QUYẾN SÁCH THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi: “Nếu muốn được an ổn, nên tu Pháp Quyến Sách (Pāśa: sợi dây). Tượng Trì Sách Quán Tự Tại, tướng trí đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay phải nắm quyền đặt ở eo phải. Tay trái co cánh tay lại cầm sợi dây   lụa”.

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_ 𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖢𑖯𑖫 𑖮𑖳𑖽 𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖘𑖰𑖝 𑖭𑖿𑖪𑖦𑖯𑖽 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA_ PADMA-PĀŚA HŪṂ ADHIṢṬITA SVAMĀṂ SVĀHĀ

Quyến Sách (Pāśa) là sợi dây to dùng để quật ngã, bắt giữ các loài cầm thú hoặc cột trói những kẻ khó giáng phục. Vì thế các Tôn Phẫn Nộ (Krodha-nātha) hay giáng phục Ma ác đều cầm sợi dây này.

Quán Thế Âm Bồ Tát vì muốn trì phục cột trói các ác thú Tà Quỷ và kẻ khó giáng phục  nên  nói  cầm sợi dây  bí  mật (Guhya-pāśa)  mà  giáng phục  tất cả. Sự kiện này minh họa cho ý nghĩa “Trừ khử sợ hãi khiến cho được an ổn” do đó Quyến Sách biểu thị cho sự kết hộ thường dùng để cột trói điều ác khiến cho chẳng lay động và làm pháp Kết Giới bảo hộ bốn bên chung  quanh.

a). Có 2 cách tu trì pháp này:

1. Khẩu nói: “Sách là sợi dây màu trắng”

Thiên Thủ Kinh ghi: “Lấy sợi dây trắng trì chú 21 biến, thắt 21 gút buộc quanh đỉnh đầu thì trừ được sự khủng bố, ngoài ra cũng được Phước diệt tội”  .

b). Diệu ghi: “Muốn thành tựu pháp này, dùng chỉ ngũ sắc làm sợi dây, mỗi mỗi kết thành Hoa Sen hay Tam Cổ, chú 12 biến buộc quanh đỉnh đầu, thường được an ổn”

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ    ĀRYA    AVALOKITEŚVARĀYA    BODHISATVĀYA    MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh  Quán  Tự Tại  Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) PADMA-PĀŚA HŪṂ ADHIṢṬITA SVAMĀṂ (sợi dây hoa sen bảo hộ gia trì cho bản  thân tôi) SVĀHĀ (thành tựu tốt lành)