PHẬT NÓI KINH VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG
TỐI THƯỢNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ BA

 VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
NHẤT THIẾT NHƯ LAI TRÍ CHỨNG TỐI THƯỢNG BÍ MẬT
_PHẦN THỨ TÁM_

Bấy giờ tất cả Như Lai đã đến từ mười phương, lại khuyến thỉnh Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ rằng: “Nguyên xin Kim Cương Thủ hảy tuyên nói Tam Muội Nhất Thiết Như Lai Trí Chứng, Tam Muội Đại Minh, Tam Muội Nhất Thiết Như Lai Thành Tựu Sư Tử Biến Hóa, mau chứng A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác), Pháp Môn Đại Trí Bình Đẳng”

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ nghe các Như Lai nói như vậy xong. Trước tiên đem chày Kim Cương an ở trái tim của mình, làm gia trì xong, rồi phát ra lời nói như vầy: “Chư Phật chẳng nên khuyến thỉnh lần nữa, khiến cho con tuyên nói Pháp Môn của các Tam Muội. Tại sao thế? Vì Pháp này bí mật tối thượng thâm sâu, là Pháp Môn thành tựu Trí Ấn chân thật của tất cả Như Lai. Nếu có các kẻ căn tính hèn kém, nghe Pháp đấy, sẽ có ngàn loại tướng phá hoại”
Các Như Lai nói: “Chúng ta, chư Phật đã cùng chung gia trì. Nay ông chỉ cần tùy ứng tuyên nói”

Lúc đó Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ an trụ trong Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Tối Thượng Diệu Nguyệt Mạn Noa La, tuyên nói Pháp Môn của Tam
Muội Nhất Thiết Như Lai Trí Chứng, Tam Muội Đại Minh

_ Hết thảy a tăng kỳ chư Phật
Chẳng phá Môn tương ứng chân thật
Hành Giả đời này được thân Phật
Tất cả chỗ làm đều quyết định

_ Hết thảy câu chi số chư Phật
Chẳng phá các Phật Trí tương ứng
Hành Giả đời này được Tất Địa
Được thành thân Kim Cương Tát Đỏa

_ Tổng nhiếp tất cả nhóm chúng sinh
Lượng như một hoa sen rộng lớn
Các Pháp Môn nhóm Tam Ma Địa
Tất cả đều hay được Tất Địa

_ Tổng nhiếp tất cả Pháp Tất Địa
Lượng như một hoa sen rộng lớn
Bậc Trí cần phải chân thật quán
Đều từ Ca Ma Diễm Quang sinh
Đây gọi là Pháp Môn Tự Tính Thanh Tịnh

_ Quán tưởng đầy khắp cõi hư không
Chư Phật hiện khắp mọi loại Thân
Chẳng phá tướng chân thật như vậy
Hành Giả đời này được Tất Địa

_ Tưởng kỹ Tâm mình, Pháp chân thật
Tất cả chỗ làm đều trong sạch
Chẳng phá Tam Muội, vốn không sinh
Khác đây, chẳng phải Hạnh tương ứng
_ Ta với tất cả loại chúng sinh

Tâm vốn trong sạch, lại sáng tỏ
Tuy mọi loại Tính, ắt không nhiễm
Tưởng kỹ nhóm Tâm, Môn chân thật

_ Hết thảy Thắng sự nghiệp của Phật
Mỗi mỗi y Pháp, chân thật tu
Tất cả Đại Minh thanh tịnh sinh
Khác đây mà tu, chẳng thành tựu

_ Thế nên Đại Minh rất tôn thắng
Hay thành Pháp bí mật tối thượng
Kim Cương Tát Đỏa thanh tịnh sinh
Khác đây mà tu, chẳng Đại Hỷ (niềm vui to lớn)

_ Thắng sự nghiệp ấy, nghĩa tự tại
Chỗ làm, chỗ hành đều bình đẳng
Bật Trí như vậy biết chân thật
Khác đây, tức gọi là ngu si

_ Hành Giả cần phải biết như thật
Đi, đứng cho đến ăn với uống
Chẳng phá Môn Tam Muội của Phật
Tức sẽ mau được Pháp Tất Địa

_ Hết thảy mây hương hoa cúng dường
Tất cả như Nghĩa mà tạo làm
Chín Một La Noa Môn sinh ra
Cúng dường tất cả nhóm Hiền Thánh

