Nam-mô Đại Bi Như Lai. Nam-mô Thường Dũng Mãnh Như Lai. Nam-mô Bi Giả Như Lai. Nam-mô Ế Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Lạc Mạn-đà-la Hương Như Lai. Nam-mô Thường Thủy Chấn Minh Thiện Âm Túc Vương Khai Phu Thần Thông Như Lai. Nam-mô Linh Tán Nghi Ý Như Lai. Nam-mô Vô Trước Xứ Như Lai. Nam-mô Thắng Hành Như Lai. Nam-mô Kim Cang Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Khả Đắc Anh Lạc Như Lai. Nam-mô Sa-đa-da Như Lai. Nam-mô Đăng Minh Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Như Lai. Nam-mô Phân Minh Như Lai. Nammô Đại Khí Như Lai. Nam-mô Tỳ-diệp Ba-tư-na Như Lai. Nam-mô Tỳ-bà-thi Như Lai. Nam-mô Bố Ma Như Lai. Nam-mô Lô-giá Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Hư Không Tâm Hình Tượng Như Lai. Nammô Điều Phục Tha Như Lai. Nam-mô Thành Thục Như Lai. Nam-mô Nan Điều Như Lai. Nam-mô Âm Thanh Giả Như Lai. Nam-mô Tưởng Giả Như Lai. Nam-mô Trí Diệm Xí Thân Như Lai. Nam-mô Thí Dụ Sư Tử Như Lai. Nam-mô Sinh Giả Như Lai. Nam-mô Chúng Loại Ái Như Lai. Nam-mô Hoan Hỷ Như Lai. Nam-mô Hỷ Tăng Trưởng Như Lai. Nam-mô Minh Chiếu Như Lai. Nam-mô Giá-bà-na-bà Như Lai. Nammô Thọ Giả Như Lai. Nam-mô Diêm-phù Uy Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Tác Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Hạnh Như Lai. Nam-mô Ma-ni Giác Như Lai. Nam-mô Điều Ngự Như Lai. Nam-mô Trí Môn Âm Đa Tạng Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Hành Vô Phan Duyên Như Lai. Nam-mô Diệu Bảo Như Lai. Nam-mô Diệt Hạ Như Lai. Nam-mô Thiện Viên Mãn Nguyệt Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Trí Chí Như Lai. Nam-mô Công Đức Như Lai. Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Như Lai. Nam-mô Kê-tát-la Như Lai. Nam-mô Tần Thân Như Lai. Nam-mô Trí Giả Như Lai. Nam-mô Phổ Hạnh Tịnh Như Lai. Nam-mô Tượng Nhĩ Như Lai. Nam-mô Tượng Giả Như Lai. Nam-mô Hư Không Tạng Như Lai. Nam-mô Nan Phá Hoại Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Tinh Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Như Lai. Nam-mô Tư Pháp Giả Như Lai. Nam-mô Pháp Giáo Tạng Như Lai. Nam-mô Pháp Hạnh Như Lai. Nam-mô Nhật Uy Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Bát-lỵkế-bà-dạ Như Lai. Nam-mô Nhập Thiền Định Như Lai. Nam-mô Thật Ngôn Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Như Lai. Nam-mô Xúc Đạp Ma Chúng Như Lai. Nam-mô Tán Vô Minh Như Lai. Nam-mô Thạnh Uy Như Lai. Nam-mô Thập Phương Văn Âm Khải Như Lai. Nam-mô Đama-la-bạt Như Lai. Nam-mô Vô Biên Du Hý Như Lai.

Trên đây là một ngàn năm trăm danh hiệu Phật.

