ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ
(Dựa theo Bài Chú Lăng Nghiêm phổ thông của Ngài Bát Lạt Mật Đế)
Việt dịch: Huyền Thanh

 

I_ HỘI THỨ NHẤT:

Quy mệnh tất cả Như Lai Thiện Thệ Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác cùng với một ức (100 triệu) đỉnh kế tuyệt hảo của tất cả Như Lai Quy mệnh tất cả Phật Bồ Tát Đẳng

Quy mệnh bảy ức (700 Triệu) Chính Đẳng Chính Giác với chúng Diệu Thanh Văn Tăng

Quy mệnh chúng A La Hán trong Thế Gian

Quy mệnh chúng Dự Lưu Quả

Quy mệnh chúng Nhất Lai Quả

Quy mệnh chúng Bất Hoàn Quả

Quy mệnh chúng đạt bốn Quả và chúng đạt bốn Hướng trong Thế Gian

Quy mệnh chúng Thiên Tiên

Quy mệnh chúng Thành Tựu Trì Minh Tiên với chúng khéo hủy diệt hàng ngàn phiền não đáng ghét

Quy mệnh chúng Phạm Thiên

Quy mệnh chúng Đế Thích Thiên

Quy mệnh Thế Tôn Tự Tại Thiên, Ô Ma Phi với hàng quyến thuộc

Quy mệnh Thế Tôn Na La Diên Thiên, năm Đại Ấn là nơi kính lễ của Vô Ái Tử

Quy mệnh Thế Tôn Đại Hắc Thiên phá hoại ba cung thành vui thích ở gò mả là nơi kính lễ của chúng Quỷ Mẫu

Quy mệnh Thế Tôn Như Lai Bộ Tộc

Quy mệnh Liên Hoa Bộ Tộc

Quy mệnh Kim Cương Bộ Tộc

Quy mệnh Bảo Bộ Tộc

Quy mệnh Khố Tàng Bộ Tộc

Quy mệnh Thế Tôn Kiên Cố Dũng Mãnh Quân Kích Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

Quy mệnh Thế Tôn Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

Quy mệnh Thế Tôn Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

Quy mệnh Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

Quy mệnh Thế Tôn Khai Phu Hoa Sa La Thọ Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

Quy mệnh Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

Quy mệnh Thế Tôn Bảo Tràng Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

Kính lễ các Đẳng ấy xong rồi

_ Con xin kính lễ Đức Thế Tôn Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái này Ngài là Vô Năng Thắng Thậm Năng Điều Phục Mẫu

