Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học

Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học
Bộ Luận Tập, Đại Tạng Kinh, Tạng Luận

LUẬN ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC
Biên soạn: Pháp Xứng – Hán dịch: Pháp Hộ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

MỤC LỤC

Bài Viết Liên Quan

279

10. Phẩm Bồ Tát Vấn Minh Thứ Mười

SỐ 279 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH Hán dịch: Đại Đường, Vu Điền, Tam tạng Pháp sư Thật-xoa-nan-đà Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh   10. PHẨM BỒ TÁT VẤN MINH THỨ MƯỜI (Hán Bộ Phần Sau Quyển 13) Lúc bấy giờ,...
Kinh Bồ Tát

Kinh Bách Thiên Ấn Thần Chú

KINH BÁCH THIÊN ẤN THẦN CHÚ Dịch sang cổ văn: Pháp sư Hỷ Học (652-710) Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận   TÔI NGHE NHƯ VẦY: Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Thành Duy Thức Luận Thuật Ký - Quyển 5

成Thành 唯Duy 識Thức 論Luận 述Thuật 記Ký Quyển 5 唐Đường 窺Khuy 基Cơ 撰Soạn 成Thành 唯Duy 識Thức 論Luận 述Thuật 記Ký 卷quyển 第đệ 五ngũ (# 本bổn )# 沙Sa 門Môn 基cơ 撰soạn 論luận 。 云vân 後hậu 開khai 導đạo 依y 至chí 不bất 相tương 續tục 故cố 。 述thuật 曰viết 。 即tức...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Cổ Tuyết Triết Thiền Sư Ngữ Lục - Quyển 14

古Cổ 雪Tuyết 哲Triết 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 14 明Minh 真Chân 哲Triết 說Thuyết 傳Truyền 我Ngã 等Đẳng 編Biên 古cổ 雪tuyết 哲triết 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 卷quyển 十thập 四tứ 嗣tự 法Pháp 門môn 人nhân 傳truyền 我ngã 等đẳng 編biên 法pháp 語ngữ 示thị 春xuân 侍thị 者giả (# 五ngũ 則tắc )#...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Hiển Dương Thánh Giáo Luận - Quyển 2

顯Hiển 揚Dương 聖Thánh 教Giáo 論Luận Quyển 2 無Vô 著Trước 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 顯Hiển 揚Dương 聖Thánh 教Giáo 論Luận 卷quyển 第đệ 二nhị 無vô 著trước 菩Bồ 薩Tát 造tạo 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 攝nhiếp 事sự 品phẩm 第đệ 一nhất 之chi...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Hán Dịch Nam Truyền Đại Tạng Kinh

Đại Nghĩa Thích Đệ Quyển Đệ Quyển - Quyển 0001

大Đại 義Nghĩa 釋Thích ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển ) Quyển 0001 悟Ngộ 醒Tỉnh 譯Dịch [P.255]# 大đại 義nghĩa 釋thích 第đệ 十thập 一nhất 。 鬥đấu 諍tranh 經kinh 之chi 義nghĩa 釋thích 。 一nhất 爭tranh 鬥đấu 與dữ 諍tranh 論luận 。 由do 何hà 處xứ 發phát 生sanh 。 悲bi 泣khấp 及cập...