Nam-mô Vô Tướng Như Lai. Nam-mô Dũng Hành Bộ Tượng Như Lai. Nam-mô Tràng Âm Như Lai. Nam-mô Thân Ý Như Lai. Nam-mô Đại Chấn Thanh Như Lai. Nam-mô Thủy Thiên Như Lai. Nam-mô Đề-đầu-lại-tra Như Lai. Nam-mô Tỳ-lâu-lặc Như Lai. Nammô A-lê-sát-tra Như Lai. Nam-mô Xà-di-đa Như Lai. Nam-mô Diêmphù-na-đà Như Lai. Nam-mô Mâu-la-da Như Lai. Nam-mô Ưu-bát-lada Như Lai. Nam-mô A-sa-la Như Lai. Nam-mô Sa-la Như Lai. Nammô Trí Thắng Như Lai. Nam-mô Tỳ-đa-ma-ni Như Lai. Nam-mô Tátđịa-lợi-xả Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Như Lai. Nam-mô Tịch Tịnh Như Lai. Nam-mô Quảng Tín Như Lai. Nam-mô Giáo Hóa Bồ-tát Như Lai. Nam-mô Bảo Công Đức Như Lai. Nam-mô Biện Tài Anh Lạc Tư Duy Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tần Thân Lực Như Lai. Nam-mô Tạp Sở Hữu Như Lai. Nam-mô Dữ Lạc Như Lai. Nam-mô Cam Lộ Giả Như Lai. Nam-mô Phạm Thiên Giả Như Lai. Nam-mô Thanh Chấn Hống Minh Như Lai. Nam-mô Uy Quyết Liễu Như Lai. Nam-mô Phá Tán Ma Lực Thanh Như Lai. Nam-mô Định Trụ Như Lai. Nam-mô Hà-la-đa-da Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Giả Như Lai. Nam-mô Cùna Chúng Thắng Như Lai. Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Như Lai. Nam-mô Nhật Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Chân The Pháp Thượng Như Lai…

Nếu người nào đối với vô lượng a-tăng-kỳ danh hiệu của chư Phật Như Lai ở trên mà đích thân thọ trì, đọc tụng, tư duy ghi nhớ, kính thờ tu hành thì không bị các bệnh về mắt tai mũi lưỡi thân, tất cả các chướng ngại đều thanh tịnh, tất cả mọi người đều điều phục được, không còn thoái chuyển đối với Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, được chư Phật Thế Tôn khắp mười phương nhớ nghĩ đến và thường bảo hộ. Tất cả chư Phật vì chúng sinh ấy mà thị hiện phương tiện thiện xảo bất khả tư nghị cho đến trong giấc mộng làm cho mau đạt được môn Đà-la-ni, Tam-muội, sinh đến đâu cũng thường được gần gũi chư Phật Thế Tôn, được sống theo giáo pháp Phật và hóa sinh trong hoa sen báu lớn, sinh đến đâu cũng không hề rời xa. Dùng ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân cùng tám mươi vẻ đẹp và ngũ nhãn thần thông để giáo hóa chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật, thực hành sau Ba-la-mật và ba mươi bảy pháp trợ Bồ-đề, luôn an trú trong thiền định, Tam-muội, định vô sắc… không xa lìa các lực, vô úy, biện tài, mười tám pháp bất cộng, đại Từ, đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, không rời vô lượng a-tăng-kỳ các pháp Phật. Chư Phật Thế Tôn ấy có bao nhiêu công đức, vị ấy cũng được đầy đủ công đức như vậy và được an lạc, sẽ chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Nam-mô Vô Cấu Như Lai. Nếu người nào xưng danh hiệu Đức

Phật này thì được trí vô tận.

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai. Nếu người nào xưng danh hiệu Đức Phật này thì được không thoái chuyển. Nếu có người nữ nào nghe danh hiệu Đức Phật này thì đời sau không còn thọ thân nữ nữa.

Nam-mô Cam Lộ Di-lưu Như Lai. Nếu đem vàng lá và bảy báu đầy cả thế giới để bố thí thì không bằng một phần rất nhỏ phước của người xưng danh hiệu Đức Phật này.