Ngài hay giáng phục tất cả loài Quỷ ác gây phiền não

Ngài hay cắt đứt Minh Chú khác

Ngài hay chận đứng sự chết yểu không đúng thời

Ngài hay giải thoát tất cả sự trói buộc

Ngài hay ngăn chận tất cả giấc mộng xấu ác

Ngài hay tồi hoại tám mươi bốn ngàn phiền não

Ngài hay khiến cho hai mươi tám vị Tinh Tú vui vẻ

Ngài hay tồi hoại tám phiền não lớn

Ngài hay chận đứng tất cả oan gia

Ngài hay cứu thoát mọi tai nạn về: chất độc, dao gậy, lửa, nước…

_ Ngài hay khiến cho tất cả Ấn Chúng Vô Năng Thắng Khinh An Mẫu

Đại Lực Sân Nộ Mẫu Đại Uy Quang Mẫu

Đại Uy Diệu Mẫu

Đại Bạch Quang Diễm Mẫu

Đại Lực Bạch Y Mẫu

Thánh Cứu Độ Mẫu

Phẫn Nộ Mẫu

Phỗ Mãn Tối Thắng Kim Cương Man Mẫu Liên Hoa Chiến Tướng Mẫu

Kim Cương Thiệt Mẫu

An Lạc Phổ Mãn Vô Năng Thắng Mẫu

Kim Cương Bổng Thiên Thần Lực Sĩ Mẫu

Nhu Thiện Hảo Tướng Cúng Dường Mẫu

Thiện Hảo Sắc Tướng Đại Bạch Mẫu

Thánh Cứu Độ Đại Lực Mẫu

Tối Thượng Kim Cương Tỏa Phổ Mãn Mẫu

Kim Cương Đồng Nữ Trì Tính Nữ Mẫu

Minh Chú Niệm Châu Mẫu

Uất Kim Hương Bảo Phổ Mãn Mẫu

Biến Chiếu Thắng Nghĩa Lợi Đỉnh Kế Mẫu La Sát Thần Nữ Kim Cương Mẫu

Kim Quang Nhãn Mẫu Kim Cương Chúc Mẫu

Bạch Sắc Mẫu Liên Hoa Nhãn Mẫu

Nguyệt Quang Mẫu

Hết thảy Ấn Chúng như vậy hãy ủng hộ , thủ hộ cho chúng con

_ Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con

 

II _ HỘI THỨ HAI :

Quy mệnh chủng tử HÙM, TỜ-RU-UM của Tiên Chúng Thiện Quý Như Lai Đỉnh Kế

Với HÙM  TRÙM  thường nghiền nát mọi nghiệp tội

Với HÙM  TRÙM thường uy trấn hộ trì thân căn

Với HÙM  TRÙM thường hoàn thiện các Minh Chú khác

Với HÙM  TRÙM thường tồi hoại tất cả loài Dạ Xoa, La sát gây phiền não

Với HÙM  TRÙM thường tồi hoại tám mươi bốn ngàn phiền não

Hãy ủng hộ, ủng hộ cho con với tất cả chúng sinh

_ Hỡi Đức Thế Tôn! Ngài là Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Mẫu, Điều Phục Mẫu, Đại Thiên Tý Mẫu, Thiên Đầu Mẫu, Ức Bách Thiên Nhãn Mẫu, Nội Diễm Cụ Chủng

Tướng Đại Kim Cương Phúc Mẫu, Tam Hữu Đàn Trường Mẫu

Hãy khiến cho chúng con đạt được sự phồn vinh thịnh vượng tốt lành

_ Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con

 

III _ HỘI THỨ BA:

Phàm có các tai nạn gây ra từ: vua chúa, giặc cướp, lửa, nước, chất độc, dao gậy, quân binh, đói khát, sấm sét, chết yểu không đúng thời, động đất, sao băng, hình phạt của phép vua, rồng độc, sét đánh, Kim Xí Điểu…

Lại có các loài gây ra sự phiền não như: Dạ Xoa, La Sát, Quỷ đói, Quỷ ăn máu thịt, Quỷ Hoá Sinh, Quỷ có hình ung nhọt, Quỷ hôi thối, Quỷ hôi thối lạ kỳ, Quỷ vẹo môi, Quỷ Kiện Vong, Quỷ điên cuồng, Quỷ hớp bóng (Ảnh Quỷ), Quỷ hại trẻ con, loài ăn tinh khí, loài ăn máu huyết, loài ăn thịt, loài ăn cây cỏ có chất như mỡ,loài ăn xương tủy, loài ăn sinh khí, loài ăn thọ mệnh, loài ăn hơi thở ra vào, loài ăn thứ sinh đẻ, loài ăn thứ bất tịnh, loài ăn tâm thức

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được tất cả loài như thế

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của tất cả loài gây phiền não

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của bọn giặc Ngoại Đạo

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Không Hành Mẫu

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Đại Thú Chủ Tự Tại Thiên

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Na La Diên Thiên

Cũng như vậy. Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của loài Kim Xí Điểu

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Đại Hắc Thiên với chúng Quỷ Mẫu

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của nhóm Độc Lâu Ngoại Đạo

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Tác Thắng, Tác Mật, Thành Tựu Tất cả Nghĩa Lợi

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của bốn chị em Thần Nữ

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Đấu Chiến Quỷ, Hỷ Tự Tại Thiên, Hoan Hỷ Thiên cùng với quyến thuộc của họ

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của nhóm Ngoại Đạo Lõa Thể

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Sát Tặc

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của chúng Khởi Thi Quỷ

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ.

