THÍ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH AN LẠC ĐÀ LA NI
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖠𑖯𑖨𑖜𑖱 𑖠𑖯𑖨𑖜𑖱 𑖄𑖝𑖿𑖝𑖯𑖨𑖜𑖰 𑖭𑖽𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖬𑖿𑖙𑖰𑖝𑖯 𑖪𑖰𑖕𑖧-𑖪𑖨𑖿𑖜 𑖭𑖝𑖿𑖧-𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖕𑖿𑖗𑖯 𑖭𑖮𑖯-𑖕𑖿𑖗𑖯𑖡-𑖪𑖝𑖰 𑖄𑖝𑖿𑖢𑖯𑖟𑖡𑖰 𑖪𑖰𑖡𑖯𑖫𑖡𑖰 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖸𑖓𑖡𑖰 𑖀𑖥𑖰𑖪𑖿𑖧𑖯𑖮𑖯𑖨 𑖫𑖲𑖥𑖯𑖪𑖝𑖰 𑖀𑖕𑖱𑖦𑖝𑖯𑖦𑖮𑖰 𑖎𑖲𑖦𑖿𑖤𑖯𑖩-𑖡𑖰𑖪𑖯𑖮𑖯, 𑖮𑖨 𑖎𑖿𑖩𑖸𑖫𑖯𑖡𑖿, 𑖠𑖲𑖡𑖲 𑖢𑖯𑖢𑖽 𑖫𑖺𑖠𑖧- 𑖦𑖯𑖨𑖿𑖐𑖯𑖡𑖿, 𑖡𑖰𑖨𑖱𑖮𑖎-𑖠𑖨𑖿𑖦𑖝𑖯, 𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖩𑖺𑖎, 𑖪𑖰𑖝𑖰𑖦𑖰𑖨𑖯-𑖨𑖕𑖭, 𑖟𑖲𑖾𑖏-𑖫𑖦𑖡_ 𑖭𑖨𑖿𑖪-𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖡-𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖙𑖰𑖝𑖸, 𑖭𑖮𑖯- 𑖢𑖿𑖨𑖕𑖿𑖗𑖯, 𑖕𑖿𑖗𑖯𑖥𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

TADYATHĀ: DHĀRAṆĪ DHĀRAṆĪ UTTĀRAṆI SAṂPRATIṢṬHITĀ VIJAYA-VARṆA SATYA-PRATIJÑĀ SAHĀ-JÑĀNA-VATI UTPĀDANI VINĀŚANI ABHIṢECANI ABHIVYĀHĀRA ŚUBHĀVATI AJĪMATĀMAHI KUMBĀLA-NIVĀHĀ, HARA KLEŚĀN, DHUNU PĀPAṂ ŚODHAYA- MĀRGĀN, NIRĪHAKA-DHARMATĀ, ŚUDDHĀLOKA, VITIMIRĀ-RAJASA, DUḤKHA-ŚAMANA_ SARVA-BUDDHA AVALOKANA-ADHIṢṬHITE, SAHĀ- PRAJÑĀ, JÑĀBHE SVĀHĀ

_Kinh Đại Vân Luân_ Thỉnh Vũ, quyền Thượng ghi nhận là:

Lại nữa Long Vương! Có Đà La Ni tên là Thí nhất thiết chúng sanh an lạc. Long Vương các ông thường nên đọc tụng, nhớ niệm, thọ trì sẽ hay diệt hết thảy khổ não của loài Rồng, ban cho an lạc. Các vị Rồng ấy đã được an lạc rồi, ở cõi Diêm Phù Đề hay y theo Thời, tuôn rót mưa ngọt, khiến cho hết thảy cây cối, vườn, rừng, thuốc, cỏ, lúa má thảy đều sanh ra tư vị

Này Đại Long Vương! Chú này gọi là câu Thí Nhất Thiết Lạc Đà La Ni, chư Phật cũng trì, các ông thường nên thọ trì đọc tụng, thành tựu việc tốt, được vào Pháp Môn, được an ổn vui sướng.

_Chữ NA (𑖡) là chữ chủng tử của loài  Rồng

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là:

Tadyathā: Như vậy, liền nói Chú là

Dhāraṇī dhāraṇī: Tổng trì, tổng trì

uttāraṇi saṃpratiṣṭhitā: Tế độ tối hậu

vijaya-varṇa: Hình trạng tối thắng

satya-pratijñā: Trí Tuệ chân thật

sahā-jñāna-vati: Đầy đủ Trí Tuệ của cõi Sa  Bà

utpādani: Sinh ra vināśani: Đoạn hoại

abhiṣecani: Quán đỉnh

abhivyāhāra: Biện giải, giải thích, khen  ngợi

śubhāvati ajīmatāmahi: Sự vĩ đại của Tính chính trực mỹ  lệ

kumbāla-nivāhā: Dẫn khởi bao trùm

hara  kleśān: Tiêu trừ phiền não

dhunu  pāpaṃ  śodhaya-mārgān: Đường lối làm sạch mọi tội lỗi ồn  ào

nirīhaka-dharmatā: Tính của Pháp không có phân biệt

śuddhāloka vitimirā-rajasa: Ở sự sáng tỏ của Thế Giới trong sạch

duḥkha-śamana: Dứt trừ khổ não

sarva-buddha- avalokana-adhiṣṭhite: Tất cả chư Phật quán chiếu gia  trì

sahā-prajñā:Trí Tuệ của cõi Sa Bà

jñābhe: Đạt được Trí

svāhā: Quyết định thành tựu