PHẬT NÓI KINH VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG
TỐI THƯỢNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
CHÂN THẬT NHIẾP BỘ TAM MA ĐỊA _PHẦN THỨ BA_

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Diệu Nguyệt Mạn Noa La, rồi lại dùng thân tướng của mình, hiện tướng Đại Tỳ Lô Giá Na Phật, an trụ trong Pháp Giới Mạn Noa La. Như vậy an trụ xong, lại hoàn lại tướng của mình, nói Pháp Môn Chân Thật Nhiếp Bộ Tam Ma Địa

Nên tưởng biển sữa lớn thanh tịnh
Bốn báu tối thượng đã trang nghiêm
Hoa Ưu Bát La (Utpāla: hoa sen xanh) hiện trong biển
Tâm tưởng kỹ chữ Đại Minh ấy
Trí Bộ Mạn Noa La tương ứng
Pháp quán tưởng này rất tối thượng
Từ tướng phẫn nộ mà sinh ra
Tương ứng ánh sáng, khéo quán chiếu
Tức ánh sáng ấy tràn khắp cả
Tưởng hiện tướng Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva)
Y Pháp, lại quán ảnh tượng mình
Cũng an trụ ở trong ánh sáng
Đây gọi là Pháp Môn Nhiếp Bộ Tam Muội

Bản Bộ Đại Minh là:

“Án (1) tát lý-phộc, đát tha nga đa (2) tăng ngật-la hạ, nghê-dã na, bà bà phộc đát-ma cô khiếm (3)”

Vị Đại Minh Vương (Mahā-vidya-rāja) này từ Bản Bộ Nghi Quỹ Vương sinh ra, y theo Bản Bộ Nghi Quỹ quán tưởng. Trong đây, ảnh tượng của mình là tướng chữ Hồng (猲:Hūṃ), tất cả Pháp quán tưởng nên y theo đây mà tưởng. Pháp Nghi như vậy của điều ấy đều từ chữ Hồng sinh ra, chữ này vi diệu chẳng thể nghĩ bàn, ở trong một sát na sinh ra các Hiền Thánh, từ nhóm ảnh tượng của mình hiện ánh sáng bình đẳng, chủng tử của Tâm mình thành Mạn Noa La, Tâm ấy suy nghĩ chính đúng (chính tư duy) tức các Pháp tương ứng, tướng của văn tự ấy tức là tướng của Pháp Trí. Thế nên như Lý tương ứng quán tưởng.

Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Tam Muội
_ Y Pháp, năm chỗ nếu tương ứng
Quán tưởng chày Kim Cương năm chấu (ngũ cổ kim cương)
Sinh từ văn tự Đại Minh ấy
Quán tưởng tướng Kim Cương Tát Đỏa
Y Pháp hiện ra ánh sáng lớn
Tràn khắp cõi Phật mà chiếu sáng
Đây gọi là Pháp Môn Kim Cương Thủ Tối Thượng Tử
_ Tướng mình, Kim Cương Thủ tương ứng
Liền tưởng tiêu xí (vật khí biểu tượng) Kim Cương Thủ
Nên biết ảnh tượng chư Phật, sinh
Ánh sáng rộng lớn chiếu Thế Gian
Đây gọi là Pháp Môn Tự Ảnh Tượng Trí
_ Tâm mình, Kim Cương Thủ tương ứng
Vòng lửa (Diễm man) rực rỡ đã trang nghiêm
Từ Tâm Bồ Đề mà sinh ra
Ánh sáng rộng lớn chiếu Thế Gian
Đây gọi là Pháp Môn Tự Tướng Lợi
_ Tưởng cõi Phật này hiện ánh sáng
Vòng lửa tràn khắp mà chiếu sáng
Từ tướng mình, tưởng Kim Cương Câu (Vajrāṃkuśa)
Y ảnh tượng mình mà an bày
Y Pháp câu triệu các Như Lai
Tất cả đến, vào trong ánh sáng
Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Chủ
_ Ở ảnh tượng mình, Chúng tương ứng
Tưởng các văn tự Đại Minh ấy
Y Pháp hiện ra ánh sáng lớn
Quán tưởng tướng Kim Cương Tát Đỏa
Tâm Bồ Đề sinh từ ảnh tượng
Định Tâm quán tưởng Lý chân thật
Do quán Lý chân thật tương ứng
Tất cả Ma Oán đều phá tan

