LUẬN ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC
Biên soạn: Pháp Xứng – Hán dịch: Pháp Hộ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

QUYỂN 24

Phẩm 18: NIỆM TAM BẢO
Phần 3

Người đi trên đường hoặc qua sông
Khéo tạo cầu đường và thuyền ghe
Rộng vì lợi lạc các chúng sanh
Ca ngợi tịch tĩnh khiến chứng ngộ
Phóng ánh sáng lớn trừ khát ái
Ánh sáng nầy giác ngộ hàm thức
Khiến cho chúng sanh lìa năm dục
Chuyên cầu pháp giải thoát thâm diệu
Nếu có thể xả ly năm dục
Chuyên cầu pháp giải thoát thâm diệu
Phật có thể dùng mưa cam lộ
Rộng diệt khát ái ở thế gian
Tạo thành các giếng, ao, suối, rạch
Khuyên cầu đạo Bồ-đề Vô thượng
Chê bai năm dục khen thiền định
Nên gọi ánh sáng trừ khát ái
Phóng ánh sáng lớn tên tác biến
Ánh sáng ấy giác ngộ chúng sanh
Người được thấy mộ Bồ-đề Phật
Phát tâm nguyện chứng trí vô sư
Tạo tượng Như Lai đấng đại từ
Các tướng trang nghiêm ngồi tào sen
Thường khen công đức Phật tối thắng
Nên gọi sáng nầy là tác ái
Phóng ánh sáng lớn tên hân lạc
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Khiến tâm họ ưa thích chư Phật
Và ưa thích Pháp, ưa thích Tăng
Ở trước Như Lai trong hội Thánh
Đạt thành pháp nhẫn vô sanh diệu
Khai ngộ chúng sanh không hạn lượng
Rộng niệm Tam bảo Phật, Pháp, Tăng
Chỉ bày hạnh công đức phát tâm
Vì vậy sáng nầy gọi hân lạc
Phóng ánh sáng lớn tên phước tụ
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Khiến kia tu tập các loại thí
Lấy nguyện nầy cầu đạo vô thượng
Mở hội thí lớn không giới hạn
Hành khất đến xin đều đầy đủ
Khiến cho tâm kia không còn thiếu
Vì vậy sáng nầy gọi phước tụ
Phóng ánh sáng lớn tên cụ trí
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Trong một pháp môn ngộ nhiều pháp
Thông nhiều pháp môn trong chốc lát
Vì các chúng sanh phân biệt thuyết
Quyết định hiểu thấu nghĩa chân thật
Khéo léo nói rộng không tổn diệt
Vì vậy sáng nầy gọi cụ trí
Phóng ánh sáng lớn tên tuệ đăng
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Khiến chúng sanh biết tánh không tịch
Hết thảy các pháp không sở hữu
Pháp không chủ tể vốn là không
Như lửa hư không, trăng trong nước
Cũng như mộng mị và ảnh tượng
Cho nên sáng nầy gọi tuệ đăng
Phóng ánh sáng lớn tên tự tại
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Khiến được vô tận Đà-la-ni
Đều trì hết thảy Như Lai tạng
Cung kính cúng dường người trì pháp
Cung cấp hầu hạ như chư Tiên
Dùng tất cả pháp cho chúng sanh
Nên ánh sáng gọi pháp tự tại
Phóng ánh sáng lớn tên cụ xả
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng keo kiệt
Khiến biết giàu có vốn vô thường
Ưa vui bố thí không lẫn tiếc
Khéo léo đều phục người keo kiệt
Biết của như mộng như mây trôi
Tăng trưởng bố thí tâm thanh tịnh
Nên ánh sáng nầy gọi cụ xả
Phóng ánh sáng lớn tên trừ nhiệt
Ánh sáng nầy giác ngộ phá giới
Rộng khiến an trụ giới thanh tịnh
Phát tâm nguyện chứng trí vô sư
Khích lệ chúng sanh hay phụng trì
Mười nghiệp thiện đạo thường thanh tịnh.