Con xin Đức Thế Tôn hãy ủng hộ, ủng hộ cho con

_ Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con

 

IV _ HỘI THỨ TƯ:

Cúi đầu con quy mệnh

Bạch Tản Cái Thế Tôn

Hào quang lửa tròn đầy

Màu trắng tinh rực rỡ

Ánh sáng Bạch Tản Cái

Phóng tỏa khắp muôn nơi

Giáng phục, giáng phục khắp

Cắt đứt mọi trói buộc

Khủng bố trừ hai Chướng

Phá bại Tham,Sân, Si

Cùng phá bại Mạn, Nghi

Thành tựu sự cát tường

_ Nay hô triệu phá bại

Hàng Bất Không Thiên Sứ

Phá bại không chướng ngại

Nguyện ban cho phá bại

Phá bại sự phá hoại của A Tu La

Phá bại tất cả Thiên Chúng

Phá bại tất cả Chúng Rồng

Phá bại tất cả chúng Dạ Xoa

Phá bại tất cả chúng Hương Thực Thần

Phá bại tất cả chúng Quỷ hôi thối

Phá bại tất cả chúng Quỷ hôi thối lạ kỳ

Phá bại tất cả chúng có lỗi do tưởng sai lầm (Ngộ Tưởng Quá)

Phá bại tất cả chúng có lỗi do nhìn thấy sai lệch (Ngộ Kiến Quá)

Phá bại tất cả chúng Quỷ gây bệnh nóng sốt Phá bại tất cả chúng Quỷ Kiện Vong

Phá bại tất cả chúng Trì Chú

Phá bại tất cả chúng Ngoại Đạo

Phá bại tất cả chúng Quỷ Hóa Sinh (Chúng Bộ Đa)

Phá bại tất cả chúng Minh Vương Hạnh

Phá bại tất cả chúng Tác Thắng, Tác Mật, Thành Tựu tất cả Nghĩa Lợi

Phá bại tất cả chúng Minh Hạnh (Trì Chú Bác Sĩ)

Phá bại chúng của bốn chị em Thần Nữ

Phá bại chúng Kim Cương Đồng Nữ Minh Vương

Phá bại chúng Đại Điều Phục

Phá bại hàng Kim Cương Tỏa Điều Phục Vương

Phá bại Đại Hắc Thiên  nơi kính lễ của chúng Đại Quỷ Mẫu

Phá bại hàng Tỳ Nữu Thiên Phi

Phá bại hàng Phạm Thiên Phi

Phá bại hàng Hỏa Thiên Phi

Phá bại hàng Đại Hắc Thiên Phi

Phá bại hàng Quỷ Súy Hắc Áo Thần Nữ

Phá bại hàng Đế Thích Thiên Nữ Phá bại hàng Phẫn Nộ Thần Nữ

Phá bại hàng Sân Nộ Thần Nữ

Phá bại hàng Hắc Dạ Thần Nữ

Phá bại hàng Độc Lâu Thần Nữ

Phá bại chúng Nữ Quỷ vui thích cư ngụ ở gò mả

_ Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con

 

V _ HỘI THỨ NĂM:

Phàm có Hữu Tình đối với ta khởi tâm độc ác, tâm không hiền lành

Lại có các loài gây não hại như: loài ăn tinh khí, loài ăn bào thai, loài ăn máu huyết, loài ăn thứ sinh đẻ, loài ăn xương tủy, loài ăn sinh khí, loài ăn thọ mệnh, loài ăn sức lực, loài ăn mùi thơm, loài ăn bông hoa, loài ăn quả trái, loài ăn hạt giống, loài có tâm tội lỗi, loài có tâm độc ác, loài có tâm phẫn nộ.

