CAM LỘ THỦ NHÃN

 

Cam Lộ Thủ (Tay hóa nước Cam Lộ):

Câu thứ 45 trong Chú Đại Bi là “Tô Rô Tô Rô” dịch nghĩa là Cam Lộ tức Cam Lộ Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi

Đại Bi xuất tướng câu 45: Tô Rô Tô Rô

41) Cam-Lộ Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi Tay hóa nước Cam-Lộ.”

Thần-chú rằng:  Tô Rô Tô Rô [45]

𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖭𑗜𑖨𑗜
SURU  SURU

SURU (Ban rải nước Cam Lộ)

SURU  SURU: Ban nước Cam Lộ tế độ khắp cả chúng sinh.

Tô Rô Tô Rô” cũng là Tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “nước cam lồ”. Cho nên đây là “Cam Lồ Thủ Nhãn”. Nước cam lồ này cũng rất là hữu dụng. Nước cam lồ hay khiến cho ngạ quỷ được no đủ, được như ý, được cát tường, hết đói khát, có nhiều diệu dụng. Nước cam lồ còn gọi là thuốc bất tử. Bạn uống nước cam lồ này thì dù là người sắp chết cũng không thể chết được, song bạn không dễ gì có được. Nếu bạn có nước cam lồ thì người chết rồi cũng có thể cứu sống lại.

Kệ:

Vạn vật thuyết pháp hữu thùy thính
Thế giới chúng sanh vọng tưởng ngưng
Chư phật bổn nguyên li văn tự
Như thị ngã văn đại bi công

Dịch:

Muôn vật thuyết kinh ai người nghe thấy
Thế giới này đây, từ vọng tưởng đắp bồi
Vốn xưa nay chư Phật bỏ chữ, quên lời
“Như thị ngã văn” vì đại bi mà nói.

Chân-ngôn rằng:  Án– tố rô tố rô, bác-ra tố rô, bác-ra tố rô, tốtố rô dã, tát-phạ hạ.

𑖌𑖼_ 𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖢𑖿𑖨𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖢𑖿𑖨𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖭𑗜𑖨𑗜𑖧_ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
OṂ_ SURU  SURU  PRASURU  PRASURU  SURU  SURUYA_ SVĀHĀ

(Có bản thiếu 2 chữ “TỐ RÔ” )

OṂ (cảnh giác) SURU SURU (ban rải nước Cam Lộ) PRASURU PRASURU (ban rải nước Cam Lộ thù thắng) SURU (ban rải Cam Lồ) SURUYA (nhóm ban rải Cam Lồ) SVĀHĀ (viên mãn tốt lành)

Kệ tụng:

Cơ khát hữu tình vọng thanh lương
Khô mộc trùng sinh phóng dị quang
Phổ khánh từ bi sâm tạo hóa
Cam lộ thiên lệ tế thập phương.

[Chúng-sanh ĐÓI KHÁT cầu cứu độ.
Như Cây khô nhờ nước CAM-LỘ, được sống lại càng thêm tươi tốt dị thường.
Đại-từ Đại-bi phổ độ khắp PHÁP GIỚI chúng sanh.
Như một trận MƯA Cam-lộ, làm cho 10 PHƯƠNG chúng sanh được NO ĐỦ MÁT MẼ.
]

Theo KINH LĂNG NGHIÊM thì muốn chứa đựng nước CAM-LỘ trong TỊNH-BÌNH, để cứu độ 12 LOÀI CHÚNG-SANH, được mát mẻ no đủ, thì phải lấy nước nóng, tro và nước thơm súc rửa, để trừ bỏ tất cả chất độc trước đã, rồi mới đựng nước CAM-LỘ.

Nước CAM-LỘ do đâu mà có? Là do người TU hoặc là  THAM THIỀN, TRÌ CHÚ, NIỆM PHẬT… mà sanh ra.

Ẩn tu niệm Phật suốt thâu canh
Cam-lộ từ răng đượm ngọt thanh !
Khát nước đã nhờ công đức thuỷ
Lam Kiều chi nhọc hỏi Vân Anh ?

