PHẬT NÓI KINH VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG
TỐI THƯỢNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ SÁU

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
NHẤT THIẾT NHƯ LAI ĐẠI MINH NHƯ Ý BẢO
_PHẦN THỨ MƯỜI CHÍN_

Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Biến Chiếu Như Lai lại nói Hạnh thành tựu của tất cả việc

_ Tất cả câu Đại Minh bí mật
Hay cho tất cả chúng sinh vui
Đấng Chấp Kim Cương Vương Trì Minh
Tất cả Tối Thượng Tôn tự tại

_ Pháp không khuyết giảm đã sinh ra
Chỗ nói cũng lìa các lỗi lầm
Tất cả Chấp Kim Cương Vương ấy
Tất cả Tối Thượng Tôn tự tại
_ Dùng Tâm Bồ Đề làm Tự Thể
Khởi đầu khen nợi Hạnh bí mật
Nếu người vượt Tam Muội bí mật
Đầu bị phá vỡ thành bảy phần

_ Hết thảy Pháp Tham vốn vô biên
Hay cho tất cả lợi lạc lớn
Chấp Kim Cương Đại Pháp Vương ấy
Tất cả Tối Thượng Tôn tự tại

_ Hết thảy Pháp Sân vốn vô biên
Kim Cương Đại Trí đã tuyên nói
Chấp Kim Cương Đại Pháp Vương ấy
Tất cả Tối Thượng Tôn tự tại

_ Hết thảy Pháp Si vốn vô biên
Từ Nhất Thiết Trí đã tuyên nói
Tịch Tĩnh Đại Pháp Vương tối thượng
Biến Chiếu Như Lai Thanh Tịnh Tạng

_ Pháp khổ, Pháp vui vốn vô biên
Trong đấy, bình đẳng không phân biệt
Tịch Tĩnh Trì Minh Vương như vậy
Biến Chiếu Như Lai Thanh Tịnh Tạng

_ Các Pháp xưa nay không có bờ
Cho đến hết đời, gần gũi học
Chấp Kim Cương Tối Thượng Vương ấy
Tuyên nói tất cả Pháp tối thượng

_ Các cõi chúng sinh cũng vô biên
Giả sử hết đời, chẳng thể nói
Chấp Kim Cương Tối Thượng Vương ấy
Tất cả Tối Thượng Tôn tự tại

_ Nơi tất cả việc, nếu chán lìa
Cho đết hết đời phá chỗ làm
Trì Diệu Pháp Tối Thượng Vương ấy
Tất cả Tối Thượng Tôn tự tại

Khi ấy tất cả Như Lai đã đến từ mười phương, nghe Đức Đại Biến Chiếu Như Lai tuyên nói Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Trí Luân Pháp Tính Văn Tự Chân Thật của nhóm như vậy xong, thảy đều vui vẻ, sinh Tâm hiếm có. Liền vì Kim Cương Thủ Bồ Tát nói: “Thật hiếm có! Này Thiện Nam Tử! Các Pháp Môn này tên là Nhất Thiết Trí Trí Chủ. Nếu có người chẳng biết Pháp này thì đối với Pháp Môn khác, có dấy lên sự hiểu biết chăng?”

Lúc đó Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ an trụ tại trái tim của Đại Biến Chiếu Như Lai xong, bạch với các Như Lai rằng: “Nay con vui muốn tuyên nói Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Đại Minh Như Ý Bảo Tam Ma Địa”

Các Như Lai nói: “Bí Mật Chủ khắp vì thương xót, lợi lạc tất cả, nên khéo tuyên nói”

Thời Kim Cương Thủ Đại Bí Mật Chủ an trụ tại năm chỗ gia trì của tất cả Như Lai xong, liền nói Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Đại Minh Như Ý Bảo Tam Ma Địa

_ Hết thảy gia trì nhóm Đại Minh
Nên tưởng Tính chân thật các Pháp
Tối thượng y Bản Pháp Nghi ấy
Bốn Tướng như ứng, nên quán tưởng

_ Hành Giả trước nên ở thân mình
Từ tướng ảnh tượng như ứng, tưởng
Rồng lớn đầy khắp, y Pháp Nghi
Từ nghĩa Tự Tâm đã sinh khởi

