NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

TRUYỀN NGŨ GIỚI

Sau khi bảo Giới tử ngồi xuống, Giới sư dạy:

– Các vị đã thọ Tam quy rồi, nên bước lên một bậc nữa là thọ Ngũ giới. Vậy trước khi thọ Ngũ giới cần phải biết rõ Ngũ giới là gì?

Ngũ giới là 5 điều răn cấm:

1- Không được giết hại chúng sanh.

2- Không được trộm cắp.

3- Không được tà dâm.

4- Không được nói dối.

5- Không được uống rượu.

Phật chế ra 5 điều răn cấm này để cho người tại gia thọ trì, tu tập. Nếu ai giữ trọn 5 điều răn cấm tức là giữ tròn nhân cách, kiếp sau khỏi đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tôi xin nói ý nghĩa của 5 giới.

GIỚI THỨ NHẤT, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HẠI CHÚNG SANH.

Chúng sanh đây là hữu tình chúng sanh, nghĩa là chúng sanh có tánh biết. Tuy chỗ tạo nghiệp thọ thân bề ngoài có khác nhau, nhưng cái tánh biết đối với người không khác. Nó cũng biết tham sống sợ chết, biết khổ, biết vui, biết thương, biết ghét… như chúng ta. Người tham sống, vật cũng tham sống; người sợ chết, vật cũng sợ chết. Vậy Phật tử không được giết chết người và tất cả những con vật nào có mạng sống. Vật lớn như con voi, con bò, cho đến vật nhỏ như con gà, con vịt, con muỗi, con kiến, con vi trùng, đều không được giết hại.

Ta không giết hại chúng sanh, trái lại còn mua các con vật như chim, cá v.v… phóng sanh, thì được sống lâu, đời sau sanh làm người sẽ được trường thọ. Trái lại, người ưa sát hại chúng sanh thì đời sau phải bị quả báo thường đau và chết yểu.

GIỚI THỨ HAI, KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP.

Trộm cắp là thế nào? – Là tất cả những vật quý báu như vàng, bạc, ngọc ngà, cho đến vật nhỏ nhặt như cây kim, trái ớt… đã thuộc quyền sở hữu của người, tức là vật có chủ trông coi, người ta không cho mà mình lén lấy, hoặc cậy thế ỷ quyền mà lấy, lường thăng tráo đấu, đi làm việc trễ giờ… đều thuộc về tội trộm cắp cả.

Trộm cắp có những điều hại gì?

– Hiện tại bị người tìm bắt, trói buộc, tra tấn kềm kẹp, hành phạt khổ sở, cha mẹ buồn khổ, xã hội khinh thường, bậu bạn lánh xa, mất sự tin cậy lẫn nhau. Sau khi chết, trở lại làm người bị bần cùng, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Hoặc có khi làm được của rồi bị cướp giật, nhà cháy, nước trôi… rốt cuộc cũng hoàn nghèo khổ; hoặc làm tôi tớ, trâu bò để đền trả nợ trước.

Không trộm cắp có lợi ích gì?

– Không trộm cắp mà còn bố thí thì đời này đời sau hưởng phúc giàu có, an vui sung sướng. Con cháu nhiều đời nhờ phúc thừa của ông bà, cha mẹ mà được giàu sang, vinh hiển. Song, nhờ sự phát tâm bố thí mà tiêu trừ lòng tham lam, trộm cắp. Bởi có sự ích lợi như thế nên Phật tử cần phải giữ cho thanh tịnh.

GIỚI THỨ BA, KHÔNG ĐƯỢC TÀ DÂM.

Đức Phật dạy: Người Phật tử còn tại gia giữ 5 giới, duy cấm tà dâm, là cấm người chồng hay vợ không được lén lút làm việc tà bậy.

Tham tâm tà bậy có hại gì?

1- Làm cho chồng hay vợ bị buồn khổ, ghen tương.

2- Làm cho mất lòng tin cậy nhau.

3- Thân mạng gửi trên dao, gươm.

4- Gia đình dần dần suy sụp.

5- Mắc phải quả báo xấu về sau, là chồng hay vợ con sanh lòng lang chạ.

Bởi sự tà dâm (tà bậy) có hại như thế, nếu muốn cho gia đình đầm ấm, vui vẻ, muốn được tin cậy, mạng sống muốn vững yên, muốn cho thành tựu gia nghiệp, muốn cho được tiếng thơm sạch ở đời này và khỏi bị quả báo xấu đời sau thì nên đoạn hẳn tà dâm. Không tà dâm được lợi ích như thế, Phật tử cần phải giữ gìn đừng cho phạm.

GIỚI THỨ TƯ, KHÔNG ĐƯỢC NÓI DỐI.

