NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

LỄ NHIÊN HƯƠNG

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử! Trường quỳ, hiệp chưởng .

Giới tử đồng quỳ. Một vị đại diện Giới tử đọc “Nhiên hương văn thỉnh”:

– Nhân sinh tại thế, sinh mạng như phù nang, thế mạt vô thường, luân hồi chuyển tiếp, bất như kim cang chơn thể Phật đạo thường hằng. Thí như phát tâm hành đạo, hoằng hóa hữu tình, cúng dường Tam bảo, tích phước phồn công.

Tuy vân: cúng dường giả, tức hành bố thí pháp dã, như xả vật bố thí bất như xả ngã ái thủ, bố thí cúng dường thị chi vi quý. Kim dục xả ngã ái thủ cúng dường, tức dụng thân mạng cúng dường dã.

Pháp hoa kinh vân: “Nhất Thế Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ-tát thiêu thân cúng dường chư Phật”. Kim đệ tử chúng đẳng, tung chủng tiền nhân nhiên hương tại thủ, hoặc nhất hoặc tam viên cúng dường Tam bảo.

Chúng đẳng ân cần bái thỉnh: Hòa thượng đàn đầu truyền giới can lãnh Thập sư đăng lâm bảo sở, kình thủ phần hương chứng minh hộ trì. Ngưỡng mong Tôn đức từ bi nạp thọ. Duy nguyện đại từ bi cố.

(Khấu thủ)

燃香文請

人生在世 生命如浮囊世末無常輪回轉接不如金剛真體佛道常恒o譬如發心行道弘化有情供養三寶積福繁功o

雖云供養者即行布施法也如捨物布施不如捨我愛取布施供養是之為貴o今欲捨我愛取供養即用身命供養也o

法花經云一切眾生喜見菩薩燒身供養諸佛o今弟子眾等蹤踵前人燃香在首或一或三員供養三寶o

眾等慇懃拜請和尚堂頭傳戒干領十師登臨寶所黥首焚香證明護持o仰蒙尊德慈悲納受o惟願大慈悲顧o 叩首

Dịch nghĩa:  Văn thỉnh đốt hương

Người sống trên cõi đời giống như phao nổi, theo luật vô thường hết đời này luân hồi chuyển tiếp, khác với thân kim cang chơn thể giác ngộ thường hằng. Với cái thân vô thường này, nếu biết phát tâm hành đạo, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, cúng dường Tam bảo, chứa phước dồn công (thì cũng có ngày sẽ thành kim cang chơn thể).

Tuy nói cúng dường tức là thực hành pháp bố thí, nhưng nếu chỉ đem tài vật để bố thí cúng dường thì sao bằng bỏ chấp ngã ái để cúng dường! Nay chúng con muốn xả bỏ chấp ngã ái để cúng dường.

Như kinh Pháp Hoa nói: “Bồ-tát Nhất Thế Chúng Sanh Hỷ Kiến đã đốt thân để cúng dường chư Phật”. Nay đệ tử chúng con noi dấu người xưa xin đốt hương tại đảnh đầu của mình, hoặc 1 hoặc 3 viên, để cúng dường Tam bảo.

Chúng con ân cần bái thỉnh Hòa thượng đàn đầu truyền giới và Thập sư quang lâm bảo điện chứng minh hộ niệm, chích thủ nhiên hương. Ngưỡng mong Tôn đức từ bi nạp thọ. Nay xin cúi đầu cung thỉnh.  

Hòa thượng đáp từ:

– Chư Giới tử trừng tâm đế thính:

Phù xuất gia giả, phát túc siêu trần, thị trượng phu chi chí. Kim Giới tử đẳng quán thân vô thường, thế sự phù âu thí như nhật tảo ngưng sương. Do thử nhữ đẳng xả ngã ái thủ, dụng thân thiêu hương thành kính cúng dường Tam bảo. Đàn thượng ngã Thập sư đẳng tán thán đạo tâm. Thị nhiên hương tại thủ như phần thân cúng dường chư Phật. Thị ngã khuyến nhữ đẳng: đạo tâm kiên trì tinh nghiêm giới luật. Quá khứ như hiện thế chư Phật, do kiên trì giới luật nhi thành.

Thiện tai khả nhĩ!

Chúng hòa:

– Y giáo phụng hành.

和尚答辭

諸戒子澄心諦聽夫出家者發足超塵是丈夫之志o

今戒子等觀身無常世事浮漚譬如日早凝霜o

由此汝等捨我愛取用身燒香誠敬供養三寶o

壇上我十師等讚歎道心視燃香在首如焚身供養諸佛o

是我勸汝等道心堅持精嚴戒律o過去如現世諸佛由堅持戒律而成o

善哉可爾o眾和依教奉行o

Dịch nghĩa:  Lời Hòa thượng đáp:

– Các Giới tử! Hãy lắng lòng nghe:

Luận rằng: người xuất gia là muốn cất bước vượt lên trần lao, là ý chí của bậc trượng phu. Nay các Giới tử đã quán thấy thân mạng là vô thường, cuộc đời là bọt nước, chẳng khác sự ngưng đọng của sương mai. Vì thế các Giới tử đã nguyện bỏ chấp ngã ái, dùng cái thân vô thường để nhiên hương cúng dường Tam bảo. Nay chúng tôi cùng Thập sư ở trong Giới đàn này khen ngợi đạo tâm của các Giới tử. Xem như nhiên hương ở trên đầu cũng như thiêu thân cúng dường chư Phật. Vậy tôi khuyên các Giới tử sau khi thọ giới rồi phải “giữ gìn giới luật tinh nghiêm, đạo tâm vững chắc”.

Chư Phật ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai đều do kiên trì giới luật mà thành tựu Phật quả. Lành thay khéo nghe!

Chúng đáp: – Y giáo phụng hành.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử! Khởi thân, chí thành đảnh lễ Tam bảo, tam bái.

– Chư Giới tử! Kiết già an tọa.

– Cung thỉnh chư Tôn đức hộ hương tấn đàn.

– Lễ cúng hương bắt đầu.

(Giới sư cùng đại chúng hướng về Tam bảo nhất tâm niệm Phật).

Yết-ma cử Tụng Đại bi…. rồi niệm:

– A-di-đà Phật thân kim sắc….

HỒI HƯỚNG

Sau khi hoàn tất lễ cúng hương, Giới sư cùng đại chúng hướng về Tam bảo, tụng hồi hướng:

– Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa….

– Thiên, A-tu-la, Dược-xoa đẳng….

– Thọ giới công đức thù thắng hạnh….

– Tam tự qui y….