_ Thanh Tịnh Diệu Nguyệt Mạn Noa La
Ánh trăng thủy tinh, tưởng vòng khắp
Y Pháp đã làm, được thành tựu
Ở trong đời này được thành Phật

_ Lại ở Nhật Luân Mạn Noa La
Như ứng, quán tưởng bốn loại màu
Bản Tôn Đại Minh tưởng trong ấy
Hiện tướng chữ Án (Oṃ) làm màu vàng

_ Bản Bộ: năm loại ánh sáng hiện
Tưởng từ Ngã Pháp đã sinh ra
Chữ Hồng (Hūṃ) ứng hiện trong ánh sáng
Quán tưởng tự ảnh tượng trong sạch

_ Tưởng tự ảnh tượng, tương ứng tuôn
Diêm Phù Đàn Kim Quang vòng khắp
Các tướng tốt đẹp đều tròn vẹn
Quán tưởng tối thượng trong Ý thích

_ Lại tưởng từ ảnh tượng Phật ấy
Hiện ra năm ánh sáng trong sạch
Ánh sáng ảnh tượng Biến Chiếu Phật
Rộng lớn đầy khắp cõi hư không

_ Y Pháp, Định Tâm quán tưởng xong
Lại ở Tâm mình mà an tưởng
Sinh ra Diệu Sắc không thể sánh
Đủ tướng trong sạch của mặt trăng

_ Tướng ảnh tượng Biến Chiếu Như Lai
Tưởng hiện mọi ánh sáng tịnh diệu
Vắng lặng vô thượng, từ Bảo Kế (búi tóc báu)
Đội mão năm Phật, tướng trang nghiêm
Quán tưởng nhập vào Mạn Noa La
Bản Bộ Đại Minh, thành Tâm, tưởng

_ Lại tưởng ảnh tượng Bản Tôn Phật
Với tướng Kim Cương Tát Đỏa ấy
Phật Đỉnh Đại Minh Bí Mật Pháp
Với các Đại Minh nhóm Minh Vương
Tất cả Pháp Bản Bộ Pháp tương tứng
Sinh ra trì niệm, y Nghi Pháp

Đây gọi là Tam Kim Cương Tương Ứng Đại Biến Chiếu Như Lai Tam Ma Địa

Lại nữa Đức Thế Tôn Đại Biến Chiếu Như Lai tuyên nói Pháp Môn Tam Kim Cương Trì Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa

_ Trước tưởng Tâm Nguyệt Mạn Noa La
Hiện ra tướng văn tự Đại Minh
Chữ Án (Oṃ) tưởng tức Biến Chiếu Tôn
Mọi loại ánh sáng đều vòng khắp

_ Chữ Hồng (Hūṃ), tướng Kim Cương Tát Đỏa
Vòng lửa, mọi loại tướng trang nghiêm
Đỉnh đội mão Biến Chiếu Như Lai
Tay cầm chày Kim Cương Bản Bộ

_ Lại tưởng ánh sáng xanh da trời (đế thanh)
Giáp vòng rộng lớn mà chiếu sáng
Tất cả chỗ làm, y Pháp Nghi
Như ứng, quán Tướng cầu thành tựu

_ Lại nữa, Kim Cương Thủ Bồ Tát tuyên nói Pháp Môn Vô Lượng Thọ Như Lai Viên Mãn Nhất Thiết Nguyện Tam Ma Địa

_ Trước nên tưởng Tâm Mạn Noa La
Hiện ra tướng văn tự Đại Minh
Chính giữa nên quán tưởng chữ Đang (Tāṃ)
Tức là Bản Tôn Vô Lượng Thọ
Tay cầm sen màu nhiệm tám cánh
Hiện ra Liên Hoa Diệu Lạc Quang
Trái phải Bản Bộ từ ảnh tượng
Cần phải quán tưởng Kim Cương Ái
Tất cả chỗ làm, y Pháp Nghi
Như ứng, quán tưởng cầu thành tựu