_Nếu có tất cả Ma Oán khởi
Tác các phẫn nộ, việc đáng sợ
Nên tưởng Tâm Bồ Đề sinh ra
Rộng ở Thế Giới, hiện biến hóa

_ Tưởng trong Nhật Luân, hiện tướng mình
Quảng đại lợi quang (ánh sáng sắc bén rộng lớn) đã trang nghiêm
Do đấy sinh ra các Nghi Pháp
Yết Ma Kim Cương (Karma-vajra) diệu thanh tịnh

_ Các Pháp vốn từ tương ứng sinh
Mà khéo an trụ Tâm bền chắc
Như Lý tuyên nói các Pháp Nghi
Xưa nay tương ứng, tự bình đẳng
Trong hoa Ưu Bát La hiện tướng
Mọi ánh sáng màu (sắc quang) rồi tràn khắp
Tương ứng tất cả tướng Hiền Thánh
Như vậy cần phải Tối Thượng Quán
Câu Đại Minh khắp trong ba cõi
Cho đến Hư Không Mạn Noa La
Đều từ ảnh tượng chư Phật, sinh
Ánh sáng màu trắng, diệu thanh tịnh
Thanh Tịnh Diệu Nguyệt Mạn Noa La
Ở trong, y Pháp mà quán tưởng
Tướng Một Nại Nga La (Mudgara: cái chùy) tương ứng
Y Pháp nên thường quán như vậy
Tưởng ở tượng lụa (tượng vẽ trên lụa) cũng như vậy
Ánh sáng Kim Cương Tát Đỏa, chiếu
Ánh sáng ảnh tượng rất rực rỡ
Nhóm Ma Ma Chỉ (Māmaki), tướng trang nghiêm

_ Lại tưởng Kim Cương Tát Đỏa, sinh
Rộng các Thế Giới, việc biến hóa
Mỗi mỗi Trí bền chắc đã hiện
Phẫn nộ tương ứng, mà quán kỹ
Y Pháp hiện ra ánh sáng lớn
Cùng hợp ánh sánh ảnh tượng mình
Thế nên, trong Nhật Mạn Noa La
Trí quán Tự Tướng mà không ngại

_ Tưởng chày Ngũ Cổ Đại Kim Cương
Rộng khắp Thế Giới, hiện biến hóa
Ảnh tượng phẫn nộ đã sinh ra
Bản Bộ Đại Minh tự trang nghiêm
_ Y Pháp quán tưởng tướng Đại Luân (Mahā-cakra:Bánh xe lớn)
Ở trong Luân ấy, tưởng thân Phật
Tương ứng ánh sáng mà tràn khắp
Như vậy gọi là Tương Ứng Quán
Đây gọi là Pháp Môn Kim Cương Tự Tính

_ Lại ở trong Luân, tưởng thân mình
Kiếm báu hiện ánh sáng trang nghiêm
Tâm Bồ Đề tức vòng ánh sáng (Quang minh man)
Tràn khắp hiện ra tướng Thần Thông

_Tiếp ở tim, tưởng sen màu nhiệm

Phạn Quang (ánh sáng của chữ Phạn) rực rỡ mà nghiêm sức
Từ Tâm Bồ Đề đã sinh ra
Văn tự Đại Minh rộng an bày

_ Tưởng tim, hiện hoa Ưu Bát La
Có mọi màu sắc, sáng màu nhiệm
Y Pháp an trụ Tâm Bồ Đề
Trong Định, quán tưởng chữ Đại Minh

_ Lại tưởng ở tim mình hiện ra
Ánh sáng Đế Thanh (màu xanh da trời, màu ngọc bích) lớn, vi diệu
Đại Trí tương ứng đã sinh ra
Ở trong, quán tưởng ảnh tượng Phật

_ Lại nữa, tưởng từ trong ảnh tượng
Hiện ánh sáng rực rỡ vi diệu
Ở tim, tưởng hiện tướng văn tự
Trong văn tự ấy, quán ảnh tượng
Đây gọi là Pháp Môn Kiên Cố Trí