(Ẩn-Tu Ngẫu Vịnh – HT Thích Thiền Tâm)

Cũng như “AI” muốn TU-CHỨNG pháp môn “TAM-MA-ĐỊA” của PHẬT, phải tu 3 TIỆN THỨ trước đã, để trừ  tất cả BẢN NHÂN ĐIÊN-ĐẢO LOẠI-TƯỞNG, rồi mới hoặc TRÌ CHÚ, NIỆM PHẬT, THAM THIỀN… lần lần trải qua các ĐỊA VỊ tu chứng, giống như người uống được nước CAM-LỘ thì không còn bị ĐÓI KHÁT nữa.

Như nếu, quý vị trì CAM-LỘ THỦ NHÃN ẤN PHÁP thành tựu, thì TÂM qúi vị hướng tới đâu thì nước CAM-LỘ rưới tới đó, cũng như một trận MƯA LỚN  làm cho  12 chủng loại chúng sanh trong 10 phương PHÁP GIỚI được no đủ mát mẽ.

KINH VĂN:

Nếu con hướng về nơi non đao,
Non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục,
Ðịa ngục liền mau tự tiêu tan.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ,
Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La,
Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh,
Súc sanh tự được trí huệ lớn.

(KINH THIÊN-THỦ THIÊN-NHÃN QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT QUẢNG-ÐẠI VIÊN-MÃN VÔ-NGẠI ĐẠI-BI-TÂM ÐÀ-RA-NI )

Lại na, nước CAM-LỘ THỦ NHÃN ẤN PHÁP cũng có khả năng ĐOẠN TUYỆT tất cả PHIỀN-NÃO trong THÂN-TÂM của qúy vị. Cũng như người niệm PHẬT A-DI-ĐÀ vậy.

THÂN thì sanh, già, bịnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn; TÂM  thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy.

Thanh sắc tài danh thế-lợi trêu
Bể trần chìm nổi kiếp vô-liêu!
Giai-nhân kiệt sĩ chừ đâu vắng?
Dấu sử nghìn thu để hận nhiều!

Hươu Tần tranh đuổi khắp giang-san
Cỏ xót, mây thương, cuộc thảm tàn!
Lầu Hán vui trăng ai đó mấy?
Hơn thua thù hận thuở nào tan?

May gặp Như-Lai ánh huệ không
Nước dương
(nước CAM-LỘ từ cành DƯƠNG) quyết rửa sạch mê lòng!
Đã lên non pháp quên tìm báu

Lần lựa đi về tiếc uổng công!

Vượt hết non cao vực thẳm rồi
Bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi
Mới hay siêu đọa do mình cả
Mà cõi mười phương cũng huyễn thôi.

(Niệm Phật Phải Đoạn-Tuyệt-Phiền-Não – HT Thích Thiền Tâm )

Lại nữa, nước CAM-LỘ THỦ NHÃN ẤN PHÁP cũng có khả năng làm cho “TAM THỪA NGŨ TÁNH GIAI TỈNH NGỘ”. Cũng như người “THAM THIỀN” vậy.

Chấn pháp lôi, kích pháp cổ,
Bố từ vân hề sái cam lồ.
Long tượng xúc đạp nhuận vô biên,
Tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ.

Dịch:

Nổi pháp lôi gióng pháp cổ,
Bủa mây từ hề, rưới cam lồ.
Voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu,
Năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ.

Chấn pháp lôi, kích pháp cổ: Ðây chẳng qua là tỷ dụ. Chẳng phải là tiếng sấm hay tiếng sét thực. Ý nói lời Phật thuyết pháp có thể so sánh như tiếng rống của sư tử, hay âm thanh của sấm sét. Chúng sanh đương mê man trong giấc mộng, nghe được tiếng sấm sét, bèn tỉnh giấc, bỏ tà theo chánh, đó là ý của câu: “Nổi pháp lôi, gióng pháp cổ.”

Bố từ vân hề, sái cam lồ: “Bố” là phân bố, rải rộng ra. Rải rộng đám mây pháp từ bi, rưới xuống trận mưa pháp cam lồ, khiến cho chúng sanh, như các cây khô héo, được hưởng mưa pháp trở thành mát mẻ tươi nhuận, để từ đó mà phục hồi được pháp thân và huệ mạng.

