Đại Luân Ấn

Hai tay cùng cài chéo nhau bên trong, đưa 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay.

Nâng Ấn đội trên đỉnh đầu. Gác ống chân trái bên trên bắp chân phải. Tụng 21 biến rồi hướng xuống bên dưới buông Ấn

 1. ) Nam mô tất chí-ly gia trụy ca nam
 2. ) Đá đà yết đà nam
 3. ) Án, tỳ la thời, tỳ la thời
 4. ) Ma ha chước ca la bạt chiết lý
 5. ) Tát đa, tát đa
 6. ) Sa la đế, sa la đế
 7. ) Đát la duệ, đát la duệ
 8. ) Tỳ đà ma nễ
 9. ) Tam bát thệ nễ
 10. ) Đát la ma để
 11. ) Tất đà a lị đát lâu diễm
 12. ) Sa ha