Bị Giáp Trụ Ấn

Phước Trí (2 tay) cài bên trong

Dựng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) hợp nhau

Co Tiến Lực (2 ngón trỏ) như câu

Thiền Trí (2 ngón cái) đè Giới Phương (2 ngón vô danh)

Ấn năm chỗ thành Giáp (áo giáp)

Duyên khắp các hữu tình

Mau khiến lìa chướng nạn

Các Ma với người ác

Không thể được thuận tiện

Chân Ngôn là:

Án, phộc nhật-la nghĩ-nễ, bát-la niệm ba-đá dã, sa-phộc hạ

OṂ_ VAJRA AGNI PRADIPTĀYA_ SVĀHĀ