Lại khiến phát khởi tâm Bồ-đề
Nên ánh sáng nầy gọi trừ nhiệt
Phóng ánh sáng lớn tên nhẫn nghiêm
Ánh sáng nầy giác ngộ đa sân
Khiến trừ phẫn nhuế và ngã mạn
Ưa tu nhu hòa cùng nhẫn nhục
Chúng sanh bạo ác khóhành nhẫn
Vì Bồ-đề nên tâm chẳng động
Xưng dương công đức nhẫn tối thượng
Cho nên quang ấy gọi nhẫn nghiêm
Phóng ánh sáng lớn tên cầu dũng
Ánh sáng nầy giác ngộ biếng trễ
Khiến họ thường ở trong Tam bảo
Cung kính cúng dường không hề chán
Nên kia thường ở trong Tam bảo
Cung kính cúng dường không hề chán
Liền được vượt khỏi bốn cảnh ma
Mau thành Bồ-đề Vô thượng Phật
Khuyên các chúng sanh phát tinh tấn
Đối với Tam bảo dâng cúng dường
Chuyên hộ trì khi diệt pháp dục
Nên ánh sáng nầy gọi cần dũng.
Phóng ánh sáng lớn tên tịch tĩnh
Ánh sáng nầy giác ngộ loạn ý
Khiến họ xa lìa tham sân si
Tâm không lay động, trụ thiền định
Xa lìa tất cả ác tri thức
Đàm luận vô nghĩa hạnh tạp nhiễm
Tán thán thiền định A-lan-nhã
Nên ánh sáng nầy tên tịch tĩnh
Phóng ánh sáng lớn tên tuệ nghiêm
Ánh sáng nầy giác ngộ ngu mê
Khiến họ chứng đế hiểu duyên khởi
Các căn trí tuệ đều thông đạt,
Nếu chứng Tứ đế thông duyên khởi
Các căn trí tuệ đều thông đạt
Đắc Tam-ma-địa Nhật đăng
Trí tuệ quang minh thành quả Phật
Nên xả bỏ quốc gia tài bảo
Vì Bồ-đề nên cầu chánh pháp
Nghe rồi vì chúng sanh rộng nói
Nên ánh sáng nầy tên tuệ nghiêm
Phóng ánh sáng lớn tên Phật tuệ
Ánh sáng nầy giác ngộ hàm thức
Khiến thấy vô lượng trăm ngàn Phật
Mỗi Phật ngồi trên tòa sen báu
Khen Phật oai đức và giải thoát
Nói tự tánh Phật các thầm thông
Hiển bày lực Phật diệu khó lường
Nên ánh sáng nầy tên Phật tuệ
Phóng ánh sáng lớn tên vô úy
Ánh sáng nầy chiếu đến trừ sợ
Bị phi nhân trói buộc, đánh đập
Tất cả tai nạn đều tiêu trừ
Ban vô úy cho khắp chúng sanh
Nếu gặp não hại đều dứt hết
Độ hết thảy các ách nạn khốn cùng
Nên ánh sáng nầy tên vô úy
Phóng ánh sáng lớn tên an ổn
Ánh sáng nầy chiếu trừ tật bệnh
Khiến lìa tất cả các thống khổ
Đạt được niềm vui định Tam muội
Ban thuốc hay để cứu các hoạn
Diệu bảo diện mạng hương xoa thân
Trong tay hóa hiện thức ăn uống
Nên ánh sáng nầy tên an ổn
Phóng ánh sáng lớn tên kiến Phật
Ánh sáng nầy độ người sắp chết
Tùy theo ức niệm thấy Như Lai
Mạng chung được sanh về Tịnh độ
Thấy người lâm chung khuyên niệm Phật
Hoặc bày tôn tượng khuyên chiêm ngưỡng
Khiến đối Phật hết lòng quy kính
Nên ánh sáng nầy tên kiến Phật
Phóng ánh sáng lớn tên Lạc pháp
Ánh sáng nầy giác ngộ quần sanh
Đối với chánh pháp thường hân lạc
Lắng nghe đọc tụng và biên chép
Lúc pháp sắp diệt khéo tuyên thuyết
Khiến người cầu pháp ý sung mãn
Vì pháp ưa vui siêng tu tập
Nên ánh sáng nầy tên lạc pháp
Phóng ánh sáng lớn tên diệu âm
Ánh sáng nầy khai ngộ Bồ-tát
Khiến cho âm thanh trong ba cõi
Nghe được đều là tiếng Như Lai
Dùng âm thanh lớn xưng tán Phật
Cùng cúng các chuông và âm nhạc
Khiến khắp thế gian nghe tiếng Phật
Nên ánh sáng nầy tên diệu âm
Phóng ánh sáng lớn tên cam lồ
Ánh sáng nầy khai ngộ chúng sanh
