Mã Đầu Hộ Thân Kết Pháp Giới Ấn Chú

 2 tay từ ngón giữa trở xuống đem các ngón ấy (giữa, vô danh, út) hướng ra ngoài cài chéo nhau rồi chắp 2 tay lại sao cho các ngón dính vào lưng bàn tay, dựng thẳng 2 ngón trỏ để cách nhau chừng 5 phân, kèm 2 ngón cái dính nhau cùng co lóng thứ nhất sao cho đừng chạm vào ngón trỏ rồi đưa đầu ngón qua lại.

Chú là :

“Án, bát la tỳ ca tất đá bạt chiết la bộ-phiệt la la chi, sa ha”

(Pháp Ấn Chú ấy. Nếu muốn thọ trì Pháp của Bồ Tát này, trước tiên dùng Pháp Ấn này tụng Chú để tự hộ thân xong lại chú vào gỗ 7 biến hoặc chú vào nước 7 biến, tiếp dùng Ấn ấn vào nước, hoặc chú vào hạt cải trắng hoặc chú vào tro… mỗi mỗi đều dùng Ấn Chú đủ 7 biến. Tiếp theo đem cây gỗ cắm thẳng ở 4 góc làm Giới rồi đem hạt cải trắng, tro, nước rải khắp 10 phương đều thành Kết Giới. Sau đó làm các Pháp Sự này ắt sẽ ưng nghiệm)