Đại Luân Ấn

Đại Luân Ấn
Mật Tông, Thủ Ấn

Đại Luân Ấn

Hai tay cùng cài chéo nhau bên trong, đưa 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay.

Nâng Ấn đội trên đỉnh đầu. Gác ống chân trái bên trên bắp chân phải. Tụng 21 biến rồi hướng xuống bên dưới buông Ấn

 1. ) Nam mô tất chí-ly gia trụy ca nam
 2. ) Đá đà yết đà nam
 3. ) Án, tỳ la thời, tỳ la thời
 4. ) Ma ha chước ca la bạt chiết lý
 5. ) Tát đa, tát đa
 6. ) Sa la đế, sa la đế
 7. ) Đát la duệ, đát la duệ
 8. ) Tỳ đà ma nễ
 9. ) Tam bát thệ nễ
 10. ) Đát la ma để
 11. ) Tất đà a lị đát lâu diễm
 12. ) Sa ha

Bài Viết Liên Quan

Bộ Mật Giáo, Đà Ra Ni, Đại Tạng Kinh, Mật Tông

Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni

NHẬT QUANG BỒ TÁT NGUYỆT QUANG BỒ TÁT ĐÀ LA NI (Chú này trích từ Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Chú Đà La Ni) Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH   Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha Bodhisatva) vì người...
Mật Tông, Thủ Ấn

Lục Túc Tôn Minh Vương Ấn

Lục Túc Tôn Minh Vương Ấn Hai tay tác Kim Cương Nội Phộc, dựng thẳng hai ngón giữa cùng hợp đầu ngón, duỗi hai ngón trỏ co phần đầu như Tam Cổ, gia trì năm nơi, là Ấn Tướng ấy vậy. Năm nơi là: vầng...
Bộ Chư Tông, Đại Tạng Kinh, Sách Mật Tông, Tạp Tạng

Mật Chú Viên Nhân Vãng Sanh Tập

MẬT CHÚ VIÊN NHÂN VÃNG SINH TẬP SỐ 1956 MỘT QUYỂN Cam Tuyền, núi Sư Tử, chùa Dụ Sinh, Thừa Chỉ Sa-môn Trí Quảng biên tập. Bắc Ngũ Đài Sơn, chùa Đại Thanh Lương, Đề Điểm Sa-môn Tuệ Chân biên tập. Nam Sơn. Thiền sư...
Mật Tông, Thủ Ấn

Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn

Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn Liên Hoa Hợp Chưởng, tụng Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn ba biến. Chân Ngôn là: “Án, sa-phộc bà phộc, thuật đà (1) tát phộc, đạt ma (2) sa-phộc bà phộc, thú độ hàm”
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Mật Tông, Tạng Kinh

Kinh Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh- Tam Tạng Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH  ...
42 Thủ Nhãn Chú Luân

21. Tử Liên Hoa Thủ Chú Luân

TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN Soạn dịch: Huyền Thanh   Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn thấy các Như Lai, nên tu pháp Hoa Sen tím. Tượng Kiến Liên Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói,...