Lại có nhóm ma của hàng Dạ Xoa, nhóm ma của hàng La Sát, nhóm ma của loài Quỷ đói, nhóm ma của Quỷ ở nhà xí, nhóm ma của Quỷ Hóa Sinh, nhóm ma của Quỷ có hình ung nhọt, nhóm ma của Quỷ vẹo môi, nhóm ma của Quỷ điên cuồng, nhóm ma của Ảnh Quỷ, nhóm ma của Quỷ Kiện Vong, nhóm ma của Không Hành Nam và Không Hành Nữ, nhóm ma của Quỷ hại trẻ con, nhóm ma của Quỷ có hình như con Linh Dương, nhóm ma của Quỷ có hình con chim, nhóm ma của Quỷ có hình Gia Cầm, nhóm ma của Quỷ có hình con gà, nhóm ma của Quỷ có bàn tay đầy gai.

Lại có Quỷ gây bệnh sốt rét: một ngày phát một lần, hai ngày phát một lần, ba ngày phát một lần, bốn ngày phát một lần, thường nóng sốt cao

Lại có các thứ bệnh như: nóng sốt cao, nhiễm gió (Phong bệnh), vàng da, đàm rãi, bệnh do mọi thứ hòa hợp, tất cả bệnh nhiệt, đau đầu, đau nhức nửa đầu, đau mắt, đau miệng, đau toàn thân, đau nhức do Ma Quỷ gây ra, đau tai, đau răng, đau tim, đau buốt đốt xương, đau hông sườn, đau lưng, đau bụng, đau eo lưng, đau xương mắt cá chân, đau bắp đùi, đau ống chân, đau bàn tay, đau bàn chân, đau buốt tất cả chi tiết…

Lài có loài Bộ Đa, Khởi Thi Quỷ, Không Hành Nữ với các loại ung nhọt như :

nhọt do bị thiêu đốt, nhọt do bị cùi hủi, nhọt ghẻ dầy như gai, nhọt dời ăn (Tri Thù Sang), Đinh Sang, Xâm Dâm Sang, Xích Sang, nhọt do da khô nứt, nhọt trĩ…

Lại có tai nạn phát sinh do Cổ Độc, lửa, nước, vườn rừng gây sự chết chóc, chết yểu không đúng thời, loài trùng Traimukha, loài mòng Trailāṭaka, Bò Cạp, rắn, chồn dữ, sư tử, cọp, gấu heo, gấu ngựa, loài trâu Yak, loài sống dưới nước…

Tất cả tai nạn bệnh tật như trên, dùng Bạch Tản Cái Đại Kim Cương Đại Điều Phục khiến cho chúng tự nhiên lui tan. Trong vòng 12 Do Tuần tất cả tật nạn ấy không thể nào xâm phạm được.

Nay Ta kết Minh Chú

Ta kết nhóm Ánh Sáng (Quang Tụ) Kết buộc Năng Thắng Minh Liền nói Thần Chú là:

Om, a na lê, vi xút đê, vai ra va-di ra đa ri , ban đa, ban đa ni, va-di ra pa ni, phạt, hùm, tờ-ru-um, phạt, sờ-va ha.

𑖌𑖼_ 𑖀𑖡𑖩𑖸 𑖪𑖰𑖫𑗜𑖟𑖿𑖠𑖸_ 𑖪𑖹𑖨 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖠𑖯𑖨𑖰_𑖤𑖡𑖿𑖠 𑖤𑖡𑖿𑖠𑖡𑖰_ 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖢𑖯𑖜𑖰 𑖣𑖘𑖿 𑖮𑖳𑖽 𑖘𑖿𑖨𑖳𑖽 𑖣𑖘𑖿 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_ ANALE  VIŚUDDHE_  VAIRA  VAJRADHĀRI_BANDHA  BANDHANI_ VAJRAPĀṆI  PHAṬ_ HŪṂ  ṬRŪṂ  PHAṬ_ SVĀHĀ

