KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI

Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-đa, người Bắc Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 4

Nam-mô Vô Cấu Danh Xưng Như Lai.

Đa trí tha, tỳ phú lệ, tỳ phú lệ, nhã na tỳ phú lệ, sa ha.

Nam-mô Pháp Hải Đào Ba Công Đức Vương Như Lai.

Đa trí tha, tam ma, tam ma, tam ma tất đệ đế, sa ha.

Nam-mô Pháp Chủ Vương Như Lai.

Đa trí tha, hạt ra ma hạt ra ma, hạt đê chi ra nị, sa ha.

Nam-mô Cù-na Vân Như Lai.

Đa trí tha, cù mê cù mê cù ma cù mê, sa ha.

Nam-mô Pháp Công Đức Như Lai.

Đa trí tha, thất lỵ thất lỵ, thất lỵ, sa ha.

Nam-mô Thiên Quang Như Lai.

Đa trí tha, ma cú giới, ma cú giới, đạt ma ma cú giới, sa ha.

Nam-mô Trí Diệm Uy Công Đức Như Lai.

Đa trí tha, thệ duệ thệ duệ, xà da bát đế, sa ha.

Nam-mô Lưỡng Túc Tôn Như Lai.

Đa trí tha, độ ma độ ma, độ mê độ mê, sa ha.

Nam-mô Hư Không Thanh Như Lai.

Đa trí tha, già già nê già già nê, già già na sa mê, sa ha.

Nam-mô Tam-mạn-đa Sinh Đăng Như Lai.

Đa trí tha, tam bà bà tam bà bà, phật đà tát để duệ na, sa ha.

Nam-mô Hào Công Năng Hình Như Lai.

Đa trí tha, âu mê âu mê, âu ma bạt đế, sa ha.

Nam-mô Tịch Minh Như Lai.

Đa trí tha, cù sát cù sát, phật đà cù sát, sa ha.

Nam-mô Hải Công Đức Như Lai.

Đa trí tha, tát la tát la, thí tỳ, sa ha.

Nam-mô Nhật Oai Như Lai.

Đa trí tha, đê thị đê thị, đê xà bát đế, sa ha.

Nam-mô Dữ Vương Như Lai.

Đa trí tha, thí tỳ thí tỳ phú, sa ha.

Nam-mô Tướng Di-lưu Như Lai.

Đa trí tha, xoa duệ xoa duệ, yết ma xoa duệ, sa ha.

Nam-mô Vân Âm Minh Như Lai.

Đa trí tha, hồ lâu ê hồ lâu ê, cù sa hồ lâu ê, sa ha.

Nam-mô Pháp Chu Vương Như Lai.

Đa trí tha, nhân địa lỵ nhân địa lỵ, nhân đà la bát đế, sa ha.

Nam-mô Cù-na Vương Như Lai.

Đa trí tha, cù nãi cù nãi, cù noa tam mô địa đế, sa ha.

Nam-mô Phú Di-lưu Như Lai.

Đa trí tha, bất la da bất la da, tát bà ma nô hạt lỵ tha, sa ha.

Nam-mô Thanh Tịch Như Lai.

Đa trí tha, xà di xà di, xà ma nê, sa ha.

Nam-mô Quang Vương Như Lai.

Đa trí tha, ba la ba la, ba la sa la nê, sa ha.

Nam-mô Hoa Tích Như Lai.

Đa trí tha, cưu mộ, cưu mộ, cưu mộ đề, sa ha.

Nam-mô Hải Thai Tạng Như Lai.

Đa trí tha, yết bích yết bích, đát tha già đa yết bích, sa ha.

Nam-mô Xuất Sinh Công Đức Như Lai.

Đa trí tha, tam bà bà tam bà bà, ba la ni đà na tam bà bà, sa ha.

Nam-mô Thiên Chủ Chu-la Ma-ni Thai Tạng Như Lai.

Đa trí tha, đệ bích đệ bích, đệ tiện đà la, bất thị đê, sa ha.

Nam-mô Kim Sơn Như Lai.