Lại nữa, Kim Cương Thủ Bồ Tát tuyên nói Pháp Môn Ca Ma Diệm Tam Ma Địa

_ Như trước đã nói Mạn Noa La
Tất cả chỗ làm, y Pháp Nghi
Ở trong quán tưởng tướng chữ Sa (Sa)
Tức là ảnh tượng Ca Ma Diễm
Quán tưởng tay cầm cây Tam Xoa
Hiện ra Diêm Phù Đàn Kim Quang

_ Giáp vòng tưởng chữ Hạ (祌:Ha) tương ứng
Tâm Mạn Noa La đều an bày
Ảnh Tượng Pháp Chủ, quán tưởng xong
Sau đó như ứng, mà làm việc

Lại nữa, Kim Cương Thủ Bồ Tát tuyên nói Pháp Môn Bí Mật Hộ Ma

_ Nên biết ảnh tượng Phật bình đẳng
Như ứng, quán tưởng y Pháp Nghi
Hết thảy câu Đại Minh Phật Đỉnh
Các Đại Minh Phẫn Nộ Minh Vương
Tất cả nhóm Đại Minh Yết Ma
Chí Tâm trì tụng làm Tiên Hành

_ Tiếp nên từ tim khởi tương ứng
Tưởng thành Diệu Nguyệt Mạn Noa La
Ở trong, quán tưởng Bản Bộ Tôn
Trái phải an bày các Hiền Thánh

_ Văn tự Đại Minh, quán tưởng xong
Các Tướng như ứng, làm quán tưởng
Kim Cương Luân với Kim Cương Chủ (chày Kim Cương)
Kim Cương Liên Hoa với Tam Xoa
Các Tướng nhóm Như Ý Diệu Bảo
Như ứng, quán tưởng mau thành tựu

_ Lại ở Diệu Nguyệt Mạn Noa La
Trong tưởng, nhóm Đại Minh từ tim
Trái phải tướng Diệu Nguyệt tương ứng
Trong tưởng màu vàng như ứng, hiện

_ Từ tim viên mãn tương ứng xong
Tiếp nên an tưởng nơi Bản Tôn
Pháp tối thượng này làm Giáng Phục
Tất cả Như Lai cùng tuyên nói
Nhóm Nhật Mạn Noa La an tưởng
Y các Pháp Nghi A Súc Phật
Ở tất cả Thời, quán tưởng thành
Quyết định sống lâu qua một Kiếp

_ Diệu Nguyệt Mạn Noa La, tưởng xong
Nên tưởng Bản Bộ Chủ Đại Minh
Khởi đầu trụ Tâm Thiền Định ấy
Bèn tưởng bốn loại việc thành tựu
Điều ấy thành tựu Tam Giới Thắng
Sẽ được báu Đế Thích tối thượng
Ấn Tướng, Đại Minh của Bản Bộ
Y Pháp sinh ra việc thành tựu

_ Lại nữa nên tưởng trong hư không
Quán tưởng Thanh Tịnh Mạn Noa La
Trong tưởng tướng ánh sáng Nhật Luân
Trong ánh sáng, hiện hoa sen lớn
Ở giáp vòng Mạn Noa La ấy
Tưởng khắp Diệu Nguyệt Thanh Tịnh Quang
Ảnh tượng Bản Tôn y Pháp Nghi
Như ứng, tưởng tướng Bất Động ấy

_ Bốn báu trong nghiêm lò Hộ Ma
Y Pháp nên dùng vật Hộ Ma
Tùy ứng, tưởng niệm nơi Đại Minh
Khởi Tâm vắng lặng làm Hộ Ma
Năm loại Mạn Noa La tương ứng
Trong tưởng Chữ Hồng (Hūṃ) đều đầy khắp
Hiện ra ánh sáng Yết Ma Bộ
Rộng lớn biến hóa cũng vòng khắp
Ở trong, an tưởng các Hiền Thánh
Từ ba Tam Muội, sinh ảnh tượng

_ Tối Thắng Đỉnh ấy, y Pháp Nghi
Đỉnh Luân cũng nên tưởng như vậy
Bản Tôn Đại Minh đã sinh ra
Tam Ma Hứ Đa (Samāhita: Thắng Định, Đẳng Dẫn), Tâm quán tưởng
Hoa Ưu Bát La lớn tám cánh
Dài rộng ba mươi hai ngón tay