_ Lại nên quán tưởng một khuỷu tay
Tối Thượng Vi Diệu Mạn Noa La
Trong, tưởng văn tự ảnh tượng mình
Ánh lửa Kim Cương mà tràn khắp

_ Lại nên quán tưởng một khuỷu tay
Tối Thượng Đại Trí Mạn Noa La
Trong, tưởng ảnh tượng mình, sinh ra
Trong Định, trì niệm câu Đại Minh

_ Lại nên quán tưởng một khuỷu tay
Thanh Tịnh Nhật Luân Mạn Noa La
Trong, tưởng Kim Cương Thủ sinh ra
Trong Định, trì niệm câu Đại Minh

_ Lại nên quán tưởng một khuỷu tay
Thành Tựu Yết Ma Mạn Noa La
Trong, tưởng giáng phục các Ma Oán
Trong Định, trì niệm câu Đại Minh

_ Lại tưởng khoảng một cây Sa La
Tối Thượng Đại Trí Mạn Noa La
Ở trong quán tưởng ảnh tượng mình
Liền thành Tỳ Lô Giá Na Phật

_ Lại tưởng Liên Hoa Mạn Noa La
Lượng ấy bằng một cây Sa La
Tưởng ảnh tượng mình, hiện ở trong
Trái phải, lại quán tướng chư Phật

_ Lại tưởng Vi Diệu Mạn Noa La
Lượng ấy bằng một Câu Lô Xá
Tưởng ảnh tượng mình, hiện ở trong
Tràn khắp Thế Giới, hiện biến hóa
Đây gọi là Pháp Môn Kim Cương Đại Sĩ

_ Lại tưởng Tịnh Nguyệt Mạn Noa La
Lượng ấy bằng một Câu Lô Xá
Tưởng ảnh tượng Phật hiện ở trong
Thường hiện năm ánh sáng màu nhiệm
Trong ánh sáng, hiện hoa ưa thích
Mọi loại đám mây thơm vi diệu
Như vậy, vật cúng dường tối thượng
Quán tưởng cúng dường các Như Lai
Đây gọi là Pháp Môn Kim Cương Nhãn

_ y Pháp quán tưởng Du Thủy Đa
Tướng ấy màu vàng, diệu trang nghiêm
Chung quanh đều an bày tòa Phật
Tưởng từ tương ứng mà sinh ra
Như ấy sinh ra, như chỗ làm
Quán tưởng tướng Kim Cương Tát Đỏa
Kim Cương Tát Đỏa sinh ra, nên
Y Bộ Pháp ấy mà quán tưởng

_ Lại tưởng khoảng một Câu Lô Xá
Đại Trí Vi Diệu Mạn Noa La
Ảnh tượng Ta Người (tự tha) đều tương ứng
Thành Tâm quán tưởng, hiện ở trong
Tự y Pháp Kim Cương tối thượng
Nên quán năm màu chia năm tướng
Màu trắng nên biết Đại Trí Bộ (Mahā-jñāna-kulāya)
Màu đen là Chân Thật Nhiếp Bộ
Màu hồng gọi là Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya)
Màu vàng là tên Ca Ma Bộ (Karma-kulāya)
Tả Lỗ Diệu Sắc là tối thượng
Trong Chúng trang nghiêm, nêu trang nghiêm
Sen lớn nở rộ màu vi diệu
Tức từ việc Kim Cương đã làm
Đây gọi là Pháp Môn Kim Cương Đại Bí Mật Chủ
_ Như vậy tương ứng Pháp bí mật
Điều chẳng tương ứng, đừng biểu thị
Tự tướng, nếu trụ Môn bền chắc
Cho đến Pháp khác cũng thành tựu
Người tác tương ứng quán tưởng này
Tưởng hiện thân tướng Du Thủy Đa
Diệu sắc tối thượng diệu trang nghiêm
Thấy nên yêu thích, đừng sinh sợ
_ Lại tưởng tướng Kim Cương Tát Đỏa
Đầy cõi Phật này, mà biến hiện
Ảnh tượng chư Phật, việc bền chắc
Pháp Đại Kim Cương mà nhiếp khắp
Đây gọi là Pháp Môn Tam Kim Cương Phá

 

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
PHÁP BỘ TAM MA ĐỊA _PHẦN THỨ TƯ_