– Chú Lăng Nghiêm Hết –

Anale: Ngọn lửa linh thiêng, năng lực siêu phàm
Viśuddhe: Khiến cho thanh tịnh
Vaira: Sự chống lại, dũng cảm, có năng lực khác thường
Vajradhāri: Trì Kim Cương
Bandha: Cột trói , cột buộc
Bandhani: Cột trói
Vajrapāṇi: Kim Cương Thủ
Phaṭ: Phá bại
Hūṃ: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề
Ṭrūṃ: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ kiêu mạn
Phaṭ: Phá bại
Svāhā: Quyết định thành tựu


CÔNG ĐỨC CỦA BÀI CHÚ LĂNG NGHIÊM
(Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7)

_ Chú Lăng Nghiêm hay bài Chú Phật Đỉnh Quang Tụ Tất Đát Đa Bát Đát La hàm chứa những vần thơ bí mật, những câu văn vi diệu. Là nguyên nhân sinh ra tất cả chư Phật trong mười phương

_ Mười phương Như Lai do Tâm Chú này mà được thành Vô Thượng Chính Biến Tri Giác (hay quả vị Toàn Giác)

_ Mười phương Như Lai trì Tâm Chú này mà hàng phục được các Tà Ma, Ngoại Đạo

_ Mười phương Như Lai dùng Tâm Chú này làm xe sen báu để đi ứng hóa nơi vô số Quốc Độ

_ Mười phương Như Lai dùng Tâm Chú này để chuyển bánh xe Đại Pháp trong vô số Quốc Độ

_ Mười phương Như Lai trì Tâm Chú này nên hay xoa đầu thọ ký cho các hàng Bồ Tát,Thanh Văn và những người chưa chứng Quả Vị ở khắp mười phương

_ Mười phương Như Lai y theo Tâm Chú này mà cứu vớt tất cả Chúng Sinh ở khắp mười phương thoát khỏi mọi sự khổ não của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, đui, điếc, câm, ngọng, 8 điều khổ đồng thời giải thoát các ách nạn: Giặc cướp, binh đao, phép vua, tù ngục, bão lụt, lửa, nước, đói khát, nghèo nàn…

_ Mười phương Như Lai tùy theo Tâm Chú này mà đi khắp mười phương để phụng sự các bậc Thiện Tri Thức. Trong bốn oai nghi đi,đứng, nằm ngồi đều được như ý cúng dường vô lượng vô số chư Phật. Ở trong Pháp Hội của Như Lai đều được suy tôn là Đại Pháp Vương Tử.

_ Mười phương Như Lai thực hành Tâm Chú này mà hay đi khắp mười phương để nhiếp thọ những người có nhân duyên và khiến cho hàng Tiểu Thừa nghe thấy Bí Tạng , chẳng sinh lòng khiếp sợ

_ Mười phương Như Lai tụng Tâm Chú này mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thành tựu Đạo Vô Thượng Giác cho đến khi vào Đại Niết Bàn

_ Mười phương Như Lai tryền lại Tâm Chú này để sau khi diệt độ, phó chúc Pháp Phật cho người sau giữ gìn được đến nơi đến chốn cùng tột và đều giữ gìn trong sạch những Giới Luật nghiêm tịnh.

_ Nếu có ai ngộ nhập vào những chữ những câu trong Tâm Chú Lăng Nghiêm thì mới biết tất cả chúng Hữu Tình và Vô Tình cũng thường nói Chú này. Do đó Chú này còn gọi là Như Lai Đỉnh.