Đa trí tha, võng giá nê, võng giá nê, võng giá na địa lợi thi, sa ha.

Nam-mô Bảo Tích Như Lai.

Đa trí tha, hà la đát nê, hà la đát nê nhược na hà la đát nê, sa ha.

Nam-mô Pháp Tràng Như Lai.

Đa trí tha, đạm ma đạm ma, đạt ma đạm ma, sa ha.

Nam-mô Tài Hóa Công Đức Như Lai.

Đa trí tha, thi lợi đê thệ, thi lơi đê thệ, thi lợi, sa ha

Nam-mô Trí Ý Như Lai.

Đa trí tha, xà tế xà tế, xà bà nê, sa ha.

Nam-mô Tịch Tràng Như Lai

Đa trí tha, chiên đế chiên đế, ba la chiên đế, sa ha

Nam-mô Xa-ma-tha Tràng Như Lai.

Đa trí tha, kiết lợi kiết lợi, kiết đô ra thệ, sa ha.

Nam-mô Tịch Đăng Công Đức Như Lai.

Đa trí tha, xa ma nê phú, ba la xa nê phú, chiên đô bà bà phú, sa ha.

Nam-mô Vô Biên Minh Vương Như Lai.

Đa trí tha, a bà bà tế, a bà bà tế, a bà bà sa ca la nê, sa ha.

Nam-mô Vân Từ Bộ Như Lai.

Đa trí tha, tỳ bi tỳ bi, tỳ lam tỳ đê, sa ha.

Nam-mô Nhật Uy Như Lai.

Đa trí tha, tô lô tô lô, tô lỵ du địa đê, sa ha.

Nam-mô Pháp Đăng Công Đức Di-lâu Như Lai.

Đa trí tha, địa tỳ địa tỳ, đạt ma ba địa tỳ, sa ha, phủ thị đê, sa ha.

Nam-mô Sư Tử Du Hý Trí Đăng Vương Như Lai.

Đa trí tha, tứ mê tứ mê, phật đà tăng già tứ mê, sa ha.

Nam-mô Phổ Cầu-na Vân Như Lai.

Đa trí tha, di lâu di lâu, phật đà di lâu, sa ha.

Nam-mô Hư Không Tư Như Lai.

Đa trí tha, già già nê, già già nê, già già na, tỳ thủ đà da, sa ha.

Nam-mô Xuất Sinh Trang Nghiêm Như Lai.

Đa trí tha, tam bà bích phú, tam bà bích phú, tam bà bà tỷ do khê phú, sa ha.

Nam-mô Lôi Pháp Hải Chấn Minh Như Lai.

Đa trí tha, già lỵ la xà nê, già lỵ la xà nê, nhã na già lỵ la xà nê, sa ha.

Nam-mô Pháp Giới Âm Minh Như Lai.

Đa trí tha, đà la đà la, đà la ni bàn thế, sa ha.

Nam-mô Hóa Vân Như Lai.

Đa trí tha, ni di ni di, nhã na ni di, sa ha.

Nam-mô Thiện Âm Công Đức Như Lai.

Đa trí tha, bà bà li, bà bà li, phật đà bà bà li, sa ha.

Nam-mô Phổ Phương Uy Như Lai.

Đa trí tha, đa la đa la, phật đà đề sắt li nê, sa ha.

Nam-mô Pháp Hải Như Lai.

Đa trí tha, tam mô điệt lỵ, tam mô điệt lỵ, đạt ma đà đố tam mô điệt lỵ, sa ha.

Nam-mô Phổ Âm Thanh Như Lai.

Đa trí tha, tam bà tỳ, tam bà tỳ, bạt dô phật đà địa sắt tra nê na, sa ha.

Nam-mô Cù-na Hải Như Lai.

Đa trí tha, cù nê cù nê, phật đà tam bà bà cù nê, sa ha.

Nam-mô Công Đức Đăng Như Lai.

Đa trí tha, thi lỵ thi lỵ, bát la đề ba thi lỵ, sa ha.