_ Thường trì Bản Bộ Bí Mật Minh
Liền được Pháp Kim Cương Tát Đỏa
Đây tức Nhất Thiết Phật Thế Tôn
Chân Thật Trí Chứng Tam Muội Môn
Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Trí

_ Hành Giả khéo trụ Tâm bền chắc
Y Pháp Nghi Mạn Noa La ấy
Như thường, chỗ dùng, việc đã làm
Tất cả tùy ứng, lìa nghi hoặc

_ Chỗ làm cần phải y Pháp này
Nếu khác, chỗ làm chẳng tương ứng
Tự thành tựu Pháp sâu rộng lớn
Y Trí Kim Cương ấy đã nói

_ Hoặc Ta hoặc người, các Pháp dụng
Cho đến hư không đã sinh ra
Hoặc nơi Chân Lý, chẳng tương ứng
Đối với Phật Pháp, chẳng thành tựu

_ Thế Gian: khổ, vui, tham, sân, si
Lìa Ngã Tướng cho nên bình đẳng
Biết rõ Tính Tham Sân Si trống rỗng
Chẳng lìa nhóm Tham, tự thanh tịnh

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA NHẤT THIẾT BÍ MẬT TAM MUỘI
_PHẦN THỨ CHÍN_

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nói Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Đại Trí Nhân Kim Cương Tát Đỏa Nhất Thiết Bí Mật Tam Muội

_ Người tu tập Du Già Thắng Hạnh
Chẳng nên lễ kính các Thanh Văn (Śrāvaka)
Chỉ nên lễ các Như Lai ấy
Tức được tương ứng Pháp thành tựu

_ Hành Giả nên ở ảnh tượng mình
Y Pháp, Định quán Lý chân thật
Nhóm Luân (bánh xe, chày Kim Cương, cây kiếm…) ở tim mình, đã làm
Tất cả tương ứng việc cúng dường

_ Nếu trong tất cả chúng sinh ấy
Người có vượt trái bí mật này
Tức đầu bị phá vỡ bảy phần
Rồi lại lùi mất Tâm Bồ Bồ Đề

_ Nếu ở Bí Mật Môn an trụ
Trì tụng chỗ dùng Minh bí mật
Kim Cương Tát Đỏa đã sinh ra
Nơi ảnh tượng mình, quán tưởng kỹ

_ Phật là A Xà Lê tối thượng
Tất cả tối thắng thường khéo giúp
Người biết rõ bí mật chân thật
A Xà Lê này không khác Phật

_ Quán tưởng chư Phật A Xà Lê
Từ Tâm Bồ Đề đã sinh ra
Ta tự ảnh tượng, quán tương ứng
Sự nghiệp chân thật đều hoàn thành

_ Các bậc Trì Minh nên biết rõ
Tam Muội chân thật mà sinh ra
Nhóm Tam Muội như vậy, tương ứng
Người vượt Tam Muội chẳng thành tựu

_ Lại nên quán tưởng ảnh tượng mình
Từ Kim Cương Thủ, bí mật sinh
Nhóm Đại Ấn thành tựu, tương ứng

_ Ước muốn, nên tu Pháp Tiên Hành
Hoặc Thời hoặc nhóm dùng, y Pháp
Mà Tam Muội này là tối thượng
Đây thường tạo làm, ắt tương ứng
Cho đến khéo được các Tất Địa

_ Ước muốn, nên tu Pháp Tiên Hành
Hoặc Thời hoặc nhóm dùng, y Pháp
Mà Tam Muội này là tối thượng
Ở tất cả chỗ, thường khéo giúp
Đây gọi là Pháp Môn Đại Bồ Đề Tâm

_ Từ ảnh tượng mình đã sinh ra
Nơi ảnh tượng mình, trụ một Tướng
Rồi lượng tim mình, rộng vô biên
Đủ tu Pháp Đại Minh Tiên Hành

_ Nên biết Đại Trí Tam Muội này
Tất cả chỗ làm lìa các lỗi
Chuyên chú làm Pháp ủng hộ ấy
Tất Địa đã cầu, khéo bền chắc

_ Y Pháp, tưởng kỹ các Như Lai
Định Tâm suy nghĩ tướng Tất Địa
Kim Cương Tát Đỏa Xuất Sinh Môn
Tâm mình tương ứng Pháp, thành tựu