Bấy giờ đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương lại nói Pháp Môn Pháp
Bộ Tam Ma Địa
Tất cả chỗ làm, y đây nói
Đại Mạn Noa La liền tương ứng
Trong đây, như vậy y Pháp Nghi
Pháp Bộ thành tựu, nên quán tưởng
Thủ Tướng (chấp lấy Tướng) phân biệt nên buông lìa
Chỉ trị các Pháp tương ứng tướng Tất cả tương ứng Môn quán tưởng
Pháp Bộ Đại Minh xưng như vầy:

“Án (1) tát lý-phộc, đát tha nga đa (2) đạt lý-ma, nghê-dã na, bà bà phộc đát-ma cô khiếm (3)”

_ Minh ( Vidya) này y Pháp tưởng niệm tụng
Đại Tam Muội Gia liền tương ứng
Từ tất cả Tính đã sinh ra
Trong đây Phi Tính (chẳng phải là Tính), Phi Vô Tính (chẳng phải không có
Tính)
Đây gọi là Pháp Môn Quán Tự Tại

_Nên tưởng sen màu nhiệm trong sạch
Hoa đấy biểu thị Tham Thanh Tịnh (sự tham muốn trong sạch)
Thanh tịnh liền thành Mạn Noa La
Từ tướng thanh tịnh, tưởng hiện trong (bên trong)
Lại tưởng Đại Minh Vương sinh ra
Nhóm ánh sáng rực rỡ rộng lớn
Ánh sáng lửa ấy đều vòng khắp
Trong Quang (ánh sáng) tưởng hiện Quán Tự Tại (Avalokiteśvara)
Đây lại gọi là Pháp Môn Quán Tự Tại

_ Tướng mình, tưởng hiện trong vành trăng
Mọi ánh sáng màu vòng quanh khắp
Ánh sáng ấy chiếu sáng tất cả
Cho đến đầy khắp cõi hư không

_ Tiếp nên ở chữ ấy trong tim
Quán tưởng tướng Đại Minh tối thắng
Tướng mình, tưởng điều kia tương ứng
Tức chư Phật Trí đã trang nghiêm

_ Lại tưởng trong Pháp Mạn Noa La
Hiện ra tướng Minh Vương tối thắng
Từ Quán Tự Tại đã sinh ra
Rộng khắp Thế Giới, hiện biến hóa
Ấy từ Kim Cương Tát Đỏa, sinh
Rộng khắp Thế Giới, hiện biến hóa
Đây gọi là Pháp Môn Phổ Hiền

_ Lại ở trong Pháp Mạn Noa La
Tưởng hiện Tối Thắng Quán Tự Tại
Kim Cương Tát Đỏa chân thật sinh
Năm chỗ tương ứng, y Pháp quán
Đây lại gọi là Pháp Môn Quán Tự Tại

_ Lại nữa, ở tim tưởng Vi Diệu
Tối Thượng Đại Pháp Mạn Noa La
Từ sen trong sạch đã sinh ra
Các việc biến hóa như ứng hiện

_ Lại nữa, ở tim tưởng Vi Diệu
Vô Cấu Đại Pháp Mạn Noa La
Trong hiện Diệu Sắc Tịnh Liên Hoa
Trong hoa, tưởng kỹ tướng chư Phật

_ Lại ở tim mình, nên tưởng kỹ
Tối Thượng Đại Pháp Mạn Noa La
Ở trong, tưởng hiện Quán Tự Tại
Đấy tức quán tưởng tướng năm Phật

_ Lại ở vành rốn, nên tưởng kỹ
Tối Thượng Đại Pháp Mạn Noa La
Ở trong, tưởng hiện Quán Tự Tại
Đấy tức quán tưởng tướng năm Phật

_ Ở trong Pháp Mạn Noa La, tưởng
Tướng mình bằng một cây Sa La
Tưởng từ tướng mình đã sinh ra
Các Nghi Pháp trong Mạn Noa La

_ Ấy đã sinh ra các Nghi Pháp
Rộng làm tất cả việc cúng dường.
Đây gọi là Pháp Môn Trì Liên Hoa

_ Lại tưởng Đại Pháp Mạn Noa La
Lượng ấy bằng một Câu Lô Xá
Ở trong, thành Tâm, tưởng thân mình
Đấy tức thân tướng Quán Tự Tại

