NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

NGHI THỨC THỌ QUI GIỚI

Người muốn cầu thọ Quy Giới, trước phải đến lễ cầu thầy, thầy bằng lòng cho rồi, đến ngày, trước giờ truyền giới thầy Điển lễ cho tất cả Giới tử vào Trượng đường, đến lễ cầu Tăng truyền giới, Giới tử tác bạch như vầy:

I. LỜI TÁC BẠCH

(Hoặc Điển lễ thay bạch)

Một vị đứng giữa bạch:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch trên Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng,

Chúng con có duyên sự, đầu thành đảnh lễ xin tác bạch:

(Lạy 1 lạy, quỳ bạch)

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch trên Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng,

Chúng con tên là…., bấy lâu có lòng khát ngưỡng Quy Giới, nay đủ duyên lành, cần cầu trên Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng thùy từ lân mẫn truyền trao Quy Giới cho chúng con được ân triêm công đức.

Quỳ đợi Hòa thượng (Thượng tọa) bảo:

– Quý hóa! Các vị bấy lâu có lòng khát ngưỡng Quy Giới, nay đủ duyên lành cần cầu trên Đại đức Tăng truyền trao Quy Giới. Đại đức Tăng rất hoan hỷ hứa khả. Vậy các vị như pháp kính lễ chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho.

Hòa thượng (Thượng tọa) bảo xong, Giới tử tiếp bạch: 

– Bạch trên Hòa thượng (Thượng tọa), Đại đức Tăng đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

Điển lễ xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư tam bái.

(Văn trên đây viết ra để cho Giới tử tự bạch)

Điển lễ xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

Đến rồi, xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.

Đứng yên rồi, xướng:

– Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư. (Xướng 3 lần, lạy 3 lạy).

– Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban…

– Giới tử tựu ban…

– Giới tử thứ đệ tấn ban…

– Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư tam bái.

– Giới tử thoái ban.

– Cung thỉnh Giới sư tề nghệ Phật tiền.

– Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.

– Cung thỉnh Giới sư niêm hương…

– Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật-đà-da.

– Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Đạt-ma-da.                                                   

– Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Tăng-già-da.

Lạy Tam bảo rồi, Điển lễ thỉnh Giới sư ngồi:

– Cung thỉnh Giới sư phân ban an tọa.

– Giới tử tựu ban…

– Giới tử thứ đệ tấn ban.

– Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. 

– Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Long Hoa Giáo chủ Di-lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Kỳ viên Hội thượng Phật Bồ-tát.   

– Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Lạc bang Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A-di-dà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-tát. Giới tử ngồi yên xếp bằng, chắp tay)

Tán Lư Hương: (Giới sư đồng tán)

                       Lư hương sạ nhiệt

                       Pháp giới mông huân

                       Chư Phật hải hội tất diêu văn

                       Tùy xứ kiết tường vân

                       Thành ý phương ân

                       Chư Phật hiện toàn thân.

          Nam mô Hương vân cái Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

          Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

Khai Luật kệ:

Vô thượng thậm thâm Tỳ-ni pháp

               Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

               Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

               Nguyện giải Như Lai Tỳ-ni nghĩa.

      Nam mô Khai bảo tạng Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

II. HÒA THƯỢNG KHAI ĐẠO

– Các thiện nam (hay thiện nữ) lắng nghe! Phật dạy rằng: Ba cõi không yên, như ở trong nhà lửa. Muốn xa lìa cõi khổ thì phải hướng về ngôi Tam bảo. Người muốn thoát khỏi bến sanh tử luân hồi không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ, giới như đất bằng phẳng, muôn vật đều từ đấy phát sinh. Giới như ngọn đèn sáng, chiếu phá các chỗ tối tăm. Giới là con đường tắt đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngõ vào cảnh Niết-bàn. Cho nên trong kinh nói rằng: “Nếu có chúng sanh nào muốn dứt trừ các khổ, hưởng sự vui vô thượng Niết-bàn thì phải thọ Tam quy, trì Ngũ giới. Nếu người nào giữ được thanh tịnh, cho đến trong giây phút qui y Tam bảo, ở đời vị lai cũng được chứng quả Niết-bàn”.

II. GIÁO THỌ GIẢI NGHĨA SÁM HỐI

– Các thiện nam (hay thiện nữ)! Trong Luật Phật dạy: Người qui y Tam bảo, trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh. Cũng như muốn chứa đựng vị cam lồ, trước phải súc bình cho thật sạch. Còn người khi thọ quy giới, trước cần phải sám hối trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh, mới có thể lãnh thọ quy giới thanh tịnh.

Nhưng phải hiểu ý nghĩa sám hối là gì?

– SÁM nghĩa là ăn năn, tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến các tội nhiều kiếp về trước, cần phải sám.

– HỐI nghĩa là hối hận. Biết lỗi mà chừa bỏ, đổi lại cho trở nên tốt, không cho tội lỗi phát sanh nữa. Ví như cái áo dơ bẩn đã giặt sạch thì phải giữ gìn không cho dính dơ nữa.

Các thiện nam (hay thiện nữ) đã nghe giảng rõ ý nghĩa sám hối rồi, vậy các vị đứng dậy chắp tay ngay thẳng, nghe tôi nói thế nào thì nói theo thế ấy để sám hối cho thân tâm được thanh tịnh.

Bảo Giới tử đứng dậy chắp tay chí thành, Giới sư nói trước, Giới tử nói theo:

– Đệ tử chúng con tên là…., kể từ vô thỉ cho đến ngày nay lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành. Cúi xin Tam bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một hậu sanh về cõi Phật.

          Nam mô Cầu sám hối Bồ-tát ma-ha-tát.

(Xướng 3 lần, lạy 3 lạy)

(Giới sư dùng tịnh thủy làm phép quán đảnh, rải nước hoa trên đầu 3 Giới tử tượng trưng).