PHẬT NÓI KINH VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG
TỐI THƯỢNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ NHẤT

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
ẢNH TƯỢNG

_PHẦN THỨ NHẤT_

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại cung Trời Tha Hóa Tự Tại (Para-nirmita-vaśa-vartin-pūra) cùng với chúng Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như lượng bụi nhỏ của 99 núi Tu Di đến dự.

Các vị Bồ Tát này, mỗi một vị đều là quyến thuộc Kim

Cương (Vajra-parivāra) của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva)

Các vị ấy tên là; Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-pāṇi), Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (Samanta-bhadra), Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (Avalokiteśvara), Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (Ākāśa-garbha), Kim Cương Quyền Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-saṃdhi), Khởi Bình Đẳng Tâm Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Xuất Sinh Bồ Tát Ma Ha Tát, Phá Chư Ma Bồ Tát Ma Ha Tát…Nhóm Đại Bồ Tát Ma ha Tát như vậy đều là bậc Thượng Thủ (Pramukha)

Thời cung Trời ấy do Uy Thần của Như Lai gia trì cho nên đầy đủ mọi loại nghiêm sức tối thắng, phướng, phan, dù lọng, châu báu thù diệu; treo chuông, ngọc, chuỗi Anh Lạc đan chéo nhau rũ bày. Báu đại Ma Ni hiện ra ánh sáng có mọi loại màu sắc chiếu sáng rộng lớn, giống như vành trăng trong sạch tròn đầy mà Đức Thế Tôn đã thường an trụ Chính Trí của Tam Muội (Samādhi) thuộc Kim Cương Gia Trì (Vajrādhiṣṭhana) của tất cả Như Lai, thọ nhận Quán Đỉnh Kim Cương (Vajrābhiṣeka) của tất cả Như Lai, đỉnh đầu đội mão báu Quán Đỉnh, ở địa vị Pháp Vương (Dharmarāja) của ba cõi, chứng Nhất Thiết Trí Trí (Sarva-jñā-Jñāna) tương ứng tự tại của tất cả Như Lai, viên mãn Ấn Khế (Mudra) bình đẳng của tất cả Như Lai, thành tựu sự nghiệp (Karma) tối thắng của tất cả Như Lai, an trụ Đại Bi Tỳ Lô Gía Na Như Lai (Mahā-kāruṇa-vairocana-tathāgata), thường trụ nghiệp thân ngữ tâm Kim Cương bình đẳng của ba đời, hay mãn tất cả Nguyện, là nơi mà tất cả Như Lai đã cùng nhau khen ngợi, thọ nhận sự khuyến thỉnh nói Pháp của tất cả Như Lai.

Lại có căng già sa đẳng chư Phật Như Lai từ mười phương cõi, đi đến tụ tập tại Hội này, giống như hạt mè tràn đầy cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvīpa). Các Như Lai ấy đều ở mỗi một cõi Phật của mình, cũng thường nói Pháp Môn bí mật của sự bình đẳng không có hai (Vô Nhị Bình Đẳng Bí Mật Pháp Môn) này

Bấy giờ đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương (Vajra-pāṇi-mahā-vajra-dhāra) an trụ ở Tâm của tất cả Như Lai, tu tập Hạnh của tất cả Như Lai, tùy theo nơi mà tất cả Như Lai đã tu hành, thuận theo điều mà Tâm của tất cả Như Lai đã làm. Như vậy tổng nhiếp Bản Bộ tương ứng, y theo Bản Pháp mà trụ. Ở trong Hội này, ẩn thân chẳng hiện ra.

Lúc đó tất cả Như Lai từ mười phương đã tụ tập, đã ở trong Hội, chẳng nhìn thấy Bồ Tát Kim Cương Thủ, tức thời khác miệng đồng âm, nói Già Đà (Gāthā: Kệ
Tụng) rằng

“Lớn thay! Kim Cương Thủ
Như cha mẹ chúng ta
Chẳng hiện trong Hội này
Nay Đại Sĩ đi đâu?”

Các Như Lai ấy nói Kệ đấy xong, mỗi mỗi vị đều ở trong Pháp gia trì của báu Đại Kim Cương, yên lặng mà trụ.