Lìa bỏ tất cả hạnh phóng dật
Tu tập đầy đủ các công đức
Gọi pháp hữu vi không an ổn
Vô lựơng khổ não đều đầy ắp
Thường xưng dương niềm vui tịch diệt
Nên ánh sáng nầy tên cam lồ
Phóng ánh sáng lớn tên tối thắng
Ánh sáng nầy khai ngộ chúng snah
Khiến ở chỗ Phật đều nghe thấy
Giới định tuệ là pháp tăng thượng
Thương ưa xưng tán Đại Mâu-ni
Thắng giới thắng định và thắng tuệ
Như thế vì cầu đạo vô thượng
Nên ánh sáng nầy tên tối thắng
Phóng ánh sáng lớn tên bảo nghiêm
Ánh sáng nầy khéo ngộ chúng sanh
Khiến được bảo tạng không cùng tận
Dùng đó cúng dường các Như Lai
Vì các báu ấy rất thượng diệu
Đem cúng nơi Phật và nơi tháp
Lại lấy tình thương giúp kẻ khổ
Cho nên đạt được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên hương nghiêm
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Khiến kia nghe thấy lòng ưa mến
Quyết sẽ đạt thành công đức Phật
Trời người dùng hương để thoa thân
Cúng dường tất cả tối thắng chủ
Cũng dùng xây tháp và tượng Phật
Cho nên đạt đựoc ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng tên diệu trang nghiêm
Tràng phan bảo cái nhiều vô số
Đốt hương rải hoa tấu âm nhạc
Trong ngoài thành ấp đều đầy đủ
Do dùng các âm nhạc vi dịêu
Các hương hoa đẹp, cờ, lọng thảy
Đủ thứ trang nghiêm cúng dường Phật
Vì thế đạt thành ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên nghiêm tịnh
Khiến mặt đất phẳng như bàn tay
Trang nghiêm tháp Phật và xứ ấy
Cho nên thành được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên đại vân
Mưa dày rải khắp nước hương thơm
Do dùng nước thơm lau tháp Phật
Cho nên thành được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên nghiêm cụ
Khiến người lỏa hình được áo tốt
Thân đoan vật đẹp do bố thí
Vì thế thành được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên thượng vị
Khéo khiến người đói được vị ngon
Dùng thức ăn ngon mà bố thí
Do thế đạt đựoc ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên thắng tài
Khiến kẻ khốn cùng được kho báu
Dùng vô tận vật cúng Tam bảo
Vì vậy thành được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh nhãn
Khiến cho kẻ đui thấy được màu
Dùng đèn cúng Phật và tháp Phật
Cho nên thành được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh nhĩ
Khiến cho kẻ điếc nghe được tiếng
Dùng nhạc cúng Phật và tháp Phật
Cho nên thành được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh tỷ
Xưa chưa nghe hương đều được nghe
Dùng hương cúng Phật và tháp Phật
Cho nên thành được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh thiệt
Khéo trừ lời thô ác bất thiện
Do dùng mỹ âm xưng tán Phật
Cho nên thành được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh thân
Khiến người khuyết tật được đầy đủ
Dùng thân lễ Phật và tháp Phật
Cho nên thành được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh ý
Khiến kẻ thất tâm được chánh niệm
Do tu Tam muội được tự tại
Vì thế mà thành ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh sắc
