NHƯ Ý CHÂU THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi nhận là: “Nếu muốn được tài bảo giàu có, nên tu Pháp MA NI (Tay Như Ý Châu). Muốn tu Pháp này, tắm gội sạch sẽ, lấy vải trắng sạch hoặc giấy hoặc lụa làm Ma Ni và nguyện trước tượng Quán Tự Tại Bồ Tát. Làm thân thể màu vàng ròng, đỉnh đầu có 11 mặt, 3 mặt trước là tướng Bồ Tát, 3 mặt bên phải là tướng lộ nanh trắng, 3 mặt bên trái là tướng phẫn nộ, 1 mặt đằng sau là tướng cười vui, 1 mặt trên đỉnh là tướng Như Lai. Mặt chính của Bồ Tát có hai mắt, dùng áo Cà Sa, vòng anh lạc…..trang nghiêm Diệu Thể. Bồ Tát ngồi theo thế Bán Già, chân phải đè lên chân trái, ngồi trên toà sen hồng ở trong vành trăng. Tượng Dữ Nguyện Quán Tự Tại Bồ Tát có tay trái đặt ngang trái tim cầm Ma Ni, hình trạng trái châu màu lưu ly, ánh sáng vàng và phát ra ánh lửa. Tay phải kết Dữ Nguyện khế, co cánh tay hướng lên trên.

Vẽ tượng như vậy xong, đặt ở nơi thanh tĩnh, lễ bái, cúng dường, tác Pháp niệm tụng.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧  𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_  𑖓𑖰𑖡𑖿𑖝𑖯𑖦𑖜𑖰-𑖕𑖿𑖪𑖩  𑖪𑖨𑖜𑖰  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_  VAJRA-DHARMA_  CINTĀMAṆI-JVALA  VARAṆI  SVĀHĀ.

Ngọc Như Ý (Cintāmaṇi) hay Ma Ni Châu là một trong bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương, đường kính lớn nhất là 1 thước 6 (16/3m) có hào quang tròn ẩn màu lưu ly tỏa ra ánh lửa màu vàng, ngày đêm thường chiếu xa 16 dặm. Nếu dùng lụa ngũ sắc quấn quanh viên ngọc đó thì trên đầu viên ngọc sẽ tuôn ra vô lượng tài   bảo.

Đại Luận Kinh ghi: “Như Ý Châu được sanh ra từ Xá Lợi Phật, một khi Pháp chấm dứt thì các Xá Lợi của Phật đều biến thành Như Ý Châu”  .

Hoa Nghiêm ghi: “Tâm Bồ Đề giống như Ngọc Như Ý hay chu cấp cho người nghèo khó”

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm trái Như Ý Châu nhằm giúp cho chúng sanh nghèo khó được đầy đủ tài thực và sau đó thực chứng được Tâm Bồ Đề .

Nếu muốn tu Pháp này, Hành Giả làm hình Ma Ni Châu đặt trước Bản Tôn làm Ấn Tướng, trì Trai tụng Chú. Sau 3 ngày, 7 ngày thì sẽ được tất cả tài thực. Vì tự Hành Nghiệp phải tương hợp với tay Bản Tôn thì mới có thể tuôn mưa báu được, cho nên người không có Từ Bi lại hay keo kiệt gian xảo thì không thể thành tựu Pháp   này.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_ VAJRA-DHARMA_ CINTĀMAṆI-JVALA VARAṆI   SVĀHĀ:  quy mệnh Kim Cương Pháp. Uy quang của viên ngọc Như Ý ban cho nguyện thành tựu tốt lành.