NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

NGHI THỨC XẢ GIỚI BÁT QUAN TRAI

Sau khi tu một ngày đêm xong, Giới tử cùng đến trước Tổ, lạy Tổ 3 lạy, rồi lên chánh điện. Giới sư niệm hương, thầy Tri sự xướng:

– Nhất tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật-đà-da.       

– Nhất tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai chư Đạt-ma-da.

– Nhất tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Tăng-già-da.                                      

– Tụng đại bi….

– Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo. (3 lần)

Tăng ngồi xuống 2 bên. Một Phật tử đại diện ra quỳ bạch cầu Tăng xả giới:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch trên Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng,

Chúng con pháp danh là… đã nguyện thọ Bát quan trai giới, giữ tròn một ngày một đêm. Nay chúng con xin xả giới. Xin trên chư Tôn đức Tăng từ bi chứng minh cho chúng con được trượng thừa công đức.

Chư Tôn đức đáp:

– Quý Phật tử đã nguyện tu Bát quan trai giới một ngày một đêm được thanh tịnh, nay cầu xin xả giới. Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng chứng minh, quý vị sẽ được công đức vô lượng. Xin khuyên quý Phật tử phát tâm tu tập Bát quan trai ngày càng tinh tấn hơn để cho được viên mãn quả phúc.

Các Giới tử lạy 1 lạy.

Kết toán hồi hướng.

Đồng ở trước Phật tụng:

– Ma ha Bát-nhã….

Tu trai viên mãn thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

– Tự qui y Phật….

– Tự qui y Pháp….

– Tự qui y Tăng. 

Các Giới tử ra lạy Tổ 3 lạy, xong.