_ Lại tưởng Liên Hoa Mạn Noa La
Lượng ấy bằng một Câu Lô Xá
Trái phải tưởng hiện Du Thủy Đa
Dùng các Ấn làm việc cúng dường

_ Tự Tâm Mạn Noa La tương ứng
Tức quán tưởng Pháp Mạn Noa La
Tràn khắp trong tất cả Thế Giới
Rộng hiện các Nghi Quỹ cúng dường

_ Tự Tâm Mạn Noa La tương ứng
Tức tưởng Đại Luân Mạn Noa La
Y Nghi Quỹ Nhật Mạn Noa La
Tưởng ảnh tượng mình, vào trong ấy

_ Trên đỉnh quán tưởng chữ Đại Minh
Cho đến hư không không vượt qua
Quán tưởng năm loại sen màu nhiệm
Sen hiện ánh sáng không dơ bẩn

_ Cần phải y Pháp, nên biết rõ
Trung ương quán tưởng ảnh tượng mình
Phương Đông, tưởng nơi ảnh tượng Phật
Từ đấy sinh ra, mà quán tưởng
Phương Nam tức nhóm Nhiếp Bộ kia
Chỗ làm bình đẳng mà tương ứng
Phương Tây, Pháp tối thượng đã làm
Phương Bắc, Ca Ma Bộ sinh ra

_ Kim Cương Luân (Vajra-cakra) dùng ở Trí Bộ
Kim Cương Kiếm (Vajra-khaḍga) dùng trong
Pháp Bộ Kim Cương Chử (Vajra: chày Kim Cương) làm Pháp Nhiếp Bộ
Tam Xoa (Triśūla: Cây kích xoa có ba chia) thông Nghi ba Bộ ấy

_ Nên biết đầy khắp cõi hư không
Tùy các Bộ kia, Pháp đã làm
Đều từ Thánh Kiếm, chày Kim Cương
Nhóm Pháp tối thượng đã sinh ra
Ánh lửa Ca Ma (Karma) rất rực rỡ
Cho đến rộng lớn khắp Pháp Giới
Từ chày Kim Cương, Tam Xoa…sinh
Nơi ảnh tượng mình, chẳng phá hoại

_ Tự Tâm Mạn Noa La tương ứng
Nên biết tức ở Trí Bộ chuyển
Đại Trí Mạn Noa La tương ứng
Nên biết tức ở Nhiếp Bộ chuyển
Diệu Pháp Mạn Noa La tương ứng
Nên biết tức ở Pháp Bộ chuyển
Diệu Nguyệt Mạn Noa La tương ứng
Tức ở trong Ca Ma Bộ chuyển
Nhật Luân Mạn Noa La tương ứng
Sẽ ở trong tất cả Bộ chuyển
Đây lại gọi là Pháp Môn Trì Liên Hoa

 

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
CA MA BỘ TAM MA ĐỊA _PHẦN THỨ NĂM_

Bấy giờ đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương dùng chày Đại Kim Cương của tất cả Như Lai, an ở trong các Bộ bí mật cùa nhóm Trí Bộ, vào Đại Trí Tương Ứng Mạn Loa La ấy, dựng lập việc đã làm. Ở trong Đại Mạn Noa La . an tướng ảnh tượng của mình với tướng của chư Phật, Bồ Tát, nhóm Hiền thánh. Y theo Pháp tương ứng xong, liền nói

Pháp Môn Ca Ma Bộ Tam Ma Địa
Tất cả chỗ làm, y đây nói
Đại Mạn Noa La liền tương ứng
Người y Pháp tưởng, được thành tựu
Khác đây mà quán, phi quán tưởng (chẳng phải là quán tưởng)

“Án (1) tát lý-phộc, đát tha nga đa (2) ca dã, nghê-dã na, bà bà phộc đát-ma cô khiếm (3)”

Câu Đại Minh vi diệu như vậy
Nơi Pháp bình đẳng mà tương ứng
Từ hoa sen lớn đã sinh ra
Ánh sáng trong sạch vòng quanh khắp

_ Y Pháp này, tưởng Mạn Noa La
Ở trong lại tưởng ảnh tượng mình
Ảnh tượng ánh lửa Ca Ma, sinh
Rộng khắp Thế Giới, hiện biến hóa