Khi ấy đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương liền từ năm chỗ của tất cả Như Lai mà hiện ra, dùng thân tướng của mình hiện ra tướng của Đại Tỳ Lô Giá Na Phật. Lại từ trong trái tim của tất cả Như Lai hiện ra Đại Nguyệt Mạn Noa La có trăm ngàn loại ánh sáng tròn trịa chiếu sáng. Hiện như vậy xong, lại từ trong trái tim của tất cả Như Lai hiện ra Đại Nhật Mạn Noa La rộng lớn như vô số trăm ngàn Thế Giới, rồi quay trở về bản thân, ở khoảng chính giữa ấy, an lành mà ngồi

Lúc đó tất cả Như Lai đã tụ tập, tức thời mỗi mỗi vị đều hướng về Bồ Tát Kim Cương Thủ, chắp tay đỉnh lễ, khuyến thỉnh nói Pháp, rồi nói Già Đà rằng:

“ Lành thay! Pháp Kim Cương Tối Thượng
Lành thay! Mắt Kim Cương Thanh Tịnh
Lành thay! Trí Kim Cương Tối Thắng
Nhiếp khắp Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā) của Phật
Chúng ta khuyến thỉnh Kim Cương Thủ
Khắp vì chư Phật làm lợi lạc
Tuyên nói nơi sinh Trí Ta Người (Tự Tha Trí)
Pháp Bí Mật Đại Thừa Tối Thượng”

Bấy giờ đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương bạch với các Như Lai rằng: “Chư Phật Như Lai chẳng nên khuyến thỉnh, khiến cho con tuyên nói Pháp Môn bí mật”

Các Như Lai nói: “Do nhân duyên gì mà ông chẳng nói?”

Kim Cương Thủ nói: “Chư Phật nên biết, nay trong chúng Bồ Tát Ma Ha Tát của Hội này, hoặc có nghe nói Pháp bí mật Đệ Nhất Nghĩa Đế (Paramārtha-satya) của Đại Thừa (Mahā-yāna) như vậy xong, bèn có nhiều loại đẳng tướng phá hoại”

Các Như Lai nói: “Chúng ta đều dùng Thần Lực gia trì Hội Chúng, lại khiến cho đều thành chúng Đại Kim Cương. Nay ông chỉ cần ban cho, làm việc Phật”
Khi ấy đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương vui vẻ mỉm cười, chiêm ngưỡng chư Phật rồi khen chư Phật rằng: “Lành thay! Lành thay!”

Liền nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Như Lai Đại Luân Quang Minh Phổ Chiếu Nhất Thiết Như Lai Tâm. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, ở bốn phương ấy hiện bốn Đại Nhật Mạn Noa La: Phương Đông tên là Trì Vô Tận Sắc Đại Nhật Mạn Noa La, phương Nam tên là Như Ý Bảo Kim Cương Đại Nhật Mạn Noa La, phương Tây tên là Vô Lượng Kim Cương Đại Nhật Mạn Noa La, phương Bắc tên là Bất Không Tam Muội Kim Cương Đại Nhật Mạn Noa La.

Hiện như vậy xong, mới vì tất cả Như Lai, tất cả chúng Hội Bồ Tát tuyên nói Pháp Môn bí mật của Vô Nhị Bình Đẳng Tối Thắng Đại Nghi Quỹ Vương. Chỗ đã tuyên nói ấy cùng với tất cả Bồ Tát như Lý tương ứng, khiến cho tất cả Bồ Tát thành tựu Công Đức tối thắng, sự nghiệp Thần Thông của tất cả Như Lai. Khắp cả chúng Hội cho đến tận mười phương cõi, tất cả Phật Bồ Tát như Lý mà trụ. Ví như ánh sáng của hư không chiếu khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, hết thảy tất cả ánh sáng của vành mặt trời tùy theo lượng mà chiếu, cũng đều vòng khắp. Hết thảy ánh sáng của tất cả Như Lai, ánh sáng của Bồ Tát Kim Cương Thủ cũng lại như vậy, mỗi mỗi ánh sáng dung hội lẫn nhau, bình đẳng chiếu sáng. Người như thật quán như Lý mà trụ

Lúc đó tất cả Như Lai liền đem biển mây tất cả Như Lai Phổ Hiền sinh ra cúng dường, cúng dường Bồ Tát Kim Cương Thủ. Làm cúng dường xong, các Như Lai ấy yên lặng mà trụ.