_ Hành Giả thường y Pháp Nghi này
Một ngày ba Thời, tác quán tưởng
Nếu khác Pháp này, người trì tụng
Chỗ người ấy làm Phi Tất Địa (chẳng phải là Tất Địa)

_ Mỗi mỗi ảnh tượng không sai biệt
Ánh sáng rực trong nghiêm phẫn nộ
Tưởng từ tay báu (bảo thủ) mà sinh ra
Báu Kim Cương tối thượng rộng lớn
Y Pháp bình đẳng, tác quán tưởng
Cho đến được thấy tướng Tất Địa
Nếu khác điều này, tức ngu si
Đối với bí mật, chẳng thành tựu

_ Mão Diệu Bảo Đại Trí tối thượng
Mọi diệu trang nghiêm, khéo thanh tịnh
Trừ Môn Tất Địa tối thượng này
Không có Pháp khác làm thắng thượng

_ An trụ Kim Cương Thủ Đại Luân
Ở trong ba cõi, không nhiễm dính
Ta đã thành tựu Trí Kim Cương
Thường tuyên câu Thanh Tịnh Pháp Trí

_ Nhóm Pháp Cam Lộ Quân Noa Lợi
Y ấy gia trì mà an trụ
Hư không vô lượng không bờ mé
Ta từ trong Pháp hiền thiện, ra
Đây gọi là Pháp Môn Trì Kim Cương

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nói Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Đại Trí Đại Minh Thanh Tịnh Chân Thật Kim Cương
Gia Trì Nhất Thiết Như Lai Tam Muội

_ Lại nữa nay nói Tâm Kim Cương
Quán tưởng Kim Cương Tát Đỏa, sinh
Tâm ấy, như vậy quán tưởng xong
Liền hay vào Trí Kim Cương ấy

_ Tự Tính Kim Cương, nghĩa trong sạch
Nên khéo quán sát Ngữ Kim Cương
Quán tưởng Môn Đại Trí trong sạch
Đại Trí tùy Ngữ Nghiệp ấy chuyển

_ Thân Kim Cương bền chắc chẳng hoại
Kim Cương gia trì, Diệu Quang chiếu
Như thân Tự Tính chư Phật ấy
Như vậy y Pháp gia trì, trụ
Y Pháp như vậy được Bồ Đề (Bodhi)
Trong Kim Cương Giới (Vajra-dhātu) gia trì, trụ
Ở trong sáu thánh, y Pháp tu
Liền được Pháp thành tựu của Phật

_ Pháp Tham, không sinh cũng không nhiễm
Tất cả từ Kim Cương ấy sinh
Tu Nghi Quỹ chân thật như vậy
Tất cả Tất Địa đều viên mãn

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nói Nhất Thiết Như Lai Đại Trí A Xà Lê Tam Muội

_ Nên biết nhóm ba loại Trí, sinh
Các lời bất chính (bất chính ngữ), chẳng như nghĩa
Y Pháp Ngữ chính, như Lý hành
Được thành tựu Phật A Xà Lê

_ Cần phải tưởng nóm chư Phật ấy
Giáp vòng đầy khắp cõi hư không
Tưởng từ Đại Minh đã sinh ra
Tam Ma Hứ Đa (Samāhita: Đẳng dẫn, Thắng Định), Tâm yêu thích

_ Hết thảy Pháp yêu thích, tương ứng
Phật A Xà Lê, thường quán tưởng
Vi Diệu Tối Thượng Mạn Noa La
Bản Bộ Đại Minh, thành Tâm niệm

_ Ảnh tượng đầy khắp cõi hư không
Nơi tim, quán tưởng hiện thân Phật
Đây, như vậy nói như Lý hành
An trụ Trí chân thật của Phật

_ Lại tưởng Diệu Nguyệt Mạn Noa La
Từ tướng ảnh tượng mà hiện ra
Y Pháp trì niệm Bản Bộ Minh
Năm chỗ tương ứng mà quán tưởng

_ Trụ Tâm Bồ Đề, y Pháp tưởng
Các phần viên mãn đều yêu thích
Vào trong Pháp Mạn Noa La ấy
Tim mình, Đại Minh nên trì niệm

