Liên Hoa Bộ Ấn

 

Chân Ngôn là:

“ Án, bả na-ma nạp-bà phộc dã, sa-phộc hạ” 

OṂ – PADMA UDBHAVĀYA – SVĀHĀ.