_ Bấy giờ đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương liền nhập vào Nhất Thiết Bồ Tát Tâm Trí Bộ Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Tối Thượng Bí Mật Phá
Chư Ám Nhân Tự Tam Ma Địa. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, tuyên nói Pháp

Môn Trí Bộ Tam Ma Địa
Nên trụ Tâm Thiền Định
Quán biển sữa trong sạch
Trong có hoa sen lớn
Như thủy tinh, ánh trăng
Quán chủng tử ngay tim
Cùng Tự Pháp tương ứng
Do quán tưởng đấy thành
Tự Tâm Mạn Noa La
Mà Mạn Noa La này
Cao rộng một khuỷu tay
Bốn phương với bốn góc
Bốn báu thắng trang nghiêm
Y Pháp mà tưởng thành
Trụ Tâm chẳng tán loạn
Chung quanh có ánh sáng
Rực rỡ chiếu sáng khắp
Trong ấy, y Pháp Nghi
Quán thân mình trong sạch
Lìa nhóm Ngã phân biệt
Liền tưởng thành thân Phật
Như vậy quán tưởng xong
Thành tựu Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn)
Tiếp y Trí Bộ Nghi Đại Minh xưng như vầy

“Án (1) tát lý-phộc, đát tha nga đa (2) nghê-dã na, bà bà phộc đát-ma cô khiếm (3)”

Ấn Đại Minh (Mahā-vidya) đã dùng
Kèm y Trí Bộ Nghi
Mà sức Đại Minh này
Hay diệt tất cả tội
Quán tưởng có trăm ngàn
Vô Cấu Tối Thượng Quang
Lai y Trí Bộ Nghi
Quán tưởng nhóm Minh Vương (Vidya-rāja)
Sáng trắng trong vi diệu
Y Pháp, tưởng an bày
Chỗ làm y Thuyết này
Khác đây, chẳng quán tưởng

Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Quán Đỉnh

_ Trụ tim mình (tự tâm) bền chắc
Tuôn ánh sáng tương ứng
Quán tưởng ảnh tượng Phật
Với tướng Kim Cương Thủ
Các người cầu Tất Địa (Siddhi)
Y Pháp Kim Cương Thủ
Ấy y Pháp tương ứng
Tất Địa chẳng khó được
Nếu người y Pháp này
Như Lý mà quán tưởng
Từ ảnh tượng chẳng động
Liền thành Kim Cương Thủ
Chư Hữu, người biết Pháp
Y Pháp mà quán tưởng
Mới đến Hư Không ấy
Không có tội vượt qua
Pháp Tướng cùng Tự Tướng
Đồng một Tướng tương ứng
Tâm Định ấy tương ứng
Các chỗ làm, thành tựu
Từ ảnh tượng, tướng Phật
Bậc Trí quán năm chỗ
Y Pháp Môn tương ứng

Tưởng Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Chủ

 

_ Tưởng Đại Minh từ tim
Tuôn Diễm Man Bộ Quang
Trong hiện chày Kim Cương
Tồi phá tất cả ác
Từ mỗi Tâm đã làm
Tưởng thành Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)
Hiện ra năm ánh sáng Cúng dường tất cả Phật
Đây cũng gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Chủ

_ Quán năm Mạn Noa La
Chung quanh rực lửa sáng
Khắp cả ảnh tượng Phật
Tưởng Đại Minh thành tựu
Định Tâm quán thân mình
Lìa Thủ Tướng (chấp lấy Tướng) phân biệt
Tưởng kỹ, từ ảnh tượng
Ngang chư Phật, không khác
Tâm Bồ Đề từ tim
Tưởng tương ứng sinh ra
Kim Cương Thủ trang nghiêm
Sinh ra các Nghi Pháp

_Nếu trụ tương ứng quán
Quán đấng Kim Cương Thủ
Chỉ cần y Pháp Nghi
Tưởng ảnh tượng chư Phật

_Muốn quán ảnh tượng Phật
Nên quán kỹ văn tự
Quán văn tự chân thật
Liền thấy ảnh tượng Phật
Song ở trong văn tự
Quán ảnh tượng lìa tướng
Nếu quán như vậy thời
Thành Quán Tưởng tương ứng

_ Trước trụ Tâm một chỗ
Tưởng Nhật Mạn Noa La
Quán thân mình trong sạch
Ngay trong Mạn Noa La
Tiếp tưởng khắp hư không
Hiện khắp Mạn Noa La
Y Pháp, quán như vậy
Liền quán tưởng thành tựu