Tướng tốt khó lường đều được thấy
Hoa thơm cúng Phật và tháp Phật
Vì vậy nên thành ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh thanh
Quán duyên khởi thanh như tiếng vang
Biết rõ tánh thanh xưa nay rỗng
Cho nên đạt thành ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh hương
Khiến các mùi hôi đều thanh khiết
Nước thơm tắm Phật và tháp Phật
Cho nên đạt thành ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh vị
Hay trừ các độc ở trong vị
Thường cúng Phật Tăng cùng phụ mẫu
Cho nên mới thành ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh xúc
Thường khiến cứng cõi thành mềm mại
Mác, đĩnh, kiếm, kích từ không xuống
Đều biến thành vòng hoa quý báu
Do xưa từng đứng ở đường lớn
Xoa hương, rải hoa, trải y phục
Kính rước Như Lai đạp lên trên
Nên được thành tựu ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn là tịnh pháp
Có thể khiến chân lông trên thân
Đều tuyên pháp diệu khó suy lường
Người nghe hân hoan mong giải thoát
Tự tánh vô sanh do duyên khởi
Pháp tánh thường trụ như hư không
Biết được thân Phật tức Pháp thân
Cho nên thành tựu ánh sáng nầy
So sánh các ánh sáng như thế
Như số vi trần không thể lường
Lưu xuất từ chân lông Đại Tiên
Như chỗ gây nghiệp đều sai biệt
Ánh sáng từ lỗ chân lông phóng
Giống như số vi trần hư không
Tất cả chân lông đều cũng thế
Đây lực Tam muội của Đại Tiên
Như các công đức ngài đã tu
Tùy theo túc duyên và phạm hạnh
Nay phóng ánh sáng nên như thế
Đây là trí tự tại Đại Tiên
Xưa kia cùng tu nghiệp thắng phước
Thường sanh ái lạc đều tùy hỷ
Ngày nay tạo tác cũng như thế
Cho nên thành tựu ánh sáng nầy
Nếu mình tự tu các phước nghiệp
Luôn luôn cúng dường các Đức Phật
Lại thường cần cầu công Đức Phật
Do đây ánh sáng được khai mở
Như kẻ mù không thấy mặt trời
Chớ gọi thế gian không mặt trời
Những người mắt sáng đều hiểu rõ
Y theo công việc mà tạo tác
Ánh sáng Đại sĩ cũng như thế
Người có trí tuệ đều thấy rõ
Phàm phu tà tín người kém hiểu
Nơi ánh sáng nầy chẳng thể thấy
Ma ni, cung điện cùng xe báu
Diệu bảo linh hương cùng ngọc quý
Có đủ thắng phước đều tự nhiên
Người không có đức chẳng thể an
Ánh sáng Đại sĩ cũng như thế
Kẻ có trí sâu đều được chiếu
Người ngu tê liệt và tà tín
Không thể thấy được ánh sáng nầy
Nếu biết ánh sáng nầy sai biệt
Sanh lòng thanh tịnh tin hiểu sâu
Vĩnh đoạn hết thảy lưới nghi hoặc
Mau thành cờ công đức vô thượng
Lại hiện Tam-ma-địa tối thượng
Quyến thuộc trang nghiêm đều tự tại
Trong tất cả quốc độ mười phương
Chúng hội Phật tử đều nhiễu quanh
Có hoa sen báu sáng trang nghiêm
Sánh bằng cõi tam thiên đại thiên
Thân kia ngồi ngay đều sung mãn
Hiện lực thần thông tam muội nầy
Lại có số vi trần mười cõi
Trang nghiêm bằng hoa sen báu quý
Hết thảy Phật tử trụ trong ấy
Là lực oai thần tam muội nầy
Đời trước thành tựu nhân duyên lành
Tu hành đầy đủ công đức Phật
Chỗ chúng hội vây quanh như thế
Đều cùng chắp tay xem không chán
Trong thân trẻ thơ vào thiền định
Thì thân thanh niên từ định dậy