_ Lại ở trong Pháp Mạn Noa La
Y Pháp quán tưởng ấy không khác
Tưởng chày Ngũ Cổ Đại Kim Cương
Hiện ra ánh sáng hoa sen xanh (thanh ưu bát la hoa)
Y Pháp, khoảng mười sáu ngón tay
Tưởng xong, quyết định được thành tựu
Tam Xoa khoảng băm hai (32) ngón tay
Y Pháp quán tưởng làm màu vàng
Đại Luân, Hoa Sen, chày Yết Ma
Với báu Như Ý…y Pháp, tưởng

_ Tưởng xong, y Pháp làm gia trì
Mau được thành tựu, không sai khác
Bản Tôn Đại Minh đã sinh ra
Mau được thành tựu không sai khác
Nhóm Đại Luân, hoa sen với chày
Y Kim Cương Pháp mà quán tưởng
Quán tưởng Pháp thành tựu tối thượng
Không thành tựu khác hơn được đây

_ Tưởng chày Độc Cổ Đại Kim Cương
Ánh sáng vòng lửa (diễm man) hiện vòng khắp
Tất cả câu Đại Minh Yết Ma
Đã nói, đều là lời chân thật
Khiết Nột Nga (Khaḍga:Cây đao, cây kiếm) hiện Diệm Man Quang (ánh sáng vòng lửa)
Trong Yết Ma Bộ đã biến hóa

_ Lại tưởng Kim Cương Mạn Noa La
Tướng ấy, dài rộng một khuỷu tay
Đại Minh nhóm Nỗ Đa (Dūta:Sứ giả) Tức Tra (Ceṭa: Sứ Giả)
Y Nghi Phẫn Nộ mà làm Pháp

_ Nhật Luân Mạn Noa La tương ứng
Y Pháp, tưởng Tiêu Xí tối thượng
Nhóm Nan Na (Daṇḍa: cây gậy), Một Nột Nga La (Mudgara:cái chùy sắt, thiết chùy)
Quán tưởng tương ứng, làm thành tựu

_ Y Pháp, như vậy quán tưởng xong
Lại tưởng sắc tướng Trì Kim Cương
Trong đây, tất cả câu Đại Minh
Tương ứng thân ngữ Tâm, quán tưởng
Đại Trí đã nói làm thành tựu
Đấy tức Trí Kim Cương bí mật
Đây gọi là Pháp Kim Cương Tát Đỏa

_ Nếu muốn thành Thắng Tất Địa này
Nên biết các Đại Minh Hộ Ma
Tam Ma Địa chân thật bí mật
Mọi loại Hộ Ma, việc Nghi Quỹ

_ Bốn loại Mạn Noa La tương ứng
Hiễu rõ các sự nghiệp các Bộ
Chữ Án (輆:Oṃ), nhóm Đại Minh phân biệt
Y Pháp, quán tưởng được thành tựu

_Lò Hộ Ma Tức Tai, tướng tròn
Làm Pháp Tăng Ích nên vuông vức
Tướng lò Kính Ái như hình cung
Pháp Giáng Phục nên làm Tam Giác
Trong lò đốt lửa, tướng tốt lành
Quán tưởng sinh ra Diệu Cam Lộ

_ Thành Tâm quán tưởng từ sắc tướng
Với nhóm ảnh tượng Hiền Thánh ấy
Hết thảy tướng Bản Tôn, Bộ Chủ
Từ Giáo Kim Cương này sinh ra

_ Như ấy, đã nói làm quán tưởng
Yết Ma Bộ làm việc biến hóa
Y Pháp, nên ở đầu lưỡi ấy
Tưởng tiện tướng Đại Minh chữ Hồng (Hūṃ)
Đây gọi là Pháp Kim Cương Tát Đỏa

_ Nếu làm Pháp Hộ Ma Tức Tai
Nên dùng vật của nhóm Mật, sữa
Nếu y Trí Kim Cương Bộ nói
Ma Ha Đái La là tối thượng
Hành Giả nên trụ Tâm Thiện tịch (khéo vắng lặng)
Quán tưởng Kim Cương A Xà Lê
Tay cầm báu Như Ý trang nghiêm
Đây tức Giáo thanh tịnh tối thượng
Ảnh tượng lớn Biến Chiếu Như Lai
Sinh ra tất cả chúng Kim Cương
Ảnh tượng Liên Hoa Bộ Tôn ấy
Với nhóm Ca Ma Diễm Kim Cương
An bày văn tự Đại Minh xong
Bốn loại sự nghiệp, nên phân biệt