Nam-mô Kỳ-na Nhật Như Lai.

Đa trí tha, kỳ nê kỳ nê, kỳ na, tô lỵ duệ, sa ha.

Nam-mô Quảng Vân Như Lai.

Đa trí tha, tỳ phú lệ tỳ phú lệ, già già na tỳ phú lệ, sa ha.

Nam-mô Bảo Công Đăng Minh Cù-na Tướng Như Lai.

Đa trí tha, bát la địa bế, bát la địa bế, thi lợi để xà, bát la địa bế, sa ha.

Nam-mô Thành Quang Minh Như Lai.

Đa trí tha, tất địa tất địa, tô tất địa, mô chiết nhĩ, mô sát nhĩ, mục ngật để, tỳ mục ngật để, a ma lệ, tỳ ma lệ, tào già lệ viên lan nhưỡng già tỳ, hà la để na già tỳ, tát bà tha sa đạt nê, ba la ma la tha bà đạt nê, ma na tứ, ma ha ma na tứ, a đà phù để, át để da phù để, tỳ đa bạt duệ, tô bạt lỵ nê, bạt la ma cù lệ, bạt la ma a trù lệ đế, tát bà la đệ số, a ba la kỳ, tát bà đa la, a ba la để ha để, chiết đố sát lệ trí, phật đà câu trí tỳ bà sát đế, na ma tát bà tất đà na, đát tha yết đa na, sa ha.

Khi thuyết giảng Đà-la-ni này, tất cả chư Phật Thế Tôn ấy đều khen:

–Lành thay! Lành thay! Này trượng phu hoàn hảo! Ông có thể nói ra Đà-la-ni thâm diệu này chăng? Nếu người nào thọ trì đọc tụng Đà-la-ni này, thường tư duy sâu rộng, thì người này được chư Phật Thế Tôn ấy làm cho đạt được ước nguyện trọn vẹn.

Bấy giờ, Đức Như Lai Hương Minh dùng lưỡi của mình che khắp tam thiên đại thiên thế giới, rồi bảo với bảy mươi bảy na-do-tha Bồtát:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào tho trì, đọc tụng Đà-la-ni này, cúng dường tùy theo khả năng của mình, thì được chư Phật Thế Tôn ấy làm cho họ hoàn toàn đạt được các tâm nguyện.

Lúc này, Đại Bồ-tát Giáo Phát bạch Đức Như Lai Hương Quang:

–Bạch Thế Tôn! Những người ấy hành xử như thế nào để cúng dường các Như Lai ấy?

Nghe hỏi như vậy, Đức Như Lai ấy bảo Bồ-tát Giáo Phát:

–Này thiện nam! Nếu ai mới phát tâm hành hạnh Bồ-tát, muốn được thỏa mãn các ước nguyện, thì vào sáng sớm dùng cù-ma làm sạch mặt đất, tùy theo khả năng mà cúng dường hương hoa, không nói chuyện thế gian, ngày ba lần, đêm ba lần tụng danh hiệu các Như Lai ấy và Đà-la-ni này thì vị ấy liền được thấy rõ các pháp và dần dần diệt trừ tất cả các nghiệp chướng vì nhờ các

Đức Như Lai ấy chân thật hộ trì.

Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai.

Đa trí tha, chiên đạt lỵ, chiên đạt lỵ, tô chiên đạt lỵ, nhiễm đế chiên đạt lỵ, chiên đạt lỵ chi, la ni nê, di lỵ di lỵ, phật đà đề sắt sất đế, tứ lý tứ lý đạt ma đề sắt dật đế, sa ha.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào vào sáng sớm, thường tinh cần niệm danh hiệu của chư Như Lai ấy thì họ thường biết được túc mạng trong bốn vạn kiếp và không quên mất tâm Bồ-đề.

Nam-mô Nhất Thiết Thú Thanh Tịnh Vương Như Lai.