Trong thân thanh niên vào thiền định
Thì thân tuổi già từ định dậy
Trong thân người già vào thiền định
Thân Cận sự nữ từ định dậy
Thân Cận sự nữ vào thiền định
Thân Cận sự nam từ định dậy
Thân Cận sự nam vào thiền định
Thân Tỳ-kheo ni từ định dậy
Thân Tỳ-kheo ni vào thiền định
Thân Tỳ-kheo từ thiền định dậy
Thân Tỳ-kheo vào thiền định thì
Thân học, vô học từ định dậy
Thân học, vô học vào thiền định
Thân Duyên giác từ thiền định dậy
Trên thân Duyên giác vào thiền định
Hiện thân Như Lai từ định dậy
Trên thân Như Lai vào thiền định
Ở thân chư Thiên từ định dậy
Trên thân chư Thiên vào thiền định
Ở thân rồng lớn từ định dậy
Trên thân rồng lớn vào thiền định
Ở thân Dạ-xoa từ định dậy
Trên thân Dạ-xoa vào thiền định
Ở thân Bộ đa từ định dậy
Trên thân Bộ đa vào thiền định
Trong lỗ chân lông từ định dậy
Trong lỗ chân lông vào thiền định
Hết thảy chân lông từ định dậy
Hết thảy chân lông vào thiền định
Một lông đĩnh đầu từ định dậy
Một lông đĩnh đàu vào thiền định
Cả thảy đầu tóc từ định dậy
Cả thảy đầu tóc vào thiền định
Trong một vi trần từ định dậy
Trong một vi trần vào thiền định
Hết thảy vi trần từ định dậy
Trong tất cả trần vào thiền định
Ở cõi kim cương từ định dậy
Trong cõi kim cương vào thiền định
Nơi báu ma ni từ định dậy
Như báu ma ni vào thiền định
Trong quang minh Phật từ định dậy
Trong quang minh Phật vào thiền định
Ở nơi thủy đại từ định dậy
Nếu trong thủy đại vào thiền định
Ở trong hỏa đại từ định dậy
Nếu trong hỏa đại vào thiền định
Ở nơi phong đại từ định dậy
Nếu trong phong đại vào thiền định
Ở nơi địa đại từ định dậy
Nếu trong địa đại vào thiền định
Trong cung điện trời từ định dậy
Nếu trong cung điện vào thiền định
Nơi không khởi định tâm chẳng loạn
Đó là giải thoát bất tư nghì
Công đức tự tại Tam-ma-địa
Các Như Lai ở trong mười phương
Trong vô lượng kiếp nơi chẳng cùng
Hết thảy Như Lai cùng tuyên thuyết
Nghiệp báo chúng sanh, rồng biến hóa
Chư Phật tự tại đại thần thông
Và nhập định lực khó nghĩ bàn
Thanh-văn tâm trụ tám giải thoát
Có thể một thân hiện nhiều thân
Lại từ nhiều thân thành một thân
Ở trong hư không nhập hỏa định
Kia không đầy đủ từ bi lớn
Không vì chúng sanh cầu Phật đạo
Hóa hiện các việc khó lường nầy
Huống gì rộng lợi ích chúng sanh
Giống như nhật nguyệt trong hư không
Ánh sáng chiếu khắp mười phương cõi
Nước trong ao hồ và kênh rạch
Sông biển các báu đâu chẳng có
Sắc tướng Bồ-tát cũng như thế
Hiện khắp mười phương khó nghĩ bàn
Đây là lực tự tại tam muội
Chỉ có Như Lai mới chứng được
Trong biển có thần tên Thiện âm
Tiếng ấy hợp với chúng trong biển
Có lời nói ấy biền biệt rõ
Khiến kia hết thảy đều vui mừng
Thần kia có đủ tham, sân, si
Còn khéo biện giải các lời nói
Huống lại nắm giữ sức tự tại
Mà không thể khiến chúng vui sao
Giống nhà ảo thuật biết ảo thuật
Hiện ra vô số việc tinh xảo
Chốc lát hiện ra ngày tháng năm
Thành ấp giàu có đại an lạc
Ảo thuật gia đủ tham san si
Mà khéo dẫn trò vui thế gian
Huống người giải thoát, các thiền định
