NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

PHÉP BẠCH LỄ TẠ (CHUNG CHO TAM ĐÀN)

Sau khi hoàn tất việc truyền giới, toàn thể Giới tử Tam đàn của Giới đàn vân tập đông đủ tại Lễ đường, tất cả xếp hàng theo thứ tự hướng về Thập sư. Một vị Giới tử đại diện, bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch Hòa thượng Giới sư, chư Tôn đức Tăng,

Giới tử chúng con có duyên sự, đầu thành đảnh lễ xin tác bạch: (lạy 1 lạy, đồng quỳ chắp tay)

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch Hòa thượng Giới sư, chư Tôn Đại đức,

Giới tử chúng con không biết có phước duyên gì mà nay nhờ trên Hòa thượng Giới sư, chư Tôn Đại đức Tăng đã thùy từ lân mẫn đăng đàn truyền trao giới pháp cho chúng con. Hôm nay giới thể đã được châu viên, chúng con không biết lấy gì đền đáp cho xứng đáng. Vậy chúng con xin nguyện trọn đời giữ giới pháp đã lãnh thọ cho được thanh tịnh. Chúng con đê đầu bái tạ. Xin trên Hòa thượng Giới sư, chư Tôn Đại đức Tăng từ bi chứng minh cho chúng con được trượng thừa công đức.

(Toàn thể Giới tử quỳ, chắp tay, đợi Hòa thượng dạy).

Huấn từ của hòa thượng:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Các Giới tử, các vị một lòng thành tín cần cầu giới pháp, hôm nay đã đủ duyên lành được thọ giới, giới thể đã được châu viên, các vị đầu thành đảnh lễ bái tạ, chư Đại đức Tăng rất hoan hỷ. Vậy có mấy lời khuyên bảo các vị:

Từ hôm nay trở đi, các vị phải cố gắng giữ giới đã lãnh thọ cho được thanh tịnh. Do nhờ giữ giới mà tâm định, do tâm định mà phát sanh trí tuệ. Nên biết rằng: Giới là đầu của 3 môn học, là nền tảng của muôn pháp lành. Các bậc Thánh nhân nhờ giữ giới mà chứng Bồ-đề. Chư Phật cũng nhờ giữ giới mà thành Chánh giác. Vậy, các vị dù gặp phải nhân duyên mất mạng cũng phải một lòng bền giữ không được trái phạm.

Giới tử đồng đáp:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Trên Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng đã từ bi huấn thị và chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (lạy 3 lạy)