_ Nhật Mạn Noa La ấy
Nếu quán tưởng tương ứng
Tức Kim Cương Thủ ấy
Quán tưởng mà thành tựu
Nếu Kim Cương Thủ ấy
Y Pháp, điều tương ứng
Tức ảnh tượng chư Phật
Quán tưởng được tương ứng

_ Lại Nhật Mạn Noa La
Nếu quán tưởng tương ứng
Tứ Ấn Mạn Noa La
Cũng quán tưởng thành tựu

_ Nếu trụ Tâm một chỗ
Hoặc tràn khắp Thế Giới
Cho đến tận hư không
Y Pháp, không vượt qua
Tứ Ấn Mạn Noa La
Liền quán tưởng tương ứng
Nhật Mạn Noa La ấy
Cũng quán tưởng thành tựu

_ Nếu Nhật Mạn Noa La
Quán tưởng điều tương ứng
Tức ảnh tượng chư Phật
Quán tưởng cũng tương ứng
Do như vậy, y Pháp
Quán ảnh tượng chư Phật
Cũng như vậy quán tưởng
Tứ Ấn Mạn Noa La
Nếu như vậy tương ứng
Tứ Ấn Mạn Noa La
Tức như vậy quán tưởng
Ảnh tượng các Phật ấy

Đây gọi là Pháp Môn Kim Cương Thủ Bồ Tát Pháp Vương

_ Quán tất cả Nghi Quỹ
Tưởng hoa sen tương ứng
Nhiếp quán tưởng nhóm Pháp
Khác đây chẳng tương ứng
Nên quán tưởng thân mình
Khéo trụ Tâm bền chắc
Từ Tâm Bồ Đề sinh
Tưởng hiện ảnh tượng Phật
Bí Mật tối thượng này
Kim Cương Tịch Tĩnh Giáo
Ánh Trí Tuệ đại lợi
Bình đẳng mà chiếu sáng
Nếu y Pháp, quán tưởng
Hay mãn tất cả Nguyện
Tưởng Kim Cương Tát Đỏa
Đấy tên Kim Cương Pháp (Vajra-dharma)

Đây gọi là Pháp Môn Phổ Hiền Trì Kim Cương

Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát quán sát chúng Hội, liền tuôn mưa biển mây tất cả Bồ Tát cúng dường tràn đầy cõi hư không, cúng dường đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương. Làm cúng dường xong, lại chí thành đỉnh lễ, quy mệnh, y theo Pháp mà trụ.

Khi ấy tất cả Như Lai đã tụ tập, lại ở trong Hội tuôn mưa biển mây tất cả Như Lai cúng dường cúng dường Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Làm cúng dường xong, từ Tâm Kim Cương Bồ Đề hiện ra ánh sáng tròn đầy của Chiếu Nhất Thiết Như Lai Tướng chiếu sáng khắp cả.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát liền hiện ánh sáng ảnh tượng của mình, ánh sáng ấy tên là Nhất Thiết Như Lai Kiên Cố Dụng Trí Bộ Phá Ám Nhân, ở trong ánh sáng đấy, ẩn thân tướng của mình, hiện ra tướng Tỳ Lô Giá Na Phật, liền nói Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Chân Thật Trí Bộ Tam Ma Địa

_Người biết Pháp biết rõ
Tất cả chỗ làm ấy
Thiền Định tương ứng Tướng
Pháp trong sạch chân thật
Tưởng Nhật Mạn Noa La
Tối thượng, ngàn khuỷu tay
Trong có Nguyệt Luân Đàn
Giữa, quán tưởng chữ Phộc (Va)
Chung quanh chữ, lại quán
Mạn Noa La bốn phương
Dài rộng khoảng một thước (1/3m)
Có mọi loại sắc quang
Ánh sáng lửa tràn khắp
Tưởng ảnh tượng chư Phật
Bốn phương với bốn góc
Đều quán tưởng chữ Án (Oṃ)
Chữ ấy mỗi mỗi hiện
Mọi loại màu vi diệu

_ Tiếp nên y Pháp Nghi
Ở trong Mạn Noa La
Như Lý mà tưởng kỹ
Tỳ Lô Giá Na Phật
Với trong Mạn Noa La
Hết thảy các Hiền Thánh
Trong Nhật Mạn Noa La
Tưởng Nguyệt Mạn Noa La
Trong, lại tưởng thân mình
Sinh Pháp Đại Thiện Lạc
Từ Tâm vi diệu hiện
Tịnh Nguyệt Mạn Noa La
Tướng văn tự Đại Minh
Lại tưởng ở Tâm hiện