Mà không thể khiến chúng sanh vui
La-hầu, A-tu-la biến hiện
Ngự trong biển cả bờ kim cang
Biển nước tuy sâu ẩn nửa thân
Đầu cao bằng với núi Tu-di
Kia còn tham dục sân nhuế si
Còn hiện được đại thần biến nầy
Huống người hàng ma đèn chiếu đời
Mà không rự tại lực oai thần
Trời và Tu-la khi chiến đấu
Thần lực Đế thích được tự tại
Tùy theo số lượng binh chúng kia
Hiện thân cùng khắp kia chẳng thắng
Các A-tu-la nghĩ thế nầy
Thích-đề-hoàn-nhân đến chỗ ta
Chắc bắt thân ta và trói lại
Do đó chúng kia đều lo sợ
Hiện thân Đế thích có ngàn mắt
Tay cầm kim cang ra khói lửa
Mặc giáo cầm trượng rất uy nghiêm
Tu-la xa thấy đều lui tránh
Vì chúng phước lực có rất ít
Mà còn đả phá kẻ thù lớn
Huống người cứu độ hết tất cả
Công đức lại không tự tại sao?
Gió thổi tan mây trừ mưa lớn
Nó làm tiêu trừ các khí mây
Cũng khéo thành thục các giống ma
Lại khéo an lạc các quần sanh
Kia không khéo học Ba-la-mật
Cũng không khéo học công Đức Phật
Còn thành tựu việc bất tư nghì
Huống người đủ đầy các nguyện lực.

Luận nói: Các sự tạo tác của Bồ-tát vì lợi lạc hết thảy chúng sanh. Từ đây nói riêng về việc tăng trưởng phước nhân như bài kệ trong kinh Bảo Vân nói:

Nếu các Bồ-tát
Nghiêm trì hương hoa
Phụng hiến Như Lai
Và tháp miếu Phật
Để đem hồi hướng
Nguyện cho chúng sanh
Lìa các phạm giới
Được giới hương Phật
Nếu chư Bồ-tát
Dùng nước hương sạch
Rãi nước quét đường
Rồi đem hồi hướng
Nguyện cho chúng sanh
Lìa oai nghi ác
Tu các pháp thiện
Trang nghiêm tròn đầy
Nếu các Bồ-tát
Nghiêm giữ tràng hoa
Mà để phụng hiến
Rồi đem hồi hướng
Nguyện cho chúng sanh
Xa lìa phiền não
Nếu vào già-lam
Phát tâm như vầy:
Khiến cho chúng sanh
Nhập thành Niết-bàn
Khi rời Già-lam
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Vượt ngục sanh tử
Nếu mở cửa nhà
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Mở cửa thánh trí
Nếu đóng cửa lại
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Đóng kín cửa ác
Nếu khi an tọa
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Ngồi tràng Bồ-đề
Khi nằm kiết tường
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
An trụ Niết-bàn
Đến khi ngồi dậy
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Lìa chướng trói, che
Nếu đến cầu xí
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Đến đường giác lớn
Khi đại, tiểu tiện
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Nhổ tên ba độc
Nếu khi tắm rửa
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Tẩy bẩn phiền não
Nếu khi rửa tay
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Lìa nghiệp uế trược
Nếu khi rửa chân
Phát tâm như vầy:
Khiến cho chúng sanh
Lìa chướng trần cấu
Cầm tăm xỉa răng
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh
Lìa hết cấu nhiễm
Lại Bồ-tát kia
Nếu thân tạo tác
Hết thảy nghiệp thiện
Đều đem hồi hướng
Lợi ích an lạc
Tất cả chúng sanh
Nếu lễ Như Lai
Cùng tháp miếu Phật
Phát tâm như vầy
Nguyện cho chúng sanh
Thường được trời người
Đến nơi kính lễ.