 

CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM
(Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7)

Như hàng Hữu Học chưa thoát khỏi Luân Hồi, có Tâm chí thành cầu tu chứng quả vị A La Hán. Nếu ở trong Đạo Trường, không trì bài Chú này thì thân tâm của Hành Giả khó có thể tránh thoát khỏi được sự quấy nhiễu của Tà Ma.

Nếu có chúng sinh tùy theo vật dụng có được trong nước mình cư ngụ như : Vỏ cây hoa,lá cây Bối, giấy trắng, nhung trắng… đem viết bài Chú này vào rồi đựng trong một cái túi thơm. Như người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ được thì đeo ở trên thân mình hoặc để trong nhà thì trọn đời người ấy chẳng bị các thứ độc làm hại.

Bài Chú Lăng Nghiêm hay cứu chúng sinh thoát khỏi mọi sự sợ hãi và giúp cho chúng sinh tu thành Trí Tuệ xuất Thế Gian.

Trong thời Mạt Pháp. Nếu có người trì tụng hoặc dạy người khác trì tụng Thần Chú Lăng Nghiêm thì kẻ ấy không bị các nạn: Lửa đốt, nước cuốn trôi, độc hại… cho đến tất cả Chú Ngữ độc ác của các hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Yêu Tinh, Ma, Mỵ… đều chẳng thể hại được. Khi trì tụng bài Chú này mà Tâm được chính định rồi thì hết thảy mọi thứ bùa chú, nọc độc, thuốc độc, các hơi độc ở vàng, bạc, cỏ cây, rắn, rết, sâu bọ và các loài khác … nếu lọt vào trong miệng người ấy cũng đều hóa thành vị Cam Lộ. Tất cả các vị Hung Tinh, Ác Quỷ, Ác Thần dù có Tâm ác hãm hại người cũng không dám khởi Tâm làm hại Người Trì Chú ấy. Các loài Tần Na Dạ Ca và chúa Quỷ ác cùng với quyến thuộc đã thọ ân sâu của Phật Pháp thường đến ủng hộ những người trì tụng Chú ấy.

Bài Chú Lăng Nghiêm thường có tám vạn bốn ngàn vô số Chủng Tộc Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương, mỗi mỗi vị đều có quyến thuộc ngày đêm hộ vệ. Nếu có chúng sinh, Tâm còn tán loạn chẳng thể vào Tam Ma Địa được mà kẻ ấy: Tâm trì, miệng tụng bài Chú Lăng Nghiêm thì các vị Kim Cương thường theo ủng hộ kẻ ấy huống chi là người có Tâm quyết định vào Đạo Bồ Đề. Các vị Kim Cương này thường đem sức thần ủng hộ khiến cho người ấy tinh tiến thân tâm, phát khởi Thần Thức, ngay đó nhớ lại những việc từ tám vạn bốn ngàn hằng hà sa số kiếp cho đến nay,mỗi mỗi đều rõ ràng, chẳng có nghi hoặc. Kể từ lúc mới tu học là Kiếp thứ nhất cho đến khi thành Phật là Kiếp cuối cùng, dù phải trải qua bao nhiêu Kiếp nữa thì chẳng khi nào phải sinh làm Quỷ Dạ Xoa, Quỷ La Sát , Quỷ bệnh tật, Quỷ ung thối, Quỷ Yểm Mỵ, Quỷ hút tinh khí, cùng các loài Ngạ Quỷ có hình vô hình , có tưởng vô tưởng và những xứ ác độc.

Bậc Thiện Tri Thức ấy hoặc đọc tụng hoặc đeo giữ và cúng dường Tâm Chú này thì kiếp kiếp chẳng sinh vào những chốn nghèo nàn hèn hạ và những nơi chẳng an lành. Các chúng sinh này dù cho tự thân chẳng làm Phước Nghiệp thì mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ , do đó trong vô số kiếp thường sinh đồng một chỗ với chư Phật, liên kết chặt chẽ vô lượng vô số công đức để cùng tu tập tại một nơi với nhau. Cho nên Tâm Chú này khiến cho người đã Phá Giới lại được Giới Căn trong sạch, ngườichưa đắc Giới khiến cho đắc Giới, người chưa tinh tiến khiến cho tinh tiến, người không có Trí Tuệ khiến cho được Trí Tuệ, người chẳng thanh tịnh khiếncho mau chóng thanh tịnh, người chưa giữ được Trai Giới khiến cho giữ được Trai Giới.