Đa trí tha, thâu đạt nhĩ thâu đạt nhĩ, tát bà ba phả tỳ thâu đạt nhĩ thâu đễ, tỳ thâu đễ, tát bà đạt ma tỳ thâu đễ, sa ha.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào, thường thọ trì danh hiệu của chư Như Lai ấy, tinh tấn ghi nhớ không quên, thì liền được thấy rõ các pháp, không còn nghiệp chướng và các điều ác. Vì nhờ vào năng lực hộ trì chân thật của chư Phật, thường biết được túc mạng trong mười bốn ức đời và không bị mất căn lành giác ngộ.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Như Lai.

Đa trí tha, chước sô chước sô, nhã na chước sô, sa ha.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu Đức Như Lai này thì sẽ thành bậc có mắt sáng trong thế gian, thường có thể ghi nhớ được việc trong bốn mươi ức kiếp trước và giữ căn lành cho đến khi tới an tọa đạo tràng.

Nam-mô Hương Tượng Quang Vương Như Lai.

Đa trí tha, yết thệ yết thệ, yết thệ diên đễ lỵ, sa ha.

Khi ấy, Bồ-tát Thắng Tự Tại bạch Phật:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu Đức Như Lai Hương Tượng Quang Vương này thì trong mười ba ức năm, thân người ấy thường tỏa ra mùi thơm không dứt, không bỏ mất tâm Bồ-đề.

Nam-mô Hoa Tướng Như Lai.

Đa trí tha, bố sáp bế, bố sáp bế, tô bố sáp bế, sa ha.

Đà-la-ni này có nhiều công năng, ai chú nguyện Đà-la-ni này vào hoa hai mươi mốt lần rồi đem rải cúng trong tháp thờ Như Lai thì được hoàn mãn các tâm nguyện và diệt trừ tất cả các nghiệp chướng.

Nam-mô Trị Địa Vương Như Lai.

Đa trí tha, đạt lỵ đạt lỵ, đạt la ni bàn địa, sa ha.

Người nào trì tụng danh hiệu Đức Như Lai và Đà-la-ni này thì được hoàn mãn các tâm nguyện. Tụng chú này một trăm linh tám lần thì dù ở bất cứ nơi nào cũng thành chỗ được kiết giới, cúng dường Như Lai tùy theo sức của mình thì tất cả các ước nguyện đều được như ý.

