NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

LỜI PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ THẬP THIỆN HẠNH

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, tác đại chứng minh.

Đệ tử tên là…., pháp danh…., nguyện tự mình xa lìa sự giết hại sanh mạng, dạy người khác xa lìa sự giết hại sanh mạng, khen ngợi sự xa lìa giết hại sanh mạng, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự giết hại sanh mạng.

Đệ tử pháp danh là….., nguyện tự mình xa lìa sự không cho mà lấy, dạy người khác xa lìa sự không cho mà lấy, khen ngợi sự xa lìa không cho mà lấy, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự không cho mà lấy.

Đệ tử pháp danh là….., nguyện tự mình xa lìa sự tà hạnh về dục, dạy người khác xa lìa sự tà hạnh về dục, khen ngợi sự xa lìa tà hạnh về dục, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự tà hạnh về dục.

Đệ tử pháp danh là….., nguyện tự mình xa lìa sự dối trá, dạy người khác xa lìa sự dối trá, khen ngợi sự xa lìa sự nói dối trá, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự nói dối trá.

Đệ tử pháp danh là….., nguyện tự mình xa lìa sự nói ly gián, dạy người khác xa lìa sự nói ly gián, khen ngợi sự xa lìa sự nói ly gián, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự nói ly gián.

Đệ tử pháp danh là….., nguyện tự mình xa lìa sự nói thô ác, dạy người khác xa lìa sự nói thô ác, khen ngợi sự xa lìa sự nói thô ác, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự nói thô ác.

Đệ tử pháp danh là….., nguyện tự mình xa lìa sự nói uế tạp, dạy người khác xa lìa sự nói uế tạp, khen ngợi sự xa lìa sự nói uế tạp, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự nói uế tạp.

Đệ tử pháp danh là….., nguyện tự mình xa lìa sự tham dục, dạy người khác xa lìa sự tham dục, khen ngợi sự xa lìa tham dục, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự tham dục.

Đệ tử pháp danh là….., nguyện tự mình xa lìa sự sân giận, dạy người khác xa lìa sự sân giận, khen ngợi sự xa lìa sự sân giận, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự sân giận.

Đệ tử pháp danh là….., nguyện tự mình xa lìa sự tà kiến, dạy người khác xa lìa sự tà kiến, khen ngợi sự xa lìa sự tà kiến, vui vẻ khen ngợi người xa lìa sự tà kiến.

Nam mô Đại Bát-nhã hội thượng Phật Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

(Mỗi ngày đọc một lần vào buổi tối hay buổi sáng).