_ Tiếp nên tưởng chữ Án (Oṃ)
Ánh sáng lửa tràn khắp
Từ trong ánh sáng đấy
Sinh ra các Nghi Quỹ
Rồi tưởng ảnh tượng Phật
Với các tướng Hiền Thánh
Ấy liền thành quán tưởng
Tứ Ấn Mạn Noa La
Tự thân, các chỗ làm
Đều sinh các Phật Pháp
Chày ngũ Cổ Kim Cương
Y Pháp, tưởng ở tim
Tứ Ấn Mạn Noa La
Đại Minh tưởng ở trán
Liền tưởng thành tướng Phật
Ánh sáng lửa vây quanh
Tưởng qua Thế Giới này
Lại vào trong cõi riêng (biệt sát)
Quán tưởng một khuỷu tay
Diệu Nguyệt Mạn Noa La
Trong, quán tưởng thân mình
Sinh Kim Cương Tát Đỏa

Đây gọi là Pháp Môn Phổ Hiền Trí Bộ Tối Thắng Tam Ma Địa

_ Nên y Pháp, quán tưởng
Nhật Luân Mạn Noa La
Tưởng thân mình trong sạch
Hiện trong Mạn Noa La
Tiếp ở bốn góc ấy
Tưởng Tỳ Lô Giá Na
Sau lại tưởng thân mình
Thành Kim Cương Tát Đỏa
Đây gọi là Pháp Môn Kim Cương Tát Đỏa

_ Lại nữa nên y Pháp
Phân biệt mười sáu Tôn
Làm bốn phần, quán tưởng
Đều trụ theo vị trí
Từ các Hiền Thánh khác
Đều tưởng Tâm Đại Minh
Đây gọi là Pháp Môn Trì Kim Cương

_ Lại nữa nên y Pháp
Quán tưởng nơi thân mình
Có chữ Hồng (Hūṃ) vi diệu
Xoay bên trái, trụ Tâm
Hiện ra tướng ánh sáng
Hay phá các Ma ác

Đây lại gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Chủ

_ Lại tưởng trong Sát Na
Sinh ra các Hiền Thánh
Hiện ánh sáng ảnh tượng
Tràn khắp cả, chiếu sáng
Chư Hữu, tướng văn tự
Lượng ấy rộng vô biên
Tưởng y Pháp tương ứng
Thành ảnh tượng Kim Cương
Các văn tự trong đấy
Sinh ra câu Đại Minh
Vô số Đại Minh này
Thành tựu tất cả Pháp
Từ trán đến vành rốn
Quán tưởng chữ Đại Minh
Tương ứng Quán Tưởng này
Tất cả Quán không khác

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG TRÍ BỘ TAM MA ĐỊA

_PHẦN THỨ HAI_

Lại nữa, Già Đà ( Kệ tụng) là:
“Tiếp, tưởng hoa sen lớn, màu trắng
Lớn như bánh xe, diệu thanh tịnh
Trong có Nhật Luân Mạn Noa La
Y Pháp tương ứng mà quán tưởng
Lại tượng thân mình hiện ở trong
Kim Cương Yết Ma đã sinh ra
Liền thành thân Yết Ma Kim Cương (Karma-vajra)
Không khác hàng Kim Cương Tát Đỏa”
Đây lại gọi là Pháp Môn Kim Cương Tát Đỏa

_ Nên quán biển sữa lớn, trong sạch
Tưởng thân mình hiện trong biển sữa
Trí quán thân mình tức thân Phật
Nên hiện thân Phật đầy hư không

_ Lại quán biển sữa lớn, trong sạch
Có mọi màu sắc, ánh sáng đẹp
Nguyệt Mạn Noa La hiện trong ấy
Ở trong lại tưởng tướng Nhật Luân

_ Tiếp quán thân mình tức thân Phật
Tương ứng sinh ra các Nghi Pháp
Do tưởng thân mình tràn khắp cả
Lớn rộng vòng khắp các Thế Giới