Kẻ Thiện Nam Tử ấy . Giả sử trước kia có phạm Giới Cấm thì sau khi trì Chú , các tội Phá Giới chẳng kể nặng nhẹ đều được tiêu diệt. Dù cho đã uống rượu, ăn ngũ tân và các thứ Bất Tịnh thì tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Tiên, Quỷ Thần cũng chẳng cho là có lỗi mà bắt tội nữa. Dù có mặc quần áo rách rưới bẩn thỉu, khi đi đứng trì niệm Thần Chú cũng vẫn được coi như người thanh tịnh. Dù chẳng lập Đàn, chẳng vào Đạo Trường cũng chẳng hành Đạo mà trì tụng Chú này thì cũng được công đức đầy đủ như là người lập Đạo Trường hành Đạo.

Nếu những kẻ trước kia đã tạo ra năm tội Nghịch và cái tội nặng đáng đọa vào Địa Ngục Vô Gián, hoặc các Tăng Ni đã phạm tội Tứ Khí, Bát Khí, tuy trong các đời trước chưa kịp sám hối. Nay biết đọc tụng, biên chép bài Chú này, đeo giữ trên mình hoặc để ở nơi cư ngụ thì những Nghiệp tích chứa từ trước đều tiêu tan hết, chẳng bao lâu sẽ được Vô Sinh Nhẫn.

Như người phụ nữ chưa có con. Nếu muốn cầu con mà hay chí Tâm tưởng niệm hoặc đeo Chú này thì sẽ sinh được những đứa con trai, con gái có phước đức Trí Tuệ. Kẻ nào cầu sống lâu được sống lâu, cầu Phước Báo được Phước Báo, cho đến cầu thân thể xinh đẹp khỏe mạnh sẽ đều được như thế. Sau khi chết, tùy Nguyện vãng sinh trong mười phương Quốc Độ, chắc chắn chẳng sinh vào nơi biên địa, giòng tộc hạ tiện và không phải mang những thân hình uế tạp.

Nếu có các Quốc Độ, châu huyện, làng xóm bị nạn đói kém, ôn dịch hoặc những nơi bị binh loạn, giặc cướp đánh nhau và tất cả những nơi có tai nạn khác… thì cứ viết bài Chú này dán ở bốn cửa thành, các Tháp Miếu hoặc viết lên ngọn cờ, cây phướng và khiến chúng sinh nơi ấy thừa phụng bài Chú này , cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường đồng thời khiến mỗi người dân đeo bài Chú trên mình hoặc để ở nơi cư ngụ thì tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt.

Nếu có chúng ở các Quốc Độ. Hễ chỗ nào có bài Chú này thì Trời Rồng vui mừng, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui. Những tai chướng do tất cả Ác Tinh biến quái ở mọi nơi đều chẳng thể sinh khởi, người chẳng chết yểu, gông cùm xiềng xích chẳng dính vào thân,ngày đêm ngủ yên thường chẳng gặp mộng ác.

Cõi Ta Bà này có tám vạn bốn ngàn tai biến do Ác Tinh, do 28 Ác Tinh làm Thượng Thủ. Lại có 8 Đại Ác Tinh làm chủ hay xuất hiện trên đời với nhiều hình dạng hay gây các tai họa kỳ lạ cho chúng sinh, hễ có bài Chú này thì hết thảy đều bị tiêu diệt. Trong phạm vi 12 Do Tuần, các tai biến hung dữ trọng chẳng thể xâm phạm

Đức Như Lai nói bài Chú này để bảo hộ cho người tu hành mới vào Đạo trong khi tu Thiền Định, thân tâm được thư thái an ổn không bị những Tà Ma, Quỷ Thần, Tiền Oan Nghiệp Chướng, nợ nần tích lũy từ đời vô thủy đến quấy phá hãm hại.