_ Tướng mình, Pháp Ca Ma tương ứng
Cho đến hư không không vượt qua
Ảnh tượng Phạm Vương (Brahma-rāja) đã sinh ra
Mọi ánh sáng lửa nghiêm sức khắp
Từ lửa Ca Ma sinh ảnh tượng
Rộng khắp Thế Giới, hiện biến hóa Như vậy, mỗi mỗi y
Pháp Nghi Ba loại ảnh tượng, nên quán tưởng.
Đây gọi là Pháp Môn Ca Ma Diễm Quang

_ Lại nên quán tưởng sen màu nhiệm
Dài rộng khoảng chừng một khuỷu tay
Ở trong hoa sen, tưởng ánh sáng
Ảnh tượng Phạm Vương hiện trong quang (ánh sáng)

_ Lại nên quán tưởng hoa sen lớn
Tối thượng trăm lẻ tám (108) khuỷu tay
Từ ảnh tượng lửa Ca Ma, sinh
Quán tưởng tướng ảnh tượng ba Phật

_ Lại nên quán tưởng hoa sen lớn
Tối thượng trăm lẻ tám (108) khuỷu tay
Ảnh tượng Na La Diên Thiên (Nārayāṇa), sinh
Trong hoa quán tưởng nhóm chư Phật

_ Nên biết từ ảnh tượng Phật, sinh
Ảnh tượng Phạm Vương, việc biến hóa
Từ ảnh tượng Pháp đã sinh ra
Tướng ảnh tượng Na La Diên Thiên

_ Tướng Kim Cương Thủ dùng bền chắc
Tướng lửa Ca La từ đấy sinh
Như chỗ cần làm, tương ứng Pháp
Tràn khắp Thế Giới mà hiện ra

_ Lại tưởng ảnh tượng Đại Phạm Vương
Tượng ấy rộng khoảng ngàn khuỷu tay
Từ tim Phạm Vương đấy, sinh ra
Ảnh tượng chư Phật, tưởng hiện trong (bên trong) ảnh tượng chư Phật y
Pháp hiện Tướng Na La Diên Thiên cũng thế
Đây lại gọi là Pháp Môn Ca Ma Diễm Quang
_ Tưởng ánh sáng lửa Ca Ma, sinh
Tướng Na La Diên, ngàn khuỷu tay
Từ trong tim đấy đã sinh ra
Ảnh tượng chư Phật, tưởng hiện trong (bên trong)
Hết thảy tất cả ảnh tượng Phật
Pháp lửa Ca Ma đều tương ứng
Tùy chỗ sinh ra, y Pháp Nghi
Lê La trang nghiêm mà tối thắng
Đây gọi là Pháp Môn Tối Thắng Ca Ma Diễm Quan

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
TAM MUỘI TỐI THƯỢNG TRÍ NHẤT THIẾT THÀNH TỰU
_PHẦN THỨ SÁU_

Bấy giờ đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương lại nói Pháp Môn này

_ Các người cầu Tất Địa
Ở trong Pháp Bản Bộ
Mạn Noa La tương ứng
Từ ảnh tượng sinh ra

_ Y Pháp tưởng Nhật Thiên (Āditya)
Như Nghi Quỹ Bản Bộ
Trụ Tam Ma Hứ Đa (Samāhita: Đẳng Dẫn, Thắng Định)
Liền tương ứng thành tựu

_ Đại Trí quán ảnh tượng
Tràn đầy cõi hư không
Tưởng các nhóm sắc tướng
Trụ Tam Ma Hứ Đa (Samāhita)
Tướng nhóm chư Thiên ấy
Nên y Pháp biết rõ
Đấy tức Pháp hiếm có
Chẳng ác nào phá được

_ Đại Ấn, Pháp như vậy
Đây như Lý mà nói
Bốn loại câu Đại Minh
Y Pháp mà tạo làm
Tất cả chỗ làm ấy
Cùng Tam Muội tương ứng
Các quán tưởng chẳng lìa
Môn Tam Ma Hứ Đa (Samāhita)
Mà các Tâm đã khởi
Vì lợi khắp chúng sinh