Có Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Không còn sinh vào các cõi ác.
Có Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Quang
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ được biết phương tiện tổng trì.
Có Phật hiệu Điện Đăng Minh
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Không còn sinh vào trong cõi ác.
Có Phật hiệu Tối Thắng Đăng
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Các tướng hoàn hảo rất xinh đẹp.
Có Phật hiệu Trụ Chân Thật
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Miệng thường tỏa thơm mùi hoa sen.
Có Phật hiệu Trí Đăng Minh
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Được hành đại hạnh nơi trí tuệ.
Có Phật hiệu Đăng Minh Chủ
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chiếu rõ thế gian như đèn sáng.
Có Phật hiệu là Uy Đức Trụ
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Uy lực hiển hách khắp mười phương.
Có Phật hiệu là Đà-la Trụ
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Mau được đầy đủ các cam lộ.
Có Phật hiệu Không Đăng Minh
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Khiến kẻ chấp hữu phải kinh sợ.
Có Phật hiệu Thật Đăng Minh
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ thuyết kinh pháp không chấp trước.
Có Phật danh hiệu là Thật Đăng
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Tất cả ngoại đạo đều kinh sợ.
Có Phật hiệu Thệ Không Hành
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Giải thoát vô số ngàn chúng sinh.
Có Phật hiệu là Tận Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của mắt.
Có Phật hiệu là Tận Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của tai.
Có Phật hiệu là Hữu Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của hữu.
Có Phật hiệu là Biên Tế Đức
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của mắt.
Có Phật hiệu là Chuyển Công Đức
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ chuyển xứ của mắt.
Có Phật hiệu là Ly Công Đức
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật nay
Chóng biết sự lìa xứ của mắt.
Có Phật hiệu là Vô Vật Đức
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết sự không vật của mắt.
Có Phật hiệu là Vô Sinh Đức
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết phap
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết sự vô sinh của mắt.
Có Phật hiệu là Diệt Công Đức
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết sự tịch diệt của mắt.
Có Phật hiệu là Bất Thủ Đức
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết sự không thủ của mắt.
Có Phật hiệu là Nhãn Tận Biên
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết hết biên vực cua tai.
Có Phật hiệu là Nhĩ Tận Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của mũi.
Có Phật hiệu là Tỷ Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật nay
Chóng biết rõ biên vực của lưỡi.
Có Phật hiệu là Thiệt Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của thân.
Có Phật hiệu là Thân Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này,
Chóng biết rõ biên vực của tâm.
Có Phật hiệu là Tâm Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của sắc.
Có Phật hiệu là Sắc Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của thanh.
Có Phật hiệu là Thanh Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vưc của hương.
Có Phật hiệu là Hương Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của vị.
Có Phật hiệu là Vị Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ biên vực của xúc.
Có Phật hiệu là Xúc Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Chóng biết rõ cùng khắp biên vực.
Có Phật hiệu là Tận Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ biết rõ biên vực của đất.
Có Phật hiệu là Địa Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ biết rõ biên vực của nước.
Có Phật hiệu là Thủy Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ biết rõ biên vực của gió.
Có Phật hiệu là Phong Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ biết rõ biên vực của lửa.
Có Phật hiệu là Hỏa Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ biết rõ biên vực của tưởng.
Có Phật hiệu là Tưởng Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ biết rõ biên vực của ái.
Có Phật hiệu là Ái Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ biết rõ biên vực thế gian.
Có Phat hiệu là Thế Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Sẽ biết rõ biên vực của nghiệp.
Có Phật hiệu là Nghiệp Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của ấm.
Có Phật hiệu là Ấm Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của giới.
Có Phật hiệu là Giới Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của sinh.
Có Phật hiệu là Sinh Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của nhân.
Có Phật hiệu là Nhân Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của hữu.
Có Phật hiệu là Hữu Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của danh.
Có Phật hiệu là Danh Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của sự.
Có Phật hiệu là Sự Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực âm thanh.
Có Phật hiệu là Minh Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của thí.
Có Phật hiệu là Thí Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của giới.
Có Phật hiệu là Giới Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của nhẫn.
Có Phật hiệu là Trụ Nhẫn Nhục
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực tinh tấn.
Có Phật hiệu là Trụ Tinh Tấn
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của thiền.
Có Phật hiệu là Trụ Thiền-na
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của tuệ.
Có Phật hiệu là Trụ Bát-nhã
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực tâm Từ.
Có Phật hiệu là Từ Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực tâm Bi.
Có Phật hiệu là Bi Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực tâm hỷ.
Có Phật hiệu là Hỷ Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực tâm xả.
Có Phật hiệu là Xả Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của hoa.
Có Phật hiệu là Hoa Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực vòng hoa.
Có Phật hiệu là Man Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực âm thanh.
Có Phật hiệu là Âm Thanh Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực của hương.
Có Phật hiệu là Hương Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực hương đốt.
Có Phật hiệu là Nhiên Hương Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực lọng đẹp.
Có Phật hiệu là Hoa Cái Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực cờ phướn.
Có Phật hiệu là Tràng Biên Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực đèn sáng.
Có Phật hiệu là Tác Đăng Tế
Bậc Nhân Sư Tử đang thuyết pháp
Ai trì danh hiệu Đức Phật này
Liền biết rõ biên vực ánh sáng.

