Tam Muội Gia Ấn

 

Úp tay trái, ngửa phải

Khiến lưng ngón dính nhau

Đàn (ngón út phải) Trí (ngón cái trái) và Thiền (ngón cái phải) Tuệ (ngón út trái)

Mỗi mỗi cài ngược nhau

Còn, như chày Tam Cổ

Nên tưởng Kim Cương Tạng (Vajra-garbha)

Ánh sáng giận, hách dịch

Xét rõ Kim Cương Tộc (Vajra-kulāya)

Quyến thuộc tự vây quanh

Do đây gia trì nên

Được Ý Nghiệp trong sạch

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-lô nạp-bà phộc dã, sa-phộc hạ”

OṂ – VAJRA UDBHAVĀYA – SVĀHĀ