_ Tự tướng, chỗ quán tưởng
Nội Tâm mà rộng lớn
Nếu nơi Pháp Tam Muội
Kẻ khởi Tâm nghi ngờ
Phật nói nhóm người ấy
Đủ củng tính hèn kém
Nếu người rõ Pháp này
Đáng đủ Phước Đức lớn
Như vậy y Pháp biết
Khác đây, Phi quán tưởng (chẳng phải là quán tưởng)

_ Như trong bùn sinh ra
Nhóm hoa Ưu Bát La
Ấy, tất cả nên biết
Tức Tâm Tướng không dơ
Tâm Bồ Đề bền chắc
Nơi chư Phật nhiếp thọ
Từ Kim Cương Thủ, sinh
Khác đây, Phi quán tưởng (chẳng phải là quán tưởng)

_ Các Đại Chủng nhóm đất (đất, nước, gió, lửa)
Tùy chỗ nương, sinh ra
Thanh Tịnh này cũng thế
Trí Bộ, Pháp tối thượng
Đây gọi là Pháp Môn Phổ Hiền

 

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
NHẤT THIẾT PHẬT THẬM THÂM BÍ MẬT CÚNG DƯỜNG
_PHẦN THỨ BẢY_

Bấy giờ đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương ở trong tướng Nhất Thiết Như Lai Kiên Cố Diệu Nguyệt Mạn Noa La, gia trì mà trụ.

Khi ấy Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát liền nhập vào Nhất Thiết Kim Cương Tam Muội Xuất Sinh Đại Trí Gia Trì Tam Ma Địa. Liền ở trong Tam Ma Địa này, chuyển nhập vào Nhất Thiết Tương Ứng Tam Muội Trí Gia Trì Tam Ma Địa. Từ Tam Ma Địa đấy, xuất ra xong, nói Pháp Môn Nhất Thiết Tam Muội Tương Ứng Trí Bí Mật Thành Tựu Trí Xuất Sinh Vô Sinh

_ Ảnh tượng Phật sinh ra
Mọi loại ánh sáng màu
Mạn Noa La tương ứng
Nhóm Luân (bánh xe, cái chày, cây Kiếm, kích xoa), Pháp thành tựu
Trụ Tam Ma Hứ Đa (Samāhita)
Tưởng lượng Tả Noa Ca
Phổ Biến Mạn Noa La
Trụ Định, Tâm quán tưởng
Chữ Đại Minh an trán
Y Pháp, trong một tháng
Quán tưởng cầu thành tựu
Hoặc ở trong hai tháng
Thấy Hoa hiện đầy Không (hư không)
Hoa đấy rất thù diệu
Tưởng thành Mạn Noa La
Hoa này là tiêu xí
Biểu thị tướng thành tựu
Tưởng Kim Cương Tát Đỏa
Như phần lượng Tiểu Mạch (lúa hạt mì)
Diễm Man Quang (ánh sáng của vòng lửa rực) trang nghiêm
Đây sinh ra tương ứng
Chày Ngũ Cổ Kim Cương
Tưởng hiện ở đầu mũi
Nhóm Đế Thanh (màu xanh da trời) tương ứng
Tưởng sắc tướng như vậy
Nhóm hoa Ưu Bát La
Tưởng thành Mạn Noa La
Đây tất cả đã nói
Là Pháp Nghi Trí Bộ
Từ Pháp trong Pháp Giới
Sinh ra mà quán tưởng
Hiện ánh sáng rộng lớn Đầy khắp cõi hư không
Tưởng hoa sen tương ứng
Hoa ấy có tám cánh
Như phần lượng cây táo
Thanh Tịnh Quang (ánh sáng trong sạch) tràn khắp
Y Pháp trụ Tâm Định
Bình đẳng mà quán tưởng
Lìa phần: đầu, giữa, cuối
Tưởng khắp mười phương, hiện
Y Pháp Ca Ma Bộ
Tưởng hiện Tịnh Quang Minh b(ánh sáng trong sạch)
Lại tưởng Tam Xoa ấy
Như phần lượng Tiểu Mạch (lúa hạt mì)
Ánh sáng lửa trang nghiêm
Nêu tướng Ca Ma Bộ
Nhật Mạn Noa La hiện
Tùy ứng các cúng dường
Nhóm Thí (Dāna), Giới (Śīla), Nhẫn Nhục (Kṣānti)
Nghĩa bền chắc cũng thế
Các Pháp Đại Minh đấy
Đều bình đẳng gia trì
Đại Minh Quang (ánh sáng của Đại Minh) tim mình (tự tâm)
Như mặt trăng chiếu khắp
Vào Đại Minh tim mình
Chày Kim Cương bình đẳng
Các phương, góc còn lại
Phi sở tác (chẳng phải là chỗ làm), quán tưởng
Ấy đã nói bình đẳng
Đấy tức Pháp Trí Bộ
Ba Bộ ấy hòa hợp
Đức (Guṇa: Công Đức) Kim Cương Thủ, sinh
Y ấy đã sinh ra
Chỗ làm trụ Thiền Định
Chẳng phá Pháp Yết Ma
Nói các tướng trang nghiêm
Hoa Ưu Bát La ấy
Trí Bộ, Nhiếp Bộ dùng
_ Ca Ma Bộ, Pháp Bộ
Dùng hoa Bát Nột Ma (Padma: hoa sen hồng)
Nên y Pháp bí mật
Mười (10), mười hai (12), mười sáu (16)
Nơi Trí Bộ, Nhiếp Bộ Pháp Bộ thứ tự dùng
Hai mươi (20) y Pháp Nghi
Dùng trong Ca Ma Bộ
Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Tam Muội