Đây gọi là Pháp Đại Chấp Kim Cương Tôn Bí Mật Hộ Ma

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
TẬP NHẤT THIẾT ĐẠI MINH TAM MA ĐỊA
_PHẦN THỨ HAI MƯƠI_

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Như Lai Vô Duyên Tam Muội Trí Kim Cương Gia Trì. Từ Tam Ma
Địa đấy xuất ra xong, tuyên nói Pháp Môn Nhất Thiết Tam Ma Địa Tập Chư Đại Minh Tinh Diệu

_ Chư Phật Kim Cương, Pháp rộng lớn
Từ Tam Muội Môn đã sinh ra
Tất cả Đại Minh không chỗ duyên
Đây nói tên là Pháp Thiền Định

_ Hết thảy tất cả Phật Tam Muội
Trí Bộ chân thật không chỗ duyên
Pháp Trí Mạn Noa La tương tứng
Ánh sáng ảnh tượng Phật hiện khắp
Chữ Án (Oṃ) hiện ra ánh sáng Pháp
Pháp Kim Cương này rất bền chắc
Đỉnh đội mão báu, tướng tương ứng
Màu trắng tối thượng diệu thanh tịnh
Bốn tay, mắt rộng…y Pháp, tưởng
Việc biến hóa trong Yết Ma Bộ
Hết thảy tối thượng tương ứng Trí
Mạn Noa La sinh tướng trang nghiêm

_ Chúng Kim Cương Tát Đỏa, mão báu
Tướng tối thượng diệu, các Phật Tạng
Diệu Pháp tự tại, ấy tương ứng
Đây tức Pháp Thiền Định tối thượng
Ca Ma Kim Cương, nhóm tương ứng
Năm loại Trí Thông như đã nói
Ca Ma Tạng nhiếp thắng thượng ấy
Trí chân thật Phật Nhị Túc Tôn

Đây gọi là Nhất Thiết Phật Tam Muội Trí Bộ Tam Ma Địa

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Tam Ma Địa Chấp Kim Cương Tam Muội Chân Thật Gia Trì. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, tuyên nói Nhất Thiết Kim Cương Tam Muội Tinh Diệu Chân Thật Kim Cương
Tam Ma Địa

Kim Cương Mạn Noa La tương ứng
Ở trong, phân biệt ảnh tượng ấy
Màu đen lại tưởng dáng phẫn nộ
Hiện ra tướng đại ác đáng sợ
Bốn tay như ứng, y Pháp, tưởng
Hai chỗ bình đẳng mà tương ứng
Kim Cương Giáo này rất bền chắc
An trụ Tâm Kim Cương thành tựu
Hay thành tực các việc thành tựu
Pháp Kim Cương Diệu Lạc đã nói

Đây gọi là Nhất Thiết Chấp Kim Cương Tương Ứng Tam Ma Địa

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Pháp Tối Thượng Tam Muội Gia Trì. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, tuyên nói Nhất Thiết Pháp Tối Thượng Phổ Biến Cát Tường Tam Ma Địa Diệu Pháp Mạn Noa La tương ứng

Ở trong, ảnh tượng nên an tưởng
Cầm hoa sen đỏ, ánh sáng lớn
Mọi loại Diệu Bảo mà nghiêm sức
Bốn tay cũng y Bản Bộ Pháp
Như ứng, quán tưởng sắc tướng ấy
Hai chỗ bình đẳng đều tương ứng
Pháp Diệu Lạc này rất bền chắc
Nhóm Ngữ Kim Cương được thành tựu
Ngay nhóm Bi Nguyện cũng thành tựu
Tất cả Kim Cương, nhóm tương ứng
Như ứng, quán tưởng đều thành tựu

