Quán Tự Tại Bồ Tát Ấn

Quán Tự Tại Bồ Tát Ấn gia trì bốn nơi là: trái tim, vầng trán, cổ họng, đỉnh đầu. Ấn ấy là: đem hai tay cài chéo các ngón bên ngoài, co hai ngón trỏ cùng trụ nhau như cánh hoa sen, kèm dựng thẳng hai ngón cái, liền thành.

Liền tụng Quán Tự Tại Bồ Tát Chân Ngôn là:

Án, phộc nhật-la, đạt ma, hột-lý