Nam-mô Phổ Hương Như Lai. Nếu người nào xưng danh hiệu

Đức Phật này thì tất cả lỗ chân lông trên thân đều tỏa ra vô lượng mùi thơm, được hưởng tất cả mùi thơm của các cõi Phật và được vô lượng, vô biên phước đức.

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai. Nếu người nào xưng danh hiệu của Đức Phật này thì giả sử có người đem bảy báu trong cả hằng hà sa thế giới ra bố thí cũng không bằng một phần nhỏ công đức xưng niệm danh hiệu Phật ấy.

Nam-mô Pháp Thượng Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu của Đức Phật Như Lai ấy thì được đầy đủ tất cả pháp Phật.

Nam-mô Đại Chúng Giả Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu Đức Như Lai ấy thì được đầy đủ tất cả pháp Phật.

Nam-mô Vô Biên Hương Quang Minh Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu Đức Phật này thì được không thoái chuyển.

Nam-mô Hỏa Quang Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu của Đức Phật này thì suốt ngày đêm luôn được tăng trưởng vô lượng phước đức.

Nam-mô Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu Đức Phật này thì có thể làm phước điền trong thế giới ấy.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu Đức Phật này thì diệt trừ được tất cả tai ương, tội lỗi.

Nam-mô Phổ Quang Tối Thượng Công Đức Xưng Tụ Vương Như Lai. Nam-mô Chánh Trụ Ma-ni Tích Tụ Vương Như Lai. Nếu thiện nữ nào nghe danh hiệu của hai Đức Phật này thì bất cứ ở đâu cũng được bỏ thân nữ, vượt khỏi sự luân hồi trong bốn vạn ức kiếp sinh tử lưu chuyển. Đối với Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng được bất thoái chuyển, thường được gặp Phật, nghe Pháp, cúng dường chúng Tăng, đời sau được xuất gia, ngay đời ấy sẽ được biện tài vô ngại.

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Thủ Uy Đức Minh Tự Tại Vương Như Lai.

Đa trí tha, yết ra đát nê, yết ra đát nê, yết ra đát na xí ra nê, yết ra đát na bát ra đê mạn dật đế, yết ra đát na tam bà tỳ, yết ra đát na yết tỳ, yết ra đát nô đạc yết đế, sa ha.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào hành Bồ-tát thừa, xưng niệm danh hiệu Đức Như Lai Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Thủ Uy Đức Minh Tự Tại Vương A-la-ha Chánh Đẳng Giác và nghe, tin hiểu chương cú Đà-la-ni trên thì khi bỏ thân này, sẽ được ngôi vua Chuyển luân, được gặp Phật ra đời. Gặp Như Lai rồi thì sắm vô lượng đồ cúng dường để cung cấp cho việc tu tập phạm hạnh, đạt được tất cả thần thông Ba-la-mật, đắc Đà-la-ni tên là Thập chuyển. Gặp Phật rồi sẽ thực hiện sự cúng dường chẳng thể nghĩ bàn và gặp được hằng hà sa số chư Phật, vượt qua vô sô kiếp luân hồi nhiều như chư Phật ấy, tâm không quên mất Chánh đẳng Vô thượng Bồ-đề, được thân thể vững chắc như Na-la-diên, chỉ một đốt xương cũng không thể bẻ gãy, được thân kim sắc với ba mươi hai tướng tốt tự trang nghiêm, có tiếng nói như Phạm âm, xa lìa cảnh bất an, được ở nơi an ổn.

Đức Phật nói kệ:

Người nào trong bảy ngày bảy đêm
Xưng niệm danh hiệu Như Lai ấy
Được Thiên nhãn vi diệu, thanh tịnh
Tịnh nhãn vô biên được Phật khen.
Khi được Thiên nhãn thanh tịnh rồi
Mắt thịt người ấy cũng thanh tịnh
Sẽ thấy vô lượng, vô biên Phật
Số lượng nhiều như cát sông Hằng.
Họ đều cúng dường chư Phật ấy
Thọ trì hết pháp đã được nghe
Những ai được mắt họ trông thấy
Đều được an ủi bằng lời thiện.
Quá khứ đã từng cúng dường Phật
Và làm những việc khó nghĩ bàn
Tất cả đều được tâm trì niệm
Đều do nghe được hiệu Phật ấy.