_ Lại tưởng biển lớn hiện ở tim
Nhật Mạn Noa La ở trong biển
Y Pháp quán tưởng tướng chư Phật
Chung quanh, Quanh Minh Luân vây quanh
Trong Quang Minh ấy hiện văn tự
Lớn rộng vòng khắp các
Thế Giới Nhóm Phệ Nê Tà , nơi tác dụng
Y Pháp tương ứng mà quán tưởng

_ Lại nữa, y Pháp mà quán tưởng
Nguyệt Mạn Noa La một khuỷu tay
Ở trong hiện ra kiếm Kim Cương
Hay làm Pháp thành tựu Thế Gian

_ Tiếp tưởng sen trắng tỏa ánh lửa
Biểu thị Tâm Bồ Đề trang nghiêm
Trong tưởng tướng Hiền Thánh Bản Bộ
Trái phải an bày Du Thủy Đa

_ Như vậy y Pháp mà nhiếp thọ
Từ Kim Cương Pháp đều thành tựu
Phổ biến trang khắp các Thế Giới
Như vậy cúng dường tất cả Phật
Đây lại gọi là Pháp Môn Phổ Hiền Bí Mật

_ Lại tưởng Nhật Luân Mạn Noa La
Lượng bằng khoảng một cây Sa La
Trong tưởng chữ Đại Minh nhỏ dần
Cho đến tất cả tương ứng sinh
An trụ bền chắc từ ảnh tượng
Rồi nên quán tưởng nhóm Hiền Thánh
Chữ Tâm Đại Minh đều an xong
Dùng cúng dường khắp tất cả Phật
_ Tiếp tưởng Tứ Ấn Mạn Noa La

Lượng đều bằng bảy cây Sa La
Trong Mạn Noa La, các Hiền Thánh
Đều tưởng an bày chữ Tâm Minh
Đây lại gọi là Pháp Môn Kim Cương Tam Muội

_ Tiếp nên quán tưởng Mạn Noa La
Lượng ấy bằng một Câu Lô Xá
Trong, tưởng thân mình thành thân Phật
Với nhóm Bồ Tát Phật Nhãn ấy
Tất cả đều tưởng từ Tâm mình
Đại Trí sở quán, mà thành tựu
Tâm ấy như vậy được tương ứng
Liền thành Đại Sĩ tương ứng quán.

_ Lại tưởng Tự Tâm Mạn Noa La
Lượng cũng bằng một Câu Lô Xá
Quán ảnh tượng mình không chỗ sinh
Cho đến hư không, không vượt qua

_ Từ Tương Ứng Môn, trụ bền chắc
Quán tưởng nơi Phật, liền tương ứng
Phật Tương Ứng Môn trụ bền chắc
Mỗi Phật quán tưởng, liền tương ứng
Quán tưởng tương ứng Tâm Bồ Đề
Lượng ấy rộng lớn tràn khắp cả
Tất cả Hiền Thánh từ đấy sinh
Y Pháp quán tưởng chữ Đại Minh
Quán tưởng tương ứng sen màu nhiệm
Lượng ấy bằng một cây Sa La
Tự Tâm an trụ mà chẳng động
Tưởng thành Tự Tâm Mạn Noa La.

_ Lại tưởng Tự Tâm Mạn Noa La.
Lượng ấy bằng một cây Sa La
Tưởng ảnh tượng mình hiện trong ấy
Tất cả chỗ làm, khéo bền chắc

_ Lại tưởng Diễm Man Bạch Tịnh Quang
Năm, sáu y thứ tự quán tưởng
Tưởng ảnh tượng mình ở trong ấy
Trái phải an bày Du Thủy Đa
Ánh sáng rộng lớn, y Pháp hiện
Tâm mình: màu trắng, còn bảy màu
Ánh sáng như vậy đầy hư không
Ở trong, tưởng hiện tướng chư Phật

_ Tưởng ảnh tượng mình đầy hư không
Tất cả đều từ Tâm mình hiện
Thân mình, thân Phật vốn tương ứng
Tất cả nhóm tướng, y Pháp dụng

_ Tiếp nên quán tưởng các Bồ Tát
Vòng quanh tràn khắp cõi hư không
Tự Tướng, như Lý mà tương ứng
Chư Phật, Bồ Tát đồng quán tưởng

_ Y Pháp, tưởng triệu các Hiền Thánh
An trụ Hư Không Mạn Noa La
Tự Tướng tương ứng
Lý chân thật Liền thành
Bồ Đề Tâm Quán Tưởng