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Tam Muội Bộ Chân Thật Gia Trì Kim Cương. Từ Tam Ma Địa đấy xuất ra xong, tuyên nói Kim Cương Tam Xoa Tối Thượng Tam Muội Tam Ma Địa Ca Ma Thiền Định Mạn Noa La

Ở trong, ảnh tượng nên an tưởng
Màu vàng, hiện ánh sáng vắng lặng
Quán tượng hiện ở tướng ba mắt
Ánh sáng thủy tinh rất trong sạch
Việc biến hóa trong Yết Ma Bộ
Hết thảy bốn loại Thắng Nghi Quỹ
Y Pháp, quán tưởng làm thành tựu
Pháp Kim Cương An Đát Đà Na
Mà hay an trụ việc thành tựu
Trong đây, tất cả câu Đại Minh
Nói tên Tam Ma Địa Trang Nghiêm
Hết thảy tướng Kim Cương Tát Đỏa
Mà thân ngữ Tâm khéo quán tưởng

Kim Cương Tát Đỏa tổng nói Tụng là:
“Cho đến trong tất cả cảnh giới
Tất cả HIền Thánh khen ngợi khắp
Các Pháp như vậy đều tương ứng
Sinh ra Nghi Quỹ được thành tựu”
Đây gọi là Pháp Kim Cương Tát Đỏa

_ Phân biệt chữ Đại Minh tại tim
Các Minh của Hiền Thánh Bản Bộ
Câu Đại Minh Bản Tôn Bộ Chủ
Kèm nhóm Minh Vương trong Bản Bộ
Tất cả Pháp Yết Ma Đại Minh
Phật Đỉnh Đại Minh, nên quán tưởng
Trong đây, tất cả câu Đại Minh
Đều là Tâm chân thật bí mật

_ Nếu làm Pháp Tức Tai Thành Tựu
Nên rõ Đại Minh trong Bản Bộ
Tăng Ích cũng dùng Bản Bộ Minh
Quán tưởng, quyết định được thành tựu
Nếu làm Kính Ái nên y Pháp
Cần phải quán tưởng Đại Phật Đỉnh
Trong đây, tất cả câu Đại Minh
Đều là Tâm chân thật bí mật

_ Nếu làm Pháp Tức Tai Thành Tựu
Nên dùng Đại Minh trong Bản Bộ
Tăng Ích cũng dùng Bản Bộ Minh
Quán tưởng, quyết định được thành tựu
Nếu làm Kính Ái nên y Pháp
Quán tưởng các Minh Vương phẫn nộ
Nếu làm các sự nghiệp Giáng Phục
Tưởng dùng Đại Minh pháp Giáng Phục
Nếu muốn Khiển Ma (sai khiến Ma) nên y Pháp
Quán tưởng Đại Phật Đỉnh Bản Bộ
Câu Đại Minh nhóm Kim Cương Quyết (Vajra-kili)
Quán tưởng nhóm Kim Cương Sứ Giả (Vajra-dūta)

_ Nếu làm Pháp Tức Tai Thành Tựu
Nên dùng Đại Minh trong Bản Bộ
Tăng Ích cũng dùng Bản Bộ Minh
Quán tưởng, quyết định được thành tựu
Nếu làm Kính Ái nên y Pháp
Quán tưởng các Minh Vương phẫn nộ
Nếu làm Giáng Phục, Pháp quán tưởng
Nên dùng các Đại Minh Yết Ma
Nếu muốn Khiển Ma (sai khiến Ma) nên y Pháp
Cũng quán tưởng Đại Phật Đỉnh ấy
Câu Đại Minh nhóm Kim Cương Quyết (Vajra-kili)
Quán tưởng nhóm Kim Cương Sứ Giả (Vajra-dūta)

_ Năm loại ánh sáng lớn thanh tịnh
Ở trong, y Pháp nên quán tưởng
Như chỗ quán tưởng, sinh như thật
Khác đây, chẳng phải Pháp thành tựu

_ Sự nghiệp các Bộ, nếu tương ứng
Các Mạn Noa La, nên quán tưởng
Phân biệt tướng văn tự Đại Minh
Như ứng, quán tưởng được thành tựu

