NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI BÁT QUAN TRAI

Ban đầu đến cầu xin thọ giới Bát quan trai, chỉ bạch qua và trình ngày rảnh việc đã định… Khi Giới sư đã hoan hỷ cho, ra trai đường sẽ lễ cầu bạch rõ.

Phật tử tại gia phát tâm thọ giới Bát quan trai phải đến chùa lễ cầu Giới sư, trước nhờ thầy Tri sự hướng dẫn. Khi Giới sư mỗi mỗi dặn bảo đủ rồi sẽ đảnh lễ cầu xin truyền giới.

I. THỈNH GIỚI SƯ RA TRAI ĐƯỜNG

Thầy Tri sự đánh khánh, bảo một Giới tử hiểu biết ra đứng giữa bạch, còn bao nhiêu đứng 2 bên. Bạch rằng:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch chư Tôn, chúng con có duyên sự, đầu thành đảnh lễ xin tác bạch:

(Lạy 1 lạy rồi quỳ bạch)

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch chư Tôn đức, chúng con pháp danh là…. vì gia duyên còn bận bịu, chưa xuất gia được, nay chúng con y theo lời Phật dạy, nguyện tập tu Bát quan trai giới. Xin thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu chư Tôn đức thùy từ lân mẫn truyền trao giới pháp cho chúng con để chúng con được ân triêm công đức.

Giới sư đáp rằng:

– Nam mô A-di-dà Phật, thiện tai khả nhĩ!

Nếu muốn nói rộng thì:

– Các vị còn gia duyên bận bịu, chưa xuất gia được, nay nguyện tu Bát quan trai giới, đến thành tâm lễ cầu thầy truyền trao trai giới. Đại đức Tăng rất hoan hỷ hứa khả, vậy các vị lạy Tổ chứng minh cho.

Giới tử bạch:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Trên chư Tôn đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (lạy 3 lạy)

II. THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ TỔ ĐƯỜNG

Thầy Tri sự xướng lễ:

– Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

(Lạy rồi đứng qua một bên).

– Giới tử tựu ban.

Xướng lễ:

– Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

III. THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ PHẬT TIỀN

Niêm hương cầu Phật, Bồ-tát gia bị…

Thầy Tri sự xướng:

– Nhất tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo.                                                           – Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

– Nhất tâm đảnh lễ, nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới A-di-dà Phật.                                                      

– Cung thỉnh Giới sư thăng tòa.

Thầy Tri sự bảo:

– Giới tử lập ban.

Quay về Phật, liền xướng:

– Nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Phật.

– Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

– Nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng nhất thế chư Phật.       

– Nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng.              

– Giới tử hồ quỳ, hiệp chưởng.

Giới sư chắp tay, cử hương tán:

Lư hương sạ nhiệt

                       Pháp giới mông huân

                       Chư Phật hải hội tất diêu văn

                       Tùy xứ kiết tường vân

                       Thành ý phương ân

                       Chư Phật hiện toàn thân.

               Nam mô Hương vân cái Bồ-tát. (3 lần)

Kệ Tán Pháp:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

              Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

              Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

              Nguyện giải Như Lai Tỳ-Ni nghĩa.

       Nam mô Khai bảo tạng Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

IV. GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

– Này các Giới tử, các vị hãy lắng nghe cho kỹ! Bể khổ vô biên, không nương thuyền Bát-nhã thì không thể lên bờ Giác. Luân hồi nhiều nẻo, không thọ trì tịnh giới thì không thể được giải thoát. Chư Phật do tịnh giới mà thành Chánh giác. Đại thừa, Tiểu thừa đồng thọ trì tịnh giới; thế gian xuất thế đều giữ tịnh giới. Nhưng tại gia Phật tử vì trần lụy bao vây, không thể quyết chí chung thân thọ trì. Bởi thế, Đức Như Lai từ bi, phương tiện dạy mỗi một ngày đêm thọ trì tám thứ trai giới này. Tám trai giới này công đức siêu vượt ba cõi, thẳng đến Giác ngộ.