_ Hết thảy mão Diệu Bảo tối thượng
Tưởng làm việc cúng dường rộng lớn
Phật A Xà Lê Đại Lạc Môn
Chân thật tương ứng mà cúng dường

_ Y Pháp trì tụng Bản Tôn Minh
Xa lìa tất cả việc đáng sợ
Pháp này, nếu sát na tương ứng
Ở trong đời này, được thành Phật
Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Bình Đẳng Lợi

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
NHẤT THIẾT TAM MUỘI THÀNH TỰU THIỀN ĐỊNH MẠN NOA LA
_PHẦN THỨ MƯỜI_

Bấy giờ tất cả Như Lai đã đến từ mười phương lại từ Thân Ngữ Tâm Trí trang nghiêm của tất cả Như Lai tuôn ra các đám mây cúng dường, cúng dường Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ. Như vậy cúng dường xong, đều nói lời này: “Đại Sĩ ! Nguyện hãy nói Nhất Thiết Tam Muội Trí Thành Tựu Thiền Định Chân Thật Tối Thượng Mạn Noa La”.

Khi ấy Bồ Tát Kim Cương Thủ nhận sự khuyến thỉnh của tất cả Như Lai xong, liền nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Như Lai Bình Đẳng Kim Cương Gia Trì. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, tuyên nói Nhất Thiết Tam Muội Trí Thành Tựu Thiền Định Chân Thật Tối Thượng Đại Mạn Noa La

_ Nay nói Tam Muội Trí Thành Tựu
Tối Thượng Quảng Đại Mạn Noa La
Kim Cương Đại Trí đã sinh ra
Chư Phật Bồ Đề, như Lý nói

_ Định Tâm quán tưởng trong biển sữa
Hoa sen vi diệu thanh tịnh, hiện
Mọi loại Anh Lạc trang nghiêm khắp
Chuyên chú cột niệm mà quán tưởng.

_ Mạn Noa La mười sáu khuỷu tay
Như Phật A Xà Lê Pháp, trụ
Tướng ấy, bốn phương với bốn góc
Bốn cửa, y Pháp tưởng an bày

_ Giữa tưởng Nguyệt Luân Mạn Noa La
Lại có cây Diêm Phù hiện ra
Y Pháp, ở bốn góc bên ngoài
Tưởng bày chày Kim Cương Ngũ Cổ

_ Rồi chày Kim Cương Ngũ Cổ ấy
Tưởng ở năm chỗ, làm gia trì
Lại nên ở trong vành trăng ấy
Y Pháp tưởng bày vị trí Phật

_ Phương Đông như Bản Bộ Nghi ấy
An bày nhóm A Súc Như Lai (Akṣobhya-tathāgata)
Phương Nam cũng như Bản Bộ Nghi
An bày nhóm Bảo Sinh Như Lai (Ratna-saṃbhava-tathāgata)
Phương Tây: nhóm Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus-buddha)
Phương Bắc: nhóm Bất Không Thành Tựu (Amogha-siddhi)
Tùy phương: sắc tướng y Pháp Nghi
Trụ Tâm chân thật mà quán tưởng
Phương giữa: Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana-buddha)
Quán tưởng sinh ra các Pháp Nghi
Trong Mạn Noa La, các Pháp dụng
Y Pháp thứ tự nên quán tưởng

_ Lại nữa, bốn góc bên trong ấy
Tưởng bày nhóm Bồ Tát Phật Nhãn (Buddha-locana)
Cam Lộ Quân Noa Lợi Minh Vương (Amṛta-kuṇḍli-vidya-rāja)
Với các Minh Vương (Vidya-rāja), tưởng bốn cửa

_ Nhóm sắc tướng Hiền Thánh như vậy
Quán tưởng, mỗi mỗi y Pháp Nghi
Phương vị thứ tự tưởng vòng tròn
Đều y Pháp Kim Cương Tát Đỏa
Nên biết từ năm ánh sáng, tuôn
Năm Pháp như ý mà đầy đủ
Môn Phật A Xà Lê Tam Muội
Chỗ làm đều y Pháp Tam Muội

_ Lại nên tưởng cõi hư không ấy
Đầy khắp tất cả Phật Thế Tôn
Dùng Pháp bí mật, cúng dường khắp
Quán tưởng bí mật, y Pháp nói

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
ĐẠI THIỀN ĐỊNH
_PHẦN THỨ MƯỜI MỘT_

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nói Bất Không Tam Muội Đại Thiền Định Mạn Noa La.