Đế sát trách ê, na ma mạt để a ba ra diên để, đế sát trách ê, bế lỵ ma na mạt để, ba li thâu đễ, đế sát trách ê, an trách bạt đế, áo ê ác khí, đế sát trách ê, bà bàn na khứ, già la ê đa ma đà tứ, ê lý tất lý lý, ác xoa la thâu thu đễ, phục đa nhĩ kê để, a bà tỳ bạt tra, ba la đế sát trách già đa tứ, tăng kỳ nhã ba la tỳ xá, tỳ bạt lỵ thi đa, tát tỳ đa la, tỳ bạt lỵ thi đa, cù sa tỳ thâu đễ, cù sa bát la bà tỳ đố, thâu nhã tát bà bà tỳ, yên ca ba đà đố, át chân để da, ca tha, già tha niết hà ha la, sa ha tát la thiết đa nhĩ, chước sô xoa da diên đa, xoa da đa niết ha lô, chước sô bà lỵ diên đa, ba li diên da niết ha lô, chước sô bà bàn đa, tỳ tỳ ca niết ha lô, chước sô tỳ bạt lỵ đa, bà bàn đa, nê ha lô, chước sô át xá đế, nê ha lô, đạt nê ha lô, chước sô a già la ê da, ma bà tát đố, nê ha lô, chước sô hà la nô, già la ha, bà ca bát tha, thiên đam, chước sô, na đế thi đô, cù sa bát thế na, cù sa tỳ bạt li kỳ đa, cù sa niết lý địa sát tra, chước sô hạ ra tất lỵ đa, yết la nhĩ thất lỵ đa ha lô, chước sô hà la na già ca đa, a già đa hà ra a thế da, dục kiết đế, a trước hà xá dạ, dục kiết dạ, tô giá na, la xoa na, mô đạt la, ưu già ca la ha, ba la già la ha, hạt lỵ sa, ma na tá, chất đa tỳ thế sa, nê ha la, sa hà tát la ba đế sát trách, mạc a la ba để sát trách, a la ba yết xa, mạc a la ba yết xa, a ha ba để giá, mạc a la ba để giá, bộ ê sa mạc ê đa, ma bà bà để sát trách, a la ba đế, na lô y tất đế lỵ, tăng kỳ nhã, tỳ bạt la kỳ đa để na, mạc a la ba điên giá, a la ba điên giá, ca thi chỉ xà, a la ba đế, na lô y tất đế lỵ, y tất đế lỵ da, tăng kỳ nhã na bạt lỵ đa đế, đa tá, y tất lỵ tăng kỳ nhã, tỳ bạt la kỳ đa để na, a ba la điên giá, mạc a ba la điên giá, nhã na thí, nê ha la, sách ha tát la, di ma na sa, bộc hô, bát ra xá na sa ha tát ra, phục đa cù na, ba li bát lỵ xa da, ma na, bát la tỳ thi đố, na lô ba xá đê, nê lỵ niết lam, a già đa a già đế dụ, già ma nan đố, a lại da sa tha na, tỳ bạt la thi đa tát tỳ, a già ma nan giá, na tỳ triệt để đa tả, bà sư duệ để, át dụ a kỳ na ma, an đa lỵ chế, tỳ ha lô, nhất nhĩ sư bát nô, a già ma ni giá, na bà lỵ ra đa đế, tăng kỳ nhã, a già mạt nô, a già để duệ át thế xả sam, a già đố xà tát nộ, ca lưu ni ca tá, a bạt la nan giá, na tỳ triệt để đa tả, a già để tát bạt giá đa tả, na a tát để, ác xoa dạ tắc kiền đà, tỳ xà nị đa đê na, át xoa dữ ca dụ, át chân đế thâu, nhã na, a lô đa ác xoa la, dục kiết đế nê ha lam, ác già la đa sa, ba ly thí đa, tát bà thi nê nại, át thí lô bát la ba đố, át chân đế dụ đa tả, a già để xà ha đố, na tỳ trĩ da đế đa tả, a y để ác xoa lô, y ca nhĩ trước hà bát đế, a y đế dụ, a tỳ bạt la đa, ba lỵ diên đố, ương a chân đế dạ, hà la thấp di, bát la bà bát la văn giá đế, a bà tỳ địa nhữ, y bạt la đế ha la, để na ma, a đa