Nói dối là thế nào? – Là tâm nghĩ miệng nói trái nhau.

Nói dối có 4 cách:

– Nói không chơn thật: Nghĩa là lấy phải làm quấy, việc thấy mà nói không thấy; lấy quấy làm phải, việc không thấy mà nói có thấy.

– Nói thêu dệt: Nghĩa là trau sửa lời hoa nguyệt, tiếng hay khéo, xui người buông lung tâm trí để làm việc tà bậy.

– Nói lưỡi đôi chiều: Nghĩa là đến người này nói chuyện xấu người kia, đến người kia nói chuyện xấu người này, khêu gợi đấu tranh nhau, làm cho ân ái chia lìa.

– Ác khẩu: Nghĩa là nói lời thô ác, mắng nhiếc, hủy nhục người, làm cho người lửa giận tức bốc lên, cho đến có mặt thì khen, vắng mặt thì chê, ở trước mặt thì cho là phải, sau lưng cho là trái; hoặc nói ra những chuyện dở xấu của người… đều thuộc về loại nói dối cả.

Vì nói không thật nên hiện đời mất lòng tin cậy nhau, không thể lập nên công nghiệp vĩ đại, khi chết đọa vào 3 đường ác, chịu khổ.

Không nói dối có lợi ích gì? – Không nói dối: tâm nghĩ, miệng nói hợp nhau, sau khỏi ăn năn, ở đời được mọi người tin cậy; nhiều đời sau được thân trang nghiêm, tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài. Bởi có sự lợi ích như thế nên Phật tử lúc nào cũng nói lời chân thật.

GIỚI THỨ NĂM, KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU.

Là không được uống những thứ rượu làm say mê người, rượu say dù một giọt nhỏ cũng không nên uống. Tự mình uống, tội còn nhẹ; nếu ép nài đưa người uống thì phạm tội rất nặng. Thuốc độc uống vào thì chết ngay, song chỉ giết mạng một đời người, ít độc hơn uống rượu, vì rượu là thứ làm cho người cuồng tâm, mất giống trí tuệ, gây nên nhiều tội lỗi, chết đi sống lại nhiều kiếp, nên rượu là món độc hơn cả thuốc độc.     

Rượu lại làm nhân sanh ra các tội lỗi: Thuở xưa có một vị cư sĩ phạm giới rượu, say sưa mà các giới khác đều phạm cả. Uống rượu không phải sát hại, trộm cắp, song trong kinh Phật dạy: Uống rượu say có 10 điều tội lỗi:

1- Tâm tán loạn, của cải rơi mất.

2- Thân hay sanh tật bệnh.   

3- Tăng trưởng lòng giết hại.

4- Tâm sân hận bừng bốc, ưa sanh sự tranh đấu.

5- Trí tuệ dần kém.

6- Phúc đức tiêu mòn.

7- Sự nghiệp chẳng thành.

8- Thêm nhiều sự buồn khổ.

9- Khổ nhục cha mẹ, vợ con.

10- Khi thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục chịu khổ, đời đời ngu tối.

Không uống rượu có lợi ích gì? – Không uống rượu tức là trái lại những điều tai hại vừa nói trên. Phật tuy cấm uống các thứ rượu làm say mê người, song cũng có khai cho, khi nào bệnh nặng, uống các thứ thuốc không lành, thầy thuốc bảo phải cần có rượu dầm thuốc uống, bệnh mới lành thì được tạm dùng, đến khi mạnh thì thôi. Nhưng trước khi uống dùng cần phải bạch cho chúng Tăng chứng biết.

Vậy người biết giữ 5 giới được những sự lợi ích, người không biết giữ 5 giới có hại như thế. Tôi đã giảng qua để quý vị hiểu rõ mà lãnh thọ.

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

– Các thiện nam (hay thiện nữ)! Trước các vị đã thọ Tam quy, nay tôi sẽ trao giới pháp cho các vị. Năm giới này sẽ là cội gốc cho giới Sa-di, giới Tỳ-kheo, giới Bồ-tát, cho đến Vô thượng Bồ-đề. Ví như bốn cấp tầng lầu, cần phải xây tầng dưới cho chắc mới xây tầng thứ hai, thứ ba và thứ tư được.

Giới sư dạy: 

– Các thiện nam (hay thiện nữ)! Trước đã trao Tam quy, Tam kiết cho các vị, giới thể đã được châu viên. Bây giờ tôi trao giới tướng cho các vị, các vị phải thành tâm chú ý nghe cho kỹ mà lãnh thọ, nhưng phải xét trước và định trước. Nếu giới nào có thể giữ được thì khi tôi hỏi, các vị nên đáp: “Nam mô Phật, giữ được”, nói cho lớn lên; còn giới nào giữ không được thì im lặng. Phải lượng sức mình mà lãnh thọ, mấy giới cũng tốt, chứ không bắt buộc giữ đủ 5 giới. Các vị hãy quỳ thẳng, chắp tay, thành tâm mà lãnh thọ giới pháp.

