TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng  Ni,

Toàn thể Phật Tử chúng con vô cùng vui mừng hơn bao giờ hết chúng con được quỳ dưới chân quý Ngài, phủ phục hết tâm tư, ý tưởng hành động thanh tịnh được pháp, dâng lên tấm lòng vì đạo pháp với nhiệm vụ thiêng liêng “Hộ trì chánh pháp”. Hôm nay trong không khí tinh khiết toả hương vị ngạt ngào giải thoát. Mùi thơm của Giới Định Huệ của quí Ngài phát xuất, từ công hạnh tu hành, nghiêm thân hành đạo trong chuỗi thời gian An cư Kiết hạ. Giới đức được tăng long, thể hiện trên gương diện từ hoà đầy lòng vị tha vô bờ bến của quí Ngài đem đến cho chúng con được ân triêm niềm vui an lạc trong sức sống. đốt cháy những phiền não, xoa dịu cho tâm hồn chúng con đang bị trầm luân trôi lăn theo dòng đời ngũ dục đầy đau khổ.

Hạnh phúc thay: “Tăng già hòa hợp” là nền tảng chắc chắn cho tinh thần: “Giới luật cửu trụ” là biểu tượng cho tinh thần đạo pháp trùng hưng.

Chúng con chư Phật tử được đầy đủ duyên lành qui hướng về ba ngôi báu, chúng con được may mắn gần gũi các bậc Thiện tri thức được tiếp thu qua giáo lý Phật Đà được thấm nhuần trong dòng sữa ngọt của giáo pháp. Do đó ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người Phật Tử tại gia.

Hôm nay toàn thể Phật tử chúng con nhân mùa An cư Kiết hạ PL… tại đạo tràng chùa do Ban đại diện Phật giáo huyện tổ chức.

Với chí nguyện phụng sự chánh pháp, chúng con kẻ ít người nhiều, kẻ công người của góp nhặt lại để tỏ lòng thành kính người con Phật đối với ân sâu của Tam Bảo. Chúng con thiết lễ trai tăng cúng dường nguyện cầu hồng ân mười phương Tam Bảo chứng minh và thiết tha thành kính hiện tiền Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ sự cúng dường của chúng con.

Chúng con xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.