_ Tất cả chỗ làm, y đây nói
Phật A Xà Lê Đại Trí Môn
Nhật Luân Mạn Noa La tương ứng
Tất cả y Pháp mà quán tưởng

_ Phương Đông: tất cả Pháp tối thượng
An tưởng Pháp Kim Cương Tát Đỏa

_ Phương Nam: Cứu Cánh Thắng Đại Minh
An tưởng Pháp Kim Cương Tát Đỏa

_ Phương Tây: Tối Thượng Chính Giác Trí
An tưởng Pháp Phật A Xà Lê

_ Phương Bắc: các Tán Đát La Sa
An tưởng Pháp Kim Cương Tát Đỏa

_ Phương giữa: ba cõi rộng bình đẳng
An tưởng ảnh tượng Đại Kim Cương

_ Các phương, tưởng khắp màu trắng xong
Phương giữa, lại tưởng ở màu đen
Quán tưởng Du Thủy Đa diệu tướng
Như việc Kim Cương Pháp đã làm
Đại Tự Tại Kim Cương Tát Đỏa
Quán tưởng hết thảy các sắc tướng
Màu vàng như ứng y Pháp Nghi
Thành Tâm quán tưởng ảnh tượng Phật

_ Tất cả như vậy, y Pháp Nghi
Quán tưởng tướng Phẫn Nộ Minh Vương (Krodha-vidya-rāja)
Bản Bộ Đại Minh với năm Pháp
Dùng khắp Đại Minh, làm cúng dường
Cho đến đầy khắp ở hư không
Tưởng hiện tướng Kim Cương Tát Đỏa
Dùng các Đại Minh cúng dường xong
Lại dùng Pháp bí mật, cúng dường

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Sinh Kim Cương Gia Trí. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, lại nói Diệu Lạc Pháp Như Lai Mạn Noa La

_ Diệu Pháp Mạn Noa La tương ứng
Tất cả y Pháp mà quán tưởng
An trụ Thiền Định tương ứng Tâm
Tưởng kỹ chư Phật đều Vô Ngã (Anātman, hay Nir-ātman: không có cái Ta)

_ Phương Đông: trì ánh sáng Diệu Pháp (Saddharma)
Phương Nam: Pháp Đại Trí (Mahā-jñāna-dharma) rộng lớn
Phương Tây: Diệu Pháp Đại Tự Tại
Phương Bắc: sinh tiếng PhápThắng Thượng
Các phương, tưởng khắp màu trắng xong
Lại ở phương giữa, tưởng màu đỏ

_ Trong Bản Bộ Pháp: Pháp Tự Tại (Dharmeśvara)
Thành Tâm, bốn góc mà quán tưởng
Nhóm Mã Đầu Phẫn Nộ Minh Vương (Hayagrīva-krodha-vidya-rāja)
Y Pháp an tưởng ở bốn cửa

_ Năm Pháp, tất cả tưởng đầy đủ
Pháp cúng dường bí mật, tương ứng
Chính giữa tưởng hiện sen màu nhiệm
Giáp vòng lại tưởng Pháp Diệu Lạc
Đầy cõi hư không, hiện châu báu
Tưởng biến từ Pháp, Môn bí mật
Bí mật cúng dường ba tương ứng
Pháp A Xà Lê như Nghi Quỹ.

Lúc đó Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Kim Cương Sinh Kiên Cố Gia Trì. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, lại nói Nhất Thiết Nhiễm Pháp Thanh Tịnh Đại Thiền Định Mạn Noa La.

_ Ca Ma Mạn Noa La tương ứng
Tất cả y Pháp mà quán tưởng
Phương Đông: Đế Thích (Indra) ánh sáng lớn
Quán tưởng mọi loại màu tịnh tiệu
Phương Nam: Khai Hoa Đại Tự Tại
Tưởng kỹ Tự Tính tức Vô Tính (Không có Tính)
Phương Tây: Đại Pháp Trí Thanh Tịnh
Thành Tâm tưởng nơi tướng vắng lặng
Phương Bắc: Tối Thắng lại tối thượng
Quán tưởng thanh tịnh, y Nghi Quỹ
Trung ương: Lửa Ca Ma tương ứng
Y Pháp quán tưởng từ ảnh tượng