_ Lại y Pháp bí mật
Làm nhóm việc trang nghiêm
Được sinh ra từ Phật
Làm bình đẳng cúng dường
Hương Chiên Đàn (Ccandana) trang nghiêm
Liền thành Pháp Yết Ma (Karma-dharma)
Nếu Tâm nghi ngờ, sinh
Phá Pháp Mạn Noa La
Tất cả việc bình đẳng
Nghi ngờ liền chẳng sinh
Nếu khi khởi nghi ngờ
Phật nói chẳng thành tựu
Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Tâm

_ Người tu hành y Pháp
Tắm gội để trang nghiêm
Ở trong các tướng phần
Không phá, không khuyết giảm
Nếu y Tam Muội này
Liền thành tựu tương ứng
Nếu vượt Môn Tam Muội
Thì chẳng được thành tựu

_ Pháp Môn bí mật này Là chân thật tối thượng
Nếu thông đạt không ngại
Không ghi sợ, thành tựu
Nên y Pháp mà vẽ
Mạn Noa La bốn khuỷu (4 khuỷu tay)
Y Bản Bộ Đại Minh
Tụng năm Lạc Xoa số
Y Pháp cầu thành tựu
Khác đây thì chẳng thành
Đây gọi là Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Quang Minh

_ Từ Kim Cương Tát Đỏa
Chân thật đã sinh ra
Vẽ Thắng Mạn Noa La
Dài rộng một khuỷu tay
Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Mahā-krodha-vidya-rāja)
Cam Lộ Quân Noa Lợi (Amṛta-kuṇḍali)
Trong Đàn, y Pháp Nghi
An nhóm Kim Cương Câu
Dùng hương hoa cúng dường
Ấy liền được thành tựu

_ Lại ở bên biển lớn
Sườn núi, nơi thanh tịnh
Y Pháp, tùy sức vẽ
Bản Bộ Mạn Noa La
Dùng các báu cúng dường
Cúng dường Kim Cương Thủ
Với Quán Tự Tại Tôn
Thành Tâm mà tác Pháp

_ Ban đêm, ở hai thời
Là đầu đêm, giữa đêm
Người tác Pháp vào Đàn
Cầu Tất Địa chân thật
Như vậy qua nửa tháng
Chỗ làm được tương ứng
Nếu bị tội cực nặng
Cầu Pháp này cũng thành
Pháp này, Môn Bình Đẳng
Lìa Thủ Tướng (chấp lấy tướng) phân biệt
Kim Cương Thủ gia trì
Đều được Thắng Thành Tựu
Bí Mật Chủ sinh ra
Các Thế Giới bình đẳng
Được A Tăng Kỳ ấy
Du Thủy Đa thành tựu
Biến hiện các thân Phật
Nang bằng núi Tu Di
Từ Kim Cương Thủ, sinh
Làm lợi ích chúng sinh

PHẬT NÓI KINH VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ HAI (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6