NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

GIẢI ĐẠI GIỚI VÀ GIỚI TRƯỜNG

(Giải giới sau khi mãn Giới đàn truyền giới, tức là trước khi tụng hồi hướng).

Yết-ma công bố:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe. Tăng nay họp để giải Đại giới và Giới trường. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận giải Đại giới và Giới trường. Đây là lời tác bạch. Tác bạch có thành không?

Chư Tôn chứng Tăng-già đáp:

– Thành.

Yết-ma tác pháp:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe. Tăng nay họp để giải Đại giới và Giới trường. Các trưởng lão nào bằng lòng Tăng họp để giải Đại giới và Giới trường thì im lặng. Vị nào không bằng lòng xin nói. Yết-ma có thành không?

Chư Tôn đức đồng thanh đáp:

– Thành.

Yết-ma tuyên bố chung quyết:

– Tăng đã bằng lòng giải Đại giới và Giới trường rồi. Tăng bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận như vậy. Và đến đây tôi tuyên bố trả lại cương giới cũ của trú xứ…. (tên chùa nơi tổ chức Giới đàn).

Dẫn thỉnh trích chung bảng như thường lệ. Hòa thượng Giới sư và chư Tôn Đại đức đồng tụng:

Thọ giới công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

– Tự qui y….

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn đức hồi nghệ Tổ đường.

Chư Tôn xá Tổ xong, Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn đức hồi quy Trượng đường.

– Mạt vị tiên hành.

Giới tử sắp hàng hai bên, quỳ, chắp tay, cúi đầu hầu chư Tôn đức hồi quy Trượng đường. Khi đến Trượng đường, theo thứ tự an tọa.

Toàn thể Giới tử đảnh lễ cúng dường.

Đọc phép bạch lễ tạ….

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các các hồi quy bản vị.