_ Y Pháp nên ở trong tim mình
Tưởng các Vi Diệu Mạn Noa La
Thứ tự quán tưởng đến Đỉnh Luân
Pháp Thiền Định này tên Tối Thượng

_ Nhóm trắng, đỏ, đen…màu tương ứng
Ở tất cả chốn, khéo phân biệt
Tất cả Đại Minh đã sinh ra
Khác đây, chẳng phải Pháp thành tựu

_ Nhóm chữ Hồng (Hūṃ) ấy, các Đại Minh
Chữ Toa Hạ (Svāhā), Phát Tra (Phaṭ) viên mãn
Trong đây sinh ra các Nghi Quỹ
Chỗ làm, quyết định được thành tựu

_ Pháp ba Bộ dùng Minh chữ Hồng (Hūṃ)
Chữ Án (Oṃ), Trí Bộ là tối thượng
Nhóm văn tự Đại Minh an bày
Ở trán với tim mà quán tưởng

Đấng Phổ Hiền Bồ Tát Trì Kim Cương liền nói Tụng là:

“Y Pháp, bốn Thời mà tương ứng
Tưởng ảnh tượng Kim Cương Cam Lộ
Pháp Cận Thành Tựu, đây hay thành
Pháp Thành Tựu này là tối thượng
Ảnh tượng Bản Tôn, tương ứng xong
Việc Đại Thành Tựu đều hay thành
Ảnh tượng Phật Đỉnh, nếu tương ứng
Hay thành tương ứng việc thành tựu
Tướng Hiền Thành Bản Bộ, tương ứng
Trong Yết Ma Bộ, hiện biến hóa
Phân biệt chày Kim Cương hơi nhỏ
Nơi Phật ba đời, khéo an tưởng
Y Pháp đã làm, được thành tựu
Tất cả thành tựu đều như Ý
Các thành tựu này, không có trên
Thành tựu rộng lớn, sinh Công Đức

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
NHẤT THIẾT NHƯ LAI THÂN NGỮ TÂM THANH TỊNH TỰ TÍNH KIM CƯƠNG ĐẠI TRÍ _PHẦN THỨ HAI MƯƠI MỐT_

Bấy giờ tất cả Như Lai đã đến từ mười phương, liền hiện đám mây sinh ra Diệu Lạc đại trang nghiêm của tất cả Như Lai, cúng dường Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ. Làm cúng dường xong, từ Ngữ Kim Cương phát ra Pháp Âm màu nhiệm, khen ngợi Pháp Môn bí mật mà Đại Kim Cương Giáo đã nói

Pháp Đại Thừa thanh tịnh bí mật
Thắng Trí trong Trí, Tạng Công Đức
Phổ Biến Đại Trí Vô Ngã Môn
Quy mệnh khen ngợi Trí bí mật
Nghĩa thanh tịnh chân thật bí mật
Pháp Vô Thượng Hạnh như biển lớn
Từ thân Phổ Hiền mà sinh ra
Quy mệnh khen ngợi Trí Kim Cương
Đại Trí tối thắng đã chuyên chở
An trụ ba Kim Cương chẳng hoại
Dùng Đại Pháp Môn đến bờ kia
Quy mệnh khen ngợi Hạnh Bồ Đề
Tất cả chúng sinh, thắng thượng sinh
Đều khiến hướng vào các Phật Trí
Chư Phật vô thượng, Tự Tính tịnh
Quy mệnh khen ngợi cứu chúng sinh
Nhất Thiết Chúng Sinh Giải Thoát Môn
Quy mệnh khen ngợi Hạnh thanh tịnh

Khi ấy, trong Hội có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Như Ý Bảo Tam Muội Kim Cương, ở trước mặt thưa với Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Mí Mật Chủ rằng: “Đại Sĩ! Nếu có Bồ Tát đối với Pháp Đại Công Đức như vậy, ưa muốn mong cầu thời phải mong cầu như thế nào?”
Lúc đó, Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ bảo Như Ý Bảo Tam Muội Kim Cương Bồ Tát rằng: “Này Thiện Nam Tử! Nếu có Bồ Tát khởi tưởng lìa nghi ngờ thì nên cầu như vầy: Người khởi tưởng lìa nghi ngờ, nên cầu Phật Pháp. Người khởi tưởng lìa nghi ngờ, nên cầu tất cả Pháp. Người khởi tưởng lìa nghi ngờ, nên ở trong tất cả Hạnh, như thật quán tưởng.

