Địa Giới Kim Cương Phàn Ấn

Địa Giới Kim Cương Phàn (hàng rào) Ấn: trước tiên đem ngón phải giữa để vào khoảng giữa ngón trỏ và ngón giữa của tay trái. Đem ngón vô danh phải để vào khoảng giữa ngón vô danh và ngón út của tay trái sao cho ló đầu ngón. Đem ngón giữa trái che trên lưng ngón giữa phải sao cho đầu ngón ở giữa ngón giữa và ngón trỏ của tay phải. Đem ngón vô danh trái che trên ngón vô danh phải sao cho đầu ngón ở giữa ngón vô danh và ngón út của tay phải. 2 ngón trỏ, 2 ngón út đều dính đầu ngón. Hạ 2 ngón cái xuống vịn nhau liền thành.

Kết Ấn này xong, tưởng Ấn như hình cái chày Kim Cương, đem 2 ngón cái hướng xuống chạm vào mặt đát. Tụng Chân Ngôn một biến thì Ấn một lần xuống đất, như vậy đến 3 lần liền thành Toà Kim Cương kiên cố. Địa Giới Chân Ngôn là :

“Án, chỉ lý chỉ lý, phộc nhật la, phộc-nhật lị, bộ-la , mãn đà mãn đà, hồng phát tra”

Do kết Ấn, tụng Chân Ngôn gia trì thì bên giới cho đến bờ mé Kim Cương Luân đều thành giới bất hoại của Kim Cương. Các Ma có sức mạnh cũng chẳng dám phiêu động, chỉ dùng chút ít sức Công Đức cũng thành tựu Đại Hộ. Trong đất có bao nhiêu vật uế ác, do lực gia trì cho nên chúng đều được thanh tịnh. Giới đò tùy theo Tâm lớn nhỏ liền thành.