– Giới thứ nhất: Từ nay đến suốt đời không được giết hại chúng sanh, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ hai: Từ nay đến suốt đời không được gian tham trộm cắp, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ ba: Từ nay đến suốt đời không được tà dâm, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ tư: Từ nay đến suốt đời không được nói dối, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ năm: Từ nay đến suốt đời không được uống rượu, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

Hoà thượng Giới sư:

– Tốt lắm! Các Giới tử đã thọ giới rồi. Vậy từ nay về sau, suốt đời phải tự giữ gìn cho thanh tịnh, dầu gặp phải nhân duyên mất mạng cũng không hủy phạm. Nếu bền lòng giữ gìn thì đời đời qua lại chốn nhân thiên, sớm thành Phật quả. Do nhờ công đức trì giới này mà khỏi đọa trong 3 đường dữ. Khi mạng chung được sanh về nước Cực Lạc, nếu nhất tâm niệm Phật.

Các vị đã thọ Tam quy và Ngũ giới xong rồi, bây giờ các vị nên đồng đứng dậy lạy tạ Tam bảo.

Dẫn thỉnh xướng:

– Nhất tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo.                         

Nhất tâm đảnh lễ, nam mô Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Đạo tràng hội thượng Phật Bồ-tát.                                                           

Nhất tâm đảnh lễ, nam mô Lạc Bang giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A-di-dà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát.  

Các vị lạy rồi, nên ngồi xuống, xếp bằng, nghe Giới sư dạy thêm.

Hoà thượng Giới sư dạy:

(Khuyên tu và học)

– Các thiện nam (hay thiện nữ)! Các vị đã qui y thọ giới rồi thì phải thường nhớ Phật, niệm Phật, chán cõi Ta-bà này là nhiều khổ, cầu sau khi mạng chung thần thức sanh về nước Cực Lạc của Phật A-di-đà, liên hoa hóa sanh, sống mãi không phải sanh, già, bệnh, chết nữa.

Theo lời đức Phật Thích-ca dạy: Đức Phật A-di-đà đang chờ đợi tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc, nếu ai thành tâm chuyên niệm danh hiệu Ngài. Vậy, mỗi vị phải có 1 xâu chuỗi (tràng hạt), mỗi ngày chuyên niệm ít nhất 3 tràng, tùy sức, niệm nhiều càng tốt. Nên biết: ngọc Ma-ni gieo vào nước đục, nước đục trở thành trong, danh hiệu Phật gieo vào tâm chúng sanh, tâm chúng sanh trở thành tâm Phật.

Trong kinh có câu: “Mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhơn”, nghĩa là: chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Song, đã qui y thọ giới rồi là phải thực hành theo lời Phật dạy, nguyện trừ bỏ các điều dữ, nguyện tu các việc lành để trở thành người Phật tử chơn chánh.

Các vị trước kia chưa qui y thì gọi đàn ông là thiện nam tử (người trai tốt), đàn bà thì gọi là thiện nữ nhơn (người gái tốt). Bây giờ đã qui y rồi, đàn ông thì gọi là Ưu-bà-tắc (cận sự nam), là người trai gần gũi phụng sự Tam bảo; người đàn bà gọi là Ưu-bà-di (cận sự nữ), là người gái gần gũi phụng sự Tam bảo.

Các Phật tử! Từ hôm nay trở đi, các vị phải tinh tấn siêng năng học hỏi giáo lý của Phật dạy, rồi y theo đó mà tu hành, tích chứa các phúc lành, làm nhân tốt, về sau sẽ thành Phật quả. Từ nay về sau tránh sự sát sanh, quý vị phải tập ăn chay cho lòng từ bi tăng trưởng, ăn ít nhất là mỗi tháng 2 ngày chay. Khi quen rồi, lần lần lên 4 ngày, hoặc 6 ngày v.v… Thường ngày ăn uống nên cữ kiêng hành, hẹ, tỏi, nén, thịt trâu, thịt chó v.v… vì các thức ăn ấy người Phật tử ăn không tốt, sanh con ngu tối, chỉ có hại mà không có lợi, nên cố gắng giữ gìn.

Phải thường đến chùa lạy Phật, sám hối mỗi tháng 2 lần: Tối 14 và 30, nếu tháng thiếu thì 29; hoặc nghe kinh. Phải ráng học ít nhất là mười bài Phật học phổ thông về lớp sơ đẳng, mới hiểu bổn phận của người Phật tử tại gia mà hành trì.

