NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

LỜI BẠT

Quyển NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI ấn bản lần này là lần thứ sáu, lần nào cũng có thay đổi chút ít, lần này thay đổi nhiều. Lý do là mấy lần trước vì kinh tế không cho phép nên phải lược bớt, do lược bớt mà khi hành trì phải lật tới lật lui phiền phức. Kỳ này, nghi thức nào làm riêng nghi thức nấy, khỏi phiền lật tới lật lui.

Ngoài ra, kỳ này có thêm: Nghi thức truyền giới cho Tỳ-kheo-ni, Nghi thức truyền giới cho Thức-xoa-ma-na do Thượng tọa Thích Minh Phát (Tổ đình Ấn Quang) soạn, ngõ hầu tiện dụng cho những Đại giới đàn gồm cả Tăng và Ni.

Đây là soạn theo nghi thức của một Đại giới đàn nên bắt đầu từ nghi thức “Cầu thỉnh thầy dẫn thỉnh” rồi đến nghi thức khai đàn, kết giới, khai chung bảng, truyền thọ giới Sa-di, tấn đàn Tỳ-kheo v.v… chứ không phải soạn từ giới thấp lên đến giới cao.

Như lời của người tập thành đã nói: Mục đích của lễ truyền giới là làm thế nào cho Giới tử được đắc giới, yếu tố quan trọng để Giới tử được đắc giới là do lòng khát ngưỡng giới của Giới tử và lòng thương của Giới sư rủ xuống cho họ. Do đó Giới sư phải có tịnh giới, Giới tử phải có lòng thành và Giới đàn phải tổ chức cho trang nghiêm, đúng với luật, đúng với pháp, đúng với lời Phật dạy.

Vấn đề lược bớt và vấn đề thay đổi chút ít ở những lần ấn bản trước đây là đều do hoàn cảnh cũng như thời gian được quy định của Giới đàn với số lượng Giới tử cầu thọ. Mỗi lần như vậy đều có thông qua Hội đồng Thập sư của Giới đàn như luật định.

Nha Trang, ngày vía đức Phật A-Di-Đà

 Năm Tân Tỵ (2001)

TỲ-KHEO THÍCH ĐỖNG MINH

Kính cẩn bạch