Này Thiện Nam Tử! Ví như Bồ Tát trụ Pháp Vân Địa (Dharma-megha-bhūmi) đối với Pháp Thân (Dharma-kāya) của tất cả Như Lai, Báo Thân (Saṃbhoga-kāya) của tất cả Như Lai, Hóa Thân (Nirmaṇa-kāya) của tất cả Như Lai…xa lìa tất cả phân biệt, tất cả nghi hoặc. Ở trong tất cả Pháp, trụ tại cái thấy như thật. Các Pháp Đại Công Đức bí mật này, người biết như thật cũng lại như vậy. Dùng điều thiết yếu nói thì Pháp bí mật này tức là Đại Trí Kim Cương của Bồ Tát”

_ Khi ấy tất cả Như Lai nghe thuyết đấy xong, khen ngợi “Thật chưa từng có!”. Tức thời hiện ra một tướng Đại Nhân, ở trong Chúng Hội, đỉnh lễ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bi Mật Chủ, rồi nói như vầy: “Đại Sĩ! Pháp Môn Đệ Nhất Nghĩa Đế Bí Mật Đại Minh Chư Hạnh như vậy, ở trong Pháp đấy, có người sinh niềm tin, có người chẳng niềm tin…thời Nghĩa ấy như thế nào?”

Kim Cương Thủ nói: “Ví như tất cả chúng sinh nhiều như số hạt bụi nhỏ trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, đều hay chứng được Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi) thì việc đấy, có thể tin hay chẳng thể tin?

Này Đại Sĩ! Pháp Môn bí mật này cũng nên thấy như vậy, Người thấy như vậy, lìa cái thấy phân biệt”

Lúc đó Đại Nhân do tất cả Như Lai đã hóa hiện ra, sinh đại hoan hỷ khen chưa từng có, liền nói Già Đà rằng:

“Lớn thay! Trí Đại Trí
Hiện ra Đại Kim Cương
Thế Gian, các người mù
Được mắt Trí trong sạch”

_ Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Kim Cương Vô Nhị Bình Đẳng Tam Muội Kim Cương. Ở trong Tam Ma Địa đấy, hiện ra căng già sa số trăm ngàn câu chi na dữu đa ánh sáng, chiếu soi số cõi Phật nhiều như số hạt bụi nhỏ chẳng thể nói chẳng thể nói ở phương Đông Nam. Các vị Bồ Tát trong các cõi Phật đấy nương vào ánh sáng chiếu soi, đều được viên mãn Đại Trí của ba Thân. Hết thảy tất cả Như Lai đều trụ Tâm Bồ Đề, tất cả chúng sinh được vào Môn Bồ Đề Tự Tính Vô Úy Hạnh, an trụ tại Pháp Môn Như Hư Không Bình Đẳng Kim Cương Bồ Đề Chư Pháp Vô Tướng Ly Hý Luận Vô Sở Sinh Thanh Tịnh Tối Thượng Kim Cương Tự Tính Đại Trí.
Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ từ Tam Ma Địa, an lành đứng dậy, bảo khắp Đại Chúng rằng: “Các Đại Sĩ nên đối với tất cả chúng sinh, khởi cái thấy bình đẳng, tưởng như chư Phật”

_ Lúc đó Đại Nhân đã được hóa hiện, quay trở lại nhiếp vào trong Bảo Tạng thân ngữ tâm của tất cả Như Lai, rồi đột nhiên chẳng hiện.
Tất cả Như Lai, các vị Đại Bồ Tát đã đến từ mười phương, mỗi mỗi vị đều ở trong Pháp tương ứng bí mật của Tự Tâm ấy, như Lý mà trụ.
Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ cũng lại trụ tại Pháp Chân Thật tương ứng bí mật nơi thân ngữ tâm của mình.

PHẬT NÓI KINH VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG

TỐI THƯỢNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ SÁU (Hết)_

Dịch xong một Bộ gồm 06 quyển vào ngày 02/08/2012

Pages: 1 2 3 4 5 6