Phật tử đáp:

– Nam mô Phật.

Giới sư tiếp:

– Các Giới tư! Các người từ vô thỉ đến nay tạo các ác nghiệp vô lượng vô biên, nay phải chí thành tha thiết sám hối để cho thân tâm thanh tịnh tinh khiết, rồi mới thọ trì tám thứ trai giới. Vậy các vị hãy đọc theo lời tôi. (Giới tử quỳ thẳng, chắp tay thành kính đọc theo)

– Đệ tử chúng con pháp danh là…. một lòng phụng thỉnh Đức Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam bảo dũ lòng từ bi lai lâm chứng giám. Chúng con nhờ sức từ Tam bảo được thọ giới “Bát quan trai”. Xin thương xót cho chúng con.

Đọc 3 lần như thế, Giới sư xướng:

– Khởi thân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú Tam bảo. (xướng 3 lần, mỗi lần Giới tử lạy 1 lạy).

– Hồ quỳ, hiệp chưởng. Các Giới tử! Các vị đã phụng thỉnh Tam bảo chứng minh rồi, giờ đây các vị hãy đọc theo lời tôi để cần cầu sám hối:             

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra

Đệ tử thảy đều xin sám hối.

Nam mô Cầu sám hối Bồ-tát. (3 lần)

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.  Này các Giới tử!

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật.

– Các vị đã chí thành sám hối, 3 nghiệp thanh tịnh rồi, vậy từ giờ này cho đến sáng mai hãy chí tâm tu tập tám thứ trai giới của Đức Phật chế. Tám thứ trai giới là những gì?

– Một là không được sát sanh.

– Hai là không được trộm cướp.

– Ba là không được dâm dục.

– Bốn là không được vọng ngữ.

– Năm là không được uống rượu.

– Sáu là không được trang sức hương hoa cùng phục sức đẹp, không được múa hát hay cố ý xem nghe múa hát.

– Bảy là không được nằm ngồi giường ghế cao rộng.

– Tám là không được ăn trái thời.

Tám thứ này, 7 giới trước gọi là giới – nghĩa là đóng bít cửa ngõ ác đạo – giới thứ 8 gọi là trai, nghĩa là giống như đức Như Lai, bước theo đường lối trung đạo, ăn đúng vào lúc mặt trời đứng bóng. Gồm giới và trai gọi là “Bát quan trai giới”. Các vị nên phát tâm vô thượng, thọ giới vô thượng ấy. Vậy các vị hãy nói theo lời tôi chỉ dẫn:

Đệ tử (Giới tử xưng tên và pháp danh) qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. Nguyện một ngày đêm làm tịnh hạnh Ưu-bà-tắc (nếu là nữ thì xưng Ưu-bà-di). Đức Như Lai Chí Chân Chánh Biến Giác là Thế Tôn  của con.

Giới sư xướng:

– Khởi thân đảnh lễ Thập phương thường trú Tam bảo.

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Giới sư dạy:

– Này các Giới tử!

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật.

– Tôi đã trao ba pháp qui y cho các vị rồi, giờ lại trao cho các vị 3 pháp cứu cánh. Các vị hãy nói theo tôi:    

Đệ tử (Giới tử xưng tên và pháp danh) đã qui y Phật rồi, đã qui y Pháp rồi, đã qui y Tăng rồi. Nguyện một ngày một đêm làm tịnh hạnh Ưu-bà-tắc(nếu là nữ thì xưng Ưu-bà-di). Đức Như Lai Chí Chân Chánh Biến Giác là Thế Tôn  của con.

Giới sư xướng:

– Khởi thân đảnh lễ Thập phương thường trú Tam bảo.

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Giới sư dạy:

– Này các Giới tử!

Giới tử đáp: Nam mô Phật.

