Kim Cương Bị Giáp Trụ Hộ Thân Ấn

2 ngón út, 2 ngón vô danh cài chéo nhau bên trong (bên phải đè bên trái). Dựng thẳng đứng 2 ngón giữa sao cho đầu ngón dính nhau. Co 2 ngón trỏ như hình móc câu phụ trên lưng 2 ngón giữa sao cho đừng chạm dính. Kèm song song 2 ngón cái vịn ngón vô danh liền thành.

Kết Ấn để ngang trái tim , tụng Chân Ngôn rồi ấn vào 5 nơi trên thân, mỗi một nơi đều tụng một biến. Trước tiên ấn trên trán, tiếp ấn vai phải, tiếp ấn vai trái, tiếp ấn trái tim, tiếp ấn cổ họng. Đấy là 5 nơi. Liền khởi Tâm Đại Từ duyên khắp tất cả hữu tình, nguyện đều mặc giáp trụ trang nghiêm của Đại Từ Bi, mau khiến cho xa lìa các chướng nạn, chứng được sự thành tựu thù thắng của Thế Gian và Xuất Thế Gian. Quán như vậy xong liền thành Bị Giáp Kim Cương, tất cả chúng Ma chẳng dám gây chướng nạn.

Chân Ngôn là:

“Án, phộc-nhật la nghĩ nễ bát-la niệm bả-đá dã, sa-phộc hạ”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn. Vì lực thương xót của Tâm Từ mà tất cả Thiên Ma với các loài gây chướng đều thấy Hành Giả tỏa uy quang rực rỡ như mặt trời nên thảy đều khởi Tâm hiền lành chẳng dám gây chướng ngại, kể cả những người ác cũng không có dịp hãm hại. Mọi sự phiền não, nghiệp chướng chẳng dính vào thân, đời sau được xa lìa các bệnh khổ trong nẻo ác, mau chứng Vô Thượng Bồ Đề.