la na a bạt la nô, đê na na a tứ, a già để da tứ, a na già để da tứ, ác xoa la bạt la thi đa, để sát trách ê du nhiễm, bà sát để đạt mô, a ca la ba ni ha lô, trích thi đố đạt ma, a tăng ca la ha lô, tát bà lô đê bệ, át tăng già ni ha lô, xa tha thi lỵ sát tra, át tăng già ni ha lô, át lỵ tha ni ha lô, bát la bà sa ni ha lưu, na na ni lưu cát để, ô địa duệ la na ha lô, đạt ma nê la đa ma, ưu trích la na ha lô, du thiết đa a ha lô, nị phủ đại già la ha lô, ê đố nê ha lô, a ê đố nê ha lô, bạt tát đố nê ha lô, bạt bát đố nê ha lô, a bạt tát ni ha lô, du thế nê ha lô, phú đại ca la nê ha lô, át tất đế nê ha lô, a na tất đế nê ha lô, yết ma nê ha lô, a yết ma nê ha lô, tỳ ba ca nê ha lô, a tỳ ba ca ni ha lô, nhân địa lỵ da đà đố nê ha lô, bát la tỳ du, na na tỳ, đại át dịa mục kiết để nê ha lô, a bát la để, mạc bát la để, bát để nê ha lô, bồ đa kiết lỵ sát tra, phược ba đà na nê ha lô, bộ la bà bà bạt tả, nhĩ bà bà nê ha lô, át chuyết để nê ha lô, chủ đế duệ nê lô, a tát ra bà, phúc na, bát lỵ diên đa nê ha lô, bà tát na sai tỳ đa, hạ ra nê ha lô, tát bà mạc nô ra tha, tát tả nê ha lô, lạc sát na tiện xá na, bạt ra na nê ha lô, xà để tỳ thau đạt na, cù đa ra nê ha, tát bà lăng già, tỳ thâu đạt nê nê ha lô, hiệt lỵ đệ, tỳ câu lô bàn na, phù đà nê ha lô, át bát ra để, san địa, tỳ thế sa nê ha lô, dã ca bát địa na, bát đà na nê ha lô, dã ca na dã ca, át nê ca nê ha lô, a ca đố, a già để da tả, nê ha lô, yết ma tỳ thâu đệ, nê sa bát để nê ha lô, chước sô bát ra xà na đố, chước sô nê ha lô, kiết lê xá bát la ê na, bát ra thiên đa nê ha lô, át đà phù đa ha lô, ni đà phù đà ha lô, a tra la ca tra la, ha ê lý, thổ sáp bế, ha ca tế, bà ca tế, xoa lai, át du thí, đế sát trách ê, đà la ni, tát bà nê ha lô, tát bà bát đế, ê lý mễ, thế lỵ mê giả, a thế dã gia tra nị, phục đa già noa na, chu đa nê, mô đa nê, đô sát nê, thi lỵ sát trách, dạ xoa già noa na, cưu bàn trà già noa na, đề bà già noa na, càn thát sa già trà na, đà na bà, tăng già ma hầu la, già tăng già, bà la ma nê ha lưu, a bà la ma nê ha lưu, đồng đạt la nê ha lưu, a tô la nê ha lưu, thích ca la nê ha lưu, na thích ca la nê ha lưu, đề bà nê ha lưu, na đề bà nê ha lô, dạ xoa nê ha lưu, na dạ xoa nê ha lô, na già nê ha lô, na na già nê ha lô, phù đa cưu bàn trà càn thát bà nê ha lô, bộ đa na bế lỵ đa tỳ thế giá nê ha lô, đê sa giá yết ma tỳ chất đa ra nê ha lô, đê sa giá niết tỳ thế sa nê ha lô, chân đà la nê ha lô, na chân đà la nê ha lô, tô lỵ da nê ha lô, na tô lỵ da nê ha lô, hinh cầu lệ, ương cầu lệ, ương cầu la na, tỳ ê trí, thi tỳ trí.

Cần phải trì giới hạnh thanh tịnh
Mồng tám, mười bốn và ngày rằm
Tư duy trí tuệ chớ quên mất
Đầu đội xá-lợi của Như Lai
Tâm niệm nói ra Đà-la-ni.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8