Dược Sư Lưu Ly Quang Phật Ấn

Nghinh Thỉnh Thánh Chúng Ấn: Dược Sư Lưu Ly Quang Phật Ấn (Trước tiên quán tưởng an bày phương vị của Bản Tôn, thỉnh Tôn Tượng ấy rồi liền khởi thân dâng vật chứa nước Át Già ở trước mặt Tôn Tượng) Đem 8 ngón (2 trỏ, 2 giữa, 2 vô danh, 2 út) cài ngược nhau rồi co vào lòng bàn tay, bên phải đè bên trái, 2 cổ tay cách nhau khoảng 5 thốn, đưa 2 ngón cái qua lại.

Chú là:

“Án, hô lô hô lô, chiến đà lợi, ma đăng kỳ, sa ha”

Trước tiên đứng thẳng, chắp tay tùy theo Bản Phương khởi Tâm chí thành phụng thỉnh rồi khải thỉnh là: “Hôm nay con (tên là….) vì việc (tên là….) xin phụng thỉnh các Đấng: Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Như Lai, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”

(Thành Tâm kính ngưỡng, lập lại 3 lần khải bạch Đấng Đại Từ Bi, thỉnh y theo Bản Nguyện giáng đến Đạo Trường)