Long tượng xúc đạp nhuận vô biên: Lúc đó các hàng long tượng trong pháp môn, gặp mưa pháp, họ càng được thấm nhuần gấp bội. Các bậc long tượng này lại mang pháp âm, pháp vũ hiển dương, khiến cho hết thảy chúng sanh được giác ngộ, cho nên nói:

Tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ: “Tam thừa” là chỉ Thanh văn, Duyên giác, và Bồ-tát; Ngũ tánh là chỉ năm loại tánh: Thiện, ác, định, bất định, xiển đề. Năm loại này là bao quát hết các căn tánh của chúng sanh, từ hạng thượng căn lợi trí, tới hạng hạ căn ngu độn. Hết thảy chúng sanh đều được thấm nhuần mưa pháp.

(VĨNH-GIA ÐẠI SƯ CHỨNG ÐẠO CA THIỂN THÍCH Hòa Thượng Tuyên Hóa Thuyết Giảng tại Kim Luân Thánh Tự )

Lại nữa, nước CAM-LỘ THỦ NHÃN ẤN PHÁP cũng có khả năng làm cho CÂY KHÔ được sanh cành lá, trổ bông trái, huống chi là chúng sanh có tình thức ư?

KINH VĂN:

Đức Phật bảo ngài A Nan:

– Ông nên dùng lòng trong sạch tin sâu mà thọ trì môn Đại Bi tâm đà ra ni này và lưu bố rộng ra trong cõi Diêm Phù Đề, chớ cho đoạn tuyệt. Đà ra ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong ba cõi.

Tất cả bịnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng đà ra ni này mà trị thì không bịnh nào chẳng lành, dùng đại thần chú này tụng vào cây khô, cây ấy còn được sanh cành lá, trổ bông trái, huống chi là chúng sanh có tình thức ư? Nếu thân bị đại bịnh, dùng chú này mà trị không lành, lẽ ấy không bao giờ có.

– Này thiện nam tử! Sức oai thần của Đại Bi tâm đà ra ni không thể nghĩ bàn! Không thể nghĩ bàn! Khen ngợi không bao giờ hết được, nếu chẳng phải là kẻ từ thời quá khứ lâu xa đến nay đã gieo nhiều căn lành, thì dù cho cái tên gọi còn không được nghe, huống chi là được thấy! Nay đại chúng các ông, cả hàng trời, người long thần, nghe ta khen ngợi phải nên tùy hỉ.

Nếu kẻ nào hủy báng thần chú này tức là hủy báng 99 ức hằng hà sa chư Phật kia. Nếu người nào đối với đà ra ni này sanh nghi không tin, nên biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất sự lợi ích lớn, trăm ngàn muôn kiếp không bao giờ nghe thấy Phật, Pháp, Tăng, thường chìm trong tam đồ không biết bao giờ mới được ra khỏi.

Khi ấy, tất cả chúng hội, Bồ Tát Ma ha tát, Kim Cang mật tích, Phạm vương, Đế Thích, tứ đại Thiên vương, Thiên, Long, quỷ thần, nghe đức Như Lai khen ngợi môn đà ra ni này xong, thảy đều vui mừng, y lời dạy mà tu hành.

Tóm lại, nếu qúy vị tu CAM-LỘ THỦ NHÃN ẤN PHÁP được thành tựu, thì TÂM qúy vị hướng tới chúng sanh nào trong pháp giới, thì chúng sanh đó được no đủ mát mẽ, cho dù là CÂY KHÔ còn được sanh cành lá, trổ bông trái, huống chi là chúng sanh có tình thức ư?  

Cho nên, tất cả sự mong cầu của qúi vị “TRONG ĐỜI HIỆN TẠI” nếu không được thành tựu, thì chú nầy không được gọi là ĐẠI-BI TÂM ĐÀ-RA-NI, không được gọi là CAM-LỘ THỦ NHÃN ẤN PHÁP, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.

Kệ tụng Việt dịch:

Chúng sinh đói khát vọng cầu an
Cây khô xanh lá tỏa hào quang
Đức hạnh đại bi muôn biến hóa
Cam lồ không dứt trải mười phương.

Cam-Lộ Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Bốn Mươi Mốt

Tô Rô Tô Rô [45]
𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖭𑗜𑖨𑗜
SURU  SURU

Án– Tố rô tố rô, Bác-ra tố rô, Bác-ra tố rô, tố rô tố rô dã, Tát-phạ hạ.
𑖌𑖼_ 𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖢𑖿𑖨𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖢𑖿𑖨𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖭𑗜𑖨𑗜𑖧_ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
OṂ_ SURU  SURU  PRASURU  PRASURU  SURU  SURUYA_ SVĀHĀ