Khi vào chùa lạy Phật thì đừng mang giày dép vào chánh điện, vì sợ mang đồ dơ bẩn vào chùa mà có tội và để tỏ lòng cung kính Phật. Vào chùa y phục phải sạch sẽ và tề chỉnh. Nếu thuận tiện thì ở nhà nên lập một bàn thờ Phật để thường ngày chiêm ngưỡng và lạy Phật, tụng kinh cho tăng trưởng phước lành. Về cách thờ Phật và tụng kinh thế nào cho đúng phép thì các vị nên xem trong quyển Phật học phổ thông, khóa thứ nhất.

Ý NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG CỦA PHÁI QUI Y

(Nên đưa cái phái cho Giới tử thấy)

– Đây là phái qui y. Phái này không phải là một cái bùa trừ tà yếm quỷ, vì vậy các vị không nên mang đeo trong mình. Phái này cũng không phải là một ông thần để ban ơn giáng phước cho các vị, nên cũng không cần cất kỹ hay để thờ trên trang. Phái này chỉ là một bằng chứng ghi lại ngày này, tháng này các vị đã cải ác tùng thiện, xả tà quy chánh, qui y theo đạo Phật. Vậy các vị nên làm cái khuôn kính (gương) treo chỗ nào thường ra vào trông thấy. Phái này có công năng nhắc nhở các vị mỗi khi làm những điều sai quấy, như khi các vị muốn giết một con gà hay con vật gì để ăn, các vị thấy cái phái này, liền được nó nhắc nhở cho các vị nhớ rằng: mình đã qui y thọ giới rồi, hứa hẹn trước Tam bảo, sao còn làm việc tội lỗi thế này, thì các vị sẽ không dám sát sanh v.v…

Nói tóm lại, cái phái này chỉ có công năng nhắc nhở các vị bỏ các điều ác, làm các điều lành, đến khi trăm tuổi cũng không cần đốt đem theo, vì việc ác nếu các vị không chừa thì dù có đem theo hằng trăm cái phái cũng vô ích.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa:

– Phải gắng bỏ các điều dữ, làm các điều lành, siêng năng niệm Phật. Cố gắng học hỏi giáo lý cao siêu của Phật. Phải ăn chay mỗi tháng ít nhất 2 ngày. Nên cữ kiêng hành, hẹ, tỏi, nén, thịt trâu và thịt chó v.v…

Treo cái phái này ở chỗ nào thường thấy. Đến đây, việc qui y thọ giới đã rồi, các vị nên chắp tay tề chỉnh để hồi hướng. 

Giới sư cùng đại chúng cử tụng hồi hướng.

PHỤC NGUYỆN….

Dẫn thỉnh xướng:

– Thỉnh chư Tôn lập ban.

– Tam tự qui y….

Lễ xong, Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn hồi nghệ Tổ đường.

– Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.

– Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

– Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

– Giới tử tựu ban.

– Giới tử thứ đệ tấn ban.

– Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại Tổ sư, tam bái.

– Cung thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

Ngồi rồi, đánh khánh, lại xướng rằng:

– Giới tử tựu ban.

– Giới tử thứ đệ tấn ban.

– Hồ quỳ hiệp chưởng, nghiêm thân hướng thượng.

TÁC BẠCH LỄ TẠ

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch trên chư Tôn Đại đức Tăng, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch:

(Lạy xuống 1 lạy, quỳ bạch)

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch trên chư Tôn Đại đức Tăng,

Bấy lâu nay chúng con có lòng khát ngưỡng quy giới, hôm nay đầy đủ duyên lành, được trên chư Tôn Đại đức Tăng đã thùy từ lân mẫn truyền trao quy giới cho chúng con được viên mãn. Chúng con thành tâm đê đầu lễ tạ, nguyện suốt đời vâng giữ giới pháp thanh tịnh. Xin trên chư Tôn Đại đức Tăng chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Trên chư Tôn đức đáp:

– Các Phật tử bấy lâu có lòng khát ngưỡng được thọ quy giới, hôm nay trên chư Tôn Đại đức đã trao quy giới cho rồi, vậy các Phật tử cố gắng mà giữ gìn cho thanh tịnh để gây hạnh phúc cho gia đình… Vậy các Phật tử lễ chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho.

Giới tử tự bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Trên chư Tôn Đại đức Tăng đã từ bi chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

Dẫn thỉnh xướng:

– Đàn tràng viên mãn, pháp sự châu long, cung thỉnh chư Tôn các các hồi quy bản vị.