NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

LỜI PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ BỒ-TÁT HẠNH

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, tác đại chứng minh.

Đệ tử tên là…., pháp danh…., nguyện tự mình tu hành pháp Bố thí Ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp Bố thí Ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Bố thí Ba-la-mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp Bố thí Ba-la-mật-đa.

Đệ tử pháp danh….., nguyện tự mình tu hành pháp Tịnh giới Ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp Tịnh giới Ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Tịnh giới Ba-la-mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp Tịnh giới Ba-la-mật-đa.

Đệ tử pháp danh….., nguyện tự mình tu hành pháp An nhẫn Ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp An nhẫn Ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp An nhẫn Ba-la-mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp An nhẫn Ba-la-mật-đa.

Đệ tử pháp danh….., nguyện tự mình tu hành pháp Tinh tấn Ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp Tinh tấn Ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Tinh tấn Ba-la-mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp Tinh tấn Ba-la-mật-đa.

Đệ tử pháp danh….., nguyện tự mình tu hành pháp Tịnh lự Ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp Tịnh lự Ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Tịnh lự Ba-la-mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp Tịnh lự Ba-la-mật-đa.

Đệ tử pháp danh….., nguyện tự mình tu hành pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dạy người khác tu hành pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa, khen ngợi pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vui vẻ khen ngợi người tu hành pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Nam mô Đại Bát-nhã hội thượng Phật Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

(Mỗi ngày đọc một lần vào buổi tối hay buổi sáng).       

Quỳ trước Phật

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện

Chí tâm đảnh lễ đấng Từ tôn,

Đã bao phen sanh tử dập dồn,

Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo.               

Thế Tôn đã đinh ninh di giáo,

Mà con còn đắm đuối mê say.

Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,

Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,

Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,

Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,

Thân ham dùng gấm vóc sa sô,

Ý mơ tưởng bao la vũ trụ.

Bởi lục dục lòng tham không đủ,

Lấp che lần trí tuệ từ lâu.

Hôm nay con giác ngộ hồi đầu,

Tâm sám hối phơi bày tỏ rõ.

Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,

Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,

Trước đài sen thành kính hướng về,

Tịnh tâm ý qui y Tam bảo.

Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,

Dứt tận cùng cội rễ vô minh.

Chí phàm phu tự lực khó thành,

Cầu Đại giác từ bi gia hộ.

Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ,

Con dốc lòng vì đạo hy sinh,

Nương từ quang tìm đến bảo thành,

Đặng tự giác, giác tha viên mãn.