Nam-mô Trí Cự Như Lai. Nam-mô Kim Quang Tích Hình Như Lai. Nam-mô Thật Ngôn Như Lai. Nam-mô Thường Âm Chấn Vương Chư Như Lai…

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền, Đồng tử Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Đà-lani Tự Tại Vương, Bồ-tát Chấp Kim Cang Thủ, bốn vị Bồ-tát này cùng bốn vị Như Lai trú tại cung điện Nhật Nguyệt. Lúc này, hai vị Thiên tử Nhật Nguyệt đến chỗ Như Lai và các Bồ-tát ấy, thấy chư Như Lai đang an tọa trên tòa sư tử báu trang nghiêm, thì nơi cõi Diêm-phù-đề, chư Như Lai cũng đang cùng an tọa với chư Bồ-tát ấy. Hai vị Thiên tử cùng suy nghĩ: “Chúng ta làm sao có thể được ở bên cạnh chỗ chư Như Lai và chư Bồ-tát ấy, và sẽ đắc Đà-la-ni tên là “Dữ nhất thiết chúng sinh quang minh tán đại hắc ám tối diệu tối thượng lưu bố thập phương”, dùng uy lực ấy mà ban rải ánh sáng lớn cho tất cả chúng sinh.”

Bấy giờ, chư Như Lai và Bồ-tát ấy liền nói Đà-la-ni:

–Tăng da thế bà chước sô đà dà, chước sô bát ra bà, đổ ra mê tha, ca ra tha, nhất tu đam sa, tô la tra, tô la đà, tô khôi sa, nhất đam sa, tỳ la, (nguyên bản thiếu câu thứ mười hai), tỳ la bát nị, giá lưu mô lỵ đa nị, a ra nị, ca la bát nị, ca la bát nị, đố lô đồ tứ đố lô đố lô đồ tứ, đà tố để đà tố để, địa lỵ địa lỵ, độ lô độ lô, đậu ra đậu ra, ca ra ca ra, tát tha sa tát tha sa, kỳ ra kỳ ra, kỳ ra bát dạ, kỳ ra bát dạ, đà tố đà tố, tôn độ tam bộ, tất thát tố, át thát tố, dã thát tố dã thát sa bát nê, thọ lô lỵ, đề tát lỵ, ca ra ca ra, xí lỵ xí lỵ, khuyết lô ma khuyết lô ma, ca ma bát nê, kê lỗ lâu kê lỗ lâu, kê ra bát nê, yết ca lỵ yết ca lỵ, la lỗ, phục đệ, đột lâu đệ đột lâu đệ, mạc ha đột lâu đệ, ca ra ca ra, xí lỵ xí lỵ, tỷ bố lưu tứ, tỷ bố lưu tứ, đà thấu đà thấu, hạ thấu hạ thấu, hạ sa bá nị, sa ha.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền bảo hai Thiên tử:

–Này các thiện nam! Đà-la-ni này đã từng được tám ức tám ngàn vạn chư Phật nói ra vì thương tưởng chúng sinh. Này các thiện nam! Hoa Ưu-bát-la còn có thể dễ có, Đà-la-ni này thật khó xuất hiện. Này các thiện nam! Đà-la-ni này cũng có thể dễ có nhưng thọ trì và đọc tụng Đà-la-ni này thật là khó hơn. Này các thiện nam! Có Đức Phật ra đời cũng không khó lắm, Đà-la-ni này ra đời thật là khó. Này thiện nam! Nếu người nào vì các chúng sinh tạo nghiệp vô gián, phỉ báng chánh pháp, đang ở địa ngục A-tỳ, nhưng ở đời một kiếp làm lợi ích cho tất cả chúng sinh ấy bằng cách tụng Đà-la-ni này suốt hai mươi mốt ngày, mỗi ngày ba lần, đêm ba lần, thì ngay khi ấy nhờ vào uy lực của thần chú này làm cho địa ngục A-tỳ bị phá hủy thành trăm phần, các chúng sinh trong đó đều được giải thoát. Huống chi những người trong cõi Diêm-phù-đề nếu được nghe qua thần chú này thì những người ấy nên biết: “Chúng ta đã được bốn Như Lai ấy bảo hộ, được bốn Bồ-tát và hai Thiên tử bảo hộ, không nên nghi ngờ.” Đa trí tha, độ trí, ma ha độ na trí, tố lô tố lô, sa ha.

Thúc ca ra tỳ thâu đạt nị, đa la đa la, sa ha.

Thù đế, bát ra địa bế, đố lô đố lô, sa ha.

Bát đầu ma ma lỵ nị, tác trước, hà ra đa phật đệ, hồ lô hồ lô, sa ha.

Tác trước phật đệ, tác trước lô ca nị, sí lỵ sí lỵ, sa ha.

Đà la ni phật đệ, a ba ra để ha đa phật dệ, đố lô đố lô, sa ha.

La lỵ na chất để, đồ ma bát rị ha rị, khấu khố lô khố lô, sa ha.

Đà ra đà ra ma ha đà ra, đạt ra đạt ra xà diên để duệ, sa ha.

Tô bạt ra để, tô đa bế, a ba ra đế, ha đa phật đệ, đà ra đà ra đà ra đà ra, diên đế duệ.

Nam-mô Trí Cự Như Lai. Nam-mô Kim Cang Tích Hình Như Lai. Nam-mô Thật Ngôn Như Lai. Nam-mô Khả Úy Âm Chấn Vương chư Như Lai… sa ha.

Nam-mô Nguyệt Quang Đồng tử.

Đa trí tha, bát ra bà ca lỵ, bát ra bà bạt đế, đạt ma tỳ thâu đệ, yết ma tỳ thâu đệ, bà bà đấu mê, sa ha.

Người nào thường tụng chú này hàng ngày thì tất cả nghiệp chướng đều thanh tịnh.

Nam-mô Tịch Quang Vương Như Lai.

Đa trí tha, thương đế thương đế, a ra già, xoa da dạ, thương để thương để, điệt tỳ sa, xoa da dạ, thương đế thương mộ ha xoa da dạ.

Đa trí tha, mâu lộ lộ, mâu lộ lộ, a bà ha mâu lộ lộ, tỳ xà xoa da dạ, sa ha.

Người nào tụng chú này, ngày ba lần, đêm ba lần thì người ấy trừ hết các tội.

Nam-mô Thắng Chiên-đàn Hương Thể Như Lai.

Đa trí dạ tha chỉ ra đế, ma lỵ chí sí, đột lỵ đà mê, đồ ra noa, bát ra tỳ sát tra, chiên đàn nang kỳ, chiên đàn na kiện đệ, chiên đàn na yết tỳ, chiên đàn na phục thệ, tỳ thâu đạt ni, giá lỵ đa ra bạt đế, tát bà đát tha già da, đề sắt tu đế, sa ha.

Câu Đà-la-ni này là được tất cả chư Phật giảng nói, giải thích tùy hỷ. Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ trì Đà-la-ni này thì đối với quỷ thần không còn sợ hãi, sau khi bỏ thân này được thấy Đức Phật Di-đà, lại được đối diện Bồ-tát Quán Thế Âm và gặp Đồng tử Nguyệt Quang, từ chỗ thù thắng này đến chỗ thù thắng khác, được gặp tri thức thiện trong pháp thiện. Nếu là thân nữ thì được chuyển bỏ thân nữ, đó là nhờ uy lực của Đức Như Lai Chiên-đàn Hương, lại được đến chỗ thù thắng của vô biên Bồ-tát.

Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai. Nam-mô Tác Quang Minh Bồ-tát.

Đa trí tha, đạt lỵ đạt lỵ, đà ra nị, nê đà nị, a bà dạ yết la bế, ca lạt ba tỳ già đế, ám mễ lý đa, ca lạt ba, hồ đa thế nị, a nan đa mục xí, a nan đa chước sơ già đế, án phụ, sa ha.

Này thiện nam! Chương cú Đà-la-ni này được hằng hà sa chư Phật Thế Tôn giảng nói, giữ gìn, tùy hỷ, tạo lợi ích cho các chúng sinh đang bị đọa nơi cảnh giới ác. Này thiện nam! Nếu Bồ-tát nào thọ trì Đà-la-ni này thì vượt qua được tám nạn sợ hãi: vô biên sự sợ hãi về địa ngục, vô biên sự sợ hãi về súc sinh, vô biên sự sợ hãi về ngạ quỷ, vô biên sự sợ hãi về thọ thai, vô biên sự sợ hãi về sinh, vô biên sự sợ hãi về già, vô biên sự sợ hãi về bệnh, vô biên sự sợ hãi về chết. Mười phương chư Phật đều nhớ nghĩ về người ấy, khi lâm chung tâm không tán loạn, gặp được chư Phật, khi thọ sinh được thân trường thọ và các căn được điều phục.

Nam-mô Bà-già-bà-đế Biện Tràng Như Lai. Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai. Nam-mô Đại Mục Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Hình Như Lai.

Đa trí tha, đạt lỵ đạt lỵ, đạt ma đà đố, bát ra để sắc sỉ đế, sa ha.

Nam-mô Chư Phương Đăng Minh Như Lai.

Đa trí tha, bát ra đệ bế, bát ra đệ bế, chiết nhã na ca bát ra địa bế, sa ha.

Nam-mô Bi Uy Như Lai.

Đa trí tha, chỉ thệ chỉ thệ, chiết nhã na chỉ thệ, phật đà chỉ thệ, đạt ma chỉ thệ, tăng gia chỉ thệ, sa ha.

Nam-mô Phạm Hải Như Lai.

Đa trí tha, bà la đế bà la đế, tát bà bạt la đa bát lỵ phủ lỵ nê, phật đà đạt lỵ xá nê, sa ha.

Nam-mô Nhẫn Viên Mãn Đăng Như Lai.

Đa trí tha, khí na khí na, tát bà đạt ma, bà la noa nị, phật đà tát chiên na, đạt ma tát chiên na, tăng gia tát chiên na, sa ha.

Nam-mô Pháp Viên Quang Như Lai.

Đa trí tha, chiên đạt ra bát ra tỳ, tô lợi da bát ra tỳ, chiên đạt la tô lỵ da, thiết đa tố ha tát la át đế, hề lỵ ca, bát ra tỳ, tỳ thâu đà dạ, xà nhã chước sô, sa ha.

Nam-mô Vô Úy Trang Nghiêm Như Lai.

Đa trí tha, đạt ma tỳ dụ ê, già già na tỳ dụ ê sa ha, xà nhã na tỳ dụ ê, sa ha.

Nam-mô Tịch Quang Vương Như Lai.

Đa trí tha, đà la đà la, đồ nhã da, bát lỵ thâu đạt ne, xà nhã na bát lỵ phú la nể đa tha đa a bà bồ đạt nê, thi già lam, sa ha.

Nam-mô Quảng Danh Xưng Như Lai.

Đa trí tha, tỳ phủ la cù chiết lỵ, già già na cù chiết lỵ, phủ la da phủ la da, tát bà xà, a đề sắt sỉ, đế phất đà a đề sắt sỉ đế, tát bà bồ đề tát đỏa đề sắt sỉ đế, sa ha.