_ Ca Ma Tự Tại Bản Bộ Nghi
Chân thật quán tưởng Tâm Vô Ngã
Hết thảy Liên Hoa Thủ (Padma-pāṇi) tối thượng
Y Pháp, tưởng an ở bốn góc

_ Tưởng năm Pháp ấy đều đầy đủ
Như chỗ đã ứng, làm cúng dường
Kim Cương Tát Đỏa đã sinh ra
Giáp vòng y Nghi mà quán tưởng

_ Ca Ma Bí Mật Pháp tương ứng
Sinh ra các cúng dường tối thượng
Ca Ma A Xà Lê làm việc
Nhiếp thọ nhóm cúng dường bí mật

_ Phật A Xà Lê thường tạo làm
Hiền Thánh Tôn (trong) Mạn Noa La ấy
Kim Cương A Xà Lê tưởng xong
Chẳng lại riêng nói Mạn Noa La.

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Như Lai Tâm Đỉnh Gia Trì Tam Muội Kim Cương. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, lại nói Kim Cương Tát Đỏa Tâm Đỉnh Đại Thiền Định Mạn Noa La.

_ Định Tâm quán tưởng biển sữa lớn
Trong có hoa sen lớn trong sạch
Trong hoa có núi báu thủy tinh
Mọi loại trang nghiêm rất thù diệu

_ Trên đỉnh hiện Pháp Mạn Noa La
Y Pháp, thành Tâm mà quán tưởng
Bốn phương, bốn góc với bốn cửa
Thứ tự y Pháp, tưởng đầy đủ

_ Chính giữa: Đại Minh Phi (Mahā-vidyā-rājñī) sinh ra
Y Pháp quán tưởng tướng Chuyển Luân
Phương Đông: thành Tâm nên quán tưởng
Y Nghi Tỳ Lô Giá Na Phật
Phương Nam: Tâm bền chắc quán tưởng
Y Nghi Vô Lượng Thọ Phật ấy
Phương Tây: y Pháp, cũng như ứng
Quán tưởng Quang Tụ Vương Phật Đỉnh
Phương Bắc: như Lý mà tưởng kỹ
Tối thượng sinh ra Pháp như vậy
Tưởng từ ảnh tượng Pháp, sinh ra
Sắc tướng Du Thủy Đa thù diệu

_ Tưởng Pháp Thiện Thí Thành Tựu ấy
Tất cả đồng một tướng Kim Cương
Hết thảy nhóm Phật Nhãn Bồ Tát
Bốn góc an tưởng y Pháp Nghi
Vô Năng Thắng Phẫn Nộ Minh Vương
Bốn cữa, mỗi đều tưởng an bày
Quán tưởng Kim Cương Tát Đỏa Tôn
Tất cả tương ứng Thành Tựu ấy
Năm Pháp, tất cả đều đầy đủ
Đấy tức Trí Tướng nên cúng dường
Từ Pháp bí mật mình, sinh ra
Đã sinh nhóm cúng dường không khác
Như vậy đầy khắp cõi hư không
Tưởng hiện tất cả tướng Đỉnh Luân

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Dục Giới Bình Đẳng Quy Mệnh Kim Cương Gia Trì Xuất Sinh. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, nói Nhất Thiết Bộ Bình Đẳng Sư Tử Biến Hóa Đại Thiền Định Mạn Noa La.

_ Trước tưởng biển sữa lớn trong sạch
Tiếp lại biến hiện mọi màu sắc
Ở trong mọi màu, có núi lớn
Bốn báu trang nghiêm rất vi diệu
Đỉnh núi, lại tưởng Mạn Noa La
Bốn góc, bốn phương với bốn cửa
Giáp vòng hiện hoa Ưu Bát La
Thanh tịnh trang nghiêm mà quán tưởng

_ Trong Mạn Noa La tưởng vành trăng
Trong trăng lại có mọi tòa báu
Phật A Xà Lê ngồi trên ấy
Vào nơi tương ứng Môn Thiền Định

