THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧  𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧    𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼   𑖪𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠-𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖭𑖝𑖿𑖪  𑖎𑖸𑖝𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA    MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ   VIŚUDDHA-PADMA-SATVA  KETE SVĀHĀ

Tu Pháp Tôn này chủ yếu cầu Quan Vị, Tài Bảo và Độ người lữ hành thoát khỏi các loại tai nạn nguy hiểm

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VIŚUDDHA-PADMA-SATVA (Quy mệnh Thanh Tịnh Liên Hoa Hữu Tình) KETE  SVĀHĀ (quyết định thành tựu như ý  hướng)