_ Nhóm văn tự Đại Minh, tương ứng
Như thật quán tướng văn tự ấy
Từ Tâm Bồ Đề đã sinh ra
Ánh sáng rực rỡ mà nghiêm sức
Ánh sáng hiện ra các Nghi Pháp
Ảnh tượng mình với nhóm chư Phật Ta,
Người (tự tha) ảnh tượng đều tương ứng
Nhóm ánh sáng Diễm Man chiếu sáng

_ Tiếp tưởng y Pháp mà hiện ra
Phật Nhãn Bồ Tát, nhóm Hiền Thánh
Dùng chữ mỗi Tâm Đại Minh ấy
An bày trong Nguyệt Mạn Noa La
Tướng chân thật Kim Cương Tát Đỏa
Vào khắp trong ánh sáng vi diệu.
Đây gọi là Pháp Môn Trì Kim Cương

_ Lại tưởng Kim Cương Tát Đỏa sinh
Tự Tâm Ảnh Tượng Mạn Noa La
Tướng đấy như Lý, quán tương ứng
Khác đây mà quán, chẳng thành tựu

_ Lại tưởng Kim Cương Tát Đỏa sinh
Trong Nhật Luân Mạn Noa La, hiện
Các tướng của Kim Cương:
Câu, Sách Nhiếp thọ Đệ Tử vào Đàn Trường

_ Lại tưởng Kim Cương Tát Đỏa sinh
Tất cả Pháp từ Tâm mình hiện
Dùng nhóm văn tự, mượn thật hành
Thế nên rơi vào số văn tự
Trì tụng cho đến việc đã làm
Mỗi mỗi trụ ở Tâm Thiền Định
Nếu tu như vậy, liền thành tựu
Bậc Trì Minh ấy, tên Tối Thắng

Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Tam Muội

_ Từ ảnh tượng mình mà sinh ra
Trong Bản Bộ Pháp quán tưởng kỹ
Do tưởng Tâm mình y Pháp trụ
Tất cả Ma Oán đều phá tan
Trong đây, như vậy cầu Tất Địa
Các nhóm quán tưởng, y Nghi Quỹ
Nhật Luân Mạn Noa La tương ứng
Quán tưởng hiện tước các Minh Vương (Vidya-rāja)
Trong Diễm Man Bộ hiện ánh sáng
Đều nên quán tưởng tướng phẫn nộ
Tướng đã nói ấy, y Pháp Nghi
Đấy tên Quyết Định Chân Thật Ngữ
Cần phải như vậy, như Lý quán
Khác đây mà quán, chẳng thành tựu.
Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Phổ Hiền

_ Tưởng từ Ảnh Tượng Mạn Noa La
Trong có ánh sáng lớn rực rỡ
Ánh sáng rộng chiếu các Thế Giới
Đều từ Trí Tâm chân thật hiện
Thân mình lại hiện trong hoa sen
Ánh sáng trong sạch đã chiếu soi
Thân đấy tuy hiện Thân có tướng
Tự Tính bình đẳng, không dính mắc
Y Pháp quán tưởng văn tự Tâm
Đấy tức tướng Kim Cương Tát Đỏa
Tướng Kim Cương Tát Đỏa bình đẳng
Đấy tức quán tưởng tướng chư Phật
Biết rõ Đại Minh Giáo sinh ra
Sẽ được tất cả Pháp Tất Địa
Thế nên Đại Minh tối tôn thắng
Lìa Đại Minh Giáo không có trên

Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Kiên Cố Dũng Mãnh

_ Nên tưởng Nhật Luân Mạn Noa La
Trong hiện Tỳ Lô Giá Na Phật
Nghĩ nhớ Tâm Đại Minh Phật ấy
Minh ấy thành tựu tất cả Pháp
Từ Đại Minh này lại sinh ra
Nghi bí mật tối thượng hiếm có
Tất cả từ Tâm, như Lý hiện
Giống trăng trong sạch mà chiếu sáng

_ Lại tưởng từ ảnh tượng mình sinh
Nhóm Kim Cương Kiếm, tướng thành tựu
Nhóm ấy sinh ra y Pháp Nghi
Tưởng hiện nhóm ánh sáng rộng lớn
Đủ mọi màu sắc rất vi diệu
Chiếu khắp Thế Giới vô biên lượng.

Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Nhãn

PHẬT NÓI KINH VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ NHẤT (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6