_ Trong Nhật Luân Mạn Noa La ấy
Minh Phi sinh ra nhóm Hiền Thánh
Y Pháp, thành Tâm nên quán tưởng
Đều ở bốn góc mà an bày
Nhóm Cam Lộ Quân Noa Lợi ấy
Phẫn Nộ Minh Vương rực lửa sáng
Dùng tướng phẫn nộ làm trang nghiêm
Y Pháp giáp vòng, tưởng an bày

_ Nguyệt Luân Mạn Noa La: Minh Phi
Năm chỗ tương ứng mà sinh ra
Kim Cương Kiệt Nột Nga (Vajra-khaḍga: cây kiếm Kim Cương) trang nghiêm
Ánh sáng Diễm Man Bộ chiếu sáng

_ Liên Hoa Diệu Lạc Chủ thanh tịnh
Vòng ánh sáng rực rỡ màu trắng
Tối thượng thanh tịnh, rất vi diệu
Mão báu trang nhiêm, tưởng đầy khắp

_ Kim Cương Tát Đỏa đã sinh ra
Tướng Phật A Xà Lê tối thắng
Mọi báu màu nhiệm đã trang nghiêm
Y Pháp, thành Tâm mà quán tưởng

_ Kim Cương Tát Đỏa đã sinh ra
Vòng lửa báu (bảo diễm man) tỏa ánh sáng lớn
Trong quang (ánh sáng) hiện hoa Ưu BátLa
Y Pháp nên ở phương Đông, tưởng

_ Đừng khởi Tâm khác mà quán tưởng
Từ Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) đã sinh ra
Sen hồng (Bát nột ma hoa) tỏa ánh sáng bình đẳng
Y Pháp nên ở phương Nam, tưởng

_ Ca Ma Kim Cương (Karma-vajra) đã sinh ra
Dù lọng tỏa ánh sáng màu đỏ
Ánh lửa (Diễm quang) vòng khắp nêu trang nghiêm
Y Pháp nên ở phương Tây, tưởng
Ánh sáng Trí vàng ròng rộng lớn
Y Pháp nên ở phương Bắc, tưởng

_ Bản Bộ Minh Phi Tự Tại Chủ
Bốn góc như ứng, nên quán tưởng
Chỗ làm nên tưởng tướng bí mật
Mọi báu màu nhiệm nêu trang nghiêm
Pháp Ái Lạc Thích Duyệt tương ứng
Quán tưởng như ứng, sinh Thiện Lạc

_ Vô Năng Thắng (Aparājita) ấy, A Xà Lê
Y Pháp quán tưởng ở bốn cửa
Như bí mật làm Kim Cương Bộ
Tưởng từ cửa đấy, vượt ba cõi

_ Hết thảy tất cả tướng ảnh tượng
Đều tưởng Kim Cương Tát Đỏa, sinh
Nơi Phật A Xà Lê thường hành
Năm Pháp đầy đủ đều trong sạch
Y Pháp, phụng sự thường dùng làm
Pháp này, đấy tức sinh Đại Hỷ (niềm vui lớn)

_ Lại tưởng từ bí mật sinh ra
Thường làm việc cúng dường tối thượng
Ảnh tượng đầy khắp cõi hư không
Quán tưởng như ứng, làm cúng dường
Hết thảy Kiếp Thụ (Kalpataru: cây Như Ý) đại trân bảo
Với báu Như Ý ấy thanh tịnh
Y Pháp các Bộ mà phân biệt
Như ứng, quán tưởng sắc tướng ấy

_ Mỗi ảnh tượng ấy như đã nói
Y Pháp được nhận nơi Quán Đỉnh
Tướng ấy, nếu đang y Pháp Nghi
Quán tưởng Hiền Bình như tối thượng
Nhóm ảnh tượng Phật đồng một tướng
Thành Tâm, tưởng làm các cúng dường

_ Hành Giả nếu như Lý làm Pháp
Đấy tức trụ ở tướng tương ứng
Người đấy đời này được thành Phật
Đã nói, quyết định không nghi ngờ
Bản Bộ Đại Minh Phẫn Nộ Vương
Như ứng Pháp Thiện Thí Thành Tựu
Hành Nhân liền ở khoảng sát na
Tất Địa tối thượng được viên mãn

_ Các Môn Tam Muội, Hạnh bí mật
Phật A Xà Lê Pháp Tính Môn
Đã nói chân thật, lại nhất tâm
Tùy Bộ như vậy sinh ra tướng

PHẬT NÓI KINH VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ BA (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6