– Tôi đã trao cho các vị ba pháp qui y, ba pháp cứu cánh, thế là giới thể đã viên mãn rồi. Nay tôi lại nói rõ giới tướng để các vị chấp trì, không được hủy phạm. Vậy các vị hãy nói theo tôi:

(Giới tử nói theo lời Giới sư)

– Như chư Phật Thế Tôn suốt đời không sát sanh, đệ tử…. (xưng pháp danh) nguyện một ngày đêm xa lìa sự sát sanh.

Như chư Phật Thế Tôn suốt đời không trộm cướp, đệ tử…. (xưng pháp danh) nguyện một ngày đêm xa lìa sự trộm cướp.

Như chư Phật Thế Tôn suốt đời không dâm dục, đệ tử…. (xưng pháp danh) nguyện một ngày đêm xa lìa sự dâm dục.

Như chư Phật Thế Tôn suốt đời không vọng ngữ, đệ tử…. (xưng pháp danh) nguyện một ngày đêm xa lìa sự vọng ngữ.

Như chư Phật Thế Tôn suốt đời không uống rượu, đệ tử…. (xưng pháp danh) nguyện một ngày đêm xa lìa sự uống rượu.

Như chư Phật Thế Tôn suốt đời không trang sức, đệ tử…. (xưng pháp danh) nguyện một ngày đêm xa lìa sự trang sức.

Như chư Phật Thế Tôn suốt đời không múa hát và xem nghe múa hát, đệ tử…. (xưng pháp danh) nguyện một ngày đêm xa lìa sự múa hát và xem nghe múa hát.

Như chư Phật Thế Tôn suốt đời không ăn trái thời, đệ tử…. (xưng pháp danh) nguyện một ngày đêm xa lìa sự ăn trái thời.

Giới sư xướng:

– Khởi thân đảnh lễ Thập phương thường trú Tam bảo.

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Giới sư dạy:

– Này các Giới tử!

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật.

– Các vị đã thọ tám trai giới rồi, giờ phải phát thệ nguyện. Hết thảy việc thế gian, cho đến việc xuất thế, nếu không phát nguyện, không việc gì thành tựu. Vậy các vị hãy chí thành phát nguyện theo lời tôi chỉ dẫn:

(Giới tử nói theo)

– Đệ tử…. (xưng pháp danh) chí tâm phát nguyện: nguyện do công đức thọ giới “Bát quan trai” này, giải thoát 3 đường, xa lìa tám nạn. Nguyện đem công đức ấy hồi hướng cho hết thảy hữu tình, hoặc thấy, hoặc nghe đồng sanh Tịnh độ, đồng thấy Như Lai, đồng chứng pháp nhẫn, đồng hóa chúng sanh, đồng thành Phật đạo.

Giới sư xướng:

– Khởi thân đảnh lễ Thập phương thường trú Tam bảo.

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Giới sư dạy:   

– Này các Giới tử!

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật.

– Các vị nếu đã thọ tám trai giới rồi thì phải giữ từng giới như giữ tròng con mắt, trong một ngày một đêm đừng có hủy phạm. Trong tám trai giới ấy, nếu phạm một giới thì thành người bất tịnh. Tám trai giới này là giới rất vi diệu, làm cho người tại gia được xuất gia. Vậy các vị phải suốt một ngày một đêm này nhiếp tâm lại, chánh tâm lại, giữ gìn như giữ bờ đê không cho nước chảy. Các vị nhờ phước thiện đời trước, ngày nay được sanh làm người, được gặp Phật pháp, được thọ tịnh giới, làm căn bản cho giải thoát, vậy phải trân trọng, đừng nên tự khinh.

Giới tử đáp:

– Y giáo phụng hành.

Giới tử đứng dậy. Thầy Tri sự xướng cho Giới tử đảnh lễ:

– Nhất tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam bảo.                   

– Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

– Nhất tâm đảnh lễ Truyền giới Bổn sư.

Lạy xong đứng luôn, Giới sư cùng đại chúng cử hồi hướng:

– Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa….

Thọ giới công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Thầy Tri sự:

– Cung thỉnh Giới sư hồi nghệ Trượng đường.