Nếu người tu hành y theo Pháp, Trì Giới trong Đạo Trường lại được vị Thầy Truyền Giới trong sạch. Đối với Tâm Chú này chẳng sinh nghi hoặc thì ngay tại thân máu thịt do cha mẹ sinh này sẽ được Tâm sáng suốt. Nếu chẳng được như vậy thì mười phương Như Lai đều nói lời hư vọng.

 

HỘ PHÁP CỦA THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM
(Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, Quyển 7)

Bấy giờ trong Hội có vô số trăm ngàn vị Kim Cương đều chắp tay đỉnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Như lời Phật dạy, chúng con xin thành tâm bảo hộ người tu Đạo Bồ Đề”

Khi ấy Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương cũng cùng nhau đỉnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Nếu có người Thiện Nhân tu học như thế thì chúng con xin hết lòng chí thành bảo hộ khiến cho suốt đời người ấy tu hành đều được như nguyện”

Lại có vô số vị Dược Xoa Đại Tướng , các chúa Quỷ La Sát, chúa Quỷ Phú Đan Na, chúa Quỷ Cưu Bàn Trà, chúa Quỷ Tỳ Xá Già, Sứ Giả Tần Na Dạ Ca và các Quỷ Súy đều chắp tay đỉnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Chúng con thề nguyện hộ trì cho người tu hành ấy khiến cho mau chóng được viên mãn Tâm Bồ Đề”

Lại có vô số vị Thiên Tử ở Nhật Cung và Nguyệt Cung, các vị Thần Gió, Thần mưa, Thần sấm, Thần chớp, các vị Tuần Quan Đương Niên và những quyến thuộc của các vì sao cũng ở trong Hội ấy cùng nhau đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng:” Chúng con cũng xin bảo hộ người tu hành ấy lập được Đạo Trường yên ổn không phải sợ hãi gì”

Lại có vô số vị Thần núi, Thần biển, Thần Thổ Địa, Thần dưới nước, Thần trên cạn, Thần trên sông, các Thần làm chủ mọi vật khác, cả Thần gió và cõi Trời Vô Sắc cũng đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng: “Chúng con cũng xin bảo vệ người tu hành ấy được thành Đạo Bồ Đề, không bao giờ có những sự Tà Ma”

Khi ấy tám vạn bốn ngàn ức hằng hà sa số Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương cùng ở trong Đại Hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Như chúng con đã tu thành Bồ Đề từ lâu nhưng chẳng thủ chứng Niết Bàn,thường chỉ đi theo bài Chú này cứu giúp những người chân chính tu hành Pháp Đại Định trong thời Mạt Pháp.

Bạch Đức Thế Tôn! Những người tu Tâm cầu Pháp Chính Định như thế. Dù ở Đạo Trường hay lúc kinh hành cho đến khi đi dạo chơi thì con và Đồ Chúng của con thường theo hộ vệ người ấy. Dù cho Ma Vương ở cõi Trời Đại Tự Tại muốn tìm cách quấy nhiễu cũng chẳng thể được. Còn những Quỷ Thần nhỏ phải cách xa người ấy hơn 10 Do Tuần, ngoại trừ họ đã phát tâm tu Chính Pháp Thiền Định thì mới được gần người ấy.

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu những Ác Ma hay quyến thuộc của Ma muốn đến xâm nhiễu người ấy thì chung con dùng chày Kim Cương đập nát đầu chúng tan ra như bụi nhỏ để khiến cho người Thiện Nhân ấy tu hành được như nguyện”.