BẠCH Y QUÁN TỰ TẠI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖾 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖡𑖯𑖽 _𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝-𑖪𑖰𑖬𑖧-𑖭𑖽𑖥𑖪𑖸 𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖦𑖯𑖩𑖰𑖡𑖰 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖸𑖧 𑖭𑖿𑖣𑖨
𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖯𑖧 𑖭𑖿𑖣𑖨
𑖌𑖼_ 𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠-𑖢𑖿𑖨𑖦𑖲𑖟𑖰𑖝 𑖭𑖿𑖣𑖨
𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖄𑖢𑖸𑖎𑖿𑖬 𑖭𑖿𑖣𑖨

NAMAḤ SAMANTA BUDDHĀNĀṂ _TATHĀGATA-VIṢAYA-SAṂBHAVE PADMA-MĀLINI SVĀHĀ
OṂ_ MAHĀ-MAITREYA SPHARA
OṂ_ MAHĀ-KĀRUṆĀYA SPHARA
OṂ_ ŚUDDHA-PRAMUDITA SPHARA
OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA SPHARA

1_Bạch Y Quán Tự Tại có tên Phạn Pāṇḍara-vasinī, dịch âm là Bán Nõa La Phộc Tất Ninh, dịch nghĩa là Bạch Xứ, Bạch Trú Xứ.

Đại Nhật Kinh Sớ”, quyển 5 ghi chép rằng: “Bán Nõa La Phộc Tất Ninh đặt ở bên phải Đa La (Tārā), dịch là Bạch Xứ. Tôn này thường ở trong Hoa Sen trắng, cho nên dùng làm tên”.

Đại Nhật Kinh Sớ”, quyển 10 lại nói: “Bạch tức là Tâm của Bồ Đề, Trụ cũng là Tâm Bồ Đề, tức là Bạch Trụ Xứ vậy. Tâm Bồ Đề này sinh ra từ cảnh giới Phật, thường trụ này hay sinh ra Chư Phật. Đó là Quán Âm Mẫu, tức là Liên Hoa Bộ Chủ vậy”.

Do đây có thể biết, Tôn này thường ở trong Hoa Sen trắng, cho nên gọi là Bạch Xứ hoặc Bạch Trụ Xứ Bồ Tát.

Lại nữa, do Tôn này trụ ở tâm Bồ Đề trắng tịnh nên xưng là Đại Bạch Y Quán Âm, Bạch Xứ Tôn Bồ Tát, Bạch xứ Quán Âm, Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Tôn này biểu thị cho BỘ MẪU của Liên Hoa Bộ (Padma Kulāya) hay sinh ra các Tôn thuộc Liên Hoa Bộ.

Chân Ngôn là:
𑖡𑖦𑖾 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖡𑖯𑖽 _𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝-𑖪𑖰𑖬𑖧-𑖭𑖽𑖥𑖪𑖸 𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖦𑖯𑖩𑖰𑖡𑖰 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMAḤ SAMANTA BUDDHĀNĀṂ _TATHĀGATA-VIṢAYA-SAṂBHAVE PADMA-MĀLINI SVĀHĀ

Từ xưa đến nay dùng Bạch Y Quán Âm làm Bản Tôn để tu Pháp cầu thỉnh được Tức Tai, Diên Mệnh… thì gọi là Bạch Y Quán Âm Pháp hoặc Bạch Xứ Tôn Pháp

2_Đại Từ Tam Ma Địa Chân Ngôn là:
𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖸𑖧 𑖭𑖿𑖣𑖨
OṂ_ MAHĀ-MAITREYA SPHARA

3_ Đại Bi Tam Ma Địa Chân Ngôn là :
𑖌𑖼 – 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖧 𑖭𑖿𑖣𑖨
OṂ – MAHĀ-KĀRUṆAYA SPHARA

4_ Đại Hỷ Tam Ma Địa Chân Ngôn là :
𑖌𑖼 –𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖢𑖿𑖨𑖦𑖺𑖟 𑖭𑖿𑖣𑖨
OṂ –ŚUDDHA PRAMODA SPHARA

5_ Đại Xả Tam Ma Địa Chân Ngôn là:
𑖌𑖼 – 𑖦𑖮𑖯-𑖄𑖢𑖸𑖎𑖿𑖬 𑖭𑖿𑖣𑖨𑗂
OṂ – MAHĀ-UPEKṢA SPHARA.

Người Du Già do tu tập bốn Vô Lượng Tâm Định, tụng bốn Vô Lượng Tâm Chân Ngôn nên ở đời vị lai, hết thảy mọi loại chướng nạn, Ma Nghiệp của Người Trời đều được trừ diệt. Trong thân gom chứa vô lượng nhóm Phước, Tâm được điều nhu, kham nhậm tự tại.

_Ý nghĩa của Chú Luân này là:

NAMAḤ SAMANTA BUDDHĀNĀṂ (Quy mệnh khắp cả chư Phật)

TATHĀGATA-VIṢAYA-SAṂBHAVE PADMA-MĀLINI [vòng hoa sen (biểu thị cho Phước Trí thanh tịnh) sinh ra cảnh giới của Như Lai] SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

OṂ_ MAHĀ-MAITREYA SPHARA (Hỡi Đại Từ hãy vòng khắp mọi nơi)

OṂ_ MAHĀ-KĀRUṆĀYA SPHARA(Hỡi Đại Bi hãy vòng khắp mọi nơi)

OṂ_ ŚUDDHA-PRAMUDITA SPHARA (Hỡi sự vui vẻ thanh tịnh hãy vòng khắp mọi nơi)

OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA SPHARA (Hỡi Đại Xả hãy vòng khắp mọi nơi)

07/09/2015