Nam-mô Pháp Hải Ba Đào Công Đức Vương Như Lai.

Đa trí tha, tỳ kiết dị, đạt ma tam mộ đạt la tỳ kiết dị, già già na tam mộ đạt la tỳ kiết di, phật đà tam mộ đạt la tỳ kiết dị, bồ đề tát đỏa đạt ma tam mộ đạt la tỳ kiết dị, ba la mật đa tỳ kiết dị, tát bà xà bát lỵ bộ la noa tỳ kiết dị, phật đà đề sắt sỉ đế, sa ha.

Chư Phật này trong quá khứ khi hành hạnh Bồ-tát đã phát nguyện thế này: Sau khi chúng tôi chứng Bồ-đề, có chúng sinh nào nghe đến danh hiệu của chúng tôi mà thọ trì với lòng tin thanh tịnh thì họ đều được trụ không thoái chuyển, vượt qua tám cảnh giới không yên ổn, chư Phật – Bồ-tát đều hộ niệm, được vãng sinh về thế giới thanh tịnh, khi qua đời được tất cả chư Thiên bảo vệ vượt qua tất cả các sợ hãi. Người nào thọ trì danh hiệu của chư Phật và kệ tụng, chương cú Đà-la-ni như trên, ghi nhớ không quên, nếu muốn gặp Bồtát Di-lặc thì nên tụng Đà-la-ni này mười vạn lần và cúng dường theo khả năng của mình. Nếu muốn gặp Bồ-tát Phổ Hiền thì nên tụng hai mươi vạn lần và tùy sức cúng dường. Nếu muốn gặp Đức Như Lai Tỳlô-giá-na thì tụng ba mươi vạn lần và tùy sức cúng dường; được tâm thanh tịnh rồi thì phát tâm Từ bi, xả bỏ các ngã mạn, sân hận, ganh ghét…

Nam-mô Nhân Vô Biên Quang Minh Công Đức Uy Hình Như Lai.

Đa trí tha, tu lợi dị tu lợi dị nhã na tu lợi dị, sa ha.

Nam-mô Chủng Chủng Uy Lực Đa Vương Công Đức Hình Như Lai.

Đa trí tha, thi lợi thi lợi chỉ xà thi lợi, sa ha.

Nam-mô A-tăng-kỳ Câu Trí Kiếp Tu Tập Giác Như Lai.

Đa trí tha, tam mâu đà duệ, tam mâu đà duệ, nhã na tam mâu đà duệ, sa ha.

Nam-mô Chư Pháp Du Hý Uy Hình Như Lai.

Đa trí tha, yết bích, yết bích, nhã na yết bích, sa ha.

Nam-mô Diệu Kim Hư Không Hình Như Lai.

Đa trí tha, dà dà nê, dà dà nê, dà dà na tỳ thâu, sa ha.

Nam-mô Bảo Di-lưu Như Lai.

Đa trí tha, di lưu di lưu, a lạt na di lưu, sa ha.

Nam-mô Cù-na Hải Như Lai.

Đa trí tha, cù nê cù nê, cù na tam mục đề lê, sa ha.

Nam-mô Pháp Giới Âm Tràng Như Lai.

Đa trí tha, chi, trú chi trú, nhã na chi trú, sa ha.

Nam-mô Pháp Hải Năng Lôi Như Lai.

Đa trí tha, tam mục đề ly, tam mục đề ly, nhã na tam mục đề ly, sa ha.

Nam-mô Pháp Tràng Như Lai.

Đa trí tha, đà bà đề đà bà đề, đạt ma đà bà đề, sa ha.

Nam-mô Địa Uy Như Lai.

Đa trí tha, đà ly đà ly, đà la ni tam vật đề ly, sa ha.

Nam-mô Pháp Lực Quang Như Lai.

Đa trí tha, ba la tỵ ba la tỵ, đạt ma ba la tỵ, sa ha.

Nam-mô Hư Không Giác Chánh Như Lai.

Đa trí tha, phật đề phật đề, tô phật đề, sa ha.

Nam-mô Di-lưu Phong Minh Như Lai.

Đa trí tha, át lợi chỉ át lợi chỉ, nhã na át lợi chỉ, sa ha.

Nam-mô Vân Phong Như Lai.

Đa trí tha, mê kỳ mê kỳ, ma ha mê kỳ, sa ha.

Nam-mô Nhật Đăng Tràng Phong Như Lai.

Đa trí tha, ba la địa tỷ, ba la địa tỷ, nhã na ba la địa tỷ, sa ha.

Nam-mô Sát Chứng Giác Như Lai.

Đa trí tha, sa di sa di, tam ma sa địa đế, sa ha.

Nam-mô Thọ Vương Như Lai.

Đa trí tha, độ lô mê, độ lô mê, nhã na độ lô mê, sa ha.

Nam-mô Cù-na Di-lưu Như Lai.

Đa trí tha, cù nê, cù nê, cù na nê mê, di lưu thi khứ ly, sa ha.

Nam-mô Tam Bảo Như Lai.

Đa trí tha, ni di, ni di, nhã na ni di, sa ha.

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Như Lai.

Đa trí tha, tỳ lê tỳ lê, tỳ lô giá nê, sa ha.

Nam-mô Quang Trang Nghiêm Như Lai.

Đa trí tha, tỳ hữu ê tỳ hựu ê, nhã na tỳ hữu ê, sa ha.

Nam-mô Pháp Hải Như Lai.

Đa trí tha, tam ma tam ma, tam mâu đạt ra tỳ ca ra mãn nê, sa ha.

Nam-mô Uy Đầu Như Lai.

Đa trí tha, chỉ xà chỉ xà, nhã na chỉ xà, sa ha.

Nam-mô Thế Gian Chủ Như Lai.

Đa trí tha, nhân điệt lỵ nhân để lỵ, nhân đạt la tỳ ca la di, sa ha.

Nam-mô Uy Hiền Công Đức Như Lai.

Đa trí tha, bạt địa lệ, bat địa lệ, tu bạt địa lệ, sa ha.

Nam-mô Chư Pháp Quang Vương Như Lai.

Đa trí tha, ba ra tị ba ra tị, nhã na ba ra tị, sa ha.

Nam-mô Kim Cang Bảo Tề Như Lai.

Đa trí tha, bà thị li bà thị li, bà xà lô đát li, sa ha.

Nam-mô Trì Vô Ngại Lực Như Lai.

Đa trí tha, a tăng kỳ, a tăng kỳ, a tăng già phật đề, sa ha.

Nam-mô Pháp Giới Hình Như Lai.

Đa trí tha, đạt lỵ mê, đạt lỵ mê, đạt ma đạt lỵ, sa ha.

Nam-mô Chư Phương Đăng Minh Vương Như Lai.

Đa trí tha, thôi nê thôi nê, trì na ca lỵ, sa ha.

Nam-mô Bi Uy Đức Như Lai.

Đa trí tha, kỳ thị kỳ thị, ma ha kỳ thị, sa ha.

Nam-mô Phạm Hải Như Lai.

Đa trí tha, bà ra đế bà ra đế, bà la đa bát lỵ bất ra nê, sa ha.

Nam-mô Nhẫn Viên Đăng Minh Như Lai.

Đa trí tha, sám mê, sám mê, nhược na sám mê, sa ha.

Nam-mô Pháp Viên Quang Như Lai.

Đa trí tha, tát ra tát ra, tát bà phật đà, đề sắt thất đế, sa ha.

Nam-mô Tịch Quang Vương Như Lai.

Thiên đế, bát